KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 84-91)

KOMİSYON RAPORLARI

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

Küçükçekmece İlçesi, Halkalı 5 pafta, 5056 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadili teklifi incelenmiş olup sözkonusu parsellerde ruhsatlı binalar bulunduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

85 T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

24 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/1333

KONUNUN ÖZÜ: Plan Değişikliği Teklifi Beykoz, 70 pafta, 468 ada, 5 parsel

KOMİSYON İNCELEMESİ: Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 29/05/2012 gün ve 3118 sayılı yazısında;

Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, 70 pafta, 468 ada, 5 parsel sayılı yerde ki plan değişikliği teklifine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MER'İ PLANDAKİ DURUM:

Beykoz İlçesi, 70 pafta, 468 ada, 5 parsel, 25.05.1987 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Tadilat Planında "Sahil Şeridinde" kalmakta olup, parselde II.grup Tescilli Korunması gerekli Kültür Varlığı mevcuttur. Plan lejantında bu alanlar için plan hükümleri:

"Boğaziçi Sahil Şeridinde imar planına uygun olmak şartı ile ancak toplumun yararlanacağı dinlenme, gezinti ve turizm tesisleri yapılabilir.

Sahil Şeridindeki taşınmaz kültür varlıkları kamuya açık kullanışlara tahsis edilebileceği gibi konut olarak da kullanılabilir.

Sahil Şeridinde kalan taşınmaz kültür varlığının bir bölümü imar planında belirlenmiş kıyı kenar çizgisinde ya da bir bölümünün, kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kaldığı takdirde Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı alınarak uygulama yapılabilir "şeklindedir.

MEVCUT DURUM:

Halihazırda parsel üzerinde yapı mevcuttur.

MÜLKİYET

Bahse konu parsel, 79 m2 büyüklüğünde olup, Hacı Ali Bey İbn-i Hacı Hüseyin Efendi Vakfı adına kayıtlıdır.

PLAN TADİLATININ GEREKÇESİ:

Bahse konu parsel, 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Sahil Şeridinde" kalmakta olup, parselde II.grup Tescilli Korunması Gerekli Kültür varlığı yer almaktadır.

Ancak Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 11.12.1986 tarih, 2752 sayılı kararı ile, söz konusu parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermemesi sebebiyle tescil kaydı kaldırılmıştır. Yapının tescil kaydının kaldırılması üzerine tescilli yapının iptal edilmesine ve yol genişletmesi yapılarak parselin istikametinin değiştirilmesine ilişkin plan tadilatı hazırlanarak 25.05.1987 tarihinde Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nca onanmıştır.

İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu'nun 15.04.2010 tarih, 2584 sayılı Kararı ile parselde yer alan yapı tekrar tescil edilmiştir.

25.05.1987 tarihli imar tadilat planında istikamet söz konusu parselin ortasından geçmekte olduğundan ve tescilli yapı planda iptal edilmiş olduğundan 15.04.2010 tarih, 2584 sayılı Kurul Kararı ile tekrar tescillenen kültür varlığının plana işlenmesi ve parselin istikametinin değiştirilmesi hususu gerekli olmuştur.

KONUNUN EVVELİYATI:

Kurul Kararları:

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 10.10.1970 sayılı Kararı ile III.Grup Korunması Gerekli Kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 11.12.1986 tarih, 2752 sayılı kararı ile parseldeki yapının korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermemesi sebebiyle tescil kaydı kaldırılmıştır.

İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.04.2010 tarih, 2584 sayılı Kararı ile parselde yer alan yapı tekrar tescil edilmiştir.

26.01.2012 tarihli, 275 sayılı İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile de parselde yer alan yapının rölöve ve restitüsyon projelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI:

Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, 70 pafta, 468 ada, 5 parselde yer alan II.Grup Korunması Gerekli Tescilli Kültür Varlığı, 26.01.2012 tarihli, 275 sayılı İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı eki restitüsyon projesindeki konturlarına göre plana işlenmiştir. Söz konusu parselin istikameti parseli koruyacak şekilde değiştirilmiştir. " denilerek

Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, 70 pafta, 468 ada, 5 parselde yer alan II.Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığının plana işlenmesine ve söz konusu parselin istikametinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, yürürlükteki yasa, plan ve plan hükümlerine göre karar alınmak üzere 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 10.maddesini değiştiren 3194 sayılı İmar Kanununun 48.maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Yalıköy Mahallesi, 70 pafta 468 ada, 5 parsel sayılı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselde bulunan taşınmazın tescil kaydının Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 11.12.1986 tarih 2752 sayılı kararı ile kaldırıldığı görüldüğünden konunun ilgili kurul tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 11.12.1986 tarih 2752 sayılı kararı göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör

Komisyonu Başkanı

İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Üye Üye Üye

Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN Üye Üye Üye

87 T.C

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYON RAPORLARI

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Rapor No:

25 Tarih:

14.08.2012 Dosya No:

2012/949

KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi tensip KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 09/04/2012 gün ve 7919 sayılı yazısında;

İlgi: a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2007 tarih ve 2008 sayılı Kararı.

b) 12.01.2009 tarih ve TN 1205061 sayılı Başkanlık Katına yazımız

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2009 tarih ve 114 sayılı kararı d) 26.08.2009 tarih ve TN 1941956 sayılı dağıtım yazımız

e) Harita Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve TN:2104030 sayılı yazısı ve eki

f) Çatalca Belediye Başkanlığının 07.10.2009 tarih ve M.34.6. ÇAT.0.13.00.00/212- 6961 sayılı itiraz yazısı

g) Başkanlık Makamına 11.08.2010 tarih ve TN 3238294 sayılı yazımız

h) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2010 tarih ve 2381 sayılı kararı ı) İl Tarım Müdürlüğüne 05.07.2010 tarih ve TN 3077123 sayılı yazımız

i) İl Tarım Müdürlüğünün 27.07.2010 tarih ve B.12.4.İLM.0.34.00. 01/101.02-17561- 4212 sayılı yazısı

j) İl Tarım Müdürlüğüne 01.09.2010 tarih ve TN 3310112 sayılı yazımız

k) İl Tarım Müdürlüğünün 28.09.2010 tarih ve B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-22220 5277 sayılı yazısı

l) 14/12/2010 gün ve TN 3644494 sayılı Başkanlık Makamına yazımız

m) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 255 sayılı Kararı.

n) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2011 tarih ve 256 sayılı Kararı.

p) Çatalca Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2011 gün ve M.34.3.ÇAT.0.37-310.10/1418- 8606 sayılı yazısı ve eki 05.08.2011 gün ve 2011/76 sayılı Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Teklif plan paftaları ve kurum görüşleri.

r) 15/02/2012 tarih ve TN:158085 sayılı Başkanlık Makam’ına yazımız

s) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 223 sayılı kararı t) 09.04.2012 gün TN: ….. sayılı Başkanlık Katına yazımız.

Talep:

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/5000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan teklif 1/1000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Yerleşik Alan Uygulama İmar Planı, ilgi (p) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile de uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onaylanmak üzere başkanlığımıza iletilmiştir.

Söz konusu teklif ilgi (r) yazımız ile incelenmiş ve değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (s) Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

Söz konusu ilgi (s) Meclis Kararında “Çatalca ilçesi, 1/1000 ölçekli İzzettin Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup B.12 nolu plan notunun iptali, plan notlarında “400metrekare” olarak verilen minimum ifraz büyüklüklerinin “500metrekare” olarak, “800metrekare” olarak verilenlerin

“1000metrekare” olarak düzeltilmesi, plan notlarının C.21. maddesine “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarla ilgili verilen hükümler geçerlidir.” İbaresinin eklenmesi, ayrıca Şehir Planlama Müdürlüğü’nün değerlendirme yazısı 3.4 nolu bölümünün 1,2,4,6,7,8,9,10,12 nolu maddelerinde belirtilen hususlarda 1/5000 ölçekli planda müdürlük tarafından hazırlanmış olan bilgi paftasındaki düzenlemelerin yapılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (r) Başkanlık Katına yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen ve ilgi (s) Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunan İzzettin Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, üst ölçekli plana uygunluk çerçevesinde ilgi (t) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 15.

06.2009 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planının 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin karara bağlanmasına müteakip yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

İzzettin Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Müdürlük incelememiz aşağıda yer almaktadır.

Meri Plan Durumu:

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 Ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 tarih ve 114 sayılı kararı ile uygun görülerek, 15.06.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Meri 1/5000 Ölçekli Plan Süreci:

İzzettin Mahallesi sınırları içerisinde, 22.08.2006 t.t.li 1/100.000 Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planına uygun olarak; Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerine ait orman köyleri ile mahalle statüsüne geçmiş köylerinin bir an önce onaylı bir plana kavuşması için alınan ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda 15. 06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile eşgüdümlü hazırlanan 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş olup, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 15.06.2009 tarihinde aynen onanmış ve ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli plan, yürürlükteki yasal mevzuat gereği, Harita Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazı ekinde tarafımıza iletilen askı tutanağı doğrultusunda, 07.09.2009 – 07.10.2009 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

1/5000 ölçekli plana askı süresi içinde Çatalca Belediyesi’nin ilgi (f) itiraz yazısı ile itiraz edilerek köy yerleşik alanının genişletilerek yeni köy yerleşik alanı ve yeni gelişme alanları önerilmesi, 18. madde uygulama sınırının kaldırılması, mutlak tarım alanlarının Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan olarak düzeltilmesi, kamu yararına olan konut dışı yapılarda emsal değerinin artırılması talepleriyle itiraz edilerek ve ayrıca plan notlarında değişiklik talep edilmiş, söz konusu itirazın Müdürlüğümüzce incelenmiş ve değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (g) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup bunun akabinde ilgi (h) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (h) Meclis Kararında; “Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi, 1/5000 ölçekli N.İ.Planına yapılan itiraz incelenmiş olup 15.06.2009 tt.li plandaki mutlak tarım alanı sınırlarının İl Tarım Müdürlüğü tarafından 14.07.2008 tarih 4802 sayılı İl Tarım Müdürlüğü görüşü ve 11/10/1990 tarih 9467 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı görüşü dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmiştir.

İlgi (h) Meclis Kararı doğrultusunda, Müdürlüğümüzce ilgi (ı) yazımız ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden İstanbul İli, Çatalca ilçesi mahalle ve köy idari sınırlarını kapsayan planlama çalışmalarında kullanılmak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun “Geçici Madde 1” ve “Geçici Madde 4” kapsamında izinlendirilmiş olan ve başvuru yapılıp halihazırda değerlendirilme aşamasında olan arazilerin Köy-Mahalle, pafta ve parsel numaralarını içeren liste istenmiş olup, İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (i) kurum görüş yazısı ile söz konusu liste tarafımıza iletilmiştir. Bu listenin Müdürlüğümüzce incelenmesi neticesinde; 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı onama sınırı içinde izinlendirilmiş veya başvuru yapılıp halihazırda değerlendirilme aşamasında olan herhangi bir parsel bulunmadığı tespit edilmiş ve bunun akabinde ilgi (j) yazımız ile İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden İstanbul İli, Çatalca ilçesi mahalle ve köy idari sınırlarını kapsayan planlama çalışmalarında kullanılmak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında Çatalca ilçe sınırları dahilinde izinlendirilmiş olan arazilerin Köy-Mahalle, pafta ve parsel numaralarını içeren liste istenmiştir. Söz konusu liste İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ilgi (k) kurum görüş yazısı ile tarafıza iletilmiş olup, bu listenin incelenmesi neticesinde 1/5000 ölçekli İzzettin Mahallesi Nazım İmar Planı onama sınırı içinde 13. Madde kapsamında izinlendirilmiş herhangi bir parsel bulunmadığı tespit edilmiştir.

İl Tarım Müdürlüğü’nün ilgi (i) ve ilgi (k) kurum görüşleri, İlgi (h) Meclis Kararı doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (l) Başkanlık Makamına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine, ilgi (g) Başkanlık Katına yazımız ile birlikte yeniden incelenmek ve karar alınmak üzere

89

sunulmuş ve bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince alınan ilgi (m) Meclis Kararında; “Çatalca ilçesi, İzzettin Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na itirazlar incelenmiş olup plan notlarının 1/1000 planının yapımı aşamasında uyulacak hükümler bölümünün 5.maddesinin ve konut alanları bölümünde verilen minimum parsel ifraz büyüklüğü ibarelerinin iptal edilmesi, 17. Maddesinde “35m2” ibaresinin,

“45m2” olarak düzeltilmesi, 17.3 maddesinin “ Parsel alanı içerisinde konut yapısından ayrı olarak yapılacak kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları vb. müştemilat yapılabilir. Toplam alanı parsel alanının %25’ini ve 500m2’yi aşmayan müştemilat yapıları emsale dahil değildir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi, konut alanları bölümüne “Bu alanlarda h=2 kat olup minimum ifraz büyüklüğü 1/1000 ölçekli planda belirlenecektir.”, “Planlama alanında yapılacak imar uygulamalarında içinde mevcut yapının (plana esas halihazır haritada işlenmiş olan) olduğu parsellerde minimum ifraz şartı aranmaz.” plan notlarının eklenmesi, plan notlarında “İSKİ Havza Koruma Alanlarındaki Tarım Alanları” başlığı dışında; Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından uygun görülen değişiklik ve ilavelerinin yapılması, 1/5000 ölçekli planın

“İzzettin Mahallesi ve Yakın Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” olarak yeniden isimlendirilmesi” ne ilişkin 1/5000 ölçekli Plan değişikliği Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca 20.04.2010 tarihte onaylanmıştır.

İlgi (g) Başkanlık Katına yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan ve ilgi (m) Meclis Kararında; ”…Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından uygun görülen değişiklik ve ilaveler…”

şeklinde ifade edilen değişikler;

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 6. Maddesi “Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan birinci bodrum kat iskân edilebilir. İskân edilen bodrum kat emsale dâhil edilecektir. Eğimden dolayı birden fazla bodrum katın açığa çıkması halinde, açığa çıkan bodrum kat, ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark vb.) olarak kullanılacaktır.” kaldırılarak yerine “Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan en fazla 1. ve 2. bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil edilecektir. Diğer bodrum katlar ortak alan (sığınak, kömürlük, tesisat, otopark, v.b.) olarak kullanılacaktır.” notunun eklenmesi,

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 17. Maddesinin 17.4. nolu alt maddesi “Korunması gereken tarım alanlarına bitişik olan konut parsellerindeki bina yaklaşma mesafesi, bu alanların sınırlarına 20m. den az olamaz.” kaldırılarak yerine “Tarım alanlarına bitişik olan konut parsellerindeki bina yaklaşma mesafesi, bu alanların sınırlarına 20m. den az olamaz. Ancak söz konusu parsel derinliğinin bu şartlarda yapılaşmaya uygun olmaması durumunda, bina derinliği en çok 7m olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi minimum 5m’ye kadar azaltılabilir.” notunun eklenmesi,

· Belediye hizmet alanlarıyla ilgili olarak, plan notlarının 22. maddesinin 22.8. nolu alt maddesi

“İtfaiye- Zabıta-Garaj Birimleri, Spor Tesisleri, Sağlık Tesisleri, Sosyal Tesisler, Yeşil Alanlar, Kütüphane, Halk Eğitim Merkezi, Kültür Tesisi Birimleri, Tahıl ve Hububat Deposu Gibi Belediye Hizmetleri İle İlgili Tesisler Yapılabilir.” kaldırılarak yerine “Belediye Hizmet Alanları: Bu alanlarda; Köy veya mahalle yerleşmesine hizmet edebilecek nitelikte, içinde sosyal tesis, kültürel tesis, halk eğitim ve idari tesis birimlerinin birlikte yer aldığı, köy-mahalle konağı, belediyeye ait kültürel tesisler, kütüphane, bilgi-beceri-meslek edindirme kursları gibi eğitim ve kültür yapıları, belediyeye ait idari birim şubeleri, muhtarlık gibi yönetim yapıları, semt ölçeğinde küçük ölçekli sağlık tesisleri ve belediye birimleri yer alabilir. Ayrıca; açık alan kullanımı gerektiren kullanımlar (garaj, şantiye, su deposu v.b.) yer alabilir. Tahıl ve hububat deposu gibi belediye hizmetiyle ilgili tesisler yapılabilir” plan notunun eklenmesi,

· Teknik Altyapı Alanlarıyla ilgili olarak, plan notlarının 22. maddesinin 22.11. nolu alt maddesi

“Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. kentsel yerleşmelerin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesisleri yer alabilir. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” kaldırılarak yerine

“Teknik Altyapı Alanları: Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. kentsel yerleşmelerin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesisleri yer alabilir. İlgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. TEDAŞ’ın trafo yerleri talep etmesi halinde, yürürlükteki imar planlarında da bu

amaca uygun alan ayrılmadı ise, bu talebin plan bütünündeki park alanlarının +0.00 kotu üstünde karşılanması sağlanacaktır. Bu konuda trafo parseli ihdas etmeye belediyesi yetkilidir.”

plan notunun eklenmesi,

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 23. Maddesi “Ağaçlandırılacak Alanlar: Ağaçlandırılacak Alan Olarak Ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla;

gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma alanı, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir.” kaldırılarak yerine “Ağaçlandırılacak Alanlar:

Ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan alanlarda, meyvecilik başta olmak üzere, mülkiyet sahibi tarafından ağaçlandırılması kaydıyla; gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları, ilgili belediyesinden uygun görüş alınması şartıyla izin verilir. Bu alanlarda sökülüp takılabilen bağ bahçe evi ve müştemilatlarından başka tesis yapılamaz. Kalıcı olmayan bu yapılardaki maksimum yükseklik h=4,50 m’yi, toplam inşaat alanı 250 m2’yi ve maksimum emsal E=0,04’ü geçemez ” plan notunun eklenmesi,

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altında yer alan 25. maddesi “Havza orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ayrılmış olan;

ilköğretim, yönetim merkezleri, belediye hizmet, teknik altyapı, spor tesisleri, sosyal tesisler, dini tesis, sağlık tesisi v.b. kamu yararına olan konut dışı yapılarda KAKS: 0,20’yi aşamaz.” ve 26. maddesi “İSKİ Mevzuatına göre yerleşilebilir alanın tamamında verilen KAKS değerlerinin ortalaması 0,09’u geçemez.” notu kaldırılarak yerine “Planlama alnında; yeşil ve açık alanlar dışında kalan, meskun alanda ve meskun alanlara bitişik kamu kullanımına ayrılacak alanlardaki yapılaşmalarda maksimum KAKS:1,00’ı, gelişme alanlarında maksimum KAKS:0,40’ı geçemez.” notunun eklenmesi,

· “İSKİ Havza Koruma Alanlarındaki Tarım Alanları başlığı altında,

“a) İçmesuyu Havzalarında sun’i, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı ziraate izin verilmez.

b) İçmesuyu havzalarının bütün koruma alanlarında suni, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla organik tarım teknikleri kullanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde bitkisel üretime ve İdarenin uygun gördüğü meyvecilik ve ağaçlandırma faaliyetlerine izin verilir.

c) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında hayvanların kontrollü otlatılmasına izin verilir.

d) Organik tarım teknikleri kullanılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde, İçmesuyu havzalarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında organik arı yetiştiriciliğine, uzun mesafeli koruma alanlarında hayvansal üretime izin verilir.

e) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında izin verilen organik tarım faaliyetleri için parsel büyüklüğü 5000 m2’den az olmamak üzere yukarıda belirtilen faaliyetler için gerekli olan ve bir parselde birden fazla olmamak kaydıyla kısa mesafeli koruma alanlarında 50 m2’yi geçmeyen, orta ve uzun mesafede 75 m2’yi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen prefabrik yapıya müsaade edilir.” maddelerinin eklenmesi;

· “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler” başlığı altına “İmar uygulaması net parsel üzerinden hesaplanacaktır” plan notunun eklenmesi,

· “Genel Hükümler” başlığı altına “Plan alanı içinde, topoğrafik durumu bozacak ve İSKİ Havza Yönetmeliği’nde belirlenen yoğunluk değerlerine göre hesaplanmış plan raporunda belirlenen

· “Genel Hükümler” başlığı altına “Plan alanı içinde, topoğrafik durumu bozacak ve İSKİ Havza Yönetmeliği’nde belirlenen yoğunluk değerlerine göre hesaplanmış plan raporunda belirlenen

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 84-91)