Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2018-06-07 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Landstingsgemensamt ARBGRP518-42500794-58 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anders Nordin Ulrika Olsson, Stefan Carlsson, Göran Eriksson

Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård

Dnr 01918-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att anta Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård enligt förslag.

Yttrande till beslutsförslaget

Region Norrbotten har jobbat med digitalisering under en lång tid och har många gånger varit tidigt ute med nya lösningar. För att ta nästa kliv och för att göra det möjligt att nå målbilden i strategin ”Vägen till framtidens hälsa och vård 2035” måste regionen öka takten och arbeta än mer fokuserat med digitalisering de kommande åren.

Förväntningar finns också bland medborgarna i Norrbotten på att regionen ska erbjuda fler digitala tjänster som gör det enklare att främja sin hälsa samt erhålla en god och samordnad vård.

Tillsammans med strategin ”Vägen till framtidens hälsa och vård 2035”

utgör digitaliseringsstrategin bra grund för vårdens omställning i regionen.

Sammanfattning

Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård beskriver nuläge, mål- bild, strategisk inriktning och prioriterade områden med insatser och följer strategin ”Vägen till framtidens hälsa och vård 2035”.

Digitaliseringsstrategin syftar till att visa vägen och stärka förutsättningar för digitaliseringen genom att ge vägledning vid planering, prioritering och be- slut av utvecklingsarbete inom regionens hälso- och sjukvård.

Ärendet

Digitaliseringsstrategin ersätter tidigare ”Strategi för verksamhetsutveckling med IT/MT” inklusive den del som avser ”Strategi för invånartjänster i Norrbottens läns landsting 2016-2018”, ”Strategi för vård på distans i Norr- bottens Läns Landsting 2016-2018” samt de strategiska delarna av ”Strategi för landstingets dokumentation och information 2016-2018”.

Digitaliseringsstrategin för framtidens hälsa och vård har tagits fram av Di- gitaliseringsavdelningen vid Regiondirektörens stab. Informationsinsamling har genomförts i dialog med divisionsledningar, verksamhetsledningar och verksamhetsrepresentanter runt om i länet, under perioden dec 2017 – apr 2018. Innehållet har löpande analyserats och kommunicerats med sakkun- niga i verksamheten.

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Landstingsgemensamt ARBGRP518-42500794-58 0.6

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anders Nordin Ulrika Olsson, Stefan Carlsson, Göran Eriksson

Strategin beskriver nuläge, målbild, strategisk inriktning och prioriterade områden med insatser.

Digitaliseringsstrategin syftar till att visa vägen och stärka förutsättningar för digitaliseringen genom att ge vägledning vid planering, prioritering och be- slut av utvecklingsarbete inom regionens hälso- och sjukvård.

Digitaliseringsstrategin följer strategin ”Vägen till framtidens hälsa och vård 2035”.

Digitaliseringsavdelningen ansvarar för att årligen följa upp progressen, utvärdera strategin och vid behov uppdatera strategin på det sätt som anges under rubriken ”Uppföljning”.

Status för aktiviteter i handlingsplanen ska årligen rapporteras till regiondi- rektören. När strategin är genomförd ska resultatet utvärderas och återrap- porteras till Regionstyrelsen.

Bilagor:

Digitaliseringsstrategi för framtidens hälsa och vård.

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör Divisionschefer Stabsdirektörer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :