İlgi (a) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen ve ilgi (b) Meclis Kararı ile tadilen kabul edilen, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 53-56)

KOMİSYON RAPORLARI

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

IV- İlgi (a) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen ve ilgi (b) Meclis Kararı ile tadilen kabul edilen, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri

Nazım İmar Planı’nına bulunan donatı alanlarına ilişkin “Alansal Arazi Kullanım Analizi”

aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup, söz konusu tablo incelendiğinde ilgi (a) yazımızla teklif edilen Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı’nda “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” gereği en az 134.785 m² büyüklüğünde donatı alanı ayrılabilecekken, toplam 191.726 m² büyüklüğünde donatı alanı ayrılmıştır.

Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı'nda Gösterilen Donatı Alanlarına İlişkin Alansal Arazi Kullanım Analizi (Plan nüfusu 4831 kişi)

Kullanımlar

Planda gösterilen donatı alanı miktarı

(m²)

İlgili mevzuat gereği olması gereken donatı alanı miktarı

(m²)

FARK

KREŞ+ANAOKULU 0 4,831 -4,831

İLKÖĞRETİM ALANLARI 8,177 19,324 -11,147

ORTAÖĞRETİM ALANLARI 6,916 14,493 -7,577

SAĞLIK TESİSİ ALANLARI 9,002 9,662 -660

KÜLTÜREL TESİS ALANLARI 11,967 4,831 7,136

SOSYAL TESİS ALANLARI (huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi, yetiştirme yurdu)

0 2,416 -2,416

DİNİ TESİS ALANLARI 7,064 2,416 4,649

İDARİ TESİS ALANLARI 89,851 16,909 72,942

TEKNİK ALTYAPI(yol ve otopark

hariç) 0 9,662 -9,662

AKTİF YEŞİL ALANLAR 58,748 48,310 10,438

HALK EĞİTİM MERKEZİ 0 1,932 -1,932

TOPLAM 191,726 134,785 56,941

Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı’nda gösterilen donatı alanlarına ilişkin söz konusu farkın sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

* İlgili mevzuatta belirtilen donatı miktarları hesabı yalnızca plan bölgesinin nüfus hesabını içermekte olup, Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı’nda gösterilen donatı alanları idari sınırlar yönünden plan bölgesiyle birliktelik sağlayabileceği Işıklar, İhsaniye ve Odayeri köylerinin fiziksel bütünlükleri çerçevesinde düşünülmüştür. Plan raporunun 1.7. Kentsel Kademelenme Ve Etki Alanları maddesinde geçen “Kentsel kademelenme içerisinde Işıklar-İhsaniye köyleri alt ölçekte Göktürk ve Kemerburgaz’la ticari-sosyal ilişkiler içerisindedir. Çok büyük bir hinterlanda sahip olmayan Işıklar-İhsaniye köyleri ana merkez olan Eyüp ilçesine idari yönden bağlıdır ve yine ticari-sosyal ilişkiler açısından üst ölçekte Eyüp ilçesi etki alanı altındadır. Buna ek olarak Işıklar köyü (merkezköy) ile birlikte düşünülen Odayeri ve İhsaniye köyleri ise kendi aralarında etkileşim içerisinde olacakları düşünülmektedir.” ifadesinde de açıkça belirtildiği üzere Işıklar (Kısırmandıra) Köyü Merkez köy olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu durumu destekleyici sebepler plan açıklama raporunun 3.4.2. Potansiyeller maddesinde; Işıklar köyünün İhsaniye ve Odayeri köylerine yakınlığı (yaklaşık 2,5 km) ve bu köylerin merkezi konumunda olması nedeniyle merkez köy olabilecek vasıflara sahip olması, Işıklar Köyünde merkez olarak nitelendirebilecek, donatı alanları ve ticari fonksiyonların bulunması Işıklar Köyünün olası potansiyelleri arasında sıralanmıştır.

* 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planda (KY) rumuzlu Kırsal Yerleşim Alanı ve Orman alanı fonksiyonları verilen ve Orman köyü olarak belirlenen Işıklar ve İhsaniye köylerinde ormanların yanı sıra orman vasfını yitirmiş olarak nitelendirilen 6831 Sayılı Orman Kanunun 2b maddesine tabi alanlar (25 hektar) Müdürlüğümüz’ün belirlemiş olduğu kriterlere göre, hem donatı ihtiyacının karşılanması hem de bölgesel ölçekte hizmet verebilecek faaliyetleri içermesi (itfaiye, mezarlık, kültürel tesis alanı vb.) anlayışıyla planlamış olup, bununla birlikte plan açıklama raporunun 2.1.3. Jeolojik Yapı Analizi maddesinde ayrıntılı olarak açıklaması yapılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce 06.03.2009 tarihlerinde onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüd raporuna göre özellikle YÖ1, YÖ2 ve YÖ4 (Yerleşime Önlemli Alanlar 1(YÖ1): Bu bölgelerde oturma, şişme, yer yerde sıvılaşma riski ve yeraltı suyu problemleri beklenmektedir. Yerleşime Önlemli Alanlar 2(YÖ2):Alüvyon kil ağırlıklı olup şişme, sıvılaşma, düşük taşıma gücü gibi problemler beklenebilir. Yerleşime Önlemli Alanlar 4(YÖ4):Bu alanlarda oturma, şişme, sıvılaşma, taşıma gücü sorunlar beklenmektedir) rumuzlu alanlarda erozyona maruz kalan alanlar olarak belirlenen kömür ocaklarından geriye kalan dolgu-hafriyat alanlarını da içerisine alan alanlar donatı alanları için ayrılmıştır.

* Plan yapım aşamasındaki arazi kullanım çalışmasında fiilen boş olarak tespit edilen ve mülkiyet açısından satışı gündemde olan 2b arazilerinde veya kamulaştırma yapılmasına gerek duyulmayan hazineye kayıtlı arazilerde donatı alanları ayrılmıştır.

Ayrıca söz konusu plan bölgesine ilişkin Eyüp Belediyesi, çalışmalarına başladığı 1/1000 ölçekli plan çalışması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görüş sormuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi (d) görüş yazısında; Bakanlık Makamı’nın 15.11.2012 tarih ve 17687 sayı Olur ile 12.12.2012 tarihli ve 19003 sayılı Oluru kapsamında belirlenen “Rezerv Alan”ın 3. Havalimanına ilişkin kısmına yönelik imar planı çalışmalarına başlanmış olduğundan bahisle, ileride telafisi güç zararların bertarafı amacıyla Bakanlıkça Havalimanına ilişkin planların onaylanıp, Havalimanı Mania Planları kesinleşinceye kadar havalimanı çevresindeki imar planı çalışmalarının da durdurulması gerektiği ifade edilmektedir (EK-3). "

denilerek

15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KONUNUN ÖZÜ: Eyüp İlçesi, Işıklar İhsaniye Köyleri 1/5000 ölçekli NİP itirazları KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 11/ 04 /2013 gün ve BN:3869 sayılı yazısında;

“İlgi: a) 11.06.2012 gün ve 7980 sayılı yazımız.

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2012 tarih ve 1916 sayılı kararı. (Ek-3) c) Müdürlüğümüzde kayıtlı 26 adet itiraz dilekçesi. (Ek-1)

İlgi (a) yazımız ile İstanbul büyükşehir belediye meclisne iletilen Eyüp ilçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı ilgi (b) meclis kararı ile tadilen onaylanmış olup, 15.10.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak yürürülüğe girmiştir.

15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre 24.12.2012-24.01.2013 tarihleri arasında bir ay süre ile müdürlüğümüzce askıya çıkartılmıştır.

15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 Ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planı’na yasal askı süresi içinde yapılan ilgi (c) itirazlara ait bilgiler yazımız eki “İtiraz Bilgilendirme Tablosu’nda” (Ek:1) ve “İtiraz Bilgilendirme Paftası’nda” yer almaktadır (Ek:2).

İtiraz Konusu ve Talep:

15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlardan yazımız eki “İtiraz Bilgilendirme Tablosunda” yer alan Müdürlüğümüze kayıtlı,

A)

86571 78757

talep numaralı 2 adet itiraz dilekçesinde, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planında, itiraz konusu parsellerin ağaçlandırılacak alandan çıkarılması,

B) 79066

talep numaralı 1 adet itiraz dilekçesinde, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planında, ilgili parselin jeolojik sakıncalı alanda kalan kısmının da konut alanına alınması,

C) 86696

talep numaralı 1 adet itiraz dilekçesinde, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planında, ilgili parselin karayolu koruma kuşağından çıkarılması,

D)

68083 85872 62494 86066

talep numaralı 4 adet itiraz dilekçesinde, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planının güncel gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi,

E) 91710

talep numaralı 1 adet itiraz dilekçesinde, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planında, ilgili parsele ait plan kararının yeniden değerlendirilmesi,

F)

86191 85841

15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planına yapılan itirazlardan, 86191 talep numaralı itiraz dilekçesinde maduriyetinin giderilmesi, 85841 talep numaralı itiraz dilekçesinde ise parselin satışının yapılması talep edilmiştir,

G)

85246 85235 86087 85726 85313 85341 85853 85812

talep numaralı 8 adet itiraz dilekçelerinde, 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planında, ilgili parsellerin planda gelişme konut alanı ve orta yoğunlukta konut alanı lejantlarında kalmalarına rağmen kamusal alandan ve belediye hizmet alanından çıkarılması, H)

85793 85703 85289 85905 62407 85892 86160

talep numaralı 7 adet itiraz dilekçesinde bahsi geçen parsel verilerine ulaşılamamıştır.

Değerlendirme ve Sonuç:

Yukarıda yer alan guruplandırmaya göre 15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planına yapılan itirazlar değerlendirildiğinde;

I) A - B - C gruplarında yer alan itirazlar ise plan çalışmaları kapsamında gelen kurum görüşlerine

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 53-56)