Yeni Nesil TYT Matematik Denemesi – 2

10  10  Download (0)

Tam metin

(1)

1.

Kenar uzunluklarından biri diğerinin 2 katı olan kareler yukarıdaki şekilde verilmiştir. 1. şekildeki kare 8, 2. şekildeki kare 8 eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra 1. şekildeki karenin 4 parçası, 2. şekildeki karenin 3 parçası boyanıyor.

Buna göre 1. şekildeki boyalı parçaların alanları toplamının 2. şekildeki boyalı parçaların alanları toplamına oranı kaçtır?

A) B) C) D) E)

2. Aşağıdaki şekilde çemberler içerisine bazı sayılar yazılmıştır.

Bu şekilde yan yana bulunan iki çember içerisinde bulunan sayıların toplamı bu iki çembere teğet olan bir alt satırdaki çember içine yazılacaktır.

Buna göre, 𝐱 kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

3. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 − A sayısının bulunduğu aralık verilmiştir.

Buna göre, 𝐀 sayısının bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıda K, L ve M sayıları verilmiştir.  K = 8 − 4

 L = (2 ) − 2  M = 2 − 4

Buna göre K, L ve M sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) −, +, − B) +, +, − C) −, −, +

D) −, +, + E) +, −, − 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Temel Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(2)

5. x, y ve z birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ondaklık gösterimleri

 A = 2, x  B = y, 4  C = 3, z

biçiminde olan A, B ve C sayıları veriliyor.

𝐀 < 𝐁 < 𝐂 olduğuna göre 𝐱 + 𝐲 + 𝐳 ifadesinin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

6. Özdeş A ve B kapları aşağıdaki şekilde verilmiştir.

A kabının u, B kabının i su ile doludur. Buna göre, A kabındaki suyun yarısı B kabına döküldüğünde B kabının kaçta kaçı boş kalır? A) B) C) D) E)

7. p bir asal sayı olmak üzere 2 − 1 biçimindeki asal sayıya Mersenne asalı denir.

Buna göre, I. 31 II. 63 III. 127

sayılarından hangileri Mersenne asalı değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. a, b ve c pozitif tam sayıları için a + b ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre,

I. a + b + c II. a ∙ b ∙ c III. b ∙ (a + c)

ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıya eşittir? A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(3)

Bu dairenin dilimlerine art arda gelen her 4 dilimdeki sayıların çarpımı 30 olacak şekilde sayılar

yerleştirilecektir.

Buna göre boyalı 3 bölmeye yazılacak sayıların toplamı kaçtır?

A) 10 B) 18 C) 21 D) 24 E) 29

10. Bir manavda bulunan a tane kasanın her birinde b tane limon bulunmaktadır. Manav c tane limon daha alarak bu limonları kasalara eşit olarak yerleştirmiştir. Buna göre, son durumda bir kasada bulunan limon sayısının a, b ve c türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) b ∙ c + B) a +

C) b +

D) b +

E) c +

11. Kenar uzunluğu a ve b birim olan bir dikdörtgen, şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında I, II ve III numaralı bölgeler birer kare olmaktadır.

Bu koşulu sağlayan a ve b sayıları için IV numaralı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3ab − a − 2b

B) 6ab − 2a − 4b C) 7ab − 2a − 6b

D) 4ab − 3a − 5b E) 7ab − 4a − 2b

12. Aşağıdaki Venn şemasında  et yiyen hayvanlar kümesi E,  koşan hayvanlar kümesi K,  beyaz renkli hayvanlar kümesi B ile gösterilmiştir.

Buna göre, yukarıdaki şemada boyalı bölgenin temsil ettiği küme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşabilen hayvanlar

B) Beyaz renkli olmayan et yiyen hayvanlar C) Koşabilen beyaz renkli et yemeyen hayvanlar D) Koşamayan beyaz renkli hayvanlar

E) Koşamayan beyaz renkli et yiyen hayvanlar

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(4)

13. Sayı doğrusu üzerinde bulunan bir A sayısının, aynı sayı doğrusu üzerindeki √3 sayısına uzaklığı 2 den küçüktür.

Buna göre A sayısının alacağı tam sayı değerler toplamı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14. 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları kullanılarak rakamları farklı beş basamaklı bir sayı elde ediliyor.

Bu sayı ile ilgili olarak

I. 3 ile kalansız bölünür. II. 5 ile kalansız bölünür. III. 11 ile kalansız bölünemez.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

15. Aşağıdaki şekilde altıgenlerden oluşan bir desen verilmiştir.

Bu altıgenlerin her biri kırmızı, mavi ve sarı renkli boyalardan biri ile boyanacaktır.

Birbirine temas eden altıgenler aynı renkte olmamak şartıyla bu desen kaç farklı şekilde boyanabilir? A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24 16. 𝐟: (𝟎, ∞) → ℝ olmak üzere f(x) = |x| + 1 fonksiyonu için,  Birebir fonksiyondur.  Örten fonksiyondur.  Artan fonksiyondur. ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

17. P(x) bir polinom olmak üzere, P(a) = 0 eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir.

−3 sayısı, P(x) = x − 4x + m

polinomunun bir kökü olduğuna göre aşağıdaki sayılardan hangisi 𝐏(𝐱 + 𝟏) polinomunun bir köküdür? A) −5 B) −3 C) 3 D) 4 E) 6

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(5)

kutu ve 1 den 6 ya kadar numaralandırılmış 6 top verilmiştir.

Verilen toplar kutulara birer tane olmak üzere rastgele atılıyor.

Buna göre çift numaralı topların tek numaralı kutulara atılmış olma olasılığı kaçtır?

A)

B)

C) D)

E)

19. 1 den 10 a kadar olan sayılar aşağıdaki gibi iki blok halinde verilen kutuların üzerine yazılmıştır.

1. bloktan bir kutu alınıp 2. bloğun en üstüne konuluyor. Daha sonra 2. bloktan bir kutu alınıp 1. bloğun en üstüne konuluyor.

Son durumda 1. blokta bulunan kutuların üzerinde yazan sayılar toplamı 24 olduğuna göre blokların en üstünde bulunan kutuların üzerinde yazan sayılar toplamı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

her gün içlerinden birinin evlerine giderek oyun oynamaktadırlar. Pazartesi Aylin’in, salı Feride’nin, çarşamba Selcen’in ve perşembe Meryem’in evine giderek oyun oynamışlardır.

Oyun oynamaya bu sırayla devam eden çocuklar ilk kez kaçıncı gün Feride’nin evinde cuma günü oyun oynamaya giderler.

A) 23 B) 25 C) 26 D) 29 E) 34

21. Aşağıdaki tabloda bir mağazada satılan 5 farklı ürünün maliyet ve satış fiyatları verilmiştir.

Ürün Maliyet Fiyatı(TL) Satış Fiyatı(TL)

Gömlek 50 60

Kemer 30 40

Pantolon 80 100

Kaban 150 180

Şemsiye 20 30

Buna göre hangi üründen elde edilen kâr oranı daha yüksektir?

A) Gömlek B) Kemer

C)Pantolon

D) Kaban

E) Şemsiye

Yo

ut

ub

e

/ M

ah

m

ut

H

oc

a

(6)

22. Boyacı Kâmil usta, bir kova boya ile bir evi boyamaya başlıyor. Boyama işleminin %40 ı bittiğinde boyanın %60 ı bitmiş oluyor. Daha sonra Kâmil usta kovaya 10 litre boya ilave ederek boyamaya devam ediyor.

Boyama işleminin tamamı bittiğinde boyanın da tamamı bittiğine göre bir kova boya kaç litredir? A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 30

23. Aşağıdaki tabloda Alkan, Yusuf ve Serhan’ın yaşları verilmiştir.

Alkan Yusuf Serhan

Yaş x 21 2x

Alkan, Serhan’ın yaşına geldiğinde, Serhan Yusuf’un şimdiki yaşına gelmektedir.

Buna göre bu üç kişinin şimdiki yaşları toplamı kaçtır? A) 42 B) 44 C) 48 D) 52 E) 63

24. Hakkı, tempolu yürüyüşünde normal yürüyüşe göre %20 daha hızlı yürümektedir. Normal yürüyüş hızı saatte 5 km olan Hakkı’nın evinin okuluna uzaklığı 1250 metredir.

Ev ile okul arasındaki yolun 𝟑

𝟓 ini tempolu, kalan yolu

ise normal hızda yürüyen Hakkı, evinden okuluna kaç dakikada yürümüştür?

A) 10 B) 12 C) 13,5 D) 15 E) 16,5

25. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, gösterimi ile

gösterimi ile eşitlikleri tanımlanıyor. Buna göre

işleminin sonucu kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(7)

26. Fatih’un elinde aşağıdaki gibi 5 ve 7 cm uzunluğunda ve üzerinde herhangi bir işaret bulunmayan iki çubuk vardır.

Fatih bu çubukları kullanarak ölçüm yapmaktadır. Herhangi bir çubuğu, ölçmek istediği bir nesnenin üzerine koyup kalemle nesneyi işaretledikten sonra aynı çubuğu veya diğerini işaretlediği yere koyarak kullanabilmektedir. Örneğin; 12 cm uzunluğundaki bir nesneyi çubukları birer kez kullanarak ölçebilmektedir. Buna göre Fatih bu çubukları kullanarak aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçemez?

A) 43 B) 32 C) 24 D) 23 E) 19

27. Melis, cep telefonunun internetini kullanarak hafta sonları video izlemekte ve oyun oynamaktadır. Melis video izlediğinde dakikada 5 MB(megabayt), oyun oynadığında ise dakikada 1 MB internet kullanmaktadır.

Melis’in telefon hattında 1 GB(cigabayt) internet bulunduğu bir hafta sonunda, 2 saat süren bir film izlemiş ve 2 saat oyun oynamıştır.

Bu göre Melis’in telefonunda kaç MB internet kalmıştır? (1 GB = 1000 MB)

A) 120 B) 280 C) 300 D) 320 E) 400

28. Bir çiftlikte bulunan küçükbaş hayvanların miktarca dağılımı aşağıdaki daire grafikte verilmiştir.

Bu çiftlikte bulunan oğlak sayısı kuzu sayısından 15 fazla olduğuna göre keçi sayısı kaçtır.

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 90

29. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik

ortalamasına o veri grubunun medyanı(ortanca) denir. Bir ticaret firması müşterilerinin kullanımına sunduğu internet üzerinden alış veriş sitesi için kullanıcılarına, 1’den 5’e kadar rakamlarla puanlandırılan bir kullanıcı memnuniyet anketi uygulamıştır. Bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların kişi sayısına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kişi Sayısı 18 12 14 22 25

Verilen Puan 1 2 3 4 5

Buna göre, bu ankete katılanlar tarafından verilen puanların oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(8)

30. Aşağıdaki şekilde birer kenarı d doğrusu üzerinde bulunan bir düzgün beşgen ve bir düzgün altıgen A ve B noktalarında kesişmektedir.

Buna göre x açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 36 B) 45 C) 54 D) 72 E) 84

31. Eni 5 cm, boyu 10 cm olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir kâğıt A köşesinden şekildeki mantar panoya tutturulmuştur. A köşesinin panonun üst kenarına olan uzaklığı 2 cm ve kâğıdın C köşesi panonun alt kenarı üzerindedir.

Kâğıdın D köşesinin panonun alt kenarına uzaklığı 3 cm olduğuna göre mantar panonun yüksekliği olan x kaç cm dir?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17

32. Doğrusal bir yol üzerinde, yüksekliklerinden biri 4 metre olan iki direk ve uçlarındaki lambalar ile 2 metre eninde, 1 metre yüksekliğinde bir kutu şekildeki gibi verilmiştir. Lambalardan çıkan ışıkların kutu ile oluşturduğu gölgeler direklerin yer ile temas ettiği noktalara kadardır.

Kutunun, 4 metre yüksekliğindeki lambaya uzaklığı 4 metre olduğuna göre diğer lambanın yüksekliği kaç metredir?

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5

33. Kenarları birbirini dik olarak kesen üç eş kare şekildeki gibi verilmiştir. Uzunlukları eşit olan parçalar şekil üzerinde işaretlenmiştir.

Boyalı bölgelerden birinin alanı S1 birim kare, diğeri S2 birim kare olduğuna göre 𝐒𝐒𝟏

𝟐 oranı kaçtır? A) B) C) D) E)

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(9)

34. Kenar uzunluğu 12 cm olan bir düzgün beşgen ve merkezleri beşgenin köşelerinde olup yarıçap

uzunlukları 6 cm olan çemberler şekildeki gibi verilmiştir.

Buna göre, beşgenin içinde kalan boyalı bölgenin çevresi kaç cm dir?

A) 12𝜋 B) 16𝜋 C) 18𝜋 D) 24𝜋 E) 30𝜋

35. Eni 6 birim olan ABCD dikdörtgeni işaretli [DE] ve [BF] doğru parçaları üzerinden aşağıda verilen şekildeki gibi katlanıyor.

A ve C noktaları [DB] köşegeni üzerindeki K noktasında kesişerek EBFD eşkenar dörtgeni elde ediliyor.

Buna göre EBFD eşkenar dörtgeninin alanı kaç birim karedir?

A) 9√3 B) 12√3 C) 18√3 D) 24√3 E) 30√3

36. Kenar uzunluğu 10 m olan kare şeklindeki bir arsanın merkezi olan A noktasına ekilen fidanları sulamak amacıyla bir fıskiye yerleştirilmiştir. Arsa, önce kenar uzunluğu 1 m olan kare şeklindeki parsellere ayrılmıştır. Daha sonra A noktası ile arsanın kenarları dışındaki yerlere, parsellerin köşelerinde olacak şekilde birer fidan dikilmiştir. Dikilen fidanlar aşağıdaki şekilde siyah noktalarla gösterilmiştir.

A noktasındaki fıskiye 4 m uzaklığa kadar sulama yapabildiğine göre sulanamayan fidan sayısı kaçtır? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36

37. Dik koordinat düzleminde A(a, b) ve B (c, d) noktaları arasındaki uzaklık

|AB| = (c − a) + (d − b) formülüyle hesaplanır.

A(2, 6) ve B(−1, 3) noktalarının x ekseni üzerinde bulunan C noktasına uzaklıkları eşittir.

Buna göre C noktasının apsisi kaçtır?

A) 5 B) 3 C) 1

D) −2 E) −3

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

(10)

38. Dik koordinat düzleminde  d1 : 2x + 3y = 12  d2 : x = k doğruları veriliyor.

d1 ve d2 doğruları ve eksenler arasında kalan yamuk biçimindeki kapalı dörtgensel bölgenin alanı, d1 ve d2 doğruları ve x ekseni arasında kalan üçgensel bölgenin alanının 3 katı olduğuna göre k değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

39. Yerden yüksekliği 6√3 cm olan bir tahta bloğa 10 cm uzunluğundaki çivi düşey düzlemle 30o açı yapacak şekilde aşağıdaki gibi çakılacaktır.

Buna göre çivi tahta bloğa tamamen çakıldıktan sonra çivinin sivri ucunun yerden yüksekliği en az kaç birim olur?

A) 3√3 B) √3 C) 2√3 D) 2 E) 4

40. Özdeş dikdörtgenler prizmalarından önce üçü yan yana aşağıdaki gibi konuluyor.

Daha sonra bu prizmaların üstüne üç prizma daha aşağıdaki gibi konuluyor.

Daha sonra üç prizma daha bu prizmaların üstüne aşağıdaki gibi konuluyor.

Son durumda oluşan prizmanın dış yüzeyi sarı renge boyanıyor.

Buna göre kullanılan prizmaların toplam kaç yüzü boyanmamış olur? A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36

Yo

ut

ub

e/

M

ah

m

ut

H

oc

a

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :