Investeringsfrämjande arbete Varför? Invest in Norrbotten på 5 sek: 1. Sammanfattning Slutrapport

Tam metin

(1)

Slutrapport

Version 2.2 111013

Projektnamn Ärende-ID

Invest in Norrbotten 43229

Stödmottagare Organisationsnummer

Norrbottens läns landsting 232100-0230

Redovisningsperiod Total projektperiod

2008-12-01 – 2012-06-30

Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

4.1 Innovation och

förnyelse 4.1.3 Internationellt samarbete

1. Sammanfattning

Invest in Norrbotten på 5 sek:

”Vi exporterar kännedom och kunskap om de affärsmässiga möjligheterna i Norrbotten, och importerar etablerare och investerare till länet.”

Invest in Norrbotten, med Norrbottens läns landsting som projektägare, har drivits i nära samarbete med länets kommuner.

Varför?

Projektets ambitioner har varit att bidra till tillväxt i länet genom internationella affärer. Detta bidrar till att göra

Norrbotten starkare i den globala konkurrens som vi alla är en del av. Idag finns 18 regionala ”invest-in-funktioner” som täcker Sverige. Begreppet ”Invest in” är internationellt vedertaget och utbrett i hela världen. Funktionerna återfinns på nations-, region- och stadsnivå. På nationell nivå organiseras och finansieras funktionerna nästan uteslutande på

regerings- eller departementsnivå. Regionalt görs de via de respektive regionala offentliga systemen och lokalt via städer och kommuner. I Sverige sköts den statliga nivån av Invest Sweden som sorterar under Utrikesdepartementet. Invest Sweden är enbart partner med regionala invest in-funktioner och inte med kommuner.

Invest in Norrbottens utgångspunkt är att samtliga kommuner har behov av en regional nivå som stöd och koordinering till sitt eget investeringsfrämjande arbete, men samtidigt utformar kommunerna själva arbetet i sina respektive

kommuner. Den regionala nivån har till uppgift att koordinera helheten.

Investeringsfrämjande arbete

(= att attrahera nationella och internationella investerare / etablerare)

Investeringsfrämjande arbete syftar på de tjänster och produkter, i de flesta fall helt kostnadsfria, som en potentiell investerare / etablerare kan förvänta sig att landet, regionen och kommunen tillhandahåller. Ett lyckat resultat av investeringsfrämjande arbete i en region, är avhängigt samverkan mellan många parter/aktörer. Det är i samspelet lokala nivån (kommunen) – regionala nivån (Invest in Norrbotten) – nationella nivån som förutsättningarna är som bäst. Och det är av mycket stor betydelse att och hur det investeringsfrämjande arbetet fungerar på den lokala nivån / på platsen / i kommunen. För det är ju på den lokala nivån affärsmöjligheterna finns, och det är också där som affärerna ska göras!

Invest in Norrbotten är en möjliggörare på regional nivå med internationella kontakter, men genomför aldrig affärsavslut, utan dessa ska alltid ske på en lokal företags- /kommunnivå.

Invest in Norrbotten är övertygade om att regionens attraktivitet ur etablerings- och investeringssynpunkt, baseras på de naturtillgångar som finns, klimatet, redan befintligt framgångsrikt näringsliv, infrastrukturen, möjligheten till strategiska allianser, med exempelvis Luleå tekniska universitet, och tillgång till kompetens. Detta sammantaget innebär att regionen har internationella konkurrensfördelar, och att dessa behöver paketeras för att attrahera.

(2)

Invest in Norrbottens verksamhet

Verksamheten har haft tre fokus:

1. utvecklingen av bättre och fungerande sälj- och mottagarorganisation hos respektive kommun/plats.

2. att tillsammans med kommunerna arbeta fram internationellt sett intressanta affärsmöjlighetsområden ur ett regionsperspektiv och att marknadsföringsmässigt paketera dem.

3. att upparbeta internationella kontakter i syfte att få ”inspel” till etableringar och investeringar, samt att sammanföra norrbottniska företag med internationella investerare och affärspartners.

Förutom ovan nämnda fokus har projektet, i enlighet med målet i den ursprungliga projektplanen, arbetat för att säkerställa att det finns en organisation/verksamhet med mandat och ansvar för den regionala nivån som tar vid då projektet är avslutat.

Invest in Norrbotten är idag en officiell regional partner till den nationella organisationen/myndigheten Invest Sweden.

Invest Sweden har bemannade utlandskontor i Kina, Japan, Indien, USA och Brasilien.

Dessutom har Invest in Norrbotten knutit till sig egna agenter vars uppgifter är att hitta investerare/etablerare i första hand i Norge respektive i Storbritannien.

Vi kan konstatera att det i samtliga deltagande kommuner har skapats en insikt om vikten av att jobba med

investeringsfrämjande arbete. Det finns till och med exempel på kommuner som under projekttiden inrättat tjänsten

”Etableringschef/-ansvarig”.

I skrivande stund pekar det mesta på att Invest in Norrbotten-verksamheten kommer att fortsätta i ett aktiebolag med landstinget och ett antal kommuner som ägare.

2. Nyskapande och innovativitet

Strukturförändring

Historiskt sett har det tidigare i Norrbotten inte skett ett strukturerat, systematiskt och samordnat investeringsfrämjande arbete. Man har istället ad hoc tagit sig an de externa intresseförfrågningar som kommit och så att säga ”börjat om från början” varje gång detta har hänt. Inom projekt Invest in Norrbotten har mycket kraft lagts på att förändra den situationen.

Vi har tillsammans med länets kommuner påbörjat arbetet med att framför allt på kommunal nivå, skapa en insikt och kunskap om nödvändigheten av ett strukturerat och proaktivt investeringsfrämjande arbete. Plus, inte minst viktigt, få det förankrat på såväl tjänstemanna- som politisk nivå. Att som en organisation på regional nivå, hela tiden verka för positiva effekter hos andra på kommunal nivå, har uppfattats mycket positivt och som ett nytt sätt att verka för vår gemensamma regions utveckling och tillväxt.

3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Invest in Norrbottens verksamhet

Verksamheten har haft tre fokus:

1. utvecklingen av bättre och fungerande sälj- och mottagarorganisation hos respektive kommun/plats.

2. att tillsammans med kommunerna arbeta fram internationellt sett intressanta affärsmöjlighetsområden ur ett regionsperspektiv och att marknadsföringsmässigt paketera dem.

3. att upparbeta internationella kontakter i syfte att få ”inspel” till etableringar och investeringar, samt att sammanföra norrbottniska företag med internationella investerare och affärspartners.

Invest in Norrbotten är idag en officiell regional partner till den nationella organisationen/myndigheten Invest Sweden.

Invest Sweden har bemannade utlandskontor i Kina, Japan, Indien, USA och Brasilien.

Dessutom har Invest in Norrbotten knutit till sig egna agenter vars uppgifter är att hitta investerare/etablerare i första hand i Norge respektive i Storbritannien.

Förutom ovan nämnda fokus har projektet, i enlighet med målet i den ursprungliga projektplanen, arbetat för att

(3)

säkerställa att det finns en organisation/verksamhet med mandat och ansvar för den regionala nivån som tar vid då projektet är avslutat.

Registrerade, unika aktiviteter av investeringsfrämjande arbete, vilka Invest in Norrbotten initierat och deltagit i under projekttiden:

10 st företagarträffar i Norrbotten, med fler än 5 st företag samtidigt. Dessa företagarträffar har varit anordnade i kommuner.

Syfte: Informera om möjligheten att via Invest in Norrbotten skapa möjligheter till internationellt partnerskap.

5 st enskilda företagsträffar med Norrbottniska företag anordnade i kommuner.

Syfte: Informera om möjligheten att via Invest in Norrbotten skapa möjligheten till internationellt partnerskap.

44 st unika norrbottniska företag som Invest i Norrbotten kommit i kontakt med och som uttryckt intresse att skapa tillväxt genom internationellt partnerskap, och som via agenter kontrakterade till Invest in Norrbotten fått den möjligheten. Branscher? Se nedan under avsnittet ”Företag i länet/kommunerna”.

59 st enskilda unika möten med Norrbottniska företag och/eller andra intressenter anordnade av Invest in Norrbotten.

Syfte: Att informera om möjligheten att via Invest in Norrbotten skapa möjligheter till internationellt partnerskap.

18 st norska företag som via Invest in Norrbotten söker internationellt partnerskap med norrbottniska företag

93 st direkta förmedlingsinformationsmöten till Norrbottniska företag och organisationer, initierade av Invest in Norrbotten eller berörd kommun.

Syfte: Att skapa förutsättningar för investeringsfrämjande arbete.

51 st direkta kontakter med internationella investerare anordnade av Invest in Norrbotten eller Invest Sweden, såväl i Norrbotten som exempelvis i London, Toronto etc. Konkreta investeringsdiskussioner mellan parter.

42 st direkta möten med Invest Sweden.

Syfte: att skapa förutsättningar för internationella investerare att investera i Norrbottens unika affärsmöjligheter.

29 st unika möten med Kommunledningar i Norrbotten. Oftast medverkande på dessa möten har varit kommunalråd, kommunchefen samt näringslivschefen.

Syfte: Att skapa förutsättningar att attrahera internationella investerare till Norrbotten. Detta genom att identifiera affärsmöjligheterna, att paketera dessa samt att medverka vid internationella besök.

10 st konferensdeltagande.

Syfte: Att identifiera norrbottniska företag med ambition att vilja växa genom internationellt partnerskap.

36 st konsultmöten.

Syfte: Att identifiera internationella investerare. Att identifiera Norrbottens unika affärsmöjligheter. Att förbättra förmågan att paketera Norrbottens unika affärsmöjligheter.

20 st möten för att starta igång, bygga upp och utveckla vår hemsida www.investinnorrbotten.se Syfte: Ett viktigt skyltfönster internationellt för att kunna attrahera internationella investerare.

5 st deltagande i internationella mässor.

Syfte: Att presentera Norrbottens unika affärsmöjligheter för internationella investerare.

11 st näringslivschefsmöten arrangerade för deltagande kommuner, på olika platser i Norrbotten.

Syfte: Att driva en Lärandeprocess för investeringsfrämjande arbete.

6 st möten för regional utveckling med parter som exempelvis Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

Syfte: Att visa på det investeringsfrämjande arbetets positiva effekter för en gemensam regional utveckling, och parternas möjligheter att bidra i dessa processer

24 st projektmöten med länets kommunledningar, Landstingsledning och Länsstyrelsen kopplade till uppdraget att skapa förutsättningar för en varaktig verksamhet.

(4)

6 st utvärderingsträffar med European Minds AB, vilka är projektets följeforskare.

16 st samarbetsmöten med bl. a. Bergsstaten, IUC Norrbotten, Norrbottens Handelskammare, SGU, Swedish Lapland, Västerbottens Investment Agency för att stärka konkurrenskraften för Norrbottens unika

affärsmöjligheter.

39 st deltagande vid seminarier och work shops med direkt anknytning till att identifiera Norrbottens unika affärsmöjligheter och därigenom skapa förutsättningar att paketera dessa för att attrahera internationella investerare, samt för att förstå konkurrenssituationen genom omvärldsbevakning.

7 st styrgruppsmöten i projekt ”Invest in Luleå/Piteå”

Syfte: Stärka samverkan med regional part.

7 st styrgruppsmöten inom projektet Invest in Norrbotten

2 dagars deltagande i jämställdhetsutbildning anordnad av Landstinget

Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete

För att lära oss mera om vilka krav som ställs i en global konkurrenssituation, hur andra regioner arbetar med

investeringsfrämjande arbete och hur vi själva måste agera för att lyckas i framtiden, arrangerade Invest in Norrbotten en läranderesa till London sista veckan i april 2012. Under tre intensiva dagar fick kommunalråd, kommunchefer och näringslivschefer från länet, samt politiker och tjänstemän från Norrbottens läns landsting (totalt 32 st) på plats i London dels höra och träffa personer med lång erfarenhet av investeringsfrämjande arbete, dels direkt av investerare höra vad som krävs för att locka investeringar och etableringar till Norrbotten.

Exempel på lärdomar från resan: Den internationella konkurrensen om investeringar och etableringar är tuff. Vi tävlar på samma arena som exempelvis Storbritannien, Hong Kong, Dubai och München. Norrbotten har unika affärsmöjligheter, vilka hävdar sig väl i en internationell konkurrens, men vi måste bli bättre på att paketera och sälja in dem. Och att jobba mer proaktivt för att locka internationella investerare till Norrbotten, på kommunal nivå, tillsammans med regional nivå och som en del av den nationella nivån.

Exempel på samverkan med Invest Sweden

Tillsammans med fyra andra ”invest-in”-regioner och Invest Sweden har Invest in Norrbotten initierat ett projekt Mining

& Minerals (M&M) . Projektet syftar dels till att skapa förutsättningar för att starta ett nytt affärsområde inom Invest Sweden, M&M, dels att lyfta fram de affärsmöjligheter som finns inom ”gruvbranschen” hos de medverkande regionerna, och då inte minst i vår egen region Norrbotten. Ett intimt samarbete har etablerats med SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar), främst med enheten i Malå, vilket inneburit att vi tillsammans kunnat erbjuda kunskaper och erfarenheter såväl geologiskt, som investerings- och etableringsmässigt. M&M-projektet har finansierats av Invest Sweden och de fem deltagande regionerna. Norrbottens andel har finansierats av landstinget via annan finansiering utanför Invest in Norrbotten-projektet.

Arbetet har följt två spår, dels att identifiera konkreta prospekt här på hemmaplan, dels att via Invest Swedens

utlandskontor med hjälp av prospekten attrahera investerare / samarbetspartners till att komma hit och förhoppningsvis göra affärer.

Inom ramen för M&M-projektet har gruvmässor runt om i världen besökts, exempelvis PDAC i Kanada. Invest in Norrbotten har under projekttiden, 2010 och 2012, tillsammans med de övriga i M&M-projektet, delat på och bemannat en monter på den internationella gruvmässan EuroMine Expo i Skellefteå.

Vi har tagit fram företagsbeskrivningar på engelska för företag vilka har projekt inom gruvbranschen här i regionen.

Dessa beskrivningar har med hjälp av vår agent i UK presenterats för tänkbara investerarintressenter i Tyskland, Schweiz och UK.

(5)

Några exempel på kontakter med internationella investerare / investerarintressenter

I. Investerarmöten i London

Med syftet att skapa ett intresse och en kunskap om de affärsmöjligheter som finns i vår region, träffade vi första dagarna i februari 2011 i London ett antal investerare, företag med kunder som investerar internationellt samt gruvbolag.

Nedan följer en anonymiserad företagsbeskrivning för att ge en bild av vilka vi mötte:

A:

- a leading investment bank specialising in the UK and European equity and debt markets B:

- is an independent, focused and specialised corporate finance advisory and investment firm which concentrates on providing financial advice to public and private corporates, private equity houses and activist investors

C:

- a leading investor in the European private equity market. C have a particular interest in wind energy D:

- a leading global law firm with offices in key business centres across the Americas, Asia and Europe. The mining industry is a core business area

E:

- a mineral exploration company that holds extensive Iron Ore and Coal projects in Malawi, southern Africa F:

- a global private equity business. Invests in global natural resources by finding and partnering with ‘uniquely well-placed’ operational management teams with specific expertise and significant experience and track-record

G:

- active in raising capital for new and established private and publicly traded companies. Services include bringing companies to market, taker over’s, mergers and acquisitions.

Våra möten gav oss insikten att de flesta av de internationella spelarna inte känner till de förutsättningar och möjligheter som finns i vår region, till skillnad mot vad många av oss här i länet tror. Alltså ett incitament för oss alla att bli bättre på att paketera och marknadsföra det vi har att erbjuda.

II. Råvaruförsörjning till Tyskland

I samarbete med vår engelske agent besökte vi i början av maj 2012 Berlin, där vi träffade intressanta parter som jobbar med Tysklands försörjning av råvaror/mineraler/energi (vindkraft). Med på resan var också en representant från Invest Sweden. Vårt mål var att skapa intresse för att vi gemensamt med de olika tyska parterna i slutet av 2012 kunna arrangera seminarier i Berlin där vi till investerarintressenter får möjlighet att presentera de affärsmöjligheter vi har att erbjuda.

Något som också väckte intresse, och som Invest in Norrbotten ska jobba vidare med.

III. Exempel på internationella investerarbesök till regionen

Invest in Norrbotten har oftast fått rollen som ”värd” och ”planerare” i samband med internationella besök till regionen.

- Under projektet har vi exempelvis haft två olika företagsbesök från Indien kopplat till främst biltestsidan.

- Vi har varit värd vid ett besök av ett kinesiskt företag med fokus på solenergi.

- I oktober 2011 hade vi besök av en kinesisk investerardelegation med fokus på vindkraft. Vi träffade, tillsammans med dessa, ett företag inom vindkraftsbranschen här i länet.

- Under samma månad medverkade vi också i möten då fem kinesiska intressenter/investerare träffade två företag verksamma i gruvbranschen här i Norrbotten.

- I samband med EuroMine Expo-mässan 2012 arrangerades en delegationsresa med investerarintressenter från i första hand Kina och Japan. Besök gjordes i Kiruna och LKABs gruva (samt IceHotel), SGU i Malå, Bolidengruvan i Kristineberg samt Rönnskärsverken i Skellefte hamn.

Företag i länet/kommunerna

Parallellt med att paketera och marknadsföra regionens affärsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv, har vi i Invest in Norrbotten mött företag i länet. Syftet med dessa möten har varit att med hjälp av våra agenter skapa kontakter mellan norrbottniska företag med ambitioner att växa och tänkbara internationella affärspartners. Eftersom det i dessa

sammanhang handlar om företagens affärer och möjliga utvecklingar, råder en sträng sekretess kring denna typ av arbete.

För att ändå ge en bild av vilka företag som det handlar om, följer nedan en uppräkning branschmässigt av de företag som vi operativt gjort en insats för/tillsammans med.

(6)

Ftg nr Branschbeskrivning Ftg nr Branschbeskrivning

1 Elektronik 25 Tillverkn Trä

2 Entreprenad / Konsult Energi 26 Tillverkn Trä

3 Entreprenad / Mek Verkst 27 Tillverkn Trä

4 Forskning 28 Tillverkn Trä

5 Gruvbranschen 29 Tillverkn Trä

6 Gruvbranschen 30 Turism

7 Gruvbranschen 31 Turism

8 Gruvbranschen 32 Turism

9 Gruvbranschen 33 Turism

10 High tech-utveckling 34 Turism

11 IT 35 Turism

12 IT 36 Turism

13 IT 37 Turism

14 IT-process 38 Turism

15 IT-process 39 Turism

16 Konsult gruv/miljö 40 Utbildning

17 Konsult infrastruktur 41 Utveckl/Tillverkn Energi

18 Test-verksamhet 42 Utveckl-bolag

19 Tillverkn / Mek Verkstad 43 Vindkraft

20 Tillverkn Komposit 44 Ytbehandling

21 Tillverkn Miljö 22 Tillverkn Miljö 23 Tillverkn Miljö 24 Tillverkn Stålprod

Samverkan mellan den regionala och kommunala nivån

Ett kontinuerligt lyckat resultat av investeringsfrämjande arbete i en region, är avhängigt samverkan mellan många parter/aktörer. Det är i samspelet lokala nivån (kommunen) – regionala nivån (Invest in Norrbotten) – nationella nivån som förutsättningarna är som bäst. Och det är av mycket stor betydelse att och hur det investeringsfrämjande arbetet fungerar på den lokala nivån / på platsen / i kommunen. För det är ju på den lokala nivån affärsmöjligheterna finns, och det är också där som affärerna ska göras! Invest in Norrbotten har varit en möjliggörare på regional nivå med internationella kontakter, men har aldrig genomfört affärsavslut, utan dessa ska alltid ske på en lokal företags- /kommunnivå.

Arbetet i projektet har hela tiden haft fokus på att verka för och med kommunerna, för att på så sätt skapa tillväxt i regionen.

Under projektets gång har rollerna diskuterats en hel del och nedanstående överenskommelse gjordes med kommunerna:

Kommunen / Platsen

identifiera affärsmöjligheter

identifiera företag med ambition/möjlighet att växa

bidra i paketering

rätt laguppställning

vara värd vid besök

mandat för investeringsfrämjande arbete Invest in Norrbotten

driva lärandeprocessen

paketera och marknadsföra unika affärsmöjligheter

söka internationella intressenter

väcka intresse för besök

guide och stöd vid besök

partner med Invest Sweden och dess möjligheter

egna agentavtal (Europa)

Vi har från projektets sida varit måna om att kontinuerligt hålla en bra kontakt med kommunerna och då företrädesvis med näringslivscheferna och motsvarande. Att arbeta med investeringsfrämjande insatser är att verka i

”förtroendebranschen”. Vi har därför sett det som mycket viktigt att skapa och vidmakthålla relationerna med nyckelpersoner på den kommunala nivån.

(7)

Avvikelser från projektplan

Vi noterar inga större avvikelser från plan. Möjligtvis att vårt projektarbete har anpassats än mer till det faktum att vi totalt sett i länet är rätt otränade på investeringsfrämjande arbete. Det är dessutom relativt långa processer innan affärsavslut med internationella partners kan göras. Vi har därför sett som vår viktigaste uppgift under projekttiden att, parallellt med de konkreta inspelen/casen, medverka till att de lokala processerna initierats, utvecklats och förstärkts. Allt för att skapa bra förutsättningar inför en fortsatt verksamhet av investeringsfrämjande arbete i regionen.

Ekonomi

Den formella projekttiden har varit 2008-12-01 – 2012-06-30. Operativt, med en bemanning av två personer, har dock verksamheten pågått mellan 2009-11-01 – 2012-06-30. Projektbudgeten för hela perioden har varit 9,3 mkr. Finansiärer har varit Strukturfonden, Norrbottens läns landsting samt elva av länets fjorton kommuner.

Kostnader:

Budget Utfall

Personal 4 545 000 4 585 450

Köp av tjänst 3 050 000 3 094 913

Lokal 515 000 496 716

Övriga kostnader 1 190 000 1 010 849

Summa: 9 300 000 9 187 928

Intäkter:

Budget Utfall

Strukturfonden 4 650 000 4 593 964

Norrbottens läns landsting 3 025 000 2 968 964

Kommunerna 1 625 000 1 625 000

Summa: 9 300 000 9 187 928

Projektorganisation

Projektet, med Norrbottens läns landsting som projektägare, har, förutom den operativa bemanningen, haft en styrgrupp och en referensgrupp.

Styrgruppen, med fördelningen 2 kvinnor / 3 män, har bestått av:

- Kent Ögren, landstingsråd – styrgruppens ordförande - Birgitta Persson, kommunalråd Överkalix

- Johan Johansson, riksdagsledamot, Boden (ersatte Åke Eltoft, Boden efter halva projekttiden) - Jonas Lundström, direktör Northland Resources AB, Luleå

- Susanne Rostmark, VD Frigeo AB, Kiruna

- Johan Sjökvist, näringslivsstrateg Norrbottens läns landsting, adjungerad

Som referensgrupp har projektet valt att ha de deltagande kommunernas näringslivschefer och motsvarande. Totalt har 23 personer (9 kvinnor / 14 män) deltagit under projekttiden.

Den operativa bemanningen har utgjorts av Jörgen Eriksson och Göran Littorin.

4. Indikatorer

I den ursprungliga projektbeskrivningen antogs att verksamheten skulle bidra till minst 200 nya arbetstillfällen. Vår bedömning är att det i dagsläget inte går att göra en relevant bedömning av en dylik indikator. Nya arbetstillfällen skapas inte av en regional organisation som arbetar med investeringsfrämjande arbete. Däremot är man en av flera parter som i

(8)

samspel åstadkommer förutsättningar för att nya affärer görs, bolag utvecklas och etableringar sker. Det vill säga grunden till att nya arbetstillfällen skapas. Invest in Norrbotten-projektet har dessutom pågått operativt i drygt två och ett halvt år, en erfarenhetsmässigt relativt kort snittid för en internationell etablerings- och/eller investeringsprocess. Då det övergripande målet med projektet, ”att det efter projektets avslutande ska finnas en organisation/verksamhet för den regionala nivån med ansvar för ett fokuserat investeringsfrämjande arbete” till största sannolikhet kommer att uppfyllas, bör man kunna anta att antal nya arbetstillfällen på sikt kommer att uppnå tillfredsställande tal.

5. Jämställdhet/Integration och mångfald/Miljö/Folkhälsa

Som framgått i punkten 3 ovan, har Invest in Norrbotten dels suttit med i styrgruppen för projektet Invest in Luleå/Piteå, dels i övrigt haft ett nära samarbete med det projektet. Allt för att stärka samverkan med en partner som verkar över kommungränserna. Vi har tillsammans försökt finna ut hur vi som projekt inom investeringsfrämjande arbete ska kunna genomföra aktiviteter och på annat sätt påverka jämställdhet, integration och mångfald. Efter de samtal som förts med ansvariga för jämställdhetsfrågor på såväl lokal som regional och nationell nivå kan man konstatera att nya arenor måste skapas. Vi har funnit att vad gäller investeringar och etableringar saknas både verktyg, kunskap, policys samt strategier för hur man kan eller ska arbeta. Inom området tillväxt finns arenor för mångfald och jämställdhet, men det är ofta ur ett individuellt perspektiv, exempelvis att stötta kvinnors företagande. Att på ett systematiskt sätt bearbeta hela branschers affärslogiska flöden och val av etableringsort saknas och det har inte heller projektet haft resurser för.

En möjlig orsak till bristen på jämställdhets- och mångfaldsperspektiv kan i sig vara, att det investerings- och

etableringsfrämjande arbetet är ett nytt arbetssätt. Mycket i svensk tillväxtpolitik på såväl regional som nationell nivå har handlat om att stötta svenska företags exportsatsningar. Det betyder att näringslivsaktören redan finns på plats och kan ta del av olika program eller resurser för att stötta jämställdhet och mångfald. När man med etableringsfrämjande arbete försöker med proaktiva aktiviteter få företag att välja att etablera sin verksamhet på en särskild ort, saknas som tidigare sagts verktyg och förhållningssätt. En ytterligare utmaning är att det är företagen som ska etablera sig, som äger ansvaret och mandatet att vikta frågan om jämställdhet och mångfald som urvalskriterier för en etablering. Projektet kan och ska visa på möjligheter. Erfarenheterna är dock företagen inte efterfrågar eller påtalar kriterier med koppling till jämställdhet eller mångfald i en etableringsfas. När väl en verksamhet ska eller har etablerats, så kan jämställdhets- och

mångfaldsperspektivet komma in vid exempelvis rekrytering.

Den representativa dimensionen av jämställdhet, det vill säga, att beslutsgrupper etc ska vara jämställda, har projektet kunnat hantera.

Frågor av miljömässig karaktär, kommer vid investerings- och etableringssituationer ofta i skedet efter det att en regional nivå varit inkopplad. Det handlar om mycket detaljer och lokala förutsättningar, vilket då är naturligast att den

lokala/kommunala nivån hanterar.

6. Projektets övriga resultat

Intressanta resultat som vi gärna lite sammantaget vill lyfta fram är:

- den lärandeprocess vi drivit och genomfört tillsammans med kommunerna och deras nyckelpersoner för tillväxt, vilken borgat för ett driv och en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan oss alla.

- de relationer som projektet gett möjligheter att skapa och vidmakthålla. För vår del främst relationer med kommunernas nyckelpersoner och andra aktörer, men även relationer mellan kommunerna, och då i första hand mellan näringslivscheferna, vilka i sin tur varit en grogrund för gemensam

kunskapsuppbyggnad

- samarbete över kommungränserna. Vi har sett flera exempel på hur gemensamma affärsmöjligheter varit ett incitament för gemensamma aktiviteter.

- den regionala samordning som skett och som, för åtminstone ett lyckat regiongemensamt investeringsfrämjande arbete, är önskvärd och till och med nödvändig.

7. Projektets förväntade effekter på sikt

Det övergripande målet i projektet har varit att verka för att säkerställa att det finns en organisation/verksamhet med mandat och ansvar för den regionala nivån som tar vid då projektet är avslutat.

Under projektets sista 6-7 månader har ganska mycket tid lagts på att skapa dessa förutsättningar i form av

förankringsmöten med i första hand kommuner och landsting. Likaså att processa fram en tilltalande lösning för lämplig organisationsform med planer, ägande, finansiering, bemanning etc.

Och som ett resultat av projektet kan vi konstatera att det i samtliga deltagande kommuner har skapats en insikt om vikten

(9)

av att jobba med investeringsfrämjande arbete. Det finns till och med exempel på kommuner som under projekttiden inrättat tjänsten ”Etableringschef/-ansvarig”.

I skrivande stund är inte allt klart, men det mesta pekar nu på att Invest in Norrbotten-verksamheten kommer att fortsätta i ett aktiebolag med landstinget och ett antal kommuner som ägare.

8. Resultatspridning samt information och offentliggörande

Under projekttiden har Invest in Norrbotten inte tagit fram något eget tryckt material. Vi har istället arbetat mycket aktivt med anpassade presentationer i samband med personliga möten med en eller fler deltagare (se aktivitetslistan ovan). Vid dessa tillfällen, då vi beskrivit projektet, har alltid strukturfondens medfinansiering betonats. Dessutom har den

presentationsmall i Power Point som använts i alla sammanhang, den anvisade EU-logotypen med i sidfoten.

Här ett exempel:

Likaså finns EU-logotypen med på Invest in Norrbottens webbsida – www.investinnorrbotten.se

9. Kopplingar till andra projekt

Vi har inom projekttiden träffat många olika parter i regionen, naturligtvis för att beskriva vår egen verksamhet, men framför allt för att klargöra vår roll så att andra inte skulle uppfatta oss som en ny konkurrerande aktör, utan som samarbetspartner. En viktig framgångsfaktor för en region är att olika aktörer samverkar och hittar sina nischer. Nischer som skapar mervärde för regionen.

Exempel på projekt/verksamheter som i detta sammanhang kan nämnas är ”Attraktiv Region”, med vilka vi haft mycket nära samarbete. Som nämnts ovan har vi suttit med i styrgruppen för projekt Invest in Luleå/Piteå, och även i övrigt arbetat nära det projektet. Likaså gäller det verksamheten Swedish Lapland. Området Swedish Lapland är Sveriges mest expansiva besöksregion med ständigt ökande antal besökare. Detta resulterar i ökande krav på anläggningarnas storlek och standard. Därför finns det idag internationella intressenter inom branschen som är intresserade av att investera i koncept och anläggningar inom besöksnäringen i Norrbotten, och det är där Invest in Norrbottens kommer in i bilden.

Tillsammans med Swedish Lapland har vi identifierat företag/anläggningar som kan vara av intresse. Vi har och ska således inte jobba med att locka hit besökare, det är Swedish Laplands uppgift.

10. Projektföljeforskning

Projektet Invest in Norrbotten i sig, är inte så omfattande att det enligt Tillväxtverkets regler krävs en följeforsknings- insats. Vi såg dock själva ett stort värde av att få ha en sådan resurs kopplad till projektet, och valde därför att ha en utvärdering i processform och som är väldigt likt en följeforskning. Detta eftersom det handlar om lärande och att

(10)

förändra strukturer i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet. Också med tanke på projektets övergripande mål, att skapa förutsättningar för en varaktig verksamhet efter projektets slut. Efter sedvanlig upphandlingsprocess, fastnade vi för att låta European Minds med sina erfarenheter och förslag till upplägg, genomföra följeforskning och utvärdering.

Utifrån Invest in Norrbottens horisont, är vi mycket nöjda med det samarbete vi haft med följeforskarna. Vi har på ett positivt plan diskuterat verksamheten och fått många bra återkopplingar och idéer. Det har också varit värdefullt att via följeforskarna fånga upp hur vår omvärld – målgrupper / samarbetspartners – sett på vår verksamhet och därmed gett oss möjligheten att navigera oss fram på ett mer optimalt sätt.

European Minds rapport återfinns i bilaga.

11. Underskrift

Slutrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren.

Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga:

Datum

Ort

Underskrift

………

Namnförtydligande

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :