İLÇE MECLİS KARARI

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 45-62)

KOMİSYON RAPORLARI

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Üsküdar Belediye Başkanlığı 18.11.2011 gün ve 39 sayılı İmar Komisyonu Raporu’nda; “…Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı üzerinde adı geçen 77 ada 1 parsel, 72 ada 19 parsel ve bahse konu parsellerin arasında bulunan yaklaşık 437

m² kadastral boşluğun tasdik sınırı içine alınarak bahse konu alan “KTMY (Konut Alanı-Turizm-Yönetici) ve Yol Alanı lejantına alınmıştır. Söz konusu plan değişiklik teklifinin eki paftalarının plan notları bölümü ise;

“1-Plan tasdik sınırı İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 73 pafta, 77 ada 1 parsel, 72 ada 19 parsel (eski 12,13) ve kadastral boşluğu kapsamaktadır.

2-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan (73 pafta, 77 ada 1 parsel, 72 ada 19 (eski 12,13) parsel ve kadastral boşluk) KTYM (Konut-Turizm-Yönetici Merkez Alanı) ve Yol Alanı’dır.

3-Kot alınacak noktalarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

4-Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

5-Uygulama aşamasında jeolojik-jeoteknik etüd raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.

6-Açıklanmayan hususlarda mer’i Üsküdar Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde düzenlenmiştir…..

Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 73 pafta, 77 ada, 1 parsel ve 72 ada, 19 (eski 12-13) parseller ve bahse konu parseller arasında kalan kadastral boşluğa ilişkin ilgilisince hazırlanmış olan teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle uygun görüldüğüne ilişkin komisyon görüşünün, Belediye Meclisi’nin 6.Seçim Dönemi 3.Seçim Yılı Aralık ayı toplantısının 7.12.2011 tarihli 2.birleşiminde komisyondan geldiği şekli ile yapılan işaretli oylama neticesinde oyçokluğu ile kabul edildiği görülmektedir.

KURUM GÖRÜŞLERİ

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 26.8.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.32.70. 310.06-1612-128824 sayılı yazısında; “….. Planlama alanı, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 19.1.2010 tarihinde onaylanan ve Anadolu Yakası’na ait Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda “UA” (Uygun Alanlar) ve kısmen de hafif önlem gerektiren ayrışmış kaya alanları “ÖA-5b (Yerleşime Önlemli Alanlar-5b) lejantlı alanda kalmaktadır.

“UA” alanı; Trakya formasyonundan oluşan ve yapılaşma açısından mühendislik problemi içermeyen alanlardır. Uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında olası farklı mühendislik davranışı gösteren litolojilerin, yapısal unsurların konumları ve özellikleri ile diğer lokal olarak görülebilecek sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunularak uygulama projelerinin bu hususlar göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir.

“ÖA-5b1” alanı; Yüzeyde 1,5 m kalınlığında yapay dolgu, altında Trakya formasyonundan meydana gelen ayrışmış kaya alanlardır. Zemin yapısı çok ayrışmış kaya alanlarından oluştuğundan uygulama öncesi yapılacak zemin etüt çalışmalarında zeminde bulunan ayrışmış alanların kalınlığı bulunarak alınabilecek önlemler tespit edilip uygulama projeleri hazırlanmalı ve yapı temellerin aynı taşıma kapasitesine sahip birimlerine oturtulmalıdır. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 25.8.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/ 4583466-2842 sayılı yazısında; “KARAR: Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 73 pafta, 77 ada, 1 parsel, 72 ada, 19 (eski 12-13) parsel ve arasındaki kadastral boşluk alanının “Konut-Turizm-Yönetim Merkezi Alanı” fonksiyonuna alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi;

-İptal edilen park alanı büyüklüğündeki alanın, 77 ada, 1 parselin meri planlarda park alanına komşu olan doğu ve güneydoğu kısmından kendi parseli içerisinde “park alanı” fonksiyonunda planlanması,

-İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin yapılması,

-Söz konusu plan teklifi kapsamındaki fonksiyonların oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içerisinde, yürürlükteki “İstanbul Otopark Yönetmeliği” gereğince düzenlenerek karşılanması,

koşullarıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından tarafımızca uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 9.9.2011 gün ve M.34.0.İBB.0.70.39.030-300/ 4700 sayılı yazısı eki komisyon raporunda; “…Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında ve yerinde yapılan inceleme sonucu; kadastral boşluk alanının “Park Alanı” fonksiyonundan çıkartılması; yapılaşmaya gidilmemesi şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

47

İ.S.K.İ.Genel Müdürlüğü’nün 6.9.2011 gün ve M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02-310.01.04.01-374360 sayılı yazısında; 9 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın ilgi a) yazısı ve ekleri ile; Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Yeni Küçük Çamlıca Mahallesi, 73 pafta, 77 ada, 1 parsel ve 72 ada, 19 (eski 12-13) parsel arasındaki “Park Alanı”nın mer’i planda “KTYM” simgesi ile gösterilen “Konut Turizm Yönetici Merkez Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin; 7.12.2011 gün ve 121 sayılı İlçe Meclis Kararı ile kabul edildiği belirtilerek 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre gereğinin yapılması talep edilmektedir.

İlgi a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi incelendiğinde; teklifin 4.10.2007 t.t.’li 1/1000 ölçekli Büyük Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı K.A.U.İ.Planı üzerine hazırlandığı, 73 pafta, 77 ada, 1 parsel ve 72 ada, 19 (eski 12-13) parsel ile söz konusu parseller arasında kalan park alanının tasdik sınırı içerisine alınarak park alanının iptal edildiği ve plan notları olarak;

“1-Plan tasdik sınırı İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 73 pafta, 77 ada 1 parsel, 72 ada 19 parsel (eski 12,13) ve kadastral boşluğu kapsamaktadır.

2-Plan tasdik sınırı içerisindeki alan (73 pafta, 77 ada 1 parsel, 72 ada 19 (eski 12,13) parsel ve kadastral boşluk) KTYM (Konut-Turizm-Yönetici Merkez Alanı) ve Yol Alanı’dır.

3-Kot alınacak noktalarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.

4-Kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

5-Uygulama aşamasında jeolojik-jeoteknik etüd raporları hazırlanarak, bu raporlara uyulacaktır.

6-Açıklanmayan hususlarda mer’i Üsküdar Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”hükümlerinin eklendiği görülmektedir.

Söz konusu teklife ilişkin olarak; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 9 madde halinde teknik altyapı görüşü bildirildiği görülmektedir.

Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mahallesi, 73 pafta, 77 ada, 1 parsel ve 72 ada, 19 (eski 12-13) parseller arasında kalan kadastral boşluğun mer’i plandaki park alanı fonksiyonunun “KTYM” simgesi ile gösterilen “Konut Turizm Yönetici Merkez Alanı”na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli K.A.U.İ.Planı Değişikliği Teklifi; 1/5000 ölçekli plan fonksiyonlarını etkilememekle birlikte;

Söz konusu teklifin 3.nolu plan notunda; “Kot alınacak noktalarda İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.” notu bulunmakta olup; mer’i plan notlarının özel hükümler bölümünün 10.maddesinde kot alınacak nokta ile ilgili olarak; konut ve yönetici merkez alanlarında kot noktası “Binanın doğal zemine oturduğu köşe kotları ortalamasına +1.00 m. ilave edilerek belirlenecektir. Turizm tesis alanlarında kot noktası “Eğimden dolayı kat kazanılması halinde en fazla bir kat açığa çıkacak şekilde ±0.00 kotu verilecektir” denilmekte ve dolayısıyla kot alınacak noktaların mer’i planda belirlendiği,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görüş yazısında; park fonksiyonundan çıkarılmasının “…yapı yapılmaması koşuluyla….” uygun olduğu görülmekte olup;

1/1000 ölçekli mer’i planda park alanında kalmakta olan tescil harici alanın teklife konu edildiği ve;

5747 sayılı kanunda belirtildiği üzere; “Büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” hükmü doğrultusunda ilgi a) yazı eki 1/1000 ölçekli U.İ.Planı değişikliği teklifi iletilmekte olup; söz konusu teklif 1/1000 ölçekli mer’i plan koşullarına göre;

park alanı donatısını azaltıcı yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. '' denilerek

İlgi a) teklif ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 14.

maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 73 pafta, 77 ada 1 parsel ve 72 ada 19 (eski 12-13) parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, meri planda bulunan yeşil alanın eşdeğer alanı sağlayacak şekilde 12 nolu parselde bilgi paftasında gösterildiği haliyle yeniden düzenlenmesi ve “Parsellerin meri planda verilen inşaat alanı arttırılamaz” plan notunun ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

49 T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

11 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/1416

KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece, Mimarsinan Mah, 16-J-IV pafta, 3728 parselin bir kısmı ve kuzeyinde kalan 7.00 m.lik yola ilişkin 1/1000 ölç. UİP tadilatı teklifi

KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/06/2012 gün ve 2012/7983-6411 sayılı yazısında; “

İLGİ: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 18.05.2012 tarih, 454252 sayılı yazısı ve ekleri ile Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih, 48 sayılı meclis kararları.

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki 20.08.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı.

TALEP:

İlgi (a) yazı eki ile; Günübirlik Turizm Tesisleri Alanında kalan Mimarsinan Mahallesi 16-J-IV pafta, 3728 parselin bir kısmının E:1.00, hmaks:10.50 yapılaşma şartlarında Turizm Alanı olarak ve parselin kuzeyinde kalan 7.00 m.lik yolun tamamının parselden karşılanmak koşulu ile 10 m. genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi, 11.05.2012 tarih, 48 sayılı Büyükçekmece Belediyesi meclis kararı ile uygun görülerek gereği için ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:

İlgi (a) dilekçe eki teklif plan dosyasında yer alan tapu senedi örneğinden, Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 16-J-IV pafta, 3728 parselin 34.937,56 m² yüzölçümünde şahıs mülkiyetinde olduğu ve 24.11.2011 tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır.

PLANLARDAKİ DURUM:

Mimarsinan Mahallesi 16-J-IV pafta, 3728 parselin 05.10.2000 onanlı 1/5000 ölçekli Mimarsinan Nazım İmar Planında; Günübirlik Tesis Alanlarında kaldığı görülmektedir. ,

Büyükçekmece Belediye Başkanlığınca ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 01.10.1996 onanlı 1/5000 ölçekli Batıköy Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında Turizm Gelişme Alanında, 01.10.1996 onanlı 1/1000 ölçekli Batıköy Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında; E:0.20 hmaks:4.50 yapılaşma şartlarında Günübirlik Turizm Tesisleri Alanında kalmaktadır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (a) yazı eki Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih, 48 sayılı kararında; “Yapılan inceleme sonucunda Büyükçekmece İlçesi, Batıköy Mahallesi, 16-J-IV pafta, 3728 parselin bir kısmına ve parselin kuzeyinde kalan 7.00 metre ulaşım yolunun 10.00 metre olarak planlanmasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, komisyon üyelerinden Engin Tayyar ERÇAĞ’ın “Yoğunluk artışına sebep olduğu ve İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirmesi gerekçesiyle karara katılmıyorum” şeklinde muhalefet şerhi koymak suretiyle vermiş oldukları (1) ret oyuna karşılık (3) kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile uygun görülmüştür.” denilerek, hazırlanan İmar Komisyon raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği anlaşılmıştır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün Kamulaştırma Müdürlüğü’nün ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün kurum görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 14.02.2012 tarih TN:157543-560-28851 sayılı yazısında;

“Karar: Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 3728 parselin, E:0.20, hmaks:4.50m yapılaşmalı Günübirlik Turizm Tesisi Alanı’ndan E:1.00, hmaks:10.50m yapılaşma şartlarında Turizm Alanına(Otel, Motel Konaklama) alınması ve parselin mahreç aldığı 7m’lik imar yolunun 10m’ye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi; yapılaşmayı artırarak ulaşım

sistemine ilave yük getirdiği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.”

denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 14.02.2012 tarih, 313-28834 sayılı yazısında;

““…. Planlama alanı, ilgili ilçe belediyesi tarafından hazırlatılan, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan Uygulama İmar Planına esas 1/1000 Ölç. “Yerleşime Uygunluk Haritaları”nda kısmen “Önlemli Uygun Alanlar-1(ÖA1)” ve kısmen de “Aktif ve Derin Heyelanların görüldüğü Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar(UOA-turuncu renk ile taralı alan)” lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda;

“ÖA1” lejantı ile gösterilen önlemli alanlar için, kat sınırlaması(5 kat) getirilmiştir. “UOA” lejantı ile gösterilen yerleşime uygun olmayan alanlar için ise; söz konusu alanların aktif ve derin heyelanların bulunduğu alanlar olduğu ve bu alanlarda yapılaşmaya müsaade edilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Sonuç itibariyle, ilgi dilekçe talebiniz yukarıda ve altlık rapor örneğinde belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. “ÖA1” lejantı ile gösterilen alanlarda; uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde yapılması, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, yapıların yerleşim planının olabildiğince “YUOA” lejantı ile gösterilen yerleşime uygun olmayan alanlara uzak olacak mesafelere yapılması ve “YUOA” lejantlı bu alanlara(turuncu renk ile taralı alan) herhangi bir yapının planlanmaması koşuluyla, ilgi dilekçe ekinde verilen ve E:1.00, hmaks:10.50m yapılaşma şartı getiren 1/1000 Ölç. U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 27.03.2012 tarih, 163161 sayılı yazısında; Teklife ilişkin kurum görüşü 5 madde ile sıralanmıştır.

Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 15.02.2012 tarih, TN:150140-2033 sayılı yazısında;

“…. Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmamıştır.”

denilmektedir.

DEĞERLENDİRME-SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 11.05.2012 tarih, 48 sayılı kararı ile uygun görülen, E:0.20 hmaks:4.50 yapılaşma şartlarında Günübirlik Turizm Tesisleri Alanında kalan Mimarsinan Mahallesi 3728 parselin bir kısmının E:1.00, hmaks:10.50 yapılaşma şartlarında Turizm Alanı olarak ve parselin kuzeyinde kalan 7.00 m.lik yolun tamamının parselden karşılanmak koşulu ile 10 m.

genişletilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 01.10.1996 onanlı 1/1000 ölçekli Batıköy Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı paftaları üzerine hazırlanarak;

1. Plan onama sınırı Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 16J4 pafta, 3728 parselin bir kısmına ait sınırdır.

2. Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 16J4 pafta, 3728 parselin bir kısmı sınırı içinde kalan alan; Turizm(Otel, Motel, Konaklama) Alanıdır.

3. Yapılaşma şartları; E:1.00, hmax:10.50 plan şartları geçerlidir.

4. Parselin kuzeyinde kalan 7m ulaşım yolunun 10m genişletilmesiyle ortaya çıkacak kamulaştırma bedelsiz yapılacak ve yola terk işlemi yapılmadan uygulama yapılmayacaktır.

5. Parsel üzerinde yapılacak olan her türlü yapılaşma öncesinde jeolojik ve jeo-teknik rapor hazırlanacak ve bu rapordaki önerilere kesinlikle uyulacaktır.

6. Açıklanmayan hususlarda 1/1000 ölçekli Batıköy Toplu Konut Alanı Sahil Şeridi Revizyon İmar Planı ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.

İlgi (a) dilekçe eki 1/1000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin alınan kurum görüşleri incelendiğinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce “yapılaşmayı artırarak ulaşım sistemine ilave yük getirdiği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından” uygun bulunmadığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün ise şartlı uygun bulduğu, Kamulaştırma Müdürlüğü’nce “kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına” rastlanmadığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 5 maddelik görüş yazısı bulunmaktadır.

Teklif plan konusu alan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” sınırları içinde kalmakta olup teklif plan Çevre Düzeni Planı ile çelişmektedir. Plan teklifi ile emsal 5 kat artırılmakta olup, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı ve çevre parsellere emsal teşkil edici nitelik taşımaktadır.

Teklif plan değişikliği ile Turizm(Otel, Motel, Konaklama) Alanına alınan alan 05.10.2000 onanlı 1/5000 ölçekli Mimarsinan Nazım İmar Planında Günübirlik Tesis Alanında kaldığından söz konusu plan kararlarını değiştirici nitelikte olup plan hiyerarşisine göre öncelikle 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. '' denilerek

51

İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Büyükçekmece İlçesi, Mimarsinan Mah, 16-J-IV pafta, 3728 parselin bir kısmı ve kuzeyinde kalan 7.00 m.lik yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, öncelikle 1/5000 ölçekli planlarda değerlendirilmesi gerektiğinden meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planların muhafazası Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

12 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/1434

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi, İzzettin Mah., 1998 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Plan tadilatı KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü’nün 11/06/2012 gün ve 2012/6373 sayılı yazısında; “

İlgi: a) 15.03.2012 tarih, 3832 sayı ile Planlama Müdürlüğünde kayıtlı dilekçe ve ekleri.

b) 18.01.229 tarih, 229 sayılı Çatalca Belediye Başkanlığı yazısı ve ekleri.

c) 06.04.2007 tarih, 1190 sayılı Başkanlık Katı yazımız.

d) 17.05.2007 tarih, 1211 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

e) 06.03.2012 tarih, 438-43032 sayılı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.

f) 18.04.2012 tarih, 203445sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü yazısı.

g) 09.03.2012 tarih, 253113-874 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

h) 12.03.2012 tarih, TN:256372-34106 sayılı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı.

j) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

TALEP

Çatalca İlçesi, İzzettin Köyü,1998 parselin “Sosyal Tesis Alanı”nda kalmakta iken, “E:1.50, H:serbest” yapılanma koşullarında “Özel Sosyo Kültürel Tesis Alanı” na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat teklifi, teklife ilişkin alınan Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazıları ile birlikte değerlendirilerek karar alınmak üzere İBB Meclisine iletilmesi hususunda ilgi (a) dilekçe ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET

Tapu Sorgulama Programında yapılan incelemede; Çatalca İlçesi, İzzettin Köyü, 1998 parselin 1179,45 m2 yüzölçümünde Çatalca İzzettin Köyü Eğitim ve Kültür Derneği adına kayıtlı olduğu, 24.03.2004 tarihinde edinildiği görülmüştür.

MER’İ PLANLARDAKİ DURUMU

Çatalca ilçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatına konu, İzzettin Mahallesi, 1998 parsel, 15.06.2009 tt.li 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planında; “70 ki/ha Konut Alanı”nda (E:0.30) kalmakta iken, söz konusu plana itiraz sonucu oluşan 22.07.2011 tt.li 1/5000 ölçekli nazım imar planında

“ST” lejantıyla gösterilen “Sosyal Tesis Alanı”nda kalmakta olup, plan notlarında; “Çevre yapılaşma koşullarının geçmemek ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile sosyal tesis yapılacaktır. İlgili mevzuata göre yapılacak huzurevi, yetiştirme yurdu kamu ve özel kişilerce ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak öğrenci yurtları, çocuk yuvaları, sığınma evleri, gündüz bakımevi (Kreş) ve rehabilitasyon merkezi gibi tesislerin bulunduğu alanlardır.” denilmektedir.

Çatalca İlçesi’nde, mer’i 15.06.2009 tt.li 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel 26.09.2003 tt.li 1/1000 ölçekli U.İ.Planında E:0.15, 3-3/A-2/3 yapılanma şartlarında “Konut Alanı”nda kalmakta iken 17.05.2007 tt.li 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ile E:0.20 maksH:6.50 mt yapılanma şartlarında “Özel Yurt Tesisi Alanı”na alınmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 45-62)