• Sonuç bulunamadı

Mekan üretimi konvansiyonel şekillerden başka biçimde gerçekleşebilir mi?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mekan üretimi konvansiyonel şekillerden başka biçimde gerçekleşebilir mi?"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

M

ek

an

üre

tim

iko

nv

an

siy

on

el

nte

m

le

rd

en

Yu ka rıd an aşağıy a ça lış an sür le r k, ya va ş ve pahalı pr oje le r İş ve re n mima rka rşı ce ph ele rd e Ka rod ak lıpr oje le r Ku lla nıc ıdışı ka ra rme ka nizma la Ta sa rım ür etim sür le ri ko pu klu ğu Ta sa rım ku lla nıc ıko pu klu ğu Ço ğu nlu kla ek on om ik ol ara k av an taj ol an la rın nit elik li ta sa rım a ulaşm ası

fa

rk

lışe

kild

e

ge

rçe

kle

şe

bili

rmi

?

(2)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

20

14

iti

ba

rı i

le

1

20

+ M

im

arl

ık B

ölü

m

ü

N

as

ıl f

ark

ya

ra

tıla

bili

r?

itim e y ak la şım : k işis elle şm iş e ğit im , s dy o m erk ez li p ro gra m , öğ ren ci inisiy at if ve rm e, fa rk lı d ers ler in en te gra sy on u Ek ip ya pıs ı: m es lek d en ey im i o la n k ad ro , ‘g en ç’ ve d en ey se l ç alış m ala ra a itim i s ev m e

Ku

ru

lac

ak

fa

lte

nin

‘ru

hu

’ n

e o

lm

alı?

(3)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

De

si

gn

Bu

ild

St

ud

io

Ta

sa

rla

ve

Ya

p!

(4)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

De

si

gn

Bu

ild

St

ud

io

Ta

sa

rla

ve

Ya

p!

Ye

re

l y

ön

eti

m

le

r, K

am

u k

uru

m

ları

, S

TK

’la

r il

e iş

birl

iği

için

pro

je

ge

lişt

iri

yo

ru

z

Ta

sa

rım

ve

u

yg

ula

m

a ö

ğre

nc

ile

rim

iz t

ar

afın

dan

yap

ılıy

or

H

oc

ala

r o

lar

ak

(b

ütü

n k

ad

ro

) o

rg

an

iza

sy

on

lo

jis

tik

ve

ya

pıs

al d

es

te

k v

eri

yo

ru

z

Sp

on

so

rla

r tar

afın

dan

fo

nla

nm

as

ın

ı s

lıy

oru

z

(5)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2015

Ay

az

a İl

ğre

tim

O

ku

lu

K

öp

(6)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2016

Ay

dın

K

as

ap

lar

İlk

öğ

re

tim

o

ku

lu

o

yu

n a

lan

ı

(7)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2016

Ru

m

elik

av

ıGü

ne

y K

ıld

ıra

n An

aok

ulu

o

yu

n a

lan

ı

(8)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2017

Fe

th

iye

Ka

ya

dib

iKö

o

yu

n a

lan

ı

(9)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2017

H

isa

stü

rk

an

Şo

ra

y İl

ğre

tim

O

ku

lu

ço

k a

m

lı s

alo

(10)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2017

H

isa

stü

rk

an

Şo

ra

y İl

ğre

tim

O

ku

lu

oy

un

ala

(11)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

2017

M

erz

ifo

n B

ele

diy

es

i y

ürü

ş p

ark

uru

ta

nıt

ım

p

av

yo

nu

(12)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

Am

lar

/ s

on

lar:

1.

Pe

da

go

jik

itim

in

ço

k ö

ne

m

li b

ir

pa

rça

Ke nd in e g üv en : İlk se ne nin so nu nd a m es le ki ü re tim Te va zu : Mi ma rın ro lü nü n s ağ lık lı b ir ş ek ild e o lu şm as ı Cid diy et, dis ip lin , m es le k s ev gis i

(13)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

Am

lar

/ s

on

lar:

1.

Pe

da

go

jik

itim

in

ço

k ö

ne

m

li b

ir

pa

rça

2.

M

im

arl

ık ‘m

isy

on

erl

iği’

-D

ez

av

an

ta

jlı k

işi

ve

gru

pla

ra

ta

sa

rım

ı g

ötü

rm

ek

(14)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

Am

lar

/ s

on

lar:

1.

Pe

da

go

jik

itim

in

ço

k ö

ne

m

li b

ir

pa

rça

2.

M

im

arl

ık ‘m

isy

on

erl

iği’

-D

ez

av

an

ta

jlı k

işi

ve

gru

pla

ra

ta

sa

rım

ı g

ötü

rm

ek

3.

Fa

rk

lı m

im

arl

ık k

ari

ye

rle

rin

in

o

lab

ile

ce

ğin

i g

ös

te

rm

ek

(15)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

Ev

et,

‘Ak

tiv

ist

’ b

ir

M

im

arl

ık

mkü

n

M

ek

an

üre

tim

iko

nv

an

siy

on

el

nte

m

le

rd

en

Yu ka rıd an aşağıy a ça lış an sür le r İş ve re n mima rka rşı ce ph ele rd e Ka ram pr oje le r Ku lla nıc ıdışı ka ra rme ka nizma la Ta sa rım ür etim ko pu klu ğu Ek on om ik ol ara k av an taj ol an la rın nit elik li ta sa rım a ulaşm ası

fa

rk

lışe

kild

e

ge

rçe

kle

şe

bili

rmi

?

(16)

Ar da İn ce oğ lu , M EF Ün ive rsit es i, Mi ma rlık Bö lü m ü Ke nts el (kı rsa l) me ka n fa rk

‘Ak

tiv

ist

’ b

ir

M

im

arl

ık

mkü

n

çü

k

pro

je

le

r

Ya

yg

ın

et

ki

D

ru

da

n

in

san

a

do

ku

nan

pro

je

le

r

Ta

sa

rım

re

çle

rin

in

ko

le

kti

vliğ

i-ka

tılım

cılığ

ı

Ür

eti

m

re

çle

rin

in

ko

le

kti

vliğ

i-ka

tılım

cılığ

ı

Ta

m

am

en

kar

am

ac

ıd

ışı

, k

am

usal

pro

je

le

r

M

ek

an

üre

tim

iko

nv

an

siy

on

el

nte

m

le

rd

en

fa

rk

lışe

kild

e

ge

rçe

kle

şe

bili

rmi

?

Referanslar

Benzer Belgeler

JoJo içinden, siyah ona daha çok yakışıyor, diye geçirdi.. M urat m utfaktan koşarak

V E F A T Tophane müşiri Fethi Paşa torunu, merhum Ömer Kâmil Paşa ve merhume Fatma Fer- dane hanımefendinin mah­ dumları, merhum Fethi Me­ nemencioğlu ve Meliha

Nowadays digital information and data are transmitted more often. Free-access to digital data communication unfortunately leads to virtually more opportunities to

Az say›da ba¤lant›ya sahip dü¤ümlerin say›s› fazla oldu¤u için bu sistemler, rasgele sald›r›lara karfl› çok daha korunakl›.. Bu noktalara yap›lan

Bu çalışmamızda yırtıklı retina dekolmanı nedeniy- le klasik dekolman cerrahisi uyguladığımız 120 olguda anatomik ve fonksiyonel başarı ile

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Eyüp Ziraat Odası Başkanı Halit Alt ıntaş, hafriyat dökülen alanın otlak olarak belirlendiğini belirterek, Kemerburgaz’da büyük

Yusuf Has Hacib'in kendi ana diliyle ve yu ksek maharetle aruz o lçu su nde yazması, kimileri tarafından ileri su ru len Uygur diliyle ''aruz o lçu su nde şiir

Bu açık operasyon uygulanan grupta , ekstraperitoneal ameliyat uygulanan gruba gö- re istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığı gös- termekteydi (p<0.05).