Förändring i regelverket för avgifter, egenavgift vid sterilisering

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2019 Sida 46 (90)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-57, 0.8

§ 191

Förändring i regelverket för avgifter, egenavgift vid sterilisering

Dnr 2845-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten inte tillämpar Norra sjukvårdsregionförbundets (NRF:s) rekommendation om en avgift på 2500 kronor för kirurgisk sterilisering.

Reservation

Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten är inte beredd att tillämpa NRF:s rekommendation om enhetliga avgifter för kirurgisk sterilisering inom norra sjukvårdsregionen.

Sammanfattning

Egenavgiften för kirurgisk sterilisering för kvinnor och män varierar både inom riket och inom den norra sjukvårdsregionen. Norra sjukvårdsregionen har därför beslutat att rekommendera medlemsregionerna att besluta om en enhetlig avgift på 2500 kronor för kirurgisk sterilisering.

Ärendets behandling under sammanträdet

Anders Öberg (S) föreslår avslå det liggande förslaget till förmån för NRF:s rekommendation.

Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Anders Öbergs förslag och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet

Egenavgiften för kirurgisk sterilisering av kvinnor respektive män varierar mellan medlemsregionerna i norra sjukvårdsregionen med mellan 2500 kro- nor och 7000 kronor. I Region Norrbotten är avgiften 4700 kronor. Avgiften avser sterilisering av icke medicinska skäl, på patientens egen begäran. In- greppet är inte en sjukdomsrelaterad åtgärd. Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet har beslutat om en rekommendation till medlems- regionerna att besluta om en enhetlig avgift på 2500 kronor per ingrepp.

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör

Ekonomi- och planeringsdirektör Divisionschef Länssjukvård

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :