Remissyttrande Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YTTRANDE Sida 1 (1)

Dnr 01498-2020

RegionNorrbotten, 971 89 Luleå • Besöksadress: Robertsviksgatan 7, Luleå (Regionhuset) Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: RegionNorrbotten@norrbotten.se • www.regionnorbotten.se

DOKUMENT-ID VERSION

ARBGRP583-382524020-1037 0.8

Mottagare: kunskapsstodneo- natalvard@socialstyrelsen.se Dnr 5.7–13093/2018-1

Remissyttrande Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer

Synpunkter från Region Norrbotten

Region Norrbotten ställer sig bakom förslaget i dess nuvarande form.

Region Norrbotten ser positivt på att socialstyrelsen lämnar nationella re- kommendationer i ett nytt kunskapsstöd samt presenterar ett stöd till vård- personalen som ska underlätta för en sammanhållen och trygg vårdkedja före, under och efter neonatalvården.

Regionen vill särskilt lyfta vikten av en stärkt möjlighet för föräldrarna att vara delaktiga när deras barn är i behov av neonatalvård, liksom stärkt psy- kosocialt stöd för föräldrar och satsning på handledning till vårdpersonal.

Protokollsutdrag skickas till:

s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

Şekil

Updating...

Benzer konular :