MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 66-83)

KOMİSYON RAPORLARI

MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ

Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (j) yazısı ve eki Çatalca Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 100 sayılı meclis kararı’nda “…Karacaköy Mahallesi 123, 206, 210, 212, 248, 1024, 1924, 1926, 1932, 1937, 1970, 1973, 1975, 1976, 1977 nolu parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan değişikliğinde Günübirlik Turizm ve Rekreasyon Alanından 25 ki/ha Konut Alanına alınan bölgenin bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile E:0.10 ön, yan ve arka bahçe mesafeleri 3mt Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanına ve 18.madde imar uygulaması yapılacak sınırların içerisine alınması…”

şeklinde 1/1000 Ölçekli plan değişikliği talep edilmekte olup, Müdürlüğümüzce konu hakkında yapılan incelemede 22/07/2011 tt.li 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan değişikliğinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki gereği ile 1/1000 Ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planının itirazlarının ilçe belediye meclisince birlikte değerlendirildiği ve itirazların bu kapsamda karara bağlandığı görülmüştür. İtiraza konu olan parseller 22/07/2011 tt.li 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda 18.madde uygulama sınırları içerisine alınmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan notları B.7. maddesinde “Planda gösterilen 18. madde uygulama sınırları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bu alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılacaktır.”denilmektedir. Ayrıca ilçe belediyesi ilgi (j) yazı eki teklif plan paftasında meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına konu olabilecek nitelikteki 5mt ve 7mt yollarda değişiklik ve düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Ayrıca ilgi(j) meclis kararında “…Karacaköy Mahallesi 25, 27, 28, 45, 46, 47, 48, 251, 1222, 112/11, 1432, 31 parsellerde kayıtlı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Karacaköy Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazlar incelenmiş olup, 22/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Nazım İmar Planı plan değişikliğinde 20 mt'den 15 mt'ye düşürülen taşıt yolunun esas alınarak 1/1000 ölçekli Karacaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı'nda bilgi paftasında düzenlendiği şekli ile 20 mt'den 15 mt'ye düşürülmesi ve taşıt yoluna göre konut alanlarına düzenleme yapılması…” şeklinde 1/1000 Ölçekli plan değişikliği talep edilmekte olup, buna ilişkin olarak Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, ilgi(j) meclis kararına konu plan değişikliği sadece 20mt’lik yolun 15mt olarak düzenlenmesini kapsamakta iken bu yola bağlanan 1/5000 plana konu olmayan yollarda ve yola bitişik donatı alanlarında değişiklik ve düzenlemenin yapıldığı görülmüştür. '' denilerek

67

İlgi (j) yazı eki Çatalca Belediye Meclisinin 09.12.2011 gün ve 100 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi paftaları yazımız ekinde olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. Maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Karacaköy Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar, itirazlara dair alınan Çatalca Belediye Meclisi kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup, 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri doğrultusunda yapıldığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

18 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/1388

KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a pafta, 2324 ve 2325 parseller, Göztepe Mahallesi, F21c17c pafta, 2019 ada, 87 parsel ve Kazımkarabekir Mahallesi, F21c22b pafta, 3267 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi hakkında.

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve 2012-5475 sayılı yazısında;

İLGİ: a)Bağcılar Belediye Başkanlığı’ nın 29.03.2012 gün ve M.34.BAĞ.0.29-310.01.04/03/872-1936/7538 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi.

b)Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP

İlgi (a) yazı eki ile; Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a1c pafta, 2324 ve 2325 parsel sayılı taşınmazların Prestij Hizmet Alanına (PH) alınmasına karşılık, Göztepe Mahallesi, F21c17c4b pafta, 2019 ada, 87 parsel ve Kazımkarabekir Mahallesi, F21c22b3d pafta, 3267 parsel sayılı taşınmaların Park Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasaya göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MÜLKİYET

“Tapu Sorgulama Programı” nda teklife konu parsellerin Bağcılar Belediye Başkanlığı’ nın mülkiyetinde, 2324 parselin; 1073 m² yüzölçümünde olduğu ve 07.05.1997 tarihinde edinildiği, 2325 parselin; 845 m² yüzölçümünde ve 07.05.1997 tarihinde edinildiği, 2019 ada 87 parselin; 1225,50 m² yüzölçümünde ve 08.06.2006 tarihinde edinildiği, 3267 parselin; 813 m² yüzölçümünde ve 31.05.2005 tarihinde edinildiği görülmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU

18.04.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bağcılar Nazım İmar Planında; 2324 parselin Park Alanında, 2325 parselin kısmen Park Alanında kısmen Spor Tesis Alanında, 2019 ada, 87 parselin 650 k/h yoğunluklu Konut Alanında, 3267 parselin kısmen Tali İş Merkezi (TİM) Alanında kısmen 25.00 m’ lik Yol Alanında kalmaktadır.

15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında; 2324 parselin kısmen Park Alanında kısmen Trafo Merkezi Alanında, 2325 parselin kısmen Park Alanında kısmen Spor Tesis Alanında, 2019 ada, 87 parselin KAKS:2.00 yapılanma koşulunda Konut Alanında, 3267 parselin kısmen Tali İş Merkezi (TİM) Alanında kısmen 25.00 m’ lik Yol Alanında kaldığı görülmektedir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ

Teklife ilişkin işlem dosyasında; İSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ nün görüşü bulunmakta olup, bu görüşler aşağıda belirtildiği şekildedir;

İSKİ Genel Müdürlüğünün 12.12.2011 gün ve 516109 sayılı yazısında;

İSKİ Genel Müdürlüğü, söz konusu 1/5000 ölçekli İmar Plan Tadilatı teklifini, genel hususları içeren 5 maddede değerlendirmiş olup “Evren Mahallesi, 2324 ve 2325 sayılı parseller içerisinden ø300mm çapında atıksu hattımı geçmekte olup, mevcut ve planlanan atıksu-yağmursuyu kanalizasyon hatlarımızın geçtiği yol güzergahları, İmar Plan uygulamalarında; ø300mm – ø600mm arası çaplar için minimum 5m. ø700mm – ø1200mm çaplar için en az 10 m.ve üstü çaplar için minimum 15 m. olacak şekilde İmar Yolu ve Yeşil Alan olarak korunmalıdır.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nü 19.03.2012 gün, 287619-434 sayılı yazısında;

“Bağcılar İlçesi, Evren Mah., 2324 ve 2325 parsellerin “Park ve Spor Alanı” ndan E:2.00 yapılanma koşulunda “Prestij Hizmet Alanı” na alınmasına karşılık; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi 2019 ada 87

69

parselin “Konut Alanı” ndan “Park- Çocuk Bahçesi-Oyun Alanları” lejandına, Kazımkarabekir Mahallesi 3267 parselin ise E:2.00 yapılanma koşulunda “Tali İş Merkezi Alanı” ndan “Park Çocuk Bahçesi Oyun Alanları” lejandına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile inşaat alanı artışı öngörülmediği belirlenmiş olmakla birlikte teklif Prestij Hizmet Alanının ulaşım bağlantılarının 15.09.2008 onanlı imar planında 3.00 m’ lik çıkmaz yol ile gerçekleştirildiği ve başka bir ulaşım bağlantısının bulunmadığı, teklife konu parsellerin konumsal açıdan farklı bölgelerde yer alması nedeniyle imar planı fonksiyonlarının farklı bölgelere hizmet ettiği ve imar planı değişikliğinin plan bütünlüğünü etkileyecek bir karar olduğu tespit edildiğinden teklifin bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 10.11.2011 gün, 2038-158831 sayılı yazısında;

“Söz konusu alan, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ nce 24.12.2007 tarihinde onaylanan Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki, İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölç.

“Yerleşime Uygunluk Haritaları” nda 3267 parsel “Orta-düşük stabilite sorunu görülen Önlemli Alanlar (ÖA-2b) içerisinde, 2324 ve 2325 parseller “İnce yapay dolgu ile temsil edilen Önlemli Alanlar (ÖA-4b)”

içerisinde kalmakta, 2019 ada, 87 parsel ise, Bağcılar Belediyesince hazırlattırılıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ nce onaylanan 1/1000 Ölç.U.İ.Planına Esas “Yerleşime Uygunluk Haritaları” nda “Önlemli Alanlar-3.2 (ÖA-3.2)” lejantlı sınır içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda “ÖA-3.2” alanları için;

“Güngören formasyonuna ait kum mercekli killerin genelde suya doygun, orta katı – katı zemin nitelikli killerden oluştuğu, zemindeki oturmaların kabul edilebilir limitler üzerinde oluşması beklendiği e bu alanlarda yüksek katlı yapılar planlanması durumunda, derin temel (kazık) uygulamalarının yapılması gerektiği” belirtilmektedir. Bu alanlardan;

‘ÖA-2b’ lejantlı alan; orta-düşük stabilite sorunlarının görülebileceği alanlardır. Bu alanlar yumuşak zeminli yamaçlardan oluşurlar, stabiliteyi olumsuz etkileyebilecek eğime sahiptirler, kayma yüzeyleri 3-10 m. arası derinliklerdedir ve yer altı suyu problemi içerirler. Bu nedenle; uygulama öncesi yapılacak etütlerde stabilite sorunu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve gerekli görülen yerlerde zemin hareketi incelenerek uygulanabilecek projeler hazırlanmalıdır.

‘ÖA-4b’ lejantlı alan; ince yapay dolgu ile temsil edilirler. Yapay dolgular taşıyıcı olarak değerlendirilmediği için uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında dolguların kalınlıkları ve yayılımları tespit edilmeli, yapılaşma aşamasında sıyrılmalı veya yapılar dolgu altındaki yeterli taşıma kapasitesine sahip tabakalara taşıttırılmalıdır. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç itibariyle, İlgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında dikkate alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi 1/5000 Ölç.N.İ.Planı tadilatının yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21.11.2011 gün, 6056-163221 sayılı yazı eki raporda;

“Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; ideal ulaşım mesafesindeki yeşil alan miktarının az olması nedeniyle, yeşil alan fonksiyonunun ve miktarının korunması, yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür.” denilmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ nün 15.11.2011 gün, 16092 sayılı yazı eki raporda;

“Konuyla ilgili olarak Bağcılar İlçeniz hızla nüfusu çoğalan bir ilçe olması sebebiyle Genel Müdürlüğümüzün yeteri kadar spor tesisi veya taşınmaz bulunmadığından dolayı spor tesisleri yapılabilecek uygun bir taşınmaz ayrılması halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini uygun görülecektir.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı eki teklif ile; Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a1c pafta, 2324 ve 2325 parsel sayılı taşınmazların Prestij Hizmet Alanına (PH) alındığı, buna karşılık, Göztepe Mahallesi, F21c17c4b pafta, 2019 ada, 87 parsel ve Kazımkarabekir Mahallesi, F21c22b3d pafta, 3267 parsel sayılı taşınmaların Park Alanına alındığı ve 1/5000 ölçekli plan tadilat teklifi plan paftasına;

“Evren Mahallesi, F21c22a pafta, 2324 ve 2325 parsel sayılı taşınmazların Prestij Hizmet Alanına (PH) alınmasına (imarlı hale getirilmesi) karşılık, Göztepe Mahallesi, F21c17c4b pafta, 2019 ada, 87 parsel ve Kazımkarabekir Mahallesi, F21c22b pafta, 3267 parsel sayılı taşınmaların, Park Alanına alınması ile alakalı 1/5000 ölçekli Nazım Plan Tadilatıdır.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmadan uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notu getirilmiştir.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi için alınan İSKİ Genel Müdürlüğü ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ nün şartlı uygun, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün olumsuz yönde, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ nün “…teklife konu parsellerin konumsal açıdan farklı bölgelerde yer alması nedeniyle imar planı fonksiyonlarının farklı bölgelere hizmet ettiği ve imar planı değişikliğinin plan bütünlüğünü etkileyecek bir karar olduğu tespit edildiğinden teklifin bölgesel ulaşım sistemi açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.” şeklinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ nün “…spor tesisleri yapılabilecek uygun bir taşınmaz ayrılması halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini uygun görülecektir.” Şeklinde kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifinin; plan bütününde emsal teşkil edici, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün olumsuz yönde görüş belirttiği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ nün ise “…spor tesisleri yapılabilecek uygun bir taşınmaz ayrılması halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini uygun görülecektir.” şeklinde görüş bildirdiği ve Spor Tesis Alanı donatını azaltıcı nitelik taşıdığı görülmekle birlikte, teklif ile inşaat artışı getirilmediği ve yeşil alan donatısının azaltılmadığı görülmüştür. "

denilerek

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.

maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a pafta, 2324 ve 2325 parseller, Göztepe Mahallesi, F21c17c pafta, 2019 ada 87 parsel ve Kazım Karabekir Mahallesi, F21c22b pafta, 3267 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, konut alanında kalan 1225m² büyüklüğündeki 2019 ada 87 parselin ve tali iş merkezi alanında kalan 813 m² büyüklüğündeki 3267 parselin park alanına alındığı dolayısı ile 2038 m² büyüklüğündeki parsellerin yeşil alan olarak düzenlenmesine karşılık toplam 1918 m² büyüklüğündeki 2324 ve 2325 nolu parsellerin prestij hizmet alanına alındığı görüldüğünden, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

71 T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

19 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/1254

KONUNUN ÖZÜ: 11.08.2011 gün ve 1682 sayılı Meclis Kararı kapsamında yapılan 16.12.2011 tt’li 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 29/ 05 /2012 gün ve 7539 sayılı yazısında; “

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2009 gün ve 1479 sayılı kararı b) 03.11.2009 gün ve 2063997 sayılı Başkanlık Oluru

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2009 gün ve 2496 sayılı Kararı d) 12.03.2010 gün ve TN 2669975 sayılı dağıtım yazımız

e) Harita Müdürlüğü’nün 26.04.2010 gün ve 2694193 sayılı yazısı ve eki f) 07.03.2011 gün ve TN 3948606 sayılı yazımız

g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2011 gün ve 1682 sayılı kararı h) 17.02.2012 gün ve TN 154480 sayılı dağıtım yazımız

i) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı 17.02.2012 gün ve TN 29784 sayılı dilekçe j) Yazı İşleri Müdürlüğünde kayıtlı 23.02.2012 gün ve TN 33484 sayılı dilekçe

30.10.2008 tt’li Çatalca Merkez ve Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı süreci içinde yapılan itirazlar sonucu alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (a) sayılı kararında “Revizyon Kararı”

alınmıştır. Bu kapsamda ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) Kararı ile 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı tadilen kabul edilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.02.2010 tarihinde aynen onaylanmıştır. Söz konusu planın ilgi (d) yazı ile dağıtımı yapılmış olup ilgi (e) yazı eki tutanak ile 19.03.2010-19.04.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

25.02.2010 tt’li 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde verilen itirazlar, ilgi (f) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (g) kararı kapsamında hazırlanan 16.12.2011 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı değişkliği ilgi (h) yazı ile dağıtımı yapılmış olup 27.01.2012-27.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İTİRAZ KONUSU

25.02.2010 tt’li 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nda yapılan 16.12.2011 t.t.’li plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde ilgi (i) ve (j) dilekçeler ile 226 ada 2 parsele itiraz edilerek, kısmen “Yerleşik Konut Alanı (Meskun Alanlar)-Orta Yoğunlukta 125 ki/ha” kısmen

“Parklar ve Dinlenme Alanları” kısmen “Yapı Yasağı uygulanak Alanlar” kısmen “Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı” lejantlarında kalan parselden ayrılan donatı alanının azaltılarak konut alanının arttırılması ve imar artışı talep edilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU

İlgi (i) ve (j) dilekçelerde belirtilen, itiraza konu olan 226 ada 2 parsel, hisseli şahıs mülkiyetindedir.

PLAN SÜRECİ

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 04.11.1985 tt’li 1/1000 ölçekli Çatalca Uygulama İmar Planlarına

“Ruhsat iptali ve dayanağı olan planın iptali” istemiyle açtığı davada İstanbul 8 nolu İdare Mahkemesi’nin 11.04.2008 gün ve 2007/1968 Esas Nolu kararı ile Çatalca Uygulama İmar Planlarına “yürütmeyi durdurma” kararı alınmıştır. Uygulamaya esas olan 1/1000 ölçekli planlara ilişkin “yürütmeyi durdurma kararı” nedeniyle yeni bir 1/5000 ölçekli plan yapımının zorunluluğu hasıl olmuş ve ilçenin de talebiyle, alanının tamamı Büyükçekmece Baraj gölünün kısmen kısa, kısmen orta ve kısmen de uzun mesafeli koruma alanlarında kalan, İski İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Çatalca ve Yakın Çevresi Nazım İmar planı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 gün ve 2083 sayılı

kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 gün ve 2083 sayılı kararı ile aynen uygun bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 30.10.2008 tarihinde onanmıştır.

30.10.2008 tt’li Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı süreci içinde yapılan itirazlar sonucu alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (a) sayılı kararında “Çatalca İlçesi, Çatalca Merkez ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli R.N.İ.P.’na yapılan itiraz incelenmiş olup, Nazım İmar Planının uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı ve idari işlemin açıkca hukuka aykırı olduğu, kanaati ile, İSKİ içme suyu havzaları yönetmeliğine uygun belirlenmiş, nüfus yoğunluk değerlerine ve bu doğrultuda planın bütününe itiraz edilmektedir. İSKİ içme suyu Havzaları Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildiğinden, yeni belirlenen yoğunluk değerlerine göre yapılacak Revizyon Nazım İmar planında değerlendirilmek üzere, komisyonumuzca müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bu kapsamda, plan itiraz konuları, üst ölçekli planlar ve Çatalca ilçe bütünlüğü göz önüne alınarak, şehrin gelişmesi ve geleceğe yönelik gelişme, eğilim ve potansiyellerin belirlenmesi için sürdürülebilir ve bütüncül planlama anlayışıyla, gerekli tasarım ve uygulama koşullarını oluşturmak amacıyla ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda, 1/5000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır.

28.07.2009 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde plan itiraz konuları değerlendirilmiş, üst ölçekli planlar ve Çatalca İlçe bütünlüğü göz önüne alınarak, sürdürülebilir ve bütüncül planlama anlayışıyla, gerekli tasarım ve uygulama koşullarını oluşturmak amacıyla 1/5000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı revize edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) Kararı ile tadilen kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 25.02.2010 tarihinde onaylanmış, ilgi (d) yazı ile dağıtımı yapılmış olup, ilgi (e) yazı eki tutanak ile 19.03.2010-19.04.2010 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

25.02.2010 tt’li 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde verilen itirazlar, ilgi (f) yazımız ile Başkanlık Makamına iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ilgi (g) kararı kapsamında hazırlanan 16.12.2011 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı değişkliği ilgi (h) yazı ile dağıtımı yapılmış olup 27.01.2012-27.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Müdürlüğümüzce yapılan incelemede 25.02.2010 tt’li 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen “Gelişme Konut Alanları-Orta Yoğunlukta 125 ki/ha”

kısmen “Enerji Hattı Koruma Kuşağı” kısmen “İlköğretim Tesis Alanı” kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları” kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantlarında kalan 226 ada 2 parselle ilgili olarak ilgi (g) meclis kararında “...226 ada 2 parselin bilgi paftasında gösterildiği şekilde %50’sinin 125 kişi/ha konut alanı geriye kalan kısmının yol ve yeşil alan olarak düzenlenmesi,...” denilmektedir. 16.12.2011 tastik tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinde söz konusu meclis kararı kapsamında, ilgili parselin yarısı “Gelişme Konut Alanları-Orta Yoğunlukta 125 ki/ha” kısmen

“Enerji Hattı Koruma Kuşağı” yarısı ise “Parklar ve Dinlenme Alanları” kısmen “Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar” lejantına alınmıştır.

İlgi (i) ve (j) dilekçelerle talep edilen, 226 ada 2 parsel üzerindeki donatı alanlarının azaltılması

İlgi (i) ve (j) dilekçelerle talep edilen, 226 ada 2 parsel üzerindeki donatı alanlarının azaltılması

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 66-83)