Araştırmanın Kısıtlılıkları, Sonuç ve Öneriler

Belgede T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI (sayfa 66-0)

Bu araştırma evli kadınların evlilik uyumu, evlilik yatırımı, gördükleri aile içi şiddet ve intihar girişimi arasındaki bağlantıları bulmayı amaçlamıştır. Başlangıçta katılımcı olarak herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmemiş fakat daha önce de belirtildiği gibi kadınlarda intihar girişiminin erkeklere oranla daha yüksek (Çayköylü, Coşkun, Kırkpınar ve Özer ,1997; Yalvaç, 2006; Varma ve ark, 2007; Kesebir, Gülpek, Noyan, 2002; Kekeç ve ark, 2000; Sayıl ve ark, 1992; Bitlis ve ark. 1994; Şahin ve Özkan, 1993) olması nedeniyle araştırmaya yalnızca kadınlar dahil edilmiştir. İntihar girişimi olan erkeklere ulaşmanın zorluğunun yanı sıra toplumumuzda aile içindeki şiddetin kadına uygulandığında bile gizli kalırken, şiddet gören erkeklerin durumu ortaya koymalarının daha zor olduğu düşünüldüğünden bu çalışmada yanlı davranılarak sadece evli kadınlar alınmıştır.

86 İntihar girişimlerine ancak hastane aracılığıyla ulaşılabileceğinden oluşan kısıtlılık tek bir hastaneden elde edilen verilerle daha da artmıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçların genellenebilirliğinin düşük olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın bölgesel kalması ve o bölgede yaşanlarının birbirine oldukça benzer olmaları araştırmanın önemli bir kısıtlılığıdır.

Bu çalışma literatüre; yakın ilişkiler konusunda incelenen oldukça popüler kavramlardan biri olan evlilik uyumu ile ilgili yeni bilgiler de kazandırmıştır. Ülkemizde daha önce incelenmemiş olan intihar girişimi, evlilik yatırımı ve aile içi şiddetle ilişkilerini ortaya koymuştur.

Ayrıca bu araştırma kapsamında Aile İçi Şiddet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik çalışması yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik düzeyi oldukça iyi olan bu ölçeğin gelecek birçok çalışmada kullanılması beklenmektedir.

İntihar girişimleri bireysel ruh sağlığı ile ilgili olduğu kadar birçok yönüyle sosyal bir önem taşımaktadır. Kadınların girişim nedenlerine bakıldığında bu çalışmada da olduğu gibi aile ve evlilik sorunları ilk sırada gelmektedir (Yalvaç, 2006). İntihar girişimlerinde neden olarak aile içi şiddetin ilk sıralarda olması dikkat çekicidir (Ceyhun, Ergün ve Durak, 1993; Oral, Binici, Büyükçelik, Yazar, 1996). Tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de intiharın ve aile içi şiddetin tabu olarak görülmesi, bu konularla ilgili çalışmaları engelleyici olmuştur. Özellikle genç nüfusu etkileyen bir sorun oluşu durumu daha da önemli kılmaktadır. İntiharın ve aile içi şiddetin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu bilinciyle, sadece ruh sağlığı çalışanlarının değil tüm ilgili bilim dallarının konuyla ilgili çalışmalarından faydalanıp, eksikleri fark edip yeni çalışmalar yapması, yapılan çalışmaların toplumsal anlamda bilimsel katkı sağlayabilmesi için yayınlanması ve ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması yerinde olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki aile içi şiddetin ortadan kalkması, sadece kişilerin davranışlarının değişmesi ile değil, aynı zamanda, dayağa izin veren sosyal ve kültürel değerlerin de değişmesi ile mümkün olacaktır.

87 ÖZET

Bu araştırma evlilik uyumu, ilişki yatırımı, aile içi şiddet ve intihar girişimi arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Ankara Sincan Devlet Hastanesi acilde psikosoyal destek

88 ve krize müdahale birimine intihar girişimi ile başvuran 60 evli kadın ile yine aynı hastanede herhangi bir nedenle herhangi bir bölüme başvuran 60 evli kadın olmak üzere 120 evli kadın gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplamak amacıyla Evlilik Uyumu Ölçeği, Aile İçi Şiddet Ölçeği, İlişki İstikrarı Ölçeği ve çeşitli demografik bilgilerin toplandığı Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Aile içi şiddet ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Evlilik uyumu, ilişki istikrarı ve aile içi şiddet arasında anlamlı ilişkiler gözlenmiştir. İntihar girişimi olan ve olmayan gruplarındaki üyeleri en iyi yordayan değişken seçeneklerin niteliğini değerlendirme olmuştur. Gruplararası karşılaştırmada seçeneklerin niteliğini değerlendirme, ilişki doyumu ve duygusal şiddet açısından farklılıklar bulunmuştur.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, araştırmada yer alan kuramsal açıklamalar ve daha önce yapılan araştırmalar dikkate alınarak tartışılmıştır.

SUMMARY

The purpose of the present study was to examine the relationship between marital adjustment, relationship investment, domestic violence and suiced. 120 married female (60 suiced and 60 whatever reason) were included in the study. Personel Information Form , Marital Adjustment Scale , Relationship Stability Scale and Domestic Violence Scale were used as measurement tools. In this study, has been investigate the validity and realibility of Domestic Violence Scale.

89 Based on the findings obtained from applied statistical analyses.The best predictor in suiced group's members was quality of alternatives. Meaningful correlations were found between the variables measured ( domestic violence, marital adjustment, relationship stability and suiced ) in the study. In the match of groups there has been found changes about quality of alternative, relationship satisfaction and emotional violence. In the match of between groups there was found changes about quality of alternative, relationship satisfaction and emotional violence.

Finding obtained from this study have been discussed in consideration of theoretical explainations in the study and previous studies.

KAYNAKLAR

• Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Bilim Serisi 113, Ankara – 1998

• Akar, H., (2005). Psikiyatrik yardım talebi olanlar ile yardım talebi olmayan ve boşanma aşamasında olan çiftlerde; çift uyumu ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması.

Yayınlanmamış uzmanlık tezi, İstanbul.

90

• Akbıyık, Di., Sayıl, I. (2001) Türkiye'de İntihar ile İlgili Çalışmaların Değerlendirilmesi. 37.

Ulusal Psikiyatri Kongresi.

• Akyüz G, Kuğu N, Doğan O (2002) Bir psikiyatrik polikliniğe başvuran evli kadınlarda aile içi şiddet, evlilik sorunları, başvuru yakınması ve psikiyatrik tanı. Yeni Symposium, 40(2):41-48.

• Alptekin, K., Duyan, V. ve Demirel, S. (2006). Adıyaman’da intihar girişimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 7:150-156

• Arslan A. (1996). Evli Bireylerin Cinsel Doyumlarının Bireysel, Ailesel, Cinsellikle ilgili Tutum ve Davranışları açısında incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.

• Asoğlu, M., (2007). Şanlıurfa’da İntihar Girişimlerinin İlişkili Olduğu Risk Faktörleri.

Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa.

• Atay, İ.M. ve Gündoğar, D. (2004) intihar davranışında risk faktörleri: bir gözden geçirme. Kriz dergisi, 12 (3): 39 – 52

• Bilecen giriş yatırım

• Bitlis, V., Tüzer, T., Bayam, G., Dilbaz, N., Holat, H. ve Tan, D., (1994). Genel bir hastanede acil servise intihar girişimi nedeniyle başvuran hastaların retrospektif incelenmesi. Kriz dergisi, 2 (2): 323 - 326

91

• Büyükşahin, A., (2006). Yakın ilişkilerde bağlanım: yatırım modelinin bağlanma stilleri ve bazı ilişkisel değişkenler yönünden incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi.

• Büyükşahin, A., Hasta, D., &Hovardaoğlu, S. (2005). İlişki İstikrarı Ölçeği:

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Yazıları,8(16),25-37.

• Ceyhun, B., Ergin, G. ve Duran, A., ( 1993). Krize müdahale merkezine başvuranlarda yaşam olaylarının değerlendirilmesi. Kriz dergisi, 1 (2): 51 – 56

• Curun, F., (2006). Yüklemeler, iletişim çatışmaları, cinsiyet ve cinsiyet rolü yönelimi ile evlilik doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi.

• Çayköylü, A., Coşkun, İ., Kırkpınar, İ. ve Özer, H. (1997). Özkıyım girişinde bulunanlarda sosyodemografik özellikler ve tanı dağılımı. Kriz dergisi, 5 (1): 37 - 42

• Çetiner, Ş.G., (2006). Aile içi şiddet yasayan kadınlarda cinsel sorunlar ve intihar olasılığı.

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi

• Dehle, C., Weiss, R.L., (2002). Associations Between Anxiety and Marital Adjustment The Journal of Psychology, 2002, 136(3), 328–338

• Demir, A. & Fışıloğlu, H. (1999). Loneliness and marital adjustment of Turkish couples. The Journal of Psychology. 133 (2), 230-240.

• Dilsiz, A., Dilsiz, F., (1994). İntihar girişimlerinde belirtilen nedenler. Kriz Dergisi1(3):124-128

92

• Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H.,Eradamlar, N., (2005). Cinsellik ve çift uyumu arasındaki ilişki:

üç grup evli çiftte karşılaştırmalı bir çalışma. Düşünen Adam Dergisi (Haziran)

• Erbek, E., Beştepe, E., Akar, H.,Eradamlar, N. & Alpkan, R. L. (2005). Evlilik uyumu. Düşünen Adam Dergisi (Mart).

• Eskin, M., (2003). İntihar;açıklama, değerlendirme, tedavi, önleme.Çizgi Tıp: Ankara

• Fidanoğlu, O., (2006). Evlilik uyumu, mizah tarzı ve kaygı düzeyi arasındaki ilişki.

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi

• Filsinger, E.E., Wilson, M.R., (1983). Social anxiety and marital adjustment. Family Adjustment 32. 513-519.

• Güler,N., Tel,H.,Özkan, F.T., (2005). Kadının Aile İçinde Yaşanan Şiddete Bakışı. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 27 (2): 51 – 56,

• Gültekin giriş aile içi ş.

• İlkketenci, R., (2005). Evli bireylerin problem çözme becerileri ve evlilik uyumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi

• Kekeç, Z., Yıldırım, C., İkizceli, İ., Gönül A.S. ve Sözüer E.M. (2000). Özkıyım girişimi nedeni ile acil servise başvuran hastalarda hazırlayıcı etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 1 (3):157 – 161

93

• Kesebir, S., Gülpek, M. ve Noyan, A. (2002). Özkıyım girişimlerinin doğası. Anadolu Psikiyatri Dergisi 3:88 – 96

• Kışlak Tutarel, Ş., Çabukça,F., (2002). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi,2 (6).

• Kışlak _T,(1999) Evlilikte uyum ölçeğinin (euö) güvenirlik ve geçerlik çalışması, 3P (Psikoloji, Psikiyatri ve Psikofarmakoloji) Dergisi, 7(1): 50- 57.

• Kinnunen, U. & Feldt, T. (2004). Economic stress and marital adjustment among couples:

analyses at the dyadic level. European. Journal of Social Psychology. 34, 519-532.

• Kocadere giriş yatırım

• Koerner, A.F., Fitzpatrick, M.A., (2002). Nonverbal Communication and Marital Adjustment and Satisfaction: The Role of Decoding Relationship Relevant and Relationship Irrelevant Affect. Communication Monographs,69 (1), 33–51

• Kudiaki, Ç. (2002). Cinsel doyum ile evlilik uyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

• Malkoç, B. (2001). The relationship between communication patterns and marital adjustment.

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

94

• McGovern, J. M. & Meyers, A. S. (2002). Relation - ships between sex – role attitudes, division of household tasks and marital adjustment. Contemporary Family Therapy. 24(4), 601-618.

• Mutlu, F., (2006). Aile içi şiddet sürecinde kadına yönelik şiddet üzerine sosyolojik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi

• Müller, A. T. & Zyl, D. V. (1991). Relationship beliefs, interpersonal perception and marital adjustment. Journal of Clinical Psychology. 47(1), 28-33.

• Öncü B., (2006). İntihar eğilimi olan hastaya acil müdahale. Kriz dergisi, 14 (2): 31-37

• Palabıyıkoğlu, R., (1993). İntihar davranışında ailenin rolü ve önemi. Kriz dergisi, 1 (2): 62 - 68

• Panayiotou,G. (2005). Love, commitment, and response to conflict among Cypriot dating couples: Two models, one relationship. International Journal of Psychology, 40 (2), 108-117.

• Parker, R.A., Schannell, E.D., (1983). Attachment and marital adjustment. Sixth Australian Institute of Family Studies Conference in Melbourne. November

• Rusbult, C. E., &Van Lange, P. A. M. (2003). Interdependence, interaction, and relationships.

Annual Rewiew of Psychology, 54, 351 - 375.

• Sardoğan, M. E., Karahan, T.F., (2005). Evli bireylere yönelik bir insan ilişkileri beceri eğitimi programı’nın evli bireylerin evlilik uyum düzeylerine etkisi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38,(2), 89-102.

95

• Sayıl, I., (1994). Türkiye’de intihar sorunu. Kriz dergisi, 2 (2): 293 – 298

• Sayıl, I. (2002). İntihar Davranışı ve Epidemiyolojisi. Psikiyatrik Epidemiyoloji (Ed) O. Doğan.

Ege Psikiyatri Yayınları, İzmir, s. 118-123.

• Sayıl, I. Oral, A., Güney, S. ve ark., (1993) Ankara’da intihar girişimleri üzerine bir çalışma.

Kriz dergisi, 1 (2): 56 – 61

• Schott, R.L., Cordova, J.V., (2002). The ınfluence of adult attachment styles on the association between marital adjustment and depressive symptoms Journal of Family Psychology.l. 16 (2), 199–208

• Şahin, A.R.& Özkan, A., (1993). Hastane tedavisi gerektiren intihar girişimleri. Kriz dergisi, 1 (3): 129- 133

• Şenol, V., Ünalan, D., Avşaroğulları, L., ve İkizceli, İ., (2005). İntihar girişimi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Anabilim Dalı’na başvuran olguların incelenmesi.

Anadolu Psikiyatri Dergisi 6:19 – 29

• Tuğcu, H., (2006). A Study various factors related to suicide probability. Kriz dergisi, 14 (2): 17 - 21

• Tutarel - Kışlak, S., (1997). Evlilik uyumu ile nedensellik ve sorumluluk yüklemeleri arasındaki ilişkiler. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (40), 55-64.

96

• Uçan, Ö., (2006). Türkiye’ De İntiharı Konu Alan Yayınlar Üzerine Bir Bibliyografya Çalışması.

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

• Varma, G. ve ark. (2007). Özkıyım davranışıyla kontrol odağı ilişkisi. Psychiatry in Türkiye 9 (2)

• Yalvaç, H.D. (2006). İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Psikiyatrik Morbidite, Kişilik Bozukluğu Ve Bazı Sosyodemografik Ve Klinik Etkenlerle İlişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi. Malatya

• Yılmaz, A., (2001). Eşler arasındaki uyum: kuramsal yaklaşımlar görgül çalışmalar. Aile ve Toplum Dergisi, 4 (1)

• Zi C. Tanaka N, Uji M. et al, (2007); The role of personalities in the marital adjustment of japanese couples. Social Behavior and Personality, 35(4): 561- 72.

EKLER

Ek 1: Kişisel Bilgi Formu Değerli katılımcılar;

97 Bu araştırma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sosyal psikoloji yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. Bu anket ve ölçeklerden elde edilen veriler sadece bilimsel çalışma amaçlı kullanılacak olup burada elde edilen bilgileri araştırmacı dışında hiç kimse görmeyecektir. Çalışmada kimlik belirleyici bilgiler istenmemektedir. Soruların doğru ya da yanlış cevapları yoktur, cevaplar kişiden kişiye değişebilir. Ankette yer alan soruları cevaplarken eşinizle olan ilişkinizi düşünerek size en uygun cevabı vermeye özen gösteriniz ve lütfen hiçbir maddeyi boş bırakmayınız.

Katılımınız ve araştırmaya yapmış olduğunuz katkılar için çok teşekkürler…

Psikolog Zeynep İDİZ

Yaşınız : Eşinizin yaşı :

Ne kadar süredir evlisiniz? :

Evlenmeden önceki tanışıklık süreniz? : Kaç çocuğunuz var? :

Evlenme biçiminiz:

( ) Flört ( ) Görücü usulü ( ) Görücü + Flört

( ) Diğer (açıklayınız) : ...

Eşiniz ve ortak çocuklarınız dışında evde sizinle birlikte yaşayan var mı? Kimler?

( ) Eşimin ailesi ( ) Benim ailem

( ) Eşimin diğer çocukları ( ) Benim diğer çocuklarım

( ) Diğer ( açıklayınız) : ……….

Daha önce intihar girişiminde bulunmuş muydunuz?

Evet ( )…. kez

Bu ölçek duygusal ilişkilerinize ilişkin duygu ve düşüncelerinizi belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler sadece araştırma amacına yönelik olarak kullanılacaktır.

98 I. İD

Şu anki yakın ilişkinizi göz önüne alarak, aşağıdaki ifadelerden her birine ne derece katıldığınızı belirtiniz.

b) Birlikte olduğum kişi beraberce bir şeyler yapma, beraber olmaktan keyif alma gibi arkadaşlık gereksinimlerimi karşılıyor.

c) Birlikte olduğum kişi el ele tutuşma, öpüşme gibi cinsel gereksinimlerimi karşılıyor.

d) Birlikte olduğum kişi istikrarlı bir ilişki içinde güvende ve rahat hissetme gereksinimlerimi karşılıyor.

e) Birlikte olduğum kişi duygusal olarak bağlı hissetme, o iyi hissettiğinde kendimi iyi hissetmem gibi gereksinimlerimi karşılıyor.

2) İlişkimiz benim için doyum verici.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru 3) İlişkim başkalarının ilişkilerinden çok daha iyi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6) İlişkimiz yakınlık, arkadaşlık vb. gereksinimlerimi karşılama açısından oldukça başarılı.

99 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

II. SND

Lütfen bir başkasıyla beraber olduğunuzu varsayın ve sizce bu kişi gereksinimleriniz ne oranda karşılardı, tahminlerinizi göz önüne alarak aşağıdaki ifadelerin her birine ne derece katıldığınızı belirtiniz.

c) El ele tutuşma, öpüşme gibi cinsel gereksinimlerim bir başkasıyla beraber olsam da karşılanabilir.

d) İstikrarlı bir ilişkide güvende ve rahat hissetme gereksinimlerim bir başkasıyla

2) Birlikte olduğum kişi dışında bana çok çekici gelen insanlar var.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

3) Bir başkasıyla flört etme, kendi kendime ya da arkadaşlarımla zaman geçirmek gibi seçeneklerim de var.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

100 4) Birlikte olduğum kişiyle çıkmıyor olsaydım, bir şey değişmezdi- çekici bir başka kişi bulabilirdim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

5) Bir başkasıyla flört etme, kendi kendime ya da arkadaşlarımla zaman geçirmek bana oldukça çekici geliyor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

6) Yakınlık, arkadaşlık gibi gereksinimlerim bir başka ilişkide de kolaylıkla karşılanabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

III. İ Y

Şu andaki ilişkinizi göz önüne alarak, aşağıdaki ifadelerin her birine ne derecede katıldığınızı belirtiniz . a) İlişkimiz için çok fazla yatırım yaptım.

b) Birlikte olduğum kişiye,sırlarım gibi pek çok

özel şey anlatmaktayım.

c) Birlikte olduğum kişi ve ben birlikte, yeri doldurulması güç bir entelektüel yaşama sahibiz.

d) Bireysel kimlik duygum yani kim olduğum birlikte olduğum kişi ve ilişkimizle bağlantılı.

e) Birlikte olduğum kişi ve ben pek çok anıyı paylaşıyoruz.

2) İlişkimize öyle çok yatırım yaptım ki, eğer bu ilişki sona erecek olursa çok şey kaybetmiş olurum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

101 3) Boş zaman etkinlikleri gibi yaşamımın pek çok yönü, şu anda birlikte olduğum kişiye çok fazla bağlı ve eğer ayrılacak olursak bunların hepsini kaybederim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

4) İlişkimize çok fazla bağlandığımı ve bu ilişkiye çok şey verdiğimi hissediyorum.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

5) Birlikte olduğum kişiyle ayrılmamız, aile ve arkadaşlarımla olan ilişkilerimi olumsuz etkiler.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

6) Başkalarının ilişkileriyle karşılaştırılırsa, ben ilişkime oldukça fazla yatırım yapmaktayım.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamamen yanlış Tamamıyla doğru

Ek 3: Evlilik Uyumu Ölçeği

1.Ölçeğin bu maddesinde, evliliğinizdeki mutluluk düzeyini tüm yönleri ile en iyi tanımladığına inandığınız noktayı daire içine alınız. Ortadaki ' mutlu ' sözcüğü üzerindeki nokta, çoğu kişinin

102 evlilikten duyduğu mutluluk derecesini temsil etmekte ve ölçek kademeli olarak sol ucunda evliliğinde çok mutsuz olan küçük bir azınlığı, sağ ucunda ise evliliğinden çok büyük bir doyum ve mutluluk duyan küçük bir azınlığı temsil ederek derecelenmiş bulunmaktadır.

* * * * * * *

__________________________________________________________________

Çok Çok

mutsuz Mutlu mutlu

Aşağıdaki maddelerde verilen konulara ilişkin olarak,siz ve eşiniz arasındaki anlaşma ya da anlaşmazlık derecesini yaklaşık olarak belirtiniz. Lütfen her maddeyi değerlendiriniz.

Her zaman Hemen her Ara sıra Sıklıkla Hemen her Hiç

103

_____________________________________________________________________

8.Yaşam

Lütfen evliliğinizi en iyi ifade ettiğine inandığınız bir cevabın altını çiziniz.

10. Ortaya çıkan uyumsuzluklar genellikle:

( )erkeğin susması ile

( )kadının susması ile

( )karşılıklı anlaşmaya varılarak

sonuçlanır

11. Ev dışı faaliyetlerinizin ne kadarını eşinizle birlikte yaparsınız?

( )hepsini

13. Hiç evlenmemiş olmayı istediğiniz olur mu?

( )sık sık

( )arada sırada ( )çok seyrek

( )hiçbir zaman

104 14. Hayatınızı yeniden yaşayabilseydiniz,

( )aynı kişiyle evlenirdiniz

( )farklı bir kişiyle evlenirdiniz

( )hiç evlenmezdiniz

15. Eşinize güvenir, sırlarınızı ona açar mısınız?

( )hemen hemen hiçbir zaman

( )nadiren

( )çoğu konularda

( )her konuda

105 Ek 4 : Aile İçi Şiddet Ölçeği

Aşağıda kocanızla yaşayabileceğiniz bazı durumlara yer verilmiştir. Bu maddeleri dikkatle okuyarak size uygunluk düzeyini belirtiniz.

Hiçbir

4.Kocam akşam yemeği, ev işi veya çamaşır yıkama gibi işler vaktinde yapılmazsa çok

12.Kocam beni bir aletle (silahla, bıçakla, vs) tehdit eder.

13.Kocam evi idare etmem için gerekli parayı vermede cimri davranır.

19.Kocam ben isteyim veya istemeyim cinsel ilişki ister.

106 27.Kocam bana aptalmışım gibi davranır

28.Kocam beni öldürmek istermiş gibi davranır.

29.Kocam dışarı çıkmama izin vermez.

30.Kocam eve gelen paradan beni haberdar etmez, parayı kendisi kontrol etmek ister.

Belgede T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ (SOSYAL PSİKOLOJİ) ANABİLİM DALI (sayfa 66-0)