PLAN ONAMA SÜRECİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 72-89)

KOMİSYON RAPORLARI

PLAN ONAMA SÜRECİ

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun ilgi (b) kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımada bütününde, 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı

Uygulama İmar Planı teklifi Fatih Belediye Meclisinin 09.05.2012 gün ve 2012/44 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgi (c) yazı ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

1/1000 ölçekli teklif plan 5216 sayılı yasanın 7b maddesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile aynen ve oyçokluğu ile onaylanmıştır.

Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi paftaları, raporu ve ekleri 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatları açısından gereğince tetkik ve gereği için ilgi (e) yazımız ile İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’na, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’na ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’na gönderilmiştir.

İstanbul IV Numaralı K.V.K. Bölge Kurulu’nun, ilgi (f) yazısı ve 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kurul kararı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun ilgi (g) yazısı ve 19.09.2012 gün ve 277 sayılı kurul kararı ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun ilgi (h) yazısı ve 02.10.2012 gün ve 81 sayılı kurul kararı ile Fatih İlçesi 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun bulunmuş ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı’nca 04.10.2012 tarihinde onaylanarak Fatih Belediye Başkanlığında 15.10.2012 – 15.11.2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

 Cerrahpaşa Mahallesi 2116 ada 169 parsel (Samatya Hastanesi) 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) KANİP.’da “Sağlık Tesisleri Alanında” kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) KAUİP.’da da “Sağlık Tesisleri Alanında” olan parselde Avan Proje, TAKS:0.32 ve Hmaks:5 KAT olarak yapılanma şartı getirilmiştir. Planda parsel içinde ayrıca bir adet trafo ve bir adet tescilli anıt eser Çeşme bulunmaktadır.

 Şehremini Mahallesi, 3002 ada, 47 parsel 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) KANİP.’da kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanlarında” büyük bir kısmı 500 Ki./Ha. Yoğunluklu “Konut Alanında”

kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) KAUİP.’da 5000 ölçekli KANİP’na uygun olarak kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları” lejantında kısmen de H:9.50 irtifa yapılanma koşullu “Konut Alanında” kalmaktadır.

MÜLKİYET:

 Cerrahpaşa Mahallesi 2116 ada 169 parsel (Samatya Hastanesi) 28118 m.2 yüzölçümlü Maliye Hazinesi mülkiyetindedir.

 Şehremini Mahallesi, 3002 ada, 47 parsel 474 m.2 yüzölçümlü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mülkiyetindedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki itirazlara dair Fatih Belediye Meclisinin almış olduğu 08.02.2013 tarih ve 33 sayılı meclis kararında; “…. 14.11.2012 tarih B.10.1.thk.4.34.0.03/256 sayılı Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yazısı ile yapılan 2116 ada 169 parsel itiraz konusu parselin TAKS değerlerinin arttırılması ile ilgili konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, üst ölçekli 1/5000 planı etkilememekte ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının donatı alanlarındaki yapılaşma ana kararları ile çelişmemekte olduğundan TAKS:0.40 olarak değiştirilmesi kamu yararı niteliği taşıdığından komisyonumuzca uygun görülmüştür…

15.11.2012 tarih B.20.1.KYK.1.34.02.00.755.42.1057-5014 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü yazısı ile yapılan 3002 ada 47 parsel ile ilgili itiraz incelenmiş olup, bilgi paftası doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Komisyonumuzun kararı Meclisin onayına arz olunur. Şeklindeki; İmar Komisyonunun raporu Fatih belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2013 Şubat ayı toplantısının 08 Şubat 2013 tarihli 3.

Birleşiminin 1. oturumunda müzakereye acildi. Oya sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi.” kararı alınmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.7.1995 gün ve 6848 sayılı Kararı ile Kentsel Sit Alanı ilan edilen Tarihi Yarımadaya ait 30.12.2011 onanlı Fatih İlçesi Tarihi Yarımada) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde Fatih Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazlar Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Fatih Belediye Meclisine iletilmiş, Fatih Belediye Meclisince 11.01.2013 gün ve 18 sayılı kararıyla itirazlar uygun görülen itirazlar, Müdürlüğümüzce; 04.10.2012 tt.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan bütünlüğü, Tarihi Yarımada Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Mevcut ve Kayıp Eski Eser Envanteri, Tarihi Yarımada Kentsel Sit Alanı silüeti ve meri mevzuat çerçevesinde incelenmiş olup ;

 Cerrahpaşa Mahallesi 2116 ada 169 parsel (Samatya Hastanesi), İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2010 gün ve 3893 nolu kararı ile onaylanan avan projesinde belirlenen TAKS:0.32 şartının, TAKS:0.40 olarak değiştirilmesi üst ölçekli 1/5000 KANİP’nı etkilememele birlikte, 1/1000 ölçekli KAUİP’da ek inşaat hakkı getireceğinden yapı yoğunluğunu arttırıcı ve 16.06.2010 gün ve 3893 nolu kararına aykırı niteliktedir.

 Şehremini Mahallesi, 3002 ada, 47 parsel üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait olan yurt binasının imar hakkının mevcut teşekkül kadar arttırılması üst ölçekli 1/5000 KANİP’nı etkilememekte olup, 1/1000 ölçekli KAUİP açısından yapı yoğunluğunu arttırıcı, yeşil alan azaltıcı olmakla beraber, yapılan değişiklik kamu yararı taşıdığından plan ilke ve bütünlüğü açısından aykırılık taşımamaktadır. ” Denilerek.

04.10.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar kapsamında, Fatih Belediye Meclisinin 08.02.2013 tarih ve 33 sayılı kararı ile Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ve ekleri yazımız ekinde olup, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih ilçesi, Tarihi Yarımada 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup kamu yararı taşıdığından ve 1/1000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

21 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1120 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: : 2278,2279,2286,2288 ile 2187 parseller, 2488 sayılı Meclis Kararı sonucu yapılan Plan Değ. İtirazı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 28/ 05 /2013 gün ve BN:5679 sayılı yazısında;

"İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 12/11/2012 tarih ve 1220925 sayılı takdim yazımız, b)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisİ'nin 22/11/2012 tarih ve 2488 sayılı kararı.

c)İlgilisinin Müdürlüğümüzde 20/03/2013 tarih ve 295449 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi, d)İlgilisinin Müdürlüğümüzde 21/03/2013 tarih ve 299046 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi,

13/11/2011 t.t. li 1/5000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planına, ilgililerince yasal askı süresi İçerisinde yapılan itirazlar plana yapılan diğer itirazlarla birlikte ilgi (a) yazımız İle değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (b) kararı ile; "...2278, 2279, 2286, 2288, 2293 no.lu parsellerin spor alanında kalan kısımlarının rekreasyon alanına alınması, 2187 parselde T+H alanı miktarında değişme olmayacak şekilde T+H alanının bilgi paftasında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür." şeklinde karar alınmış olup karara ilişkin plan değişikliği 07/12/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu Meclis kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği 08/03/201308/04/2013 tarihleri arasında Şehir Planlama Müdürlüğünde 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

TALEP

07/12/2012 ttli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde,

-ilgi (c) dilekçe ile; 35 pafta 2278, 2279, 2286 ve 2288 no. lu parsellerin spor alanında kalan kısımlarının rekreasyon alanına alınmasıyla yapılan düzenlemeye İtiraz edilerek; itiraza konu parsellerin % 35'inin yol ve spor alanında kalması, % 65'inin İse konut alanı olarak ayrılması,

-İlgi (d) dilekçe ile de; 2187 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22/11/2012 tarih ve 2488 sayılı meclis karan ile bu terk oranının % 60'lara çıkartılmasına itiraz edilerek, parsele ilişkin terk oranının % 40 olacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

İtiraza konu parseller müstakil tapulu şahıs parsellerinden oluşmakta olup tapu örnekleri dilekçe eklerinde mevcuttur.

PLANLARDAKİ DURUMU

35 pafta 2278, 2279, 2286, 2288 parseller, 13/11/2011 t.t.'li 1/5000 ölçekli Evliya Çelebi Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planı sınırları içerisinde, kısmen "Az Yoğunluklu imar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü Konut Alanı", kısmen de "Spor Tesisleri Alanı" lejandında kalmakta iken, ilgilisince plana yapılan itiraz sonucu, söz konusu parsellerin "Spor Tesisleri Alanı" lejandında kalan kısımları "Rekreasyon Alanı" lejandına alınmıştır.

33 pafta 2187 parsel ise, kısmen "Ticaret ve Hizmet Alanı", kısmen "Dini Tesis Alanı", kısmen "Park ve Dinlenme Alanı", kısmen de "Orta Yoğunluklu (450 ki/ha) Konut Alam" lejandında kalmakta iken, ilgilisince plana yapılan itiraz sonucu, itiraza konu 2187 parselin, Ticaret ve Hizmet Alanı miktarında değişme olmayacak şekilde, Park ve Dinlenme Alanı ile yeri değiştirilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

1/5000 ölçekli plan çalışmalarında planlama alanında yapılan analiz çalışmaları neticesinde donatı alanlarının yetersiz olduğu görülmüş, mevcut donatı alanları söz konusu plana yansıtılmış, ilgili kanun,

yönetmelik ve kurum görüşleri doğrultusunda daha önce yapılan plan çalışmaları da (1/5000 Ölçekli NİP. ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları) dikkate alınarak yeni donatı alanları oluşturulmuştur. Donatı alanları yer seçiminde; daha önce onaylanmış planlardan gelen donatı alanları göz önünde bulundurularak ve mülkiyet durumu ile ulaşılabilirlik dikkate alınarak, donatı alanlarının temin edilmesine Özen gösterilmiştir.

ilgi (c) dilekçe ile itiraza konu 2278, 2279, 2286 ve 2288 parsellere ilişkin talep, spor alanı donatısında azalmaya sebep olmakla birlikte, uygulamayı kolaylaştırması, kamulaştırma yükünü azaltması ve söz konusu parsellerin daha önce imar uygulamasına girmemiş olması nedeniyle 3194 sayılı imar kanununun 18.

maddesi kapsamında parsellerin % 40'uıın düzenleme ortaklık payına konu park donatı alanı, kalan kısmının ise konut alanı olarak düzenlenmesi halinde 1/5000 ölçekli plan kararlarını etkilemeyeceği düşünülmektedir.

Ayrıca itiraza konu parsellerin her biriyle ilgili olarak ayrı ayrı 13/11/2011 tt.li 1/5000 ölçekli planın iptali talebiyle açılan davalar devam etmektedir.

İlgi (d) dilekçeye ilişkin talep değerlendirildiğinde, 2187 parsel maliki tarafından 13/11/2011 ttli plana yapılan itiraz ile "2187 parselin terk oranının % 60 a çıkartılması sonucu oluşan mağduriyetin kaldırılması ve parselinin yola olan cephesinin açılması... " talep edilmiş olup, itiraza yönelik alman 22/11/2012 tarih ve 2488 sayılı meclis kararı ile söz konusu parselin yola olan cephesinin "Park ve Dinlenme Alanı" lejandından çıkartılarak, "Ticaret ve Hizmet Alanı" lejandına alınmasıyla itiraz kısmen uygun görülmüş olup, söz konusu plan değişikliği 07/12/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Bu kapsamda, ilgi (d) dilekçe ile itiraza konu 2187 parselin terk oranının azaltılmasına ilişkin talep, 1/5000 ölçekli planda, Park ve Dinlenme Alam donatısını azaltıcı ve donatı dengesini bozucu nitelik taşımaktadır. denilerek”

07/12/2012 ttli 1/5000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planı'na yapılan itiraz sonucu alman karar doğrultusunda düzenlenen plan değişikliğine ilişkin itirazla ilgili gerekli bilgi ve belgeler yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 2278- 2279- 2286- 2288 parseller ile 2187 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 07.12.2012 t.t.li plana yapılan itirazlar incelenmiş olup, 2278- 2279- 2286-2288 parseller ve çevresine ilişkin Tuzla Belediye Başkanlığı’ndan mahkeme kararları ve müktesep haklar dikkate alınarak yeniden görüş alınması, 2187 parselde ise daha önceden yapılan terklerle ilgili Tuzla Belediye Başkanlığı’ndan bilgi alındıktan sonra değerlendirme yapılması için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

Rapor No:

22 Tarih:

10.09.2013 Dosya No:

2013/1391 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi, Dağyenice Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İtirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 25/ 06 /2013 gün ve 2013 BN:18889 -7715 sayılı yazısında;"

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/10/2007 gün ve 2008 sayılı kararı,

b)İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2012 tarih ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02- 310.01.02/78448 sayılı yazısı,

c)İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 02.02.2012 tarih ve B.

12.4İLM.0.34.01,00/235-06-01/21634-5390 sayılı yazısı,

d)13.02.2012 gün ve 1499 sayılı Başkanlık Makamı'na yazımız,

e)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2012 gün ve 432 sayılı kararı, f)04.09.2012 gün ve 957675 sayılı dağıtım yazımız,

g)Çatalca Belediye Başkanlığı'nın 30.10.2012 tarih ve M.34.ÇAT.0.29.00.00/544- 10285 sayılı itiraz yazısı,

h)Yazı İşleri Müdürlüğü'nde 188866 sayı ile kayıtlı Dağyenice Köyü Muhtarlığı'nın itiraz dilekçesi, i)İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2012 tarih ve 520637 sayılı itiraz yazısı,

j) 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve 24.01.2013 tarihinde değişiklik yapılan İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği,

k) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2013 tarih ve M.34.1.İBB.5.01.11.03-313-132499 sayılı yazısı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararı ile tadilen uygun bulunan, Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 13.07.2012 tarihinde onanmış olup, ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılarak 28.09.2012-30.10.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İTİRAZ KONUSU

1. Çatalca Belediye Başkanlığı'nın ilgi (g) yazısında;

- Plan notlarının Genel Hükümler başlığının 5. maddesinde yer alan "...Bu alanlarda çevre yapılanma koşullarını aşmamak, ..." ifadesi, plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 17. maddesinde yer alan "Planlama alanında; yeşil ve açık alanlar dışında kalan, meskun alanda ve meskun alanlara bitişik kamu kullanımına ayrılacak alanlardaki yapılaşmalarda maksimum KAKS:1.00'i, gelişme alanlarında maksimum KAKS:0.40'ı geçemez." ifadesi ile çeliştiğinden, plan notlarının Genel Hükümler başlığının 5. maddesinde yer alan "Bu alanlarda çevre yapılanma koşullarının aşmamak" ifadesinin kaldırılması,

- Plan notlarının Genel Hükümler başlığı altında yer alan 14. maddenin kaldırılması,

- Plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 16.1. maddesinde yer alan Gelişme 20 ki/ha Yoğunluk Bölgesi için "Minimum ifraz büyüklüğü şartı 2000 m2 olacaktır." İfadesindeki minimum ifraz şartının kaldırılması,

- Plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 20. maddesinde yer alan "Çevre yapılaşma koşullarını geçmemek..." ifadesi, plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 17. maddesinde yer alan "Planlama alanında; yeşil ve açık alanlar dışında kalan, meskun alanda ve meskun alanlara bitişik kamu kullanımına ayrılacak alanlardaki yapılaşmalarda maksimum KAKS:1.00'i, gelişme alanlarında maksimum KAKS:0.40'ı geçemez." ifadesi ile çeliştiğinden, plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 20. maddesinde yer alan

"Çevre yapılaşma koşullarını geçmemek..." ifadesinin kaldırılması,

- Spor Tesisi Alanı olarak planlanan alan, mülkiyeti şahsa ait parseller üzerinde yer almakta ve Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı içerisinde kalmaktadır. Plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığı altında, Spor Tesisi Alanlarını

kapsayan 28. Maddesinde yer alan "... açık ve kapalı tesis alanlarıdır." İfadesi, Plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 10. maddesinde yer alan

"İSKİ'ye ait tesisler haricinde yapı yapılamaz." İfadesi ile çelişmektedir. Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olan 551 no'lu parselin mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olup, üzerinde mevcut futbol sahası bulunduğundan, planda 172, 827, 828, 829 no'lu parsellerde yer alan Spor Tesisi Alanının kaldırılarak, 551 no'lu parselin Spor Tesisi alanı olarak düzenlenmesi,

- Planda 827, 828, 829, 830 no'lu parseller 100 metre Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı ile yeşil Alanda kalmaktadır. Söz konusu parseller üzerinde mevcut yapılar bulunduğundan, Yeşil Alanın kaldırılarak, parsellerin plan notlarının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uygulanacak Hükümler başlığının 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve 18. Madde Uygulama Sınırının dışına çıkarılması,

- Dağyenice Köyü'nün yerleşik alan sınırı 27.06.1995 tarihinde İstanbul Valisi tarafından onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırı 1995 yılında onaylanan köy yerleşik alan sınırı ile çakışmaktadır. Köye yeni bir gelişme konut alanı önerilmemiştir. Köyün yerleşik alanının 100 metre Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve alanında kaldığı da göz önüne alınarak, plan sınırın genişletilerek yeni konut alanlarının planlanması talep edilmektedir.

2. 13.07.2012 t.t.'li 1/5000 ölçekli Dağyenice Köyü Nazım İmar Planına askı süreci içerisinde ilgi (h) de Dağyenice Köyü Muhtarlığı'nca yapılan itiraz dilekçesinde;

- 792 sayılı parselde bulunan mevcut cami, Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve alanında kaldığından, yeni cami alanı, 961 ve 962 no'lu parsellerde önerilmiştir. Ancak söz konusu parseller şahıs mülkiyetindedir. Bu nedenle, yeni cami alanının mülkiyeti maliye hazinesine ait 727 parsele kaydırılarak, 727 no'lu parselin Sağlık Tesis Alanı ve Dini Tesis (cami) Alanı olarak yeniden düzenlenmesi,

- Planda 172, 827, 828 no'lu, mülkiyeti şahısa ait parseller üzerinde planlanmış olan Spor Alanının kaldırılarak, mevcutta spor alanı olan ve mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait 551 no'lu parselin Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi,

- parselin yerleşme alanı sınırı içine alınarak, parselin şahıs mülkiyetinde kalan Cami, Pazar Alanı ve Yönetim Merkezi Alanları gibi donatı alanları olarak yeniden düzenlenmesi,

- Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı toplam alanı 2205 ha olmasına karşılık, bu alanın yalnızca 47,59 ha'ı yerleşim alanı olarak planlanmıştır. Ancak, köyün yerleşik alanının

- önemli bir kısmı Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanında kaldığından, yeni konut alanları ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu planda önerilen gelişme konut alanları yetersiz olacaktır. Bu nedenle Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda yerleşme alanının doğu, batı ve kuzey yönlerde genişletilerek yeniden düzenlenmesi talep edilmektedir.

3. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (i) itiraz yazısında; plan paftalarında Dere Yapı Yaklaşma Alanlarının bir kısmının hatalı olarak ayrıldığı, Dere Yapı Yaklaşma Alanlarının ilgi (i) yazı eki 13.02.2012 tarih ve 78448 sayılı İSKİ kurum görüşü doğrultusunda ayrılması gerektiği bildirilmektedir.

PLAN SÜRECİ

15.06.2009 t.t.li 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alman ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda çalışmalarına başlanan Dağyenice Köyü nazım İmar Planı teklifi karar alınmak üzere ilgi (d) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararı ile "Çatalca İlçesi, Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından plan notlarında yer alan kişi başına inşaat alanı miktarının 45 m2 olarak düzenlenmesi..." şeklinde tadilen uygun bulunarak 13/07/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 28.09.2012-30.10.2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce askıya çıkarılmıştır.

MER'İ PLANLARDAKİ DURUMU

13/07/2012 t.t.li Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda itiraza konu olan parsellerin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'ndaki durumları yazımız eki "İtiraz Değerlendirme Tablosu"nda yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

Çatalca ilçesi Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; 15.06.2009 t.t.li 1/100.000 Ölçekli

Çatalca ilçesi Dağyenice Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; 15.06.2009 t.t.li 1/100.000 Ölçekli

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 72-89)