Det finns övergripande riktlinjer och rutiner som ger en god grund för ett förebyggande arbete med hot och våld

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSREVISIONEN I NORRBOTTEN GRANSKNINGSSAMMANDRAG 20/2009

otot ocochhvålldd ininoomm hällssoo-- ocochh sjsjuukkvårrddeenn

- Det är många allvarliga

händelser som personalen varit med om

Hot och våld mot personal och patienter inom hälso- och sjukvården ökar. Perso- nalen inom landets hälso- och sjukvård tillhör en av de grupperna som varit mest utsatta. Detta visar en utredning från Arbetsmiljöverket.

LANDSTINGETS REVISORER har upp- dragit åt Komrev, inom Pricewaterhouse- Coopers, att granska landstingets säkerhets- och arbetsmiljöarbete för området hot och våld. Det är landstingsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för detta.

Granskningen har skett genom studier av viktiga dokument kring hot och våld och genom intervjuer med verksamhetschefer och enhetschefer vid ett antal vårdenheter samt med landstingets säkerhetschef och säkerhetssamordnare.

GRANSKNINGEN BEDÖMER att säker- hetsarbetet inom landstinget kan förbättras på många punkter. Det finns områden som fungerar tillfredsställande, men också områden som har ordentliga brister.

Det finns övergripande riktlinjer och rutiner som ger en god grund för ett förebyggande arbete med hot och våld. Det finns också bra dokumenterade rutiner för hur man på ett bra sätt ska ta hand om personal som drabbats av hot och våld.

Men:

Systematiska riskbedömningar görs inte i tillräcklig omfattning

Lokala handlingsplaner upprättas inte i tillräcklig omfattning

Det finns behov av att se över rutinerna för när och hur fasta och bärbara larm ska användas.

Personalen rapporterar inte inträffade incidenter i tillräcklig omfattning

Rapportering till landstingsstyrelsen om frågor kring området hot och våld sker inte

Dialog och återkoppling till drabbad personal efter inträffade händelser måste förbättras

Det finns ett behov av att landstinget erbjuder personalen mer utbildning och information inom området

VID INTERVJUERNA har det framkommit många allvarliga händelser som personalen varit med om. Vid ett tillfälle blev ambulanspersonalen jagad av en person med kniv. Vid ett annat tog en psykisk sjuk patient vid en akutmottagning stryptag på en läkare. Vid ett tredje blev en läkare knockat av en patient som inte fick den medicin han ville ha. Listan är lång i den delen av revisionsrapporten som beskriver olika händelser där hot och våld varit inblandade.

Revisorernas kommentarer

Revisorernas sammanfattande bedömning är att säkerhetsarbetet inte sker på ett till alla delar ändamålsenligt sätt. Revisorerna ser att det förekommer många riskfyllda situationer med hot och våld riktat mot landstingets personal. Intrycket är också att denna typ av händelser har ökat.

- För att säkerställa en säker och trygg arbetsplats för vårdens personal uppmanar vi landstingsstyrelsen att öka uppmärksam- heten på detta område och åtgärda noterade brister och utvecklingsområden, avslutar revisorerna sin skrivelse till landstings- styrelsen.

Revisorernas skrivelse till landstingsstyrelsen, 2010-03-18

Komrevs rapport ” Säkerhets- och

arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hot och våld i verksamheterna”, mars 2010

För information, kontakta: Landstingsrevi- sionens ordförande, Lars Hedberg, 0929-124 09 Komrev, Carina Olausson, 0920-284 164

HH

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :