Förändring av avgifter för kopia på allmän handling

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (1)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-142 0.9

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Anton Wikman

Förändring av avgifter för kopia på allmän handling

Dnr 02071-2017

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att förändring av avgifter för kopia på allmän handling antas.

Sammanfattning

Förändring av avgifter i Avgiftshandboken kapitel 4 ”Hälsokontroller och intyg (Gula taxan)” angående avgift för kopia på allmän handling. Föränd- ringen innebär att Region Norrbotten hädanefter även tar betalt för digital kopia vid utlämnande av allmän handling.

Ärendet

I dagsläget sker utlämnande av allmänna handlingar nästintill uteslutande i digital form. Mängden utlämnandeförfrågningar ökar ständigt i antal, vilket har resulterat i ett förändrat arbetssätt och rutin för utlämnande. Det föränd- rade arbetssättet och den förhöjda arbetsbördan motsvaras inte av de nu gäl- lande avgifterna för kopia på allmän handling.

Bilagor:

Reviderad avgiftstabell för kopia på allmän handling Protokollsutdrag skickas till:

Avdelningsdirektörer Divisionschefer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :