• Sonuç bulunamadı

View of THE MEDIATOR ROLE OF GLOBAL CONNECTEDNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGISTICS PERFORMANCE AND HUMAN DEVELOPMENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of THE MEDIATOR ROLE OF GLOBAL CONNECTEDNESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGISTICS PERFORMANCE AND HUMAN DEVELOPMENT"

Copied!
12
0
0

Tam metin

(1)

Referanslar

Benzer Belgeler

Baflka bir çal›flmada da osteoporotik kiflilerdeki k›r›klar vertebral, kalça, ön kol ve kol k›r›klar› flek- linde ayr›lm›fl ve vertebral ve kalça k›r›¤›

Cahsmaya alman 186 kisinin latent parmak izleri, 20 gun bekletildikten soma iyot- naftoflavon ile gorunur hale getirildi ve kiSi tamnmasmda yeterli duzeyde 56 iz (% 30)

minor kafa travmaSI ile femur g(ivde a~Ik pan;all kIng!, minor kafa travmaSI ile tibia-fibula mti~terek kapall kmgl birlikteligi gihi).. Hayatl tehlikesi olan veya

[r]

In the model developed within the scope of the research, relationship satisfactions of emerging adults (19-26 years old) are dependent, perceived parental style (acceptance /

The self-alignment and bundling characteristics of these electrospun fibers were attributed to the unique molecular architecture of the conjugated polymer; PP-g-PS/PCL, and its

In order to indicate the importance of logistics performance and capabilities, the paper investigates the mediator effect of Foreign Direct Investment (FDI) on

Mediator variable analysis method suggested by Baron and Kenny (1986) was used to designate the mediator role of Logistics Performance Index (LPI) on the relation between

This quantitative study aims to identify the relationship between transformational leadership, firm performance, and the role of entrepreneurship orientation in techno-

The initial research model suggests that network learning capability plays mediator role in the relationship between open mindedness and innovation performance as shown

 The impact of transportation costs on process, product, and organizational innovation is highest for firms in wholesale & retail sector (Figure 3)..  For textiles

Kontrol ve fenol uygulama grubu tohumlarda çimlenme yüzdesi, kök ucu uzunluğu, ağırlık kazanımı ve MN sıklığı ile ilgili elde edilen veriler Tablo 1-5 ve Şekil 1-2’de

Within this perspective, the main hypothesis of this artiele suggests that the demise of the contingency of general codes increases the significance of individual judgments along

Rüşvetçi vali, istidayı a- lmca hemen bir ziyafet tertiplemiş ve istidada imzaları bulunan eşrafı bu ziyafete davet etmiş, eşraf va­ ziyetten habersiz olarak

We report a case of an HIV-infected patient having measles pneumonia with respiratory distress, whose chest computed to- mography (CT) images were characteristic and instructive..

When need satisfaction was includ- ed in the model as a mediator variable, the decrease in β value from -.40 (p < .001) to -.01 showed that the need satisfaction had a

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Kütahya ve İznik çinisinin usta isimleri merhum Sıtkı Olçar ile

H 10: İşletmelerin maliyet liderliği stratejisini kullanma düzeyi satışına ve karlılığına yönelik performansını pozitif yönde anlamlı düzeyde

Yazar Yaşar Kemal'in, Padişah Abdülhamid'in baştabibi Jak Mandil Pa- şa’nın torunu olan eşi Til- da Kemal, dün öğleden sonra vefat etti.. 78 yaşın­ daki Tilda

Hastalanmlzm hi~biri ameliyat oncesi ilk ba~vurularmda nobet ge~irmemi~ler ve hi~birinde fokal norolojik defisit edilmemi~tir. Ameliyat somaSl 24 hastanm norolojik muayenelerin

anevrizma içi akım çevirici cihazlar kendine özgü teknik zorluklara ve nadir komplikasyonlara rağmen yüksek anevrizma oklüzyon oranı, düşük komplikasyon ve

EDH'lara e~lik eden diger intrakraniallezyonlar kontrol edilemeyen intrakranial basm<;artI~lanna ne- den olarak kotii sonu<;larayol a<;abilir(2).Ancak ozel- likle

Çocuk sahibi olabilmeleri için kahramanın anne veya babasına derviş, Hızır ya da aksakallı ihtiyarlar tarafından verilen elma, hamamda yani su kaynağının olduğu bir