Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-10-03

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-10-03 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] [Dokument-Id Värde] [Version]

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

[AnsvarigQuickpart] [Upprättad av Quickpart]

Delegationsbeslut anmälda till regionstyrelsen 2018-10-03

Dnr 2233-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet

Regionstyrelsens ordförande

 Förordnande av dataskyddsombud för Region Norrbotten, dnr 2272- 2017

 Yttrande över remissen Stärkt samarbete mot sjukdomar som förebyggs med vaccination, dnr 2673-2018

 Yttrande över remissen Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i annat land, dnr 2478-2018

 Yttrande över remissen Konstnär – oavsett villkor, dnr 2322-2018

 Yttrande över remissen Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen, dnr 2121-2018

 Yttrande över remissen Kulturplan för Västernorrland, dnr 2078-2018

 Yttrande över remissen Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå, dnr 1234-2018

 Yttrande över remissen Vägen till självkörande fordon, dnr 1018-2018

 Yttrande över ansökan om regionalt investeringsstöd – Arctic Falls AB, dnr 3189-2018

Regionstyrelsens vice ordförande

 Yttrande över remissen Förordning om kommande EU-fonder, dnr 2999- 2018

Regiondirektören

 Placering av likvida medel, dnr 2214-2018

 Avskrivning av fordringar 2018-06-27

 Avskrivning av fordringar 2018-08-13

 Avskrivning av fordringar 2018-08-15

 Beslut om projektering och anbudsinfordran för ombyggnad av perso- nalboende vid Gällivare sjukhus, dnr 3729-2018

Ekonomi- och planeringsdirektören

 Beslut att förbruka stiftelsers kapital för det ändamål som för stiftelserna är bestämt

 Avskrivning av fordringar 2018-06-08

 Avskrivning av fordringar 2018-08-13

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] [Dokument-Id Värde] [Version]

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

[AnsvarigQuickpart] [Upprättad av Quickpart]

Avdelningsdirektören för ledning och verksamhetsstöd

 Yttrande över remissen Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om ut- färdande av intyg i hälso- och sjukvården mm, dnr 2827-208

 Yttrande över remissen Förslag om föreskrifter gällande nationell högspecialiserad vård, dnr 2811-2018

Beställaransvarig

 Samverkansavtal om fysioterapiverksamhet 2018-06-01

 Samverkansavtal om fysioterapiverksamhet 2018-07-01 Verksamhetschefen för upphandling

 Delegationsbeslut att anta leverantörer 2018-05-03 – 2018-08-26 Regionarkivarien

 Gallring av blanketter för val av hälsocentral i annat län, dnr 2682-2018

 Gallring av logguppgifter gällande åtkomst till patientjournaler, dnr 2685-2018

Avdelningen för regional utveckling

 Delegationsbeslut återrapporterade till regionstyrelsen 2018-10-03

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :