• Sonuç bulunamadı

Tane boyu ve tane şekli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tane boyu ve tane şekli"

Copied!
11
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Tane boyu ve tane şekli

3. hafta

(2)

• Sediman dokusu daha çok sedimantasyon proseslerine bağlı olarak biçim alır. Dolayısıyla doku tane boyu, tane boyu parametreleri, tane yüzey morfolojisi, tane yüzey dokusu, ve sediman biçimi (fabric) ile ilişkilendirilir.

Dolayısıyla dokunun geliş biçimine göre sedimanlar dokusal olgunluk (textural maturity) derecelerine ayrılabilirler.

http://users.metu.edu.tr/kaymakci/turkish/sedimentoloji_dersnotlari.pdf

(3)

• Tane boyu, sedimenter kayaçların en temel özellikleridir. Bu amaçla bir çok tane boyu sınıflandırma ölçekleri geliştirilmiş olmakla birlikte, günümüzde en fazla kabul görmüş ve en yaygın olarak kullanılan ölçek 2 ve katlarına bağlı olan J.A. Udden ve C.K. Wentworth tarafından geliştirlmiş tane boyu ölçeğidir. Bu ölçeğin sınırları ve bu sınırlara düşen tane isimleri Tablo

gösterilmiştir. Udden-Wenthworth ölçeğindeki ikinin katlarını kullanarak Krumbein bir aritmetik ölçek (yani 1,2,3,... gibi) önermiştir (Φ). Bu ölçekte Φ=-log2S bağıntısı ile 2´nin katları logaritmik bir çevirimle artmetik hale getirilir. Matematiksel hesaplamalardaki kolaylığı sebebi ile Krumbein ölçeğini kullanmak daha avantajlıdır. Arazide kumtaşı sınıfları lup ile, çakıl boyları ise doğrudan cetvel yada metre ile yaklaşık olarak yapılabilir. Daha hassas ölçümler için gevşek tutturulmuş/çimentolanmış veya çimentosuz kumtaşları ve çakıltaşları için bir çok laboratuvar yöntemleri geliştirilmiştir.

Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı elekten geçirme/eleme yöntemidir.

Orta taneli silt ve ince çakıl taneleri kolayca elenebilirken daha ince tane boyu sınıfları için suda çökeltme metodu geliştirilmiştir. Sıkı tutturulmuş silttaşı, kumtaşı ve kireçtaşı için mikroskop altında nokta sayım metodu geliştirilmiştir.

http://users.metu.edu.tr/kaymakci/turkish/sedimentoloji_dersnotlari.pdf

(4)
(5)

• Tane Morfolojisi

Tane morfolojisi tane şekli, küresellik ve yuvarlaklıklığı içerir (Şekil 9). Şekil tanenin uzun, orta ve kısa eksenleri arasındaki orana göre belirlenir. Bu oranlara göre dört sınıf tane şekli vardır. Bunlar: disk şekilli (oblate), eş eksenli, kübik veya küresel (equant, cubic, spherical), bıçağımsı (bladed) ve kalemsi (rod-shaped). Küresellik, bir tanenin küreye olan benzerliğinin oranıdır. Yuvarlaklık ise altı kategoride

sınıflandırılır (Şekil 10) ve bir tanenin köşeli olup olmadığı veya köşelerinin ne kadar yuvarlaklaştığının ölçüsüdür ).

http://users.metu.edu.tr/kaymakci/turkish/sedimentoloji_dersnotlari.pdf

(6)
(7)

Çok kötü boylanma

(8)

Çok kötü boylanma

(9)
(10)
(11)

Silt

Referanslar

Benzer Belgeler

• Tritikalenin enerji kaynağı olarak yem değeri mısır ve diğer tane yemlerle kıyaslanabilir düzeydedir. • Sindirilebilirliği buğdayınkine

Tarla çalışmalarının ilk yılında, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başakta başakçık sayısı, yaprak kuruma oranı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat

Tipik gri renk, su altında kalmış gley horizonunda görülür, Ferro-oksit fazla ise toprak mavimsi gri renk alır,. Beyaza yakın açık renkler kireç, alçı, MgCO 3 veya tuz

Enstantane hızını gösteren sayı küçüldükçe kameranın ışık alma oranı da düşer.. Ne

karşılık gelen tane boyu), derecelenme (sorting) (dağılım eğrisinin ne kadar yayvan veya dar olduğu), yamukluk (skewness) (dağılım eğrisinin ye tarafa eğimli olduğu)

Matematik Doğal Sayılar..

14- 87 tane portakalı 4 kasaya eşit olarak paylaştıralım.. tane

Tane şekli analizleri, biri 68/12 nolu kayma zo- nunun (Seymen, 1970) az deforme olmuş kenar kesi- mine ve diğeri aynı zonun şiddetli deforme olmuş or- ta kesimine ilişkin (68/12-i)