Överlämnande av betygsdatabasen Procapita till Piteå Kommun

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-187 0.5

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Anton Wikman

Överlämnande av betygsdatabasen Procapita till Piteå Kommun

Dnr 02528-2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att

1. Piteå Kommun övertar betygsdatabasen Procapita från Grans natur- bruksgymnasium.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2017-05-26 § 39 att ändra huvudmannaskap för Grans naturbruksgymnasium från Region Norrbotten till Piteå kommun. I samband med detta ska gymnasieskolans arkiv överföras till regionens län- sarkiv. I denna process har Piteå kommun kommit med önskemål om att överta betygsdatabasen Procapita, istället för att den i likhet med resten av skolans arkiv slutarkiveras hos regionens länsarkiv.

Ärendet

När huvudmannaskapet övergår från Region Norrbotten till Piteå kommun ska gymnasieskolans arkiv tas om hand för arkivering. Samtliga av skolans arkiverade handlingar kommer då att flyttas över till regionens länsarkiv.

Piteå kommun har uttryckt ett önskemål om att överta betygsdatabasen Procapita, eftersom det underlättar hanteringen av elevernas betyg som fort- farande går kvar på skolan.

Protokollsutdrag skickas till:

Grans naturbruksgymnasium, Bo Wiberg, skolchef

Piteå kommun, Irene Johansson Worrsjö, förvaltningsekonom Lena Lövgren, ekonomi- och planeringschef

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :