Genomförda årsstämmor BD Pop AB

Tam metin

(1)

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT 17 JUNI 2015

1

Genomförda årsstämmor

BD Pop AB

BD Pop AB höll årsstämma 30 april 2015. Landstingets stämmoombud var Maria Stenberg.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl- lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast- ställdes och är oförändrade.

Styrelsen består efter årsstämman av Jan Palo (ordförande), Erik Hasselqvist, Anna-Karin Gullberg, Gry Holmgren Hafskjöld och Hampus Kivimäe. Bo- lagets VD är Pär Soini.

Ägardirektivet fastställdes och en reviderad bolagsordning, som godkänts i respektive ägares fullmäktige, fastställdes.

Därutöver beslutade att erbjuda Gällivare kommun partnerskapet och att bolaget får investera i ett nytt mixerbord.

Filmpool Nord AB

Filmpool Nord AB höll årsstämma 30 april 2015. Landstingets stämmoom- bud var Maria Stenberg.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl- lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast- ställdes och är oförändrade.

Styrelsen består efter årsstämman av Jan Palo (ordförande), Eva Quist, Sonia Harr, Clas Gunnarsson och Staffan Ling. Bolagets VD är Susann Jonsson.

Ägardirektivet fastställdes och en reviderad bolagsordning, som godkänts i respektive ägares fullmäktige, fastställdes.

Investeringar i Norrbotten AB

Investeringar i Norr AB höll årsstämma 30 april 2015. Landstingets stämmoombud var Maria Stenberg.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl- lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast- ställdes och är oförändrade.

Styrelsens består efter årsstämman av Eva Quist (ordförande), Rick Abra- hamsson, Thomas Björnström, Markus Gustafsson och Anna Utsi. Bolagets VD är Jörgen Eriksson.

Ägardirektivet fastställdes och en reviderad bolagsordning, som godkänts i respektive ägares fullmäktige, fastställdes.

IT Norrbotten AB

IT Norrbotten AB höll årsstämma 30 april 2015. Landstingets stämmoom- bud var Maria Stenberg.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och

lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl-

lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast-

ställdes och är oförändrade.

(2)

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT 17 JUNI 2015

2

Styrelsens består efter årsstämman av Niklas Nordström (ordförande), Inger Eriksson, Thomas Brännström, Anita Lindfors och Stefan Carlsson. Bolagets VD är Tony Blomqvist.

Ägardirektivet fastställdes och en reviderad bolagsordning, som godkänts i respektive ägares fullmäktige, fastställdes.

Norrbottens energikontor AB

Norrbottens energikontor AB höll årsstämma 30 april 2015. Landstingets stämmoombud var Maria Stenberg.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl- lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast- ställdes och är oförändrade.

Styrelsens består efter årsstämman av Erik Sandberg (ordförande), Kristina Ek, Stefan Lundmark, Leif Nilsson, Ellinor Rönnkvist och Carina Sammeli.

Ägardirektivet fastställdes och en reviderad bolagsordning, som godkänts i respektive ägares fullmäktige, fastställdes.

Årsstämman beslutade att godkänna namnbytet till Energikontor Norr AB.

Norrbotniabanan AB

Norrbotniabanan AB höll årsstämma 31 mars 2015. Landstingets stämmoombud var Elisabeth Lindberg.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl- lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast- ställdes.

Styrelsen består efter årsstämman av Hans Lindberg, Umeå kommun, Lo- rentz Burman, Skellefteå kommun, Maria Stenberg, Landstinget Norrbotten, Peter Roslund, Piteå kommun, och Anders Löwenhöök, Region Västerbot- ten. Till nya styrelsesuppleanter valdes Yvonne Stålnacke, Luleå kommun, Torbjörn Lidberg, Bodens kommun och Patrik Nilsson, Robertsfors kom- mun. Till ordförande valdes Hans Lindberg och till vice ordförande Lorentz Burman. Bolagets VD är Gusten Granström.

ALMI företagspartner Nord AB

ALMI företagspartner Nord AB höll årsstämma den 24 april 2015. Lands- tingets stämmoombud var Glenn Berggård.

Bolagets resultaträkning och balansräkning fastställdes enligt förslag och lekmannarevisorernas rapport lades till handlingarna. Styrelsen och verkstäl- lande direktör beviljades ansvarsfrihet. Styrelse- och revisionsarvodena fast- ställdes och är oförändrade.

Styrelsen består efter årsstämman av Britta Stoltz-Lundström ordförande, samt Erik Bergkvist vice ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Alf Molin (ny), Mattias Karlsson (ny), Tarstein Bratvold och Anna Hallberg.

Stämman beslutade att notera att ägarna senare under 2015 kommer att över-

lämna ett nytt ägardirektiv till styrelsen samt att anta detta dokument som

styrande för bolagets framtida verksamhet.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :