Remissyttrande Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Regionstyrelsen

YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 0699-2021

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-1234 0.4

Mottagare Socialdepartementet Dnr S2021/03381

Remissyttrande

Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

Sammanfattning

Socialdepartementet vill ha regionens synpunkter på Folkhälsomyndighetens underlag om att införa kostnadsfri pneumokockvaccination som ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. Regionen är positiv till Folkhälsomyndighetens förslag. Regionen föreslår även att värdet av pneumokockvaccination utreds för åldersgruppen 65 till och med 74 år.

Region Norrbottens synpunkter

Förslaget att införa kostnadsfri pneumokockvaccination till åldersgruppen 75 år och äldre innebär möjlighet till att jämlikt över landet förebygga insjuk- nande och utökat vårdbehov. Regionen har sedan 2018 infört kostnadsfri vaccination föreslår till åldersgruppen 65 år och uppåt. Regionen valde att vaccinera denna åldersgrupp då risken för mer komplicerad infektion är ökad redan från 65 års ålder. Det är också då som risken av att smittas av barnbar- nen är som störst. Ytterligare en fördel är att vaccinera mot pneumokocker samtidigt som man vaccinerar mot influensa. Det har bidragit till att samti- digt ge ökad följsamhet till åldersgruppen att ta influensavaccin. Många andra länder påbörjar pneumokockvaccination vid 65 års ålder. Folkhälso- myndigheten menar dock att insjuknandet i åldersgruppen 65–74 år för när- varande är så låg i Sverige att vaccination vid 75 års ålder är tillräckligt.

Region Norrbotten ställer sig positiv till Folkhälsomyndighetens förslag.

Dock anser regionen att ovanstående skäl motiverar att även vaccinera ål- dersgruppen 65 till 74 år. Regionen föreslår därför att Folkhälsomyndigheten utreder värdet av vaccination även till denna åldersgrupp.

Şekil

Updating...

Benzer konular :