Vittangi Vårdcentral

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Landstingsdirektörens stab, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7 (Landstingshuset) Telefon: 0920-28 40 00 • Telefax: 0920-28 42 36 • E-post: Norrbottens.lans.landsting@nll.se • www.nll.se

AVTALSUPPFÖLJNING 10 oktober 2013

Vittangi Vårdcentral

Återkoppling från Vittangi Vårdcentral

Efter det att verksamhetschef Christer Nordström tagit del av rapporten samt utifrån genomförandet av avtalsuppföljningen har det inom verksamheten genomförts ett flertal förbättringsåtgärder vid Vittangi Vårdcentral. Följande åtgärder har rapporterats från verksamhetschefen:

 Öppettiderna är justerade och är åter igen vardagar kl. 8-17.

 Väntelistan har aktiverats på nytt.

 Dokumentation i samband med åtgärder inom området levnadsvanor har kommit igång.

 En stor del av förklaringen gällande brister i tillgänglighet uppges bero på fel registreringar och detsamma uppges gälla

läkarkontinuitet för mångbesökarna.

 VC kommer i år att göra ett massutskick till samtliga hushåll för att höja andelen som väljer att vaccinera sig.

 Ett aktivt arbete har påbörjats när det gäller aktiv listning av patienter.

 Antibiotikaförbrukningen går nedåt och vid senaste genomgången hade förskrivningen per 1 000 invånare minskat.

Beställaren ser positivt på de förbättringsåtgärder och satsningar som återrapporterats och kommer med fortsatt intresse följa utvecklingen.

Avtalsuppföljningen genomfördes i god dialog mellan beställare och vårdleverantör och viktigt att lyfta fram är att Vittangi Vårdcentral så snart efter dialogens genomförande har gått från dialog till handling.

Luleå, 2013-10-10

Kristian Damlin

Beställarchef

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :