Styrning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa Psykisk ohälsa och hur den diagnostiseras och behandlas har uppmärksammats i revisionsrapporten

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Initiativärende till Regionstyrelsen

Styrning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa och hur den diagnostiseras och behandlas har uppmärksammats i revisionsrapporten Styrning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Regionstyrelsen har 3 februari 2021 beslutat att ”Ge regiondirektören i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården.”

Den tydligaste möjligheten att utöva politisk styrning och uppföljning av primärvården sker i

”Beställning vårdval primärvård” som beslutas av registyrelsen på hösten varje år och som även följs upp med återrapporteringar i regionstyrelsen.

Vänsterpartiet yrkar därför att regionstyrelsen skall besluta att:

Ge regiondirektören i uppdrag att utveckla Beställning Vårdval primärvård 2022 till ökad tydligheten i mål och uppföljning inom området psykisk ohälsa.

Glenn Berggård Oppositionsråd (v)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :