DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-49)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi c) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş sonrasında ilgi d) yazımız ile tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. İlgi e) Kurul Kararı ile uygun bulunmayan Beyoğlu İlçesi, Evliya Çelebi Mahallesi, 12 pafta, 300 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin itirazlar kapsamında hazırlanan plan değişikliğine ilişkin ilgi e) Kurul Kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. " denilerek

İlgi (f) Kurul Kararı ve eki plan paftaları yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beyoğlu İlçesi, Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.04.2013 gün ve 1227 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

11 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1475 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Mevcut Yapılaşmış Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve BN:8014 sayılı yazısında;

" İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclİsi'nin 16/10/2009 gün ve 2001 sayılı kararı.

b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/10/2010 gün ve 2259 sayılı kararı.

c)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-5 Yİ:1464 sayılı yazısı ve ekleri.

d)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-6 Yİ: 1460 sayılı yazısı ve ekleri.

e)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-7 Yİ:1463 sayılı yazısı ve ekleri.

f)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-8 Yİ:1461 sayılı yazısı ve ekleri.

g)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-9 Yİ:1459 sayılı yazısı ve ekleri.

h)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-10 Yİ:1458 sayılı yazısı ve ekleri.

ı) Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-11 Yİ:1462 sayılı yazısı ve ekleri.

i)Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-12 Yİ:1456 sayılı yazısı ve ekleri.

j) Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-13 Yİ:1455 sayılı yazısı ve ekleri.

k) Kartal Belediye Başkahğı'nın 16/05/2013 gün ve PŞ:S-14 Yİ: 1457 sayılı yazısı ve ekleri.

1) İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 06/05/2013 gün ve EN:2011/1967 KN:2013/965 sayılı kararı, m) İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 24/04/2013 gün ve EN:2013/818 sayılı kararı.

23/06/2008 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'na yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar neticesinde Müdürlüğümüzce hazırlanan revize plan değerlendirilmek ve karar alınmak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve ilgi (a) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 1.8/12/2009 tarihinde onanmış ve 18/02/2010- 18/03/2010 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Söz konusu plana askı süresi içinde yapılan itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (b) kararıyla uygun görülen düzenlemeler neticesinde yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 03/06/2011 tarihinde onanmıştır. Söz konusu nazım imar planı yürürlükteki yasal mevzuat gereği 05/07/2011—

05/08/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü'nce bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

03/06/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 14 alt bölgeden oluşan 1/1000 ölçekli Kartal 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14. Alt Bölge Merkez Uygulama İmar Planları ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18/02/2011 gün ve 372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385 sayılı kararları ile tadilen uygun görülerek 16/05/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onanmış olup; 06/07/2012-06/08/2012 tarihleri arasında Kartal Belediye Başkanlığı'nca askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

03/06/2011 onanlı 1/5000 Ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 16/05/2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı kararlan doğrultusunda, Mevcut Yapılaşmış Alanlar lejantında kalan bölgeler için Kartal Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal Mevcut Yapılaşmış Alanlar Uygulama İmar Planları (M3, M4, MS, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13 Alt Bölgeleri), ilgi (c),(d),(e),(f),(g)3(h),(ı),(i),(j),(k) yazı ve ekleriyle 5216 sayılı Kanunu'nun 7/b ve 14. maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenmek üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

Davacı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 03/06/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'nın iptali talebi ile açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin ilgi (1) kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, konu temyiz aşamasındadır.

Yine Davacı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 14 alt bölgeden oluşan 16/05/2012 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planlarının iptali ve yürütmenin

durdurulması talebi ile açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin ilgi (m) kararı ile planların

yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, konu Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz aşamasındadır.

İlgi (c),(d),(e),(f),(g),(h),(ı),(i),(j),(k) yazı ve ekleriyle Başkanlığımıza iletilen, Kartal Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal Mevcut Yapılaşmış Alanlar Uygulama İmar Planlarının (M3, M4, MS, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13 Alt Bölgeleri), üst ölçekli planlara uygunluğu kapsamında değerlendirme yapılması bakımından yukarıda açıklanan mahkeme kararları neticesinde nazım imar planın iptal edilmesi sebebi ile meri bir nazım imar planı ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. " denilerek

İlgi (c),(d),(e),(f),(g),(h),(ı),(i),(j),(k) yazı ve ekleriyle tarafımıza iletilen Kartal Belediye

Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal Mevcut Yapılaşmış Alanlar Uygulama İmar Planlarının (M3, M4, MS, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13 Alt Bölgeleri], ilgi (1) ve (m) mahkeme kararları doğrultusunda, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi, Mevcut Yapılaşmış Alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup 03.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı’nın İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 2013/965K sayı ile iptal edilmesine karar verildiği görüldüğünden ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

12 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1502 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, 6840 ada 2 parsel ve Kızılay Caddesine İlişkin 15.04.2013 onanlı 1/5000 ve 1000 ölçekli nazım ve uygulama İmar planı değişikliklerine itiraz

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08 /07 /2013 gün ve 2013-8585 sayılı yazısında;

" İlgi : a) 17.06.2013 tarih 116085 sayılı ile Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı ilgilisinin dilekçesi.

b) 18.11.2011 tarih Pl-15856 sayı ile ve 20.10.2011 tarih Pl-14917 sayı ile Planlama Müdürlüğü’nde kayıtlı ilgilisinin dilekçesi ve ekleri.

c) 13.06.2012 tarih 1256 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı.

d) 07.12.2012 tarih M.34.1.İBB.0.25.69-310.01/1254591-TN: 1314459-4531 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün yazısı ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları.

e) 14.01.2013 tarih M.34.1.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2012/16212-538 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.

f) 13.02.2013 tarih 302 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı.

g) 29.04.2013 tarih 2013/2223-79851 sayılı dağıtımlı yazımız.

h) 04.01.2013 tarih M.34.1.İBB.0.61-110-2010/3755-222 sayılı Hukuk Müşavirliği’nin yazısı ve eki İstanbul 5.İdare Mahkemesi kararı

i) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

İTİRAZ:

İlgi a) dilekçe ile; Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 6840 ada 2 sayılı parsel ve Kızılay Caddesine ilişkin 15.04.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine itiraz edilerek 25 metrelik yolun 20 metreye düşürülmesi talep edilmektedir.

MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre; Sancaktepe 6840 ada 2 sayılı parselin, As Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu, 1364,48 m² olduğu ve 04.04.1997 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

MEVCUT DURUM:

Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 6840 ada 2 sayılı parsel üzerinde, akaryakıt istasyonu olduğu, içerisinde pompa istasyonları ve hizmet binasının yer aldığı anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Sancaktepe İlçesi, 6840 ada 2 parsel; 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında, Akaryakıt İstasyonu Alanı ve 30 metrelik yol güzergahında kalmakta olup plan notlarının Akaryakıt+LPG İstasyonu başlıklı B.7.4 maddesinde: ‘‘Bu alanlar, gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğine tabi alanlar olup, bu alanlarda uygulama maks.emsal:0,25’i geçmemek ve liftli yıkama-yağlama ünitesi bulunmamak koşulu ile ilgili kurumların uygun görüşleri (UKOME, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ vb.) alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.’’

hükmü getirilmiştir. 15.02.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planında da Akaryakıt İstasyonu Alanı ve 30 metrelik yol güzergahında kalmakta iken 6840 ada 2 sayılı parsel ve Kızılay Caddesine ilişkin 15.04.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile 6840 ada 2 parselin de cephe aldığı Kızılay Caddesi 30 netreden 25 metreye indirilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

İlgi b) dilekçeler ile; Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 6840 ada 2 sayılı parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanı ve yol alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin meclise havale edilmesi talep edilmiş ve ilgi c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile ‘‘…itiraza konu yol aksının kuzeydeki kısmının 1/5000 ölçekli planda 20 m. olarak düzenlendiği, güneydeki kısmının ise 25 m. olarak düzenlendiği görüldüğünden, ayrıca itiraza konu yolun ruhsatlı akaryakıt tesisinin ruhsata esas müktesep haklarına göre düzenlenmesi gerektiğinden bu hususlar doğrultusunda Ulaşım

Planlama Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.’’ şeklinde karara bağlanmıştır.

İlgi b) dilekçeler eki 6840 ada 2 sayılı parselin cephe aldığı 30 metrelik yol alanının 25 metreye düşürülerek etkilenen alanın Akaryakıt İstasyonu Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgi c) Büyükşehir Belediye Meclis kararı doğrultusunda Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kızılay Caddesinin 30 metreden 25 metreye düşürülmesine ilişkin ilgi d) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ilgi d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiştir. İlgi e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile; “…Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifin Kızılay Caddesi’nin tamamını kapsadığı dolayısı ile 6840 ada 2 parsele ilişkin ilgilisinin talebinin bu teklif kapsamında değerlendirilebileceği görüldüğünden Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenen yol aksları nedeniyle fonksiyonsuz kalan alanların fonksiyonlarının plan bütünlüğü sağlanacak şekilde bilgi paftasında gösterildiği gibi akaryakıt istasyonu alanı, ticaret+konut alanı ve karayolları koruma bandı olarak 1/5000 ve 1/1000 paftalara işlenmesiyle” şekliyle tadilen uygun görülmüştür. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftaları 15.04.2013 günle Büyükşehir Belediye Başkanınca da aynen onanmıştır.

Onanlı plan paftalarının ilgi g) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup 20.05.2013-19.06.2013 tarihleri arasında da bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgi a) itiraz dilekçesinde; “… söz konusu parsel 1364 m2 lik alana sahip olup plan tadilatı sonucu 1125 m2 olmaktadır. Bu büyüklük akaryakıt tesis alanı için ileride sıkıntı doğurabilir bu yüzden parsel maliklerinin mağduriyeti söz konusudur. Bu mağduriyetin giderilerek 25 metrelik yolun 20 metre olarak değiştirilmesi ve konunun bu çerçevede sonuçlandırılması için karar ittihazı arz ederim.” denilmektedir.

İlgi h) yazısı eki olarak tarafımıza iletilen İstanbul 5.İdare Mahkemesi’nin 12.12.2012 tarih Esas no:2010/1060 Karar no:2012/2865 sayılı kararı ile; davacı AS Nakliyat ve Tic.Ltd,Şti. tarafından, 6840 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin alınan 09.04.2010 gün ve 1148/7089 sayılı imar durum belgesinin ve dayanağı olan 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile 24.11.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım imar Planının; dava konusu parselde bulunan akaryakıt istasyonunun inşaat ruhsatı alınmak suretiyle inşa edildiği ve yapı kullanma izin belgeli olduğu, söz konusu parselin planlarda akaryakıt lejantında kaldığı, 25 metrelik yol güzergahının 30 metre olarak planlanmasıyla birlikte ilave terklerin gerekeceği ve akaryakıt istasyonu için gerekli minimum şartların ortadan kalkacağı, parselin imar fonksiyonunun işlevsiz hale geleceği, teknik altyapı alanlarında zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılamayacağı, yolun genişleyen kısmının tamamen dava konusu parselden sağlandığı ileri sürülerek iptali istenilen davada; İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak planlanan parselin doğusundan geçen 25 metrelik Kızılay Caddesi ve devamı niteliğinde olan yolların da 30 metre olarak planlanmasının gerekli olduğu, bu doğrultuda dava konusu plan tadilatlarının getirilen fonksiyon ve nüfus kararları ile ulaşım kademelenmesi ve yol bütünlüğü dikkate alındığında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararı yönünden uygun olduğu belirtilerek, “davanın reddine” karar verildiği anlaşılmaktadır.

Eyüp Sultan Mahallesi, 6840 ada 2 sayılı parsel ve Kızılay Caddesine ilişkin 15.04.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliğinde de altlık olarak kullanılan 20.04.2011 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 03.03.2012 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 30 metreden 20 metreye düşürülen Kızılay Caddesinin güneyindeki yol güzergahının 25 metreden 30 metreye çıkarıldığı görülmektedir.

Ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.01.2013 tarih 96653-353 sayılı yazısı eki olarak tarafımıza iletilen ancak teknik eksiklikler nedeniyle Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne ilettiğimiz “Samandıra Kavşağı ile Kurtköy Kavşağı Arası TEM Kuzey Güney Yan Yolları, Ön Projesi”ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planını değişiklik teklifinin de Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 6840 ada 2 sayılı parsel ve Kızılay Caddesine ilişkin 15.04.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliğini etkilediği anlaşılmaktadır.

İlgi h) yazısı eki olarak tarafımıza iletilen İstanbul 5.İdare Mahkemesi’nin 12.12.2012 tarih Esas no:2010/1060 Karar no:2012/2865 sayılı kararı çerçevesinde ve söz konusu itiraza konu alanı da kapsayan“Samandıra Kavşağı ile Kurtköy Kavşağı Arası TEM Kuzey Güney Yan Yolları, Ön Projesi” ne ilişkin plan değişikliği teklifi süreci devam ettiğinden 6840 ada 2 sayılı parsel ve Kızılay Caddesine ilişkin 15.04.2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile 30 metreden 25 metreye düşürülen Kızılay Caddesi’nin 20 metreye düşürülmesinin söz konusu bölgedeki yol alanı bütünlüğünü bozucu, ulaşım hiyerarşisi açısından da kademelenmeyi etkileyici nitelikte olacağı görülmektedir. "denilerek.

İlgi a) itiraz dilekçesi, yazımız ve eklerinin ilgi i) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b,7-c ve14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe ilçesi, 6840 ada, 2 parsel ve Kızılay Caddesine ilişkin 15/04/2013 onanlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı tadilatı teklifine yapılan itiraz incelenmiş olup yol bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından dolayı komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

13 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1526 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Şişli ilçe sınırları içerisindeki Ticaret ve Ticaret+Konut Alanlarında 1/1000 ölçekli planlarda bina yüksekliklerinin kat sayısına dönüştürülmesine ilişkin plan değ. teklifi hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve 2013-7218 sayılı yazısında;

" İlgi: a) Şişli Belediye Başkanlığının 27.05.2013 gün, 1630326-275/17743 sayılı yazısı ve eki 08.03.2013 gün, 79 sayılı İlçe Meclis kararı, teklif plan paftaları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile; Şişli İlçesi meri imar planlarında yükseklik verilen parsellerde yönetmelik değişikliği ile getirilen kat yüksekliklerinin uygulanamadığı gerekçesiyle bitişik, blok, ayrık nizam ticaret ve konut+ticaret lejantında kalan parsellerdeki irtifaların, bu yüksekliklere karşılık gelen kat adetlerine dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hazırlandığı belirtilerek, 08.03.2013 gün, 79 sayılı İlçe Meclis kararı ile uygun bulunan teklifin 3194 ve 5216 sayılı yasalar kapsamında incelenerek sonuçlandırılması istenmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 43-49)