Hantering och redovisning av anfätggningstiUgåtnga:ir

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

A•� REGION / � NORRBOTTEN Regionens revisorer

För kännedom:

Regionfullmäktige

9juni2020

Regionstyrelsen

Hantering och redovisning av anfätggningstiUgåtnga:ir

Sida 1 (1)

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om regionstyrelsen säkerställer att hantering av regionens anläggningstillgångar sker med tillräcklig intern k�ntroll samt om räkenskaperna inom området är rättvisande.

Vår srun.lade revisfon.e]la bedöfflfiling är att:

s

Regionstyrelsens hantering av anläggningstillgångar i allt väsentligt sker med tillräcklig intern kontroll. Vidare görs bedömningen att räkenskaperna inom granskningsområdet i allt väsentligt är rättvisande.

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund för vår bedömning redovisas i bifogade revisionsrapport.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommenolation.er, att:

� Regionstyrelsen initierar en översyn av äldre objekt i anläggningsregistret för att pröva eventuell nedskrivning och utrangering. Fokus ska 1i.ktas på objekt med bristfälliga underlag.

Q

Regionstyrelsen prioriterar och säkerställer att det finns tillräckliga resurser för att medicinteknisk utrustning delas upp i komponenter. En tidsatt handlingsplan för detta arbete bör upprättas inom organisationen.

e

Regionstyrelsen lämnar uppdrag till verksamheten hur den interna kontrollen avseende regionens konstsamling kan utvecklas._

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen senast

2020-11-30.

För Region Norrbottens revisorer

Eva Alriksson Revisor

:Bil.aga: Revisionsrapport "Hantering och redovisning av anläggningstillgångar", PwC maj 2020

Region Norrbotten, Regionens revisorer, 971 89 Luleå • Besöksadress: Besöksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Luleå Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: revisionen@norrbotten.se • Hemsida: www.norrbotten.se

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :