Av utsedd granskare för Sverigedemokraterna i Norrbotten bedömer jag att partistödet har använts enligt de riktlinjer som beslutats av region Norrbotten

Tam metin

(1)

Granskningsintyg för Sverigedemorkaterna Norrbotten 802488-1735

Partiet har mottagit 667875 kr i partistöd under 2018 från Region Norrbotten.

Av utsedd granskare för Sverigedemokraterna i Norrbotten bedömer jag att partistödet har använts enligt de riktlinjer som beslutats av region Norrbotten.

Luleå den 2 juni 2019

Per Göransson

Redovisning av ur partistödet använts för Sverigedemokraterna Norrbotten, SD-kvinnor och Ungsvenskarna

Partistödet har använts för att bygga en stabil organisation i Norrbotten, att stödja lokala aktiviteter och våra lokala partiföreträdare och att torgföra partiet och partiets politik i Norrbotten.

Det har ordnats arrangemang för att främja medlemstillväxten i partiet och det har skett med gott resultat. En del av de ekonomiska medlen har gått till lokalkostnader för distriktets partilokal i Luleå vilken även använts av våra förbund Ungsvenskarna och SD-kvinnor.

Då det varit valår har en stor del av de ekonomiska medlen gått till marknadsföring. Partiet har under året använt partistöd till reklam på lokal nivå och deltagande i mässor och debatter i Norrbotten.

Nolia-mässan i Piteå varit det enskilt största evenemanget men vi har även deltagit på stora marknader i regionen såsom Överkalix marknad, Pajala marknad och Jokkmokks marknad.

En stor utgift för SD Norrbotten har varit reseersättningar för våra aktiva medlemmar då dessa närvarat på lokala event, men även för resor till utbildningar, konferenser och andra aktiviteter på nationell nivå. Vi anser att det finns en stor nytta i att utbilda våra företrädare och värna om nätverkande partimedlemmar emellan varför utbildning och konferens är ett prioriterat område.

Bland annat deltog flertalet partimedlemmar på SD:s kommun-och landstingskonferens i Västerås i november 2019.

Ungsvenskarna har deltagit i lokala arrangemang såsom lokala mässor och marknader över Norrbotten men även på event på nationell nivå såsom konferensaktiviteter.

SD-kvinnor har närvarat på marknader och mässor, deltagit i utbildningar på nationell nivå och hållit medlemsmöten bl.a. tillsammans med andra distrikt.

25 procent av partistödet har använts för att köpa tjänster av den centrala organisationen såsom regional reklam till hushåll. Detta redovisas särskilt som valfond.

(2)

Sverigedemokraterna Norrbotten

Parlamentarisk berättelse Regiongruppen 2018.

 

Sverigedemokraternas partigrupp bestod fram till valet av Magnus Häggblad, Susanne Ström och Arne Gustavsson med Robert Lund som ersättare. Tillsammans har dessa bemannat och företrätt partiet under hela året och deltagit på samtliga möten.

Partigruppens arbete har fungerat väl och vi har kommit väl förberedda till samtliga mötestillfällen.

Partigruppen är enligt min egen uppfattning väl sedd. Framförallt efter att socialdemokraten Sten Nyhlen satt sig på tvären och förändrat majoritetsförhållandet i fullmäktige så har vi nåtts av flera helt öppna påstötningar för att säkerställa var vi står. Ofta men inte alltid har vi samsyn med övriga

oppositionspartier. Våra ståndpunkter har alla haft en hel mandatperiod på sig att lära sig. De har även fått lära sig att om Sverigedemokraterna lovat något så håller man det.

Vi producerade till junimötet en strategisk plan för region Norrbotten 2019-2023. Planen

återremitterades till oktobermötet där den kom upp igen och fick tillägg om bland annat MRI-kameror för Kiruna sjukhus genom ovan nämnde Sten Nyhlen (S) försorg. Tack vare ett öppet samarbete med alla oppositionspartier så lade vi ner vårt förslag till strategisk plan och röstade på sjukvårdspariets förslag till förändringar av majoritetens plan och fick med Sten Nyhlens hjälp igenom denna.

Majoriteten lade till allas förvåning ner sin egen plan i samband med detta.

På detta möte så antogs även ett beslut om borttagande av hyra för varmvattenbassänger med vågmästare Sten Nyhlens hjälp. En stridsfråga sedan länge som kunde genomföras med Sverigedemokraternas goda minne.

För er som läser detta och inte finner det så spännande eller intressant så är ovanstående några av de största segrar som vunnits gentemot majoriteten under hela mandatperioden. Sedermera föll majoriteten sönder och numera är Sten Nyhlen sjukvårdspartist.

Under året så har en motion om visselblåsartjänst i regionens verksamheter behandlats som fick ett gott mottagande och medhåll från många håll, men ansågs besvarad.

Under året tog gruppledare Magnus Häggblad beslutet att inte återkandidera till regionfullmäktige för mandatperioden 2018-2022. Kanske får vi dock se mer av honom i framtiden.

Magnus Häggblad, Gruppledare Sverigedemokraterna Region Norrbotten

(3)
(4)

Sverigedemokraterna Norrbotten 802488-1735

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

Period 2018-01-01 - 2018-12-31

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2019-03-05 23:20 Senaste vernr A 326 C 17

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER Gåvor och bidrag

3810 Kommunala bidrag 282 415,00 282 415,00 0,00

3811 Regionens partistöd 667 875,00 667 875,00 0,00

Summa gåvor och bidrag 950 290,00 950 290,00 0,00

Verksamhetsintäkter

3011 Förmedling av tillståndsavgifter 2 100,00 2 100,00 0,00 3153 Förmedling av deltagaravgifter 13 750,00 13 750,00 0,00

3210 Sponsorintäkter 23,00 23,00 0,00

3230 Förmedling av annonser 7 500,00 7 500,00 0,00

Summa verksamhetsintäkter 23 373,00 23 373,00 0,00

Övriga intäkter

3910 Hyres- och arrendeintäkter 34 186,00 34 186,00 0,00

Summa övriga intäkter 34 186,00 34 186,00 0,00

Summa intäkter 1 007 849,00 1 007 849,00 0,00

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

4019 Kost/logi - Hotell - Boende -54 766,00 -54 766,00 0,00 4059 Kost/Fika - Medlemsmöten - Medlemsaktiviteter -21 250,30 -21 250,30 0,00

4067 Anmälningsavgifter -17 650,00 -17 650,00 0,00

4211 Produktion av reklam -114 606,00 -114 606,00 0,00

4212 Valsedlar -750,00 -750,00 0,00

4230 Reklamkostnader -363 666,08 -363 666,08 0,00

4232 Partimaterial -65 699,00 -65 699,00 0,00

Summa verksamhetskostnader -638 387,38 -638 387,38 0,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -82 477,00 -82 477,00 0,00

5020 El för belysning -1 923,00 -1 923,00 0,00

5420 Programvaror -3 898,00 -3 898,00 0,00

5500 Reparation och underhåll -42 290,00 -42 290,00 0,00

5700 Frakter och transporter -360,00 -360,00 0,00

5890 Resekostnader Interna -77 904,42 -77 904,42 0,00

5891 Resekostnader Externa -78 987,00 -78 987,00 0,00

5930 Reklamtrycksaker -12 224,00 -12 224,00 0,00

5940 Utställning och mässor -162 685,34 -162 685,34 0,00 5990 Övriga reklam- PR-kostnader -5 299,00 -5 299,00 0,00 6070 Representation och uppvaktningar -1 646,00 -1 646,00 0,00

6110 Kontorsmaterial -4 063,00 -4 063,00 0,00

6211 Telefon -3 709,00 -3 709,00 0,00

6212 Mobiltelefon -1 396,00 -1 396,00 0,00

6250 Postbefordran -16 775,23 -16 775,23 0,00

6310 Försäkringar -4 940,00 -4 940,00 0,00

6570 Bankkostnader -1 970,00 -1 970,00 0,00

6590 Övriga externa tjänster -154 469,00 -154 469,00 0,00 6950 Tillstånd polismyndigheten -7 000,00 -7 000,00 0,00 6991 Kommunala bidrag utbetalningar -282 415,00 -282 415,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -946 430,99 -946 430,99 0,00

Sida 1(2)

(5)

Sverigedemokraterna Norrbotten 802488-1735

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

Period 2018-01-01 - 2018-12-31

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2019-03-05 23:20 Senaste vernr A 326 C 17

Period Ackumulerat Period fg år

Personalkostnader

7210 Löner till tjänstemän -55 848,00 -55 848,00 0,00

7511 Sociala avgifter för löner och ersättningar -10 139,00 -10 139,00 0,00 7512 Avräkning inbetalda personalskatter -6 714,00 -6 714,00 0,00 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar -3 210,00 -3 210,00 0,00

Summa personalkostnader - 7 5 9 1 1 , 0 0 - 7 5 9 1 1 , 0 0 0,00

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7832 Avskrivningar på inventarier -29 882,25 -29 882,25 0,00 Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella

anläggningstillgångar - 2 9 8 8 2 , 2 5 - 2 9 8 8 2 , 2 5 0,00

Summa kostnader -1 690 611,62 -1 690 611,62 0,00

Verksamhetens över-/underskott -682 762,62 -682 762,62 0,00

Finansiella kostnader

8410 Räntekostnader -953,00 -953,00 0,00

Summa finansiella kostnader - 9 5 3 , 0 0 - 9 5 3 , 0 0 0,00

Över-/underskott efter finansiella poster -683 715,62 -683 715,62 0,00

BERÄKNAT RESULTAT -683 715,62 -683 715,62 0,00

Sida 2(2)

(6)

Sverigedemokraterna Norrbotten 802488-1735

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

Period 2018-01-01 - 2018-12-31

Balansrapport ÅRL Utskrivet 2019-03-05 23:20 Senaste vernr A 326 C 17

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR Kundfordringar

1510 Kundfordringar 0,00 -7 400,00 -7 400,00

Summa kundfordringar 0,00 - 7 4 0 0 , 0 0 - 7 4 0 0 , 0 0

Kassa och Bank

1912 Kortkonto 0,00 68,75 68,75

1930 Affärskonto SHB 718 858,99 -681 322,37 37 536,62

1940 Skattekonto 0,00 4 938,00 4 938,00

Summa kassa och bank 718 858,99 -676 315,62 42 543,37

Summa tillgångar 718 858,99 -683 715,62 35 143,37

EGET KAPITAL

Summa eget kapital 0,00 0,00 0,00

SKULDER

Summa skulder 0,00 0,00 0,00

Summa eget kapital och skulder 0,00 0,00 0,00

BERÄKNAT RESULTAT 718 858,99 -683 715,62 35 143,37

Sida 1(1)

Şekil

Updating...

Referanslar

 1. 3810https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3810&toacct=3810&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 2. 3811https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3811&toacct=3811&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 3. 3011https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 4. 3153https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3153&toacct=3153&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 5. 3210https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3210&toacct=3210&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 6. 3230https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3230&toacct=3230&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 7. 3910https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3910&toacct=3910&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 8. 4019https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4019&toacct=4019&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 9. 4059https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4059&toacct=4059&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 10. 4067https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4067&toacct=4067&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 11. 4211https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4211&toacct=4211&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 12. 4212https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4212&toacct=4212&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 13. 4230https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4230&toacct=4230&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 14. 4232https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=4232&toacct=4232&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 15. 5010https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5010&toacct=5010&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 16. 5020https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5020&toacct=5020&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 17. 5420https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 18. 5500https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5500&toacct=5500&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 19. 5700https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5700&toacct=5700&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 20. 5890https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5890&toacct=5890&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 21. 5891https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5891&toacct=5891&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 22. 5930https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5930&toacct=5930&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 23. 5940https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5940&toacct=5940&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 24. 5990https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=5990&toacct=5990&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 25. 6070https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6070&toacct=6070&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 26. 6110https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6110&toacct=6110&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 27. 6211https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6211&toacct=6211&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 28. 6212https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6212&toacct=6212&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 29. 6250https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
 30. 6310https://apps6.fortnox.se/report/report/report.php?fid=612dfc166f9c4d30986e2827359cd97e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=6310&toacct=6310&fromdate=2018-01-01&todate=2018-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
Benzer konular :