Yttrande Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 02733-2018

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP514-182976327-383 0.1

Miljö- och energidepartementet M2017/03195/Me

Yttrande Kategorisering av

verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

Bakgrund

Naturvårdsverket har, med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten, föreslagit vilka miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan, samt för vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.

Naturvårdsverket har haft som utgångspunkt att det inte ska ställas mer långtgående krav på verksamhetsutövare än vad som följer av MKB direkti- vet, om det inte är motiverat för att uppnå ett tillräckligt miljöskydd.

I uppdraget ingick inte att föreslå att tillståndspliktiga verksamheter ska un- dantas från krav på miljöbedömning. I uppdraget ingick inte heller att föreslå ändringar i miljöprövningsförordningen.

Synpunkter

Region Norrbotten ställer sig positivt till att regeringen ser över kategorise- ringen av verksamheter utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Som utredningen belyser så är processen för att ta fram en MKB både kost- sam och lång, därför är det bra att man ser över vilka krav man ställer på olika verksamheter. Samtidigt är det viktigt att verktyget med MKB fortsät- ter används i de verksamheter som behöver belysa vilka miljökonsekvenser som en verksamhet förorsakar och hur dom ska hanteras, det är så vi bygger ett hållbart samhälle.

Region Norrbotten har för övrigt inga synpunkter på lagt förslag.

Şekil

Updating...

Benzer konular :