Mottagande av gåva till Palliativa avdelningen Kalix sjukhus

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Delegationsbeslut | Dnr: 03575-2019 Sida 1 (1)

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP515-1854338440-394 0.2

Mottagande av gåva till Palliativa avdelningen Kalix sjukhus

Ärendet

Sångkören Lyckan med körledare Markku Putila och ABF Norr Kalix an- ordnade en julvälgörenhetskonsert den 11 december 2019 i Pingstkyrkan Kalix. Under konserten gjordes en insamling som inbringade 5 200 kr.

Sångkören Lyckan och ABF Norr Kalix skänker 5 200 kr till patienter och personal på Palliativa avdelningen på Kalix sjukhus utan krav på hur gåvan används.

Beslut

1. Gåvan enligt bifogat dokument godkännes.

Beslutet är fattat med stöd av punkt 2.3.3 delegationsordningen (vidaredele- gering)

Beslutsdatum: 2019-12-13

Tarja Lepola, Ekonomi och planeringsdirektör

Bilaga:

Gåvodokument från ABF Norr Kalix och Sångkören Lyckan

Beslutet skickat till:

Tarja Hurnanen, Verksamhetsledare ABF Norr Kalix Allan Andersson, Ordförande Sångkören Lyckan

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :