Att styra med kunskap

Tam metin

(1)

Att styra med kunskap

Susanne Andersson Utvecklingsstrateg Utvecklingsavdelningen Susanne.b.andersson@nll.se

(2)

Kunskapsstyrning

Varje beslut oavsett nivå ska fattas på bästa tillgängliga kunskap

(3)
(4)

Vårdprocesser

Patientens väg genom vården

•Beskriva vårdens processer på respektive nivå

•Värdekompassen - sätta mål - följa resultat

- driva förbättringsarbete

•Processägare

(5)

Värdekompassen

Klinisk status

• Provresultat

• Komplikationer

Funktionell hälsostatus

• Fysiskt

• Mentalt

• Socialt

Tillfredsställelse

• Upplevd hälsovinst

• Med sättet att ge vård

Kostnader

• Direkta

• Indirekta

Vad kostar det? Vilka resurser används?

Vad är viktigt för

professionen?

Vad är viktigt för patientens dagliga liv?

Vad är viktigt i vården för patienten? Hur upplever patienten vården?

(6)

Nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer

- omfattar stor grupp människor

- motsvarande 80 % av kostnaderna

Diabetes Demens Stroke

Rörelseorganens sjukdomar Sjukdomsförebyggande metoder Lungcancer

Palliativ vård Hjärtsjukvård Schizofreni

Missbruk och beroende Depression och ångest Tandvård

(7)

Expertgruppernas uppdrag

• Expertgrupper – motsvarande varje område

• Representanter från de verksamheter som ingår i processen

• Mottagare av Nationella riktlinjer

• Beskriver VAD som ska göras, AV VEM och följer resultat

• Underlag för planering

(8)
(9)

Resultat

• Kvalitetsregister

• Öppna jämförelser

• Avvikelser, Lex Maria, journalgranskningar

• Patientnämndsärenden

• Patientenkät

• Rapporter

• Ekonomi

• Dialoger

(10)

Kvalitetsregister

•Finns ca 70 Nationella, deltar i ca 50

•Användning varierar mellan verksamheter

•Nytta – Enkelt- snabb tillgång till data

•Efterfråga resultat

•Resultat grund för förbättringar

•Dubbelregistrering

(11)

Öppna Jämförelser

•Öppet redovisa och jämföra Hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

•169 Indikatorer

•Arbete med att utveckla målnivåer

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/halso- _och_sjukvard_2/ojhs_2012

(12)

Överlevnad bröstcancer

(13)
(14)

VIS – verksamhetens informationssystem

•Rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle

•Processbaserat Dokumenthanteringssystem för information utanför journalsystemet

•Ökar säkerheten, gemensamma rutiner, kvalitetsstämpel

•Grund för gemensamma rutiner

Şekil

Updating...

Benzer konular :