• Sonuç bulunamadı

Test ve ölçeklerde yer alan maddelerin kuramsal boyutla ilişkisi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Test ve ölçeklerde yer alan maddelerin kuramsal boyutla ilişkisi"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Test ve ölçeklerde yer alan maddelerin kuramsal boyutla

ilişkisi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu

(2)

• Kuram bir kavramı açıklamak için kullanılabilecek bilimsel olarak kabul edilebilir ilkeler bütünüdür.

• Kuramlar çevresel gözlemlerin yorumlanması için çerçeveler sağlar ve

araştırma ile eğitim arasında köprü görevi görmektedir (Suppes,

1974).

(3)

• Test geliştirme sürecinin bir aşaması olarak ölçülecek özelliğin

«İşevuruk Tanım Doğrultusunda Ölçülmesi Hedeflenen Yapının Ölçülebilir Göstergelerinin Belirlenmesi» yer almaktadır (Crocker

&Algina, 1986).

• Bu aşamada, ölçülen özellik ile özelliğin tanımlanmasında dayanılan

kuramın bağlantısı dikkate alınmlıdır.

(4)

• Test ve ölçeklerde yer alan maddeler hangi bilişsel/duyuşsal yapıyı ölçüyor ise bu maddeler ilgili yapıya yönelik kuramı destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır.

• Cronbach ve Meehl, bu tanımlama sürecini yapı geçerliği olarak

adlandırmıştır. Yapı geçerliği, bir araçla ölçülmek istenen yapının o

araçla ortaya konulma derecesidir (Lord & Novic, 1968).

(5)

• Baykul (2013), yapı geçerliğinin saptanmasında aşağıdaki yolun izlenmesini önermektedir:

• Yapı, özellikler, başka yapılarla ilişkiler, durumlar belirtilerek yapı hakkında işe vuruk tanım yapılmalı

• Bunlara dayalı hipotezler kurulmalı

• Bu hipotezleri yoklamak üzere uygun bir araç veya araçlar geliştirilmeli

• Araç uygun bir gruba uygulanarak gerekli veri toplanmalı

• Verilerin hipotezleri destekleme durumuna göre yapının ortaya çıkan

özelliklerinin ortaya konması ve desteklememe durumuna göre de alternatif

hipotezler aranması yoluna gidilmelli

(6)

Yapının belli çerçevelere dayalı olarak tanımlanması:

• Ne ölçüleceği ve sonuçların nasıl yorumlanacağının net olması, geçerli ölçmeler yapılması için gereklidir.

• Değerlendirmenin yapılandırılmasında ve tartışmalarda ortak bir zemin sağlamaktadır

(Dwyer, Gallagher, Levin & Morley, 2003)

(7)

Madde-Kuramsal Boyut İlişkisi Örneği:

Holland RIASEC Modeli

• Kişilik ve kariyer testlerinin hazırlanmasında, en çok tercih edilen modellerden biri Holland RIASEC Modeli’dir.

• Holland’ın Altıgen Modeli’ne göre altı kişilik tipinin varlığından söz edilebilmektedir.

(Gottfredson & Holland 1996)

(8)

• Bireyin çalıştığı çevrenin özellikleri ile kişilik özellikleri arasında uyum olması, bireyin işinde doyum sağlamasına ve yüksek performans göstermesine olanak verecektir. Bu ilkeye dayalı olarak Holland Modeli’nde tanımlanan yapıyı ölçmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirilmiştir.

• Bu ölçekte, bireylerin ortaya koydukları kişisel ilgileri ile meslekler bu ilgilerle eşleştirilmektedir (kişilik tipleri ve iş ortamları arasındaki bağlantı).

• Testteki performanslarından hareketle, bireylerin “yapabileceği” ve “mutlu

olabileceği” alanlarda çalışabilmesine ve bu doğrultuda meslekler

seçimine yönlendirilebilmektedir.

(9)

KAYNAKLAR

Baykul, Y. (2013). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması.

Ankara: Pegem Akademi.

Gottfredson, G.D. & Holland J.L. (1996). Dictionary Of Holland Occupational Codes.

Psychological Assessment Resources Inc.

Dwyer, C. A., Gallagher, A., Levin, J., & Morley, M. E. (2003). What is quantitative reasoning? Defining the construct for assessment purposes. ETS Research Report Series, 2003(2).

Lord, F.M. & Novick, R. M.(1968). Statistical Theories of Mental Test Scores.

California Addison-Wesley end Co. Ldt.

Suppes, P. (1974). The place of theory in educational research. Educational Researcher, 3(6), 3-10

Referanslar

Benzer Belgeler

2007 deprem yönetmeliği öncesi deprem etkisindeki yapılar için dayanıma (kuvvet) dayalı değerlendirme kullanılırken, yeni deprem yönetmeliği ile yer değiştirme ve

VP’nin üçlü modelinde kişilerarası destek boyutu- nun öncülleri olarak grup sargınlığı ve uyumluluk; örgü- te destek boyutunun öncülleri olarak duygusal bağlılık,

sübstitüefenil grubu taşıyan imidazo (4,5-b) ve (4,5-c) piridin türevlerinin pozitif inotrop etkileri üzerinde kap-.. samlı yapı-etki ilişkisi çalışmalarının

Öğrencilerin annelerinin çalışma durumuna göre, annesi çalışan öğrencilerin benlik saygısı puan ortalamaları (69.44±16.62) ve atılganlık puan ortalamaları

Yaptığımız çalıĢma sonucunda elde ettiğimiz bulgulardan yola çıkarak bu kadar çok varyanta sahip olan ve tüm Türk dünyası tarafından sevilerek söylenen

 Temel duvarlardan sonra başlayan ve seranın Temel duvarlardan sonra başlayan ve seranın ağırlığını, yükünü sera temeline ileten yapı.. ağırlığını, yükünü sera

3 Test ve ölçeklerde yer alan maddelerin kuramsal boyutla ilişkisi 4 Bir psikolojik yapı olarak "başarı" ve madde geliştirme süreci 5 Bir psikolojik yapı

Yapı analizi I dersinde sadece tek boyutlu çubuklardan oluşan yapılar incelenir.. Çubukların geometrisi, çubuğun iki elemanı