G gurubunda yer alan itirazlar itiraz etmeye gerek bir husus bulunmadığından itirazlar kapsamında değerlendirilememiştir

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 56-63)

KOMİSYON RAPORLARI

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

III) G gurubunda yer alan itirazlar itiraz etmeye gerek bir husus bulunmadığından itirazlar kapsamında değerlendirilememiştir

II) D - E - F gruplarında yer alan itirazlar itiraz niteliği taşımamaktadır.

III) G gurubunda yer alan itirazlar itiraz etmeye gerek bir husus bulunmadığından itirazlar kapsamında değerlendirilememiştir.

IV) H gurubunda yer alan itirazlara ilişkin kadastral veriye ulaşılamadığı için değerlendirileme yapılamamıştır. "denilerek.

15.10.2012 onanlı Eyüp İlçesi 1/5000 ölçekli Işıklar-İhsaniye Köyleri Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, Işıklar İhsaniye Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin yapılan itirazlar incelenmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Mekansal Planlama Müdürlüğü’nün 27.03.2013 gün 4526 sayılı yazısı dikkate alınarak plana yönelik itirazların değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yönelik görüş alınması ve plan onama sınırı içinde 18. Madde uygulama sınırı geçirilmesi sonrasında değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

15 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1446 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy, 1/5000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I.Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği (68 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı)

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve 463686 BN:8100 sayılı yazısında;

"İlgi: a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nm 02/05/2013 gün ve GD:4805 sayılı yazısı ve ekleri, b) 04/04/2013 gün ve 68 sayılı Arnavutköy Belediye Meclis Kararı.

PLAN SÜRECİ:

Arnavutköy İlçesi, 17/01/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda planlanan, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı 28/05/2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır. Söz konusu uygulama imar planı,

18/06/2012-18/07/2012 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

İTİRAZ KONUSU:

İlgi (a) yazıda, Arnavutköy İlçesi, 17/01/2012 onanlı 1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı'na yasal askı süresi içinde ilgilileri tarafından yapılan itirazların, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/06/2012 gün ve 1132 sayılı kararı ile karara bağlandığı ve 16/08/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylandığı belirtilerek, 1/5000 ölçekli plan değişikliği

doğrultusunda, depolama alanında kalan alanların, Ticaret+Hizmet alanına alınmasını içeren ve İlgili kurumlardan görüş alınarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Arnavutköy Belediye Meclisi'ne iletildiği, konunun ilgi (b) Meclis Kararı ile karara bağlandığı belirtilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) yazı eki olan Arnavutköy Belediye Meclisi'nin 04/04/2013 gün ve 68 sayılı Meclis Kararında yer alan Komisyon Görüşünde; " Arnavutköy İlçesi Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklif incelenmiş olup, 16/08/2012 tarihinde İBB. tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda depolama alanında kalan alanların Ticaret+Hizmet alanına alınmasını içeren 1/1000 Ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap Uygulama İmar Planı değişikliği müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmüştür." Denilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında kısmen havza içinde ve kısmen de havza dışında bulunan Depolama Alanları, Ticaret + Hizmet Alanı fonksiyonuna alınmıştır.

1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planında söz konusu plan değişikliklerine ilişkin plan notlarında:

"Planlama alanında içmesuyu havzası dışında kalan kısımlarında, halihazırda ruhsatlı olup planda sanayi ve depolama alanı lejantı dışında farklı bir fonksiyonda gösterilen mevcut sanayi ve depolama faaliyetinin devam ettirilmek istenmesi halinde; sanayi ve depolama faaliyeti bütününde (üretim- depolama)

"çevreye duyarlı ileri teknolojik endüstriyel sistemlerin kullanıldığı yönündeki" ilgili kurumların olumlu görüşleri alınması zorunludur. Bu alanlarda ruhsata esas müktesep haklarla belirlenmiş sınırlarda, ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda üretim sistemlerinin yenilenmesi amacıyla "mevcut binaların yıkılıp yeniden yapılmaması" şartıyla yapısal iyileştirmeler yapılabilir. Ancak söz konusu yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde mer 'i plan yapılaşma hakları ve fonksiyonu geçerli olacaktır.

Ticaret + Hizmet Alanları:

Bu alanlarda patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı ürünlerin satışı ve depolaması yapılamaz. Bu

alanların havza içi ve havza dışı kısımlarında emsal=0.25 olup, minimum parsel büyüklüğü 2000M2'dir, ifraz sonucu oluşacak minimum parsel büyüklüğü ise 5000 m2'dir. Bu alanlarda yapı çekme mesafesi 10 metreden az olamaz" denilmektedir.

İlgi (a) yazı ve eklerinde, 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri kapsamında, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi l.Etap Uygulama İmar Planındaki değişikliklere ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı-Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve İBB Deprem ve Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nden görüş alındığı ifade edilerek;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısında;

"ULAŞIM KARARI: Arnavutköy, Hadımköy Merkez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Depolama Alanında kalan alanların Ticaret + Hizmet Alanına alınmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının 12.06.2012 tarih 1132 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alındığı ve 16.08.2012 tarihinde onaylandığı belirlenmiş olup; söz konusu teklifin trafik üzerindeki etkisinin minimuma indirilmesi için;

•Gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

•Teklif Ticaret + Hizmet Alanı fonksiyonu içinde yer alabilecek;

•Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30m2'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır plan notunun eklenmesi,

•Teklif Ticaret + Hizmet Alanı fonksiyonu içinde Ticaret Alanı fonksiyonu dışında yer alacak olan fonksiyonlara ilişkin otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda fonksiyon alanları içinde karşılanması,

•Teklif ile önerilen Ticaret + Hizmet Alanı alanında; meri 1/5000 ölçekli planda Ticaret + Hizmet alanı içinde belirlenmiş olan yapılanma şartlarının aşılmaması,

•07.06.2012 tarih, UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği, karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren, teklif alanın cephe aldığı imar yollarında minimum 12m çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması gerekmektedir" denildiği ifade edilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin inceleme Müdürlüğü görüşünde "Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında, bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği jeolojik bakımdan uygun görülmektedir" denildiği ifade edilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü görüşünde de; Söz konusu plan değişikliği teklifinde plan notlarına 2.7 Ticaret + Hizmet Alanları başlığı altında Çatı arası piyesleri bağımsız birim olarak kullanılmamak şartıyla emsale dahil değildir ibaresinin eklenmiş olduğu görülmüş olup, 05.05.2011 tarih ve 135 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönergesinin 10.13 maddesi yapılarda KAKS'a dahil edilecek veya edilmeyecek alanlar hususunda yapının bulunduğu

Büyükşehir veya İl Belediyelerinin İmar yönetmelikleri hükümlerine uyulur hükmünde olduğundan uygun bulunmamıştır" denildiği, ifade edilmektedir.

Söz konusu kurum görüşleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilen 2.7 Ticaret+Hizmet Alanları başlığı altında bulunan "Çatı arası piyesleri bağımsız birim olarak kullanılmamak şartıyla emsale dahil değildir" hükmü plan değişiklik teklifinden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Arnavutköy İlçesinin bir kısmına ilişkin olarak, 08/09/2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İstanbul İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Gerçekleştirilecek Proje Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin 13/08/2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında; " İstanbul'da bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın, olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek, yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilendirilmiştir." Denilmektedir.

Ayrıca 17.12.2012 tarih ve 19193 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü yazısı ile, daha önce Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiş alanlara ilave olarak olası afet riskini bertaraf etmek üzere yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla yazı eki krokide

sınırları ve koordinatları gösterilen yaklaşık 3800 ha.lık alan Bakanlık Makamının 12.12.2012 tarih ve 19003 sayılı olurlarıyla 6306 sayılı kanunun 2.maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında

ilave Rezerv Alanı olarak belirlenmiş olduğu belirtilerek, söz konusu alanla ilgili tüm uygulamaların 6306 sayılı kanun çerçevesinde Bakanlığınızca yürütüleceği belirtilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından rezerv yapı alanı sınırları içerisinde ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verilmemesi, kapsamlı bir iyileştirme ve doğal afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında uygulama bütünlüğünün sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı bakımından bu aşamadan sonra her tür ve ölçekte yeni plan ve plan değişikliği ile parselasyon planı yapılmaması gerektiği belirtilmektedir.

1/5000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı değişikliği yapılan bölge kısmen ilave rezerv yapı alanı ilan edilen bölge sınırları içerisinde kalmasına karşın 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi l.Etap Uygulama İmar Planı değişikliği rezerv yapı alanı içerisinde kalan bölge plan onama sınırları dışına çıkarıldığı görülmektedir.

1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez Bölgesi l.Etap Uygulama İmar Planı değişikliği plan notları, Genel Hükümlere;

29. Planlama alanında içmesuyu havzası dışında kalan kısımlarında, halihazırda ruhsatlı olup planda sanayi ve depolama alanı lejantı dışında farklı bir fonksiyonda gösterilen mevcut sanayi ve depolama faaliyetinin devam ettirilmek istenmesi halinde; sanayi ve depolama faaliyeti bütününde (üretim- depolama)

"çevreye duyarlı ileri teknolojik endüstriyel sistemlerin kullanıldığı yönündeki" ilgili kurumların olumlu görüşleri alınması zorunludur. Bu alanlarda ruhsata esas müktesep haklarla belirlenmiş sınırlarda, ilgili kurumlardan alman görüşler doğrultusunda üretim sistemlerinin yenilenmesi amacıyla "mevcut binaların yıkılıp yeniden yapılmaması" şartıyla yapısal iyileştirmeler yapılabilir. Ancak söz konusu yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde mer'i plan yapılaşma hakları ve fonksiyonu geçerli olacaktır.

Özel Hükümler

2.7. Ticaret + Hizmet Alanları:

Bu alanlarda patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı ürünlerin satışı ve depolaması yapılamaz. Bu

alanların havza içi ve havza dışı kısımlarında emsal=0.25 olup, minimum parsel büyüklüğü 2000M2'dir, ifraz sonucu oluşacak minimum parsel büyüklüğü ise 5000 m2'dir. Bu alanlarda yapı çekme mesafesi 10 metreden az olamaz.

Ticaret+hizmet alanı parsellerinde emsale dahil olmak kaydıyla, toplam alanının maksimum %10'luk Bölümünde maks taks:0.35 ve maksimum 3 kat olmak üzere idari bina yapılabilir. Bu binalarda; toplantı salonları, yönetim birimleri, ofis, revir, kreş, kütüphane, yemekhane vb. fonksiyonlar yer alabilir.

Denilmekte olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan kararlarına uygun olarak hazırlanmasına karşılık, Ticaret+hizmet alanları plan notuna, "Ticaret+hizmet alanı parsellerinde emsale dahil olmak kaydıyla, toplam alanının maksimum %10'luk Bölümünde makstaks:0.35 ve maksimum 3 kat olmak üzere idari bina yapılabilir. Bu binalarda; toplantı salonları, yönetim birimleri, ofis, revir, kreş, kütüphane, yemekhane vb. fonksiyonlar yer alabilir" kısmı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinde yer almamaktadır. " denilerek

İlgi (a) Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nın yazısı ve ekleri, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifine ilişkin dosya yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8-b maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

16 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1449 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Fatih (Tarihi Yarımada) 1/1000 ölçekli KAUİP itirazları hk

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve BN:8065 sayılı yazısında;

"İlgi a) Fatih Belediye Başkanlığının, 05.06.2013 gün ve 7712 sayılı yazısı

b)İstanbul I. Nolu K.ve T.V.Koruma Kurulunun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı.

c)Fatih Belediye Başkanlığının, 10.05.2012 gün ve 003151 sayılı yazısı d)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2012 gün 1238 sayılı kararı e)09.07.2012 gün veTN:737852 nolu yazımız.

f)İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu'nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı.

g)İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'nun 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı.

h)İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı

TALEP

ilgi (a) Fatih Belediye Başkanlığı yazısı ile; 04.10.2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin Fatih Belediye Başkanlığı Binası C Blok Zemin Katta ve belediye başkanlığı web sitesinde 15.10.2012-15.11.2012 tarihinde askıya çıkarıldığı, askı süresinde ilgilileri tarafından 1288 ada 22 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak plana itiraz edildiği ve yapılan itirazlar ile ilgili olarak 03.04.2013 tarih ve 54 sayılı meclis kararı alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu 03.04.2013 tarih ve 54 sayılı meclis kararında, "İtiraza konu irtifa ile ilgili talep komisyonumuzca incelenmiş olup, meri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının ana kararları, plan ilke ve hedefleri ile Koruma Bölgeleri ve irtifa kısıtlamaları çerçevesinde ilgili Plan Notlarına aykırılık teşkil etmemektedir. İtirazlara ilişkin bilgi paftası rapor ekinde olup; yapılan itirazlar içerisinde irtifa ile ilgili itiraz olumlu demlendirilmiş, H: 12.50 m. şeklinde düzenlenerek kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki; İmar Komisyonunun raporu Fatih belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2013 Nisan ayı toplantısının 03 Nisan 2013 tarihli 2. Birleşiminin 1. oturumunda müzakereye acildi. Oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. "

kararı alınmıştır.

Fatih Belediye Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 54 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan itiraza ilişkin, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilat paftaları 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7(b) ve 14. Maddesine göre konunun tetkiki ve gereği için tarafımıza iletilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun ilgi (b) kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde, 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı

Uygulama İmar Planı teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 gün ve 2012/44 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (c) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan 5216 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile aynen ve oyçokluğu ile onaylanmıştır.

Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi paftaları, raporu ve ekleri 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatları açısından gereğince tetkik ve gereği için ilgi

(e) yazımız ile İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu'na, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K.

Bölge Kurulu'na ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'na gönderilmiştir.

İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu'nun, ilgi (f) yazısı ve 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'nun ilgi (g) yazısı ve 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu'nun ilgi (h) yazısı ve 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunmuş ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı'nca 04.10.2012 tarihinde onaylanarak Fatih Belediye Başkanlığında 15.10.2012 - 15.11.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:

İtiraza konu 1288 ada 22 parsel sayılı taşınmaz 30.12.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda 400 Ki./Ha. Yoğunluklu Konut Alanında

kalmaktadır. 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı

Uygulama İmar Planı'nda ise H:9.50 Ayrık Nizam Blok Ebatları çizili yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır.

MÜLKİYET:

İtiraza konu taşınmaz üzerinde 4 katlı 11 adet bloktan oluşan site bulunmakta olup, kat mülkiyetli çok hisseli şahıs mülkiyetindedir

İLCE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki itiraza dair Fatih Belediye Meclisinin almış olduğu 03.04.2013 tarih ve 54 sayılı meclis kararında, "İtiraza konu irtifa ile ilgili talep komisyonumuzca incelenmiş olup, meri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının ana kararları, plan ilke ve hedefleri ile Koruma Bölgeleri ve irtifa kısıtlamaları çerçevesinde ilgili Plan Notlarına aykırılık teşkil etmemektedir. İtirazlara ilişkin bilgi paftası rapor ekinde olup; yapılan itirazlar içerisinde irtifa ile ilgili itiraz olumlu değerlendirilmiş, H: 12.50 m.

şeklinde düzenlenerek kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki; İmar Komisyonunun raporu Fatih belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4.

Toplantı Yılı 2013 Nisan ayı toplantısının 03 Nisan 2013 tarihli 2. Birleşiminin 1. oturumunda müzakereye acildi. Oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi. " kararı alınmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımadaya ait 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi Tarihi

Yarımada) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde Fatih Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak

Müdürlüğü tarafından yapılan itirazlar Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Fatih Belediye Meclisine iletilmiş, Fatih Belediye Meclisince 11.01.2013 gün ve 18 sayılı kararıyla uygun görülen itirazlar, Müdürlüğümüzce; 04.10.2012 tt.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan bütünlüğü, Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.

Derece Arkeolojik Sit Alanı Mevcut ve Kayıp Eski Eser Envanteri, Tarihi Yarımada Kentsel Sit Alanı silüeti ve meri mevzuat çerçevesinde incelenmiş olup ;

Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 1288 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın H:9.50 m. olan yapılanma şartının mevcut durum dikkate alınarak, H:12.50 m. olarak değiştirilmesi üst ölçekli 30.12.2011 t.t.'li mer-i 1/5000 KANİP'nda bölge için belirlenen 400 ki./ha. Yoğunluk şartına aykırı olup plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. " denilerek

04.10.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz kapsamında, Fatih Belediye Meclisinin 03.04.2013 gün ve 58 sayılı Meclis Kararı ile Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ve ekleri

04.10.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz kapsamında, Fatih Belediye Meclisinin 03.04.2013 gün ve 58 sayılı Meclis Kararı ile Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ve ekleri

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 56-63)