Rätt att under 2019 underteckna vissa handlingar

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-12-05 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-523 0.1

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Henrik Berg

Rätt att under 2019 underteckna vissa handlingar

Dnr 4423-2018

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens tillträdande ordförande Kenneth Backgård och regiondirektör Veronika Sundström var för sig, eller den de i sitt ställe för särskilda fall utser, ges fullmakt att för reg- ionen underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jäm- förbara handlingar.

2. Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive handling avser ska ha fattats av behörig instans inom regionen.

Ärendet

Regionstyrelsen har att fastställa vem eller vilka som ska ha teckningsrätt för regionen under 2019.

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör

Ekonomi- och planeringsdirektör

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :