• Sonuç bulunamadı

Yalan Ve Yalan Makineleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yalan Ve Yalan Makineleri"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yalan söyledi¤inde burnu uzayan Pinokyo, zihnimizde çocuklu¤umuza iliflkin renkli bir an› olarak saklanadur-sun, görmüfl geçirmifl büyüklerimizin a¤z›ndan hep ayn› sözcükler dökülür: “Sözlere de¤il, gözlere inan”. Çünkü günlük yaflam içinde ço¤umuz “beyaz” s›fat›yla masumlaflt›rd›¤›m›z ufak ya-lanlar›n ard›na saklan›r, gerçek duygu ya da düflüncelerimizi ifade etmekten kaç›n›r›z. Peki, yalanlar›n ortaya ç›kar-t›lmas› ad›na bilimi harekete geçiren etkenin kriminolojik davalar ol-du¤unu biliyor muydunuz? Bun-dan yaklafl›k bir yüzy›l kadar ön-ce kan bas›nc› ve nab›z ölçümle-ri yapan bir makineyle, suçlula-r›n verdi¤i ifadelerin ne ölçüde dürüst oldu¤u hakk›nda yorum-larda bulunan Lombroso, bugün kriminolojinin babas› say›lmakta. Lombroso’nun çal›flmalar›n› kay-nak alan “poligraf”lar, daha yay-g›n ad›yla yalan makineleriyse gerek güvenilirlik, gerekse etik bak›m›ndan halen tart›flmal› bir konu.

Yalan makineleri, bedendeki istemsiz fizyolojik de¤iflimlerle, kiflinin do¤ru ya da yalan söylen-di¤inde beliren duygu durumlar› aras›nda bir ba¤lant› oldu¤u var-say›m›yla iflliyor. Psikologlar, ya-lan makinelerini bir tür psikolo-jik test olarak görme e¤iliminde olduklar›ndan, teste al›nan her-kesin ayn› sorular› ayn› koflullar alt›nda yan›tlamas› gerekti¤i fikrini sa-vunuyorlar. Sorguyu yapan›n, kuralla-r› belli bir e¤itimden geçmesiyse testin, yani yalan makinelerinin güvenilirli¤i-ni art›r›yor.

Yalan makinesine ba¤lanm›fl bir ki-flinin sorulara verdi¤i üç farkl› fizyolo-jik yan›t (nefes al›p verme ritmi, kifli-nin iki parma¤›na tak›lan elektrotlarla ölçülen deri yan›t› ile, kan hacmi ve na-b›z h›z›), onun do¤ru ya da yalan söy-lüyor oldu¤una iliflkin güçlü ipuçlar› veriyor. Suçunu inkar eden bir suçlu-nun yüzünün k›zarmas›, kalp at›fllar›-n›n h›zlanmas› ve a¤z›at›fllar›-n›n kurumas› bekleniyor. Bedendeki bu de¤iflimlerin fliddetiyse flüphelenilen kiflinin içinde bulundu¤u stres durumuna ve kendisi-ni ne ölçüde tehlikede gördü¤üne

ba¤-l› olarak de¤ifliyor. Bu fizyolojik tepki-lerin bir tür savunma mekanizmas› ol-du¤unu söyleyenler de var.

Yalan makinesine ba¤lanacak kifli öncelikle testle ilgili bütün ayr›nt›lar hakk›nda bilgilendiriliyor; testin amac› ve nesnelli¤i kendisine anlat›l›yor. Bu aflamada, bir de durumdan tamamen ba¤›ms›z, ancak söz konusu suç davra-n›fl›na gönderme yapan kontrol sorula-r› veriliyor. Örne¤in, fliddet suçundan suçlanan bir flüpheli için sorulacak

kontrol sorusu “Hayat›n›zda hiç pifl-manl›k duydu¤unuz bir fley yapt›n›z m›?” olabiliyor. Bu flekilde, aralar›nda 15–20 saniye b›rak›larak 9 ila 10 adet soru soruluyor. Herhangi bir karara varmadan, tüm sorular›n üzerinden en az üç kez tekrar geçiliyor. Daha sonra, sorulara verilen yan›tlar bir flema hali-ne getiriliyor. fiema, flüphelinin sözko-nusu suçla ilgili olarak sorulan sorula-ra verdi¤i fizyolojik yan›tlar›n yan› s›-ra, kontrol sorular›na verdi¤i yan›tlar› da içeriyor. Veriler, bu flemalarda do¤-ru söyleyen flüphelilerin duygusal dik-katlerinin kontrol sorular›nda, yalan söyleyenlerininkinin de suça iliflkin so-rularda yükseldi¤ini gösteriyor.

Peki, yalan söyleyen bir kiflinin ya-lan söyleyip söylemedi¤ini anlamak

bizler için neden bu kadar zor? Her ne kadar yalan makinelerinin tahmin gü-cü 90%’lara kadar ç›kabiliyor olsa da, suçlu oldu¤undan flüphelenilen bir ki-fli için verilecek hükümle ilgili bir ka-rar sözkonusu oldu¤undan, bu rakam bile mahkemeleri düflündürmeye yeti-yor.

Duygular üzerine uzun y›llar çal›fl-malar yürütmüfl olan Paul Ekman’›n 1996 y›l›nda yay›mlanan makalesinde yöneltti¤i soru iflte tam da bu: “Yalan› davran›fllardan yakalamak ne-den bu kadar zor?” Ekman’›n verdi¤i “yalanc›” tan›m›nda kifli, di¤erlerini isteyerek yanl›fl yön-lendiriyor ve karfl›s›ndakiler onun yanl›fl yönlendirmeler yap-ma e¤iliminde oldu¤unun fark›n-da de¤iller. Örne¤in, nezaket ku-rallar› çerçevesinde akflam yeme-¤ine davet edildi¤imiz bir yerde yemeklerin kötü oldu¤unu dü-flündü¤ümüz halde ev sahibine çok lezzetli olduklar›n› söyleme-miz, yalan say›lm›yor.

Ekman, karfl›m›zdakinin ha-reketlerine bakarak bize yalan söyleyip söylemedi¤ini anlamak-ta neden bu denli zorluk çekti¤i-mizi evrimle iliflkilendiriyor. Av-c›-toplay›c› toplum düzeninde sosyal iliflkilerin yard›mlaflmaya dayal› oldu¤una dikkat çeken Ekman, o zamanlarda bireylere özgü özel alanlar›n pek olmad›-¤›n›, bireyselleflmenin de gelifl-memifl oldu¤unu söylüyor. Bu koflullar alt›nda, toplumun di¤er elemanlar›n-dan birfleyler saklaman›n ne kadar zor olabilece¤ini vurguluyor. Ekman’a gö-re, avc›-toplay›c› bir toplumda yalan söyledi¤i a盤a ç›kan birinin günümüz-deki gibi yeni bir eve tafl›nmas›, flehir de¤ifltirmesi ya da yeni bir evlilik yap-mas› da mümkün olamayaca¤›ndan, ödemek zorunda kalaca¤› bedel olduk-ça a¤›rd›. Kurama göre, iflte tüm bu ne-denlerden insanlar›n yalan söyleyebil-me, buna ba¤l› olarak da ‘yalan› oku-ma’ becerileri pek de fazla geliflmedi.

‹ n c i A y h a n

inciayhan@yahoo.fr

Kaynaklar:

http://faculty.ncwc.edu/toconnor/315/315lect09b.htm Ekman, P 1996. Social Research, Vol.63 (3), sf. 801-817.

71

fiubat 2006 B‹L‹MveTEKN‹K

Yalan Ve Yalan Makineleri

Referanslar

Benzer Belgeler

Yenişehirde Atatürk Bulvarı üzerinde Kızılay Merkezi ya- nında ileride genişliyecek asfalt caddeden geri çekilerek ve bi- tişiğindeki binalar irtifaına tâbi olarak bodrum

Koroner bypass cerrahisinde sık olarak kullanılan sol intern mammarya arter'in (sol lMA) anomalileri, cerrahi.. tekniği ve sonuçları

fiekil 1’de, istatistiksel olarak anlaml›l›k kazanma- makla beraber, özellikle afl›lama sonras› ba¤›fl›k kalma oran›n›n kad›nlarda erkeklere göre belirgin olarak

Tüberküloz (Tb) enfeksiyonu, latent tüberküloz enfeksiyonu (LTBİ) ile aynı kavramı tanımlar; tüberküloz mikrobunun vücut tarafından alındığını gösterir, birlikte

Üçgenin merkezi ve üç köflesi, aralar›ndaki mesafe en az √3/3 olan dört nokta oldu¤undan, üçgeni kap- lamak için en az dört daireye ihtiyaç vard›r. Yani ƒ ve

Yan›t: n ne olursa olsun, bu oyun ne lehimize- dir ne de aleyhimize, adil bir oyundur, yani beklen- tisi 0’d›r.. Böylece oyun n tane madeni parayla oynanan yaz›-tura

fiimdi ayn› fleyi, toplam alan› α olan A′, B, C, D noktalar›n› içeren en küçük d›flbükey flekil için

Electroencephalography (EEG) and cranial imaging findings in the children with epilepsia partialis continua: Patient 1: (A) EEG showing spikes, sharp waves and spike and slow