DEĞERLENDİRME:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 64-72)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki dilekçe ile; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 3259 ada 12 parselin ‘kapalı ve açık semt spor alanı’nda kalan bir kısmının ‘dini tesis alanı’na alınmasına ilişkin talep tarafımıza iletilmiş olup söz konusu talep doğrultusunda ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak, ilgi (c) yazımız ile kurum görüşleri sorulmuştur.

Söz konusu kurum görüşleri doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile 3259 ada 12 parselin ‘kapalı ve açık semt spor alanı’nda kalan yaklaşık 2500 m2 lik kısmının

‘dini tesis alanı’na alınmış ve söz konusu parselde 14.08.2001 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda da parselin kapalı ve açık semt spor alanında kalan kısmının altı ‘zemin altı otopark’ alanı olarak plan notlarına aktarılmıştır.

Tarafımızca hazırlanan söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği, G22A03A rumuzlu paftada 02.08.1993 onanlı İçerenköy Nazım İmar Planı üzerine gelen 14.08.2001 onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği üzerine hazırlanmış ve plan notları olarak,

“-Plan tasdik sınırı ataşehir ilçesi, içerenköy mahallesi, 3259 ada 12 parselin bir kısmıdır.

-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan dini tesisler alanı olup, dini tesis alanının altı zeminaltı otopark alanıdır.

-Dini tesisler alanında büyükşehir belediyesince onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

-1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve ilgili kurum görüşleri alınmadan uygulama yapılmaz.

-Açıklanmayan hususlarda 02.08.1993 onanlı içerenköy nazım imar planı ve 14.08.2001 onanlı 3259 ada 12 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli plan hükümleri ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”şeklinde hükümler getirilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliği ise, G22A03A3D (242EB4B) rumuzlu halihazır pafta üzerine hazırlanmış ve plan notları olarak;

“-Plan tasdik sınırı ataşehir ilçesi, içerenköy mahallesi, 3259 ada 12 parselin bir kısmıdır.

-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan dini tesis alanı ve açık ve kapalı semt spor alanıdır.

- Dini tesis alanı ile açık ve kapalı semt spor alanının altı zeminaltı otopark alanıdır.

-Dini tesisler alanında ve zeminaltı otopark alanında büyükşehir belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

-İstikametler 13.07.1992 onanlı 1/1000 ölçekli içerenköy ıslah revizyon imar planından alınacak olup yollardan çekme mesafesi 5 m.’dir.

-Jeolojik ve jeoteknik etüd raporu hazırlanarak bu rapora uyulacaktır.

-Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde hükümler getirilmiştir.

Tarafımızca hazırlanan söz konusu plan değişikliğine ilişkin kurum görüşlerinden; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İlçe Müftülüğü’nün ve Emlak Müdürlüğü’nün olumlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ise ilgili bölgede Hazineye ait emsal spor alanlarının ayrılması ve imar planlarına işlenmesi halinde uygun görüş verileceğine ilişkin görüşleri bulunmaktadır.

Teklife konu parseli de kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli plan çalışmaları Şehir Planlama Müdürlüğünce sürdürülmekle birlikte ilgi (a) talep doğrultusunda hazırlanan söz konusu plan değişikliği bir donatı alanının başka bir donatı alanına alınması niteliğindedir. ” Denilerek.

İlgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000-1/000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (d) Başkanlık onayı ile 3194 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasanın 7-c ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi, 3259 ada, 12 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bölge planı çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

18 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1385 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 116 pafta, 5853 ada, 218,219, 221,222,223,224,225,226 parseller, 5867 ada,241, 242,243,244,245,246,247,248,249 parseller, 2636

ada,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, 272,273 parsellere ait 1/1000 ölç.U.İ.P. değişiklik teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 10/06/2013 gün ve 2013- 5977 sayılı yazısında;

“ İlgi : a) 02.05.2013 tarih, M.34.3.KAR.0.29.01.604.01.04-2012/ P.Ş: 1021-2013/P.Ş;31 sayılı Kartal Belediye Başkanlığı’nın yazısı ve eki 08.03.2013 gün, 2013/40 sayılı ve

01.04.2013 gün ve 2013/55 sayılı İlçe Meclis Kararları ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları ve ekleri.

b) 17.01.2013 gün, 24634 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.

c) 22.11.2012 gün ve 2324-217001 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün yazısı ve eki.

d) 04.01.2013 gün ve 11284-50-2177 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve eki 04.12.2012 gün ve 1297580-4482-223741 sayılı yazısı.

e) 07.08.2012 gün ve 50.40/50090 sayılı İGDAŞ’ın yazısı ve eki.

f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP:

İlgi a) yazı ile; ilgi a) yazı eki Kartal Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun görülen Kartal İlçesi, Yakacık, 116 pafta, 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 parseller, 5867 ada 241-242-243-244-245-246-247-248-249 parseller, 2636 ada 262-263-264-265-266-267-268-269- 270-271-272-273 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir.

PLANLARDAKİ DURUM:

Söz konusu parseller, 18.08.2004-16.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı’nda kısmen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Konut Alanına ait 300 ki/ha. Yoğunluklu B Bölgesinde, kısmen de yapı yasağı getirilecek alanlarda kalmaktadır.

16.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli planın plan notlarında;

Kentsel Yenileme Proje Alanı * A-yoğ:250 ki/ha

B-yoğ:300 ki/ha

*Bu alanlarda bu planda belirlenen yoğunlukların gerektirdiği, umumi hizmetlere özgü kentsel donatı alanları (Eğitim tesisi, sağlık tesisi, dini tesis, yeşil alanlar vb.) ile kentsel teknik altyapı alanları toplam alanın %40’ından az olmamak üzere kentsel yenileme projelerinde belirlenecektir.

*Kentsel Yenileme Projeleri, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile uyumlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak; İlçe Belediyesi tarafından, ilgili taraflar (mahalle muhtarları, meslek odaları, üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar) ile görüşmeler yapılarak katılımlı bir şekilde hazırlanacaktır. Projede yaşam standartlarının yükseltilmesi yanında kullanıcı profilinin korunması (bölgede yaşayanların projenin

uygulanmasından sonra da bu bölgede yaşamalarını özendirici ekonomik ve sosyal koşullarının sağlanması) esas alınacaktır.

*Sosyal, ekonomik, fiziki (Kentsel Tasarım, Mimari) ve hukuki boyutları ile düzenlenecek olan kentsel yenileme projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.

05.07.2007-20.11.2009 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Kuzeyi Kentsel Yenileme Alanları Planı’nda söz konusu parseller kısmen 5/A/3, 0.20-0.40/1.25 yapılanma şartlarında konut alanında, kısmen yol alanında

(2636 ada 267 parsel ile 5853 ada 221 parselin büyük bir kısmı), kısmen de 5853 ada 221 parsel, 5867 ada 242 parsel ve 2636 ada 263 parselin bir kısmından enerji nakil hattının geçtiği görülmektedir.

MÜLKİYET BİLGİSİ :

Söz konusu parsellerin mülkiyetine ilişkin dosyasında ve Başkanlığımız tapu sorgulama programında, 5867 ada 241-243-245-246-248-249-247 parseller ile 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225 parseller ve 2636 ada 262-264-265-266-267-269-270-271-272-273 parsellerin şahıs mülkiyetinde, 5867 ada 242-244 parsellerin Toroslar Pazarlama Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına, 2636 ada 263-269 parsellerin Alper İnşaat Makine Turizm ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı olduğu, 2636 ada 268 parsel ile 5863 ada 226 parsellerde şerh olduğu görülmektedir.

MEVCUT DURUM:

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 2011 yılı uydu fotoğraflarından ve CBS bilgi sisteminde yer alan verilerden söz konusu alan üzerinde 2 adet binanın bulunduğu, büyük bir kısmının ise boş olduğu görülmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi a) yazı ekinde iletilen 01.04.2013 gün, 2013/55 sayılı İlçe Meclis Kararında;

“Belediye Meclis Üyesi Osman Güdü: 08.03.2013 tarihinde 2013/40 karar numaralı almış olduğumuz meclis kararının bugün tadilen şu şekliyle yer almasını ve bugün gündemde kararının alınmasını talep ediyorum. Verilen plan notu alan uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır ifadesinde yer alarak kabulü; ayrıca plan teklifinde oluşturulan ada konumu dışında kalan parça alanların Kartal Belediyesine bila bedel terk edilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi a) yazı ekinde Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İGDAŞ görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

İlgi b) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısında;

Söz konusu alan ile ilgili olarak İdare altyapı görüşü ve uygulamaya ilişkin görüşleri sıralanarak, söz konusu parsellerin yüzeysel su kaynaklarının su toplama havzası dışında kaldığı, imar planlarında mevcut ve planlanan atık su ve yağmur suyu hatlarının geçtiği güzergahlarla mevcut ve planlanan içme suyu borularının geçtiği yol güzergahlarından geçecek boru çapları belirtilerek tüm mevcut ve planlanan atık suyu-yağmursuyu hatlarının geçtiği yol güzergahlarının imar plan ve uygulanmalarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunması, söz konusu planlama alanında yapılacak imar planı tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdare altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetlerinin ilgilisince karşılanması gerektiği belirtilmektedir.

İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;

“Söz konusu alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan, İmar Planlarına esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarında UA (Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.

Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi c) yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün sayılı yazısında;

“Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 116 pafta, 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 parseller, 5867 ada 241-242-243-244-245-246-247-248-249 parseller ile 2636 ada 262-263-264-265-266-267-268-269- 270-271-272-273 parsellerin 7 m.lik yolda kalan kısımlarında yapılan değişikliklere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili 04.12.2012 gün ve 1297580-4482-223741 sayılı yazı ile iletilen görüşümüz aynen geçerlidir.” denilmekte olup, söz konusu 04.12.2012 gün ve 1297580-4482-223741 sayılı yazıda;

“*İmar planına göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, *Giriş ve çıkışlar için UTK Kararı alınması,

*Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre her bir bağımsız bölüm için;

-brüt alanı 75 m² ye kadar (brüt alan ≤ 75 m² ) olan dairelerde en az 1 adet otopark dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren teklif alanın cephe aldığı 15 m ve üzeri genişlikteki imar yollarında minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

*Teklif alanın cephe aldığı yollardan min.5 m. Yapı yaklaşma mesafesi bırakılması hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur.” şeklinde görüş verildiği görülmektedir.

İlgi e) İGDAŞ’ın 07.08.2012 gün ve 50.40/50090 sayılı yazısında;

“Plan onama sınırı içerisinde kalan ve kapanacak olan yol alanlarında polietilen (63mm) doğalgaz hatlarımız yer almaktadır. Ayrıca 2636 ada 267-268-271 parsellerin cephe aldığı Gökşen sokaktaki polietilen doğalgaz hattımız kısmen belirtilen parsellerin içerisinde kalmaktadır. ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatlarının inşası notu eklenmelidir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi a) yazı eki Kartal Belediye Meclis kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları incelendiğinde; G22-a-10-c-3-a ve G22-a-10-c-3-d rumuzlu paftalar üzerinde düzenlemeler yapıldığı, 5853 ada ile 5867 ada arasındaki yolun kapatılarak konut alanına alındığı, 5867 ada ile 2636 ada arasındaki yolun kapatılarak konut alanına alındığı, 2636 ada 262-263 parsellerin kısmen konut alanı kısmen de 7 m.lik yol alanında kaldığı, 2636 ada 263 parselin küçük bir kısmında bulunan enerji nakil hattının iptal edilerek 7 m.lik yol alanına alındığı, 5867 ada 241-242 parsellerin kısmen konut alanında kısmen de 7 m.lik yol alanına alındığı, 5867 ada 242 parselin küçük bir kısmında yer alan enerji nakil hattının iptal edilerek 7 m.lik yol alanına alındığı, 5853 ada 221-222-218 parsellerin konut alanı fonksiyonu kısmen iptal edilerek 7 m.lik yol alanına alındığı, 5853 ada 221 parselin çok küçük bir kısmının enerji nakil hattında kaldığı, 5853 ada 222 parselin ortasından 7 m.lik yol geçtiği için yapılaşmaya uygun olmayan parsel oluştuğu, konut alanlarının 5/A/3, 0.20-0.40/1.25 yapılanma şartlarında olduğu,

“1- Onama sınırı 116 pafta, 5853 ada 218-219-221-222-223-224-225-226 nolu parseller, 5867 ada 241-242-243-244-245-246-247-248-249 nolu parseller ile 2636 ada 262-263-264-265-266-267-268-269- 270-271-272-273 nolu parseller ve yol alanıdır.

2- Plan onama sınırı içerisinde kalan alan kısmen konut alanı ve kısmen de yol alanıdır.

3- Bahsedilmeyen hususlarda meri plan ve meri plan notları geçerlidir.

4-Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine uyulacaktır.

5-Jeolojik jeoteknik etüt, rapor ve sonuçları ile deprem yönetmeliğine uyulacaktır.

6-Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

7-Otopark ihtiyacı parsellerin bünyesinde çözülecektir.” Plan notlarının bulunduğu, plan notlarına ilçe meclis kararı doğrultusunda “8-Oluşturulan ada konumu dışında kalan parça alanlar Kartal Belediyesine bila bedel terk edilecektir.” plan notu ilave edilerek tarafımıza iletildiği görülmektedir.

Söz konusu teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün “söz konusu planlama alanında yapılacak imar planı tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdare altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetlerinin ilgilisince karşılanması gerektiği” yönünde şartlı olumlu, ilgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün çekme mesafesi ve otopark adetlerini belirttiği uygulamaya ilişkin hususların teklife yansıtılmadığı, ilgi e) İGDAŞ’ın “1/1000 lik uygulama imar plan notlarına İGDAŞ altyapı hatlarına minimum 100 cm yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve dğer altyapı hatlarının inşası notu eklenmesi.”

hususunun teklife yansıtılmadığı görülmektedir.

Söz konusu teklif ile bazı yol alanlarının kapatılarak konut alanına alındığı, konut alanlarının bir kısmının yol alanına alındığı, yol alanının azaltılarak konut alanının arttırıldığı, 16.04.2005 t.t.li 1/5000

ölçekli planda B-300ki/ha. Yoğunlukta E:1.50 yapılanma şartının bulunduğu, 20.11.2009 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde “ Ada bazında yapılacak uygulamalarda ada büyüklüğüne bakılmaksızın E:1.75 olarak uygulama yapılabilir.” Plan notu bulunduğundan E.1.25 değerinin uygulamadan dolayı E:1.75’e çıkacağı, yapı ve nüfus yoğunluğu getirildiği, enerji nakil hattında kalan bir kısım alanında yol alanına alındığı, “enerji nakil hattına ilişkin” 20.11.2009 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde “İlgili kurumdan (TEİAŞ) olumlu görüş alınması durumunda enerji nakil hattı sınırı içinde kalan parsellerde çevre yapılanma koşulları ve plan notlarına göre konut yapılabilir.” Plan notunun bulunduğu, ayrıca enerji nakil hatları plan notlarına ilişkin 15.05.2012 t.t.li plan değişikliği bulunmakta olup, söz konusu teklifte lejant ve plan notlarına enerji nakil hattına ilişkin bir ibarenin yer almadığı, ayrıca TEİAŞ görüşünün alınmadığı, ayrıca 16.04.2005 t.t.li 1/5000 ölçekli planın plan notunda “kullanıcı profilinin korunması gerektiği” ve “kentsel yenileme projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacağı” belirtilmiş olup, söz konusu teklif ile imar yolları kaldırılarak konut adası oluşturulduğu, parsel bazında müstakil evden, ada bazında siteye yönelik yapılaşmanın uygulanacağı görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup;

yazımız ve eklerinin ilgi f) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 116 pafta, 5853 ada, 218,219, 221,222,223,224,225,226 parseller, 5867 ada,241, 242,243,244,245,246,247,248,249 parseller, 2636 ada,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271, 272,273 parsellere ve yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Konut Alanı sınırları içerisinde plan değişikliklerinin alanının bütününe yönelik bir çalışmayı içerecek şekilde yapılması gerektiği görüldüğünden meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

19 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1411 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy, 3 pafta, 16-925 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ P. Tadilatına itiraz hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 26/06/2013 gün ve 2013-6917 sayılı yazısında;

“ İLGİ: a) Çekmeköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10/08/2012 gün, M.34.6.ÇEK.0.29-060.11.01-1287-11754 sayılı yazısı ve ekleri 1/5000 ölçekli teklif plan paftaları.

b) Başkanlık makamına 10.09.2012 gün, 11683-9382 sayılı yazımız.

c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 günlü, 2227 sayılı kararı.

d) 08.02.2013 gün, 201215608-1345 sayılı dağıtımlı yazımız.

e)İSKİ Genel Müdürlüğünün 18.02.2013 gün, M.34.1…..81137 sayılı yazısı.

f) 12.03.2013 günlü, 3651 pl. Sayılı dilekçe.

g) Başkanlık Makamına 08.04.2013 gün ve 2018-3651 sayılı yazımız.

h) Büyükşehir Belediye Meclisinin17.05.2013 tarih, 1029 sayılı kararı.

ı)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün , S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004 gün S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

Çekmeköy, 3 pafta, 16 ve 925 parsellerin “Konut Alanı”na ve “Belediye Hizmet Alanı”na alınmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (b) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, büyükşehir belediye meclisinin ilgi (c) kararı ile tadilen uygun görülen teklif plan değişikliği Büyükşehir Belediye Başkanınca 07.12.2012 tarihinde aynen onaylanarak ilgi (d) yazımızla dağıtım işlemi yapılmıştır. Söz konusu plan Başkanlığımızda 14.02.2013-14.03.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup, İSKİ Genel Müdürlüğünün İlgi (e) yazısı ve 16 Parsel hissedarlarından Mustafa CEBİR’in İlgi (f) dilekçesi ile; söz konusu plana askı süresi içinde itiraz edilmiş, söz konusu itirazlar ilgi (g) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Söz konusu itirazlara ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (h) kararı ile, “…, söz konusu alanda müktesep hakların korunması için “ Plan tasdik sınırı içinde kalan ve ölçek nedeniyle 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen ticaret alanı 1/1000 ölçekli planda düzenlenecektir.” Plan notunun 07.12.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli plana eklenmesi, yapılan bu ilaveyle birlikte 07.12.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli planın uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Şeklinde hazırlanan komisyon raporunun aynen kabul edildiği görülmüştür.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; 07.12.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli planın, teklif halinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilirken teklif planın plan notlarında bulunan

“2-Plan tasdik sınırı içindeki alan ( 3 pafta, 16 ve 925 parsellerin bir kısmı) kısmen Belediye Hizmet Alanı, Kısmen Ticaret ve Kısmen Yol Alanıdır.Ticaret Alanında mer’i imar planı yapılanma koşulları geçerlidir.” Plan notundan “..kısmen ticaret” ibaresi ile,

“7- Ticaret alanında içinde bulunduğu yapı adasının yapılaşma koşulları geçerlidir.” Plan notunun tamamının iptali ve Belediye Hizmet Alanının Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle yeniden düzenlenmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin13.11.2012 günlü 2227 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Meclis kararı eki bilgi paftasında ise, “Ticaret Alanı” olarak teklif edilen alan “Belediye Hizmet Alanı” na dahil edilerek

“Ticaret” Lejantı da iptal edilmiş, söz konusu meclis kararı doğrultusunda düzenlenen Paftalar da 07.12.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır. ” Denilerek.

Dolayısıyla; 07.12.2012 t.t.li plan tasdik sınırı içinde ticaret alanı kalmamış olduğundan itiraza binaen alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin17.05.2013 tarih, 1029 sayılı kararı ile getirilen “ Plan tasdik sınırı içinde kalan ve ölçek nedeniyle 1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen ticaret alanı 1/1000 ölçekli planda düzenlenecektir.” Şeklindeki Plan notunun uygulama da sorun çıkmasına neden olacağı, ayrıca, İlgi (g) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (e) itirazı hakkında da karar alınmadığı görülmüş olup, yazımız ve eklerinin ilgi (ı) Başkanlık onayı ve genelgesi,

yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 3 pafta, 16-925 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz ve itiraza dair alınan 17.05.2013 tarih 1029 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup söz konusu meclis kararında yer alan 1/5000 ölçekli planda ölçek nedeniyle gösterilemeyen ticaret alanının 1/1000 ölçekli planda gösterilmesine dair plan notunun uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığı ayrıca söz konusu meclis kararındaki yapılan plan notu ilavesi ile birlikte 07.12.2012 tt.li 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin uygulanmasına dair ibarenin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çekmeköy İlçesi, 3 pafta, 16-925 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapılan itiraz ve itiraza dair alınan 17.05.2013 tarih 1029 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup söz konusu meclis kararında yer alan 1/5000 ölçekli planda ölçek nedeniyle gösterilemeyen ticaret alanının 1/1000 ölçekli planda gösterilmesine dair plan notunun uygulamayı kolaylaştırıcı nitelik taşıdığı ayrıca söz konusu meclis kararındaki yapılan plan notu ilavesi ile birlikte 07.12.2012 tt.li 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin uygulanmasına dair ibarenin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 64-72)