DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 62-65)

KOMİSYON RAPORLARI

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 792 sayılı kararı

b)İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu'nun 16.02.2011 tarih ve 3357 sayılı kararı c)Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2011 tarih ve 959 sayılı kararı

d)Harita Müdürlüğü'nün 15.09.2011 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.22.754.000/4714 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı

e)Müdürlüğümüzde kayıtlı (45 adet) itiraz dilekçeleri.

KONU:

1/5000 ölçekli Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile kabul edilerek ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında İstanbul VI Numaralı KTVK Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Koruma Bölge Kurulu'nun ilgi (b) kararı ile düzeltmelerle uygun görüldükten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile Koruma Bölge Kurulu'ndan geldiği şekliyle kabul edilerek 29.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve ilgi (d) yazı eki tutanak ile 12.08.2011-12.09.2011 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir. Söz konusu Plana ilgi (e) dilekçeler ile askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

İTİRAZ KONUSU VE TALEP:

Plan askı süresi içerisinde (Ek-3)'te listesi verilen ilgi (e) itiraz dilekçelerine ilişkin "İtiraz Bilgilendirme Tablosu"nda yer alan;

4622845 4617431 4627866 4633355 4611157 4620427 4620440 4620442 4619151 4614047 4621238 4622194 4622202 4622213 4622257 4622280 4622293 4622317 4622336 4622350 4622359 4622439 4622498 4622534 4622624 4622691 4620502 4629582 4629525 4631417 4631473 4631455 4631522 4622618 4621921 4622391 4622422 4622131 4619133 4619292 4620719 evrak no'lu itiraz dilekçelerinde bahsi geçen parsellerin 1/5000 ölçekli Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda ekolojik turizm alanından çıkartılarak konut alanına alınması,

4622573 ve 4619802 evrak no'lu itiraz dilekçelerinde parsellerin turizm alanından çıkartılarak konut alanına alınması,

4622141 ve 4620859 evrak no'lu itiraz dilekçelerinde parsellerin sarı alandan çıkartılarak konut alanına alınması talep edilmektedir.

MÜLKİYET, ALAN BİLGİSİ ve MEVCUT DURUMU:

İtiraz konusu parsellerin mülkiyet, alan ve mevcut durum bilgisi "İtiraz Bilgilendirme Tablosunda gösterilmiştir (Ek-3).

PLANDAKİ DURUM:

İtiraz konusu parsellerin 29.06.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 'ndaki durumu yazımız eki "İtiraz Bilgilendirme Tablosunda gösterilmiştir. Uygulamaya yönelik diğer hükümler 1/5000 ölçekli meri Plan Hükümleri'nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir (EK-5).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İtiraz dilekçelerinden 4622141 4620859 4619802 4622618 4621921 4622422 4622131 4619133 4619292 4620719 evrak nolu dilekçelerde bahsi geçen parseller bulunamamış, itiraz dilekçesi sahiplerinden alınan şifai bilgilere göre parseller belirlenmiştir.

63

4622845 ve 4622391 evrak nolu dilekçelerde bahsi geçen parsel numaraları bulunamamış, ayrıca itiraz dilekçesi sahiplerine de ulaşılamadığı için parsellerin hangi alanda kaldığı tespit edilememiştir.

4622422 evrak nolu dilekçe ile itiraz edilen 266 parselin bir kısmı "Orta Yoğunluklu Köy Gelişme Alanları" lejantında, bir kısmı "Semt Spor Alanı" lejantında kalmakta olup, itiraz dilekçesinde belirtildiği gibi "Ekolojik Turizm Alanı"nda kalmadığından itiraza ilişkin yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

İtiraz konusu diğer parsellere önerilen "Ekolojik Turizm Alanları", doğal ve ekolojik değerleri kullanan bir turizm biçimi olarak öngörülmüştür. Bu bölgedeki orman köylerinin sahip oldukları coğrafi değerler (orman alanları, dereler, vadiler ve tepe noktaları gibi) ile bütünleşen kırsal yerleşim dokusu bölgenin sahip olduğu en büyük cazibe öğesidir. Bu potansiyeli kullanacak ekolojik turizm sektörünün oluşturacağı istihdam; ziyaretçinin köy içi ulaşım, rehberlik, mola, alışveriş ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurgulanmıştır.

Söz konusu parsellerde bulunan Ekolojik Turizm Alanının kaldırılarak konut alanına alınması talebi ilgili mevzuat çerçevesinde şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde ve plan bütünü açısından değerlendirildiğinde, plan kararlarını ve bütünlüğünü değiştirici, planlama alanındaki nüfus yoğunluğunu arttırıcı, kişi başına düşen kamusal donatı alanlarını azaltıcı niteliktedir. " denilerek

1/5000 ölçekli Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı Köyleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na yasal askı süreci içerisinde ilgi (e) dilekçeler (45 adet) ile yapılan itirazlara ilişkin yazımız ve ekinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, 1/5000 ölçekli Bozhane, Göllü, Kılıçlı ve İshaklı köyleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na yapılan itirazlar incelenmiş olup, sözkonusu itirazlar plan kararlarını değiştirici nitelik taşıdığından Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

17 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/1363

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi Karacaköy Mahallesi 1/1000 ölçekli U.İ.P. itirazları

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/06/2012 gün ve 7974 sayılı yazısında; “

İlgi: a)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2007 tarih ve 2008 sayılı kararı.

b) 11.01.2010 gün ve 2463533 sayılı Başkanlık Katı’na yazımız.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2010 gün ve 530 sayılı kararı.

d) 10.05.2010 gün ve 2893633 sayılı dağıtım yazımız.

e) Çatalca Belediyesi’nin 21.06.2010 gün ve M.34.6.ÇAT.0.13.00.00/732-6211 sayılı yazısı.

f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2011 gün ve 260 sayılı kararı g) 21.04.2011 gün ve 4134520 sayılı yazımız.

h) Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 17.03.2011 gün 3995023 sayılı yazısı.

i)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2011 gün ve 748 sayılı kararı.

j)Çatalca Belediye Başkanlığının 28.02.2012 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37.310.10/258-2142 sayılı yazısı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen uygun bulunan, 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.04.2010 tarihinde aynen onanmış, ilgi (d) yazı ile dağıtımı yapılmıştır.

21.04.2010 tt’li 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen Karacaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 08.04.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Söz konusu planın ilgi (g) yazımız ile gereği Çatalca Belediyesi tarafından yapılmak üzere dağıtımı yapılmış olup, 20.04.2011-22.05.2011 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkarılmıştır.

Askı süresi içinde 08.04.2010 tt. li 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlara ilişkin; Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (j) yazısı ve ekleri İlçe Belediye Meclisi kararları ile bahse konu itirazlar 5216 sayılı yasanın 14. maddesi uyarınca incelenmek, gereği yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

TALEP

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (j) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazlar neticesinde, Çatalca Belediye Meclisince 09.12.2011 gün ve 100 sayılı Meclis kararının alındığı söz konusu plan değişikliği teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesine göre işlem yapılması istenilmektedir.

Çatalca Belediye Meclisi’nin 09.12.2011 gün ve 100 sayılı Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde verilen itirazlar doğrultusunda İlçe Meclis Kararı başlığı altında 2 maddede özetlenen 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

Çatalca İlçesi Karacaköy Mahallesi sınırları içerisinde, 22.08.2006 t.t.li 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.04.2010 tarihinde aynen onanmış ve ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış, Harita Müdürlüğü’nce 21.05.2010 – 21.06.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

21.04.2010t.t.’li Karacaköy 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na Çatalca Belediyesinin İlgi (e) yazısı ile yasal askı süresi içinde itiraz edilmiş ve söz konusu itiraz karar alınmak üzere, ilgi (h) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, itirazlara ilişkin ilgi (i) Meclis Kararı alınmıştır. Söz konusu

65

Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği 22.07.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanmış olup 12.09.2011 tarih ve 4617087 sayılı yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

21.04.2010 tt’li 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Çatalca Belediye Meclisi’nin 10.12.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen Karacaköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 08.04.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Söz konusu planın ilgi (g) yazımız ile gereği Çatalca Belediyesi tarafından yapılmak üzere dağıtımı yapılmış olup, 20.04.2011-22.05.2011 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (j) yazısı ve eklerinde 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde verilen 31 adet itiraz dilekçelerine ilişkin olarak Çatalca Belediye Meclisi’nin 09.12.2011 gün ve 100 sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (j) yazı eki 09.12.2011 gün ve 100 sayılı Meclis Kararı’nda;

“Karacaköy Mahallesi 123, 206, 210, 212, 248, 1024, 1924, 1926, 1932, 1937, 1970, 1973, 1975, 1976, 1977 nolu parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan değişikliğinde Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanından 25 ki/ha Konut Alanına alınan bölgenin bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile E:0.10 ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 3mt Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanına ve 18.madde imar uygulaması yapılacak sınırların içerisine alınması,

Karacaköy Mahallesi 25, 27, 28, 45, 46, 47, 48, 251, 1222, 112/11, 1432, 31 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan değişikliğinde 20 mt'den 15 mt'ye düşürülen taşıt yolunun esas alınarak 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile 20 mt'den 15 mt'ye düşürülmesi ve taşıt yoluna göre konut alanlarına düzenleme yapılması uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 62-65)