105 no`lu Şer`iyye Sicili transkripsiyonu

401  Download (0)

Tam metin

(1)

105 NO’LU ŞER’İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU

(Yüksek Lisans Tezi) Figen ULUKAN

Kütahya-2011

(2)

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarih Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

105 NO’LU ŞER’İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU

Danışman:

Yrd. Doç. Dr. Emine DİNGEÇ

Hazırlayan:

Figen ULUKAN

Kütahya – 2011

(3)

Kabul ve Onay

Figen ULUKAN’ın hazırladığı “105 No’lu Şer’iyye Sicili Transkripsiyonu” başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir

…./…./2011

İmza Tez Jürisi

Kabul Red

Yrd. Doç. Dr. Emine DİNGEÇ (Danışman) Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ Yrd. Doç. Dr. Necati AKSANYAR

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

(4)

Yemin Metni

Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “105 No’lu Şer’iyye Sicili Transkripsiyonu” adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

…./…./2011 Figen ULUKAN

(5)

Özgeçmiş

1984 Yılında Eskişehir ‘de (Sivrihisar) doğdu. İlk ve orta okulu Eskişehir Beylikova İlçesi Mehmet Avdan ilköğretim Okulunda okudu. Lise Öğrenimini Eskişehir Cumhuriyet Lisesi’nde öğreğini mi tamamladı. 2003 Yılında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Eğitime başladı. 2007 Lisan Eğitimimi tamamladım. 2’yıldır Mehmet Avdan İlköğretim Okulunda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak çalışıyorum.

(6)

ÖZET

105 NO’LU ŞER’İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU ULUKAN, Figen

Yüksek Lisans Tezi, Tarih Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Emine DİNGEÇ

Ocak, 2011, 401 sayfa

Çalışmamızın esasını teşkil eden Kütahya 105 Numaralı Şer’iyye Sicilini muhteva olarak şu şekilde özetleyebiliriz.

105 Numaralı Şer’iyye Sicili klasik Şer’iyye Sicillerine benzememektedir. Bu defter (1914-1918) yılları arasında Kütahya ve çevresindeki mahkemelerde görevlendirilecek memurların atamalarını kapsamaktadır. Başkâtip, zabıtkâtibi, muhzır, mübaşir, müşavir, naib, mahkeme mümeyyizi (a’zalar), müftüler, noter, odacı gibi memur atamalarını anlatmaktadır.

Defter Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki memur yaşamı hakkında kısmi bilgiler sunmaktadır. Ayrıca memurların almış oldukları ücretler ve görev değişimleri ile ilgili bilgi vermektedir. Savaş dönemi olması nedeniyle sık sık görev değişimi yaşanmıştır.

Bu tarihler arasında mahkemeler iki derecelidir. Bidayet ve İstinaf Mahkemeleri kademeli olarak görev vermektedir. Bu mahkemelerin üzerinde Temyiz Mahkemeleri görev yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şer’i, Bidâyet, İstinaf, Mahkeme Görevlisi

(7)

ABSTRACT

TRANSCRIPTION OF 105 NUMARED SER’IYYE RECORD ULUKAN, Figen

Master's Thesis, The Department of History Supervisor: Asst. Prof. Emine DİNGEÇ

January, 2011, 401 pages

We can summarize as contained Kütahya Ser' iyye record of 105 numared which is fundamental to our study as follows.

105 numared Ser' iyye record isn' t the same classiccal Ser' iyye records. This notebook contains the offical appointments which will be assigned in Kütahya and counts where abouts between 1914-1918 years. It reports offical appointments as head clerk, clerk of the count, bailiff, count crier, adviser, regent, count examiner, muftis, notery public, office- boy.

The notebook submits partial imformation about offical life in the last years of Ottoman Empire. İn addition they are giving imformation frequent about fees that officials had taken and task changes.

Between these dates, the counts are two- levels. Trial counts and count of appeals serve gradually. The counts of appeals serves superior of counts.

Key Words: Şer’i, Bidâyet, İstinaf, Offical Law Court

(8)

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET... v

ABSTRACT ... vi

İÇİNDEKİLER... vii

KISALTMALAR LİSTESİ ... ix

GİRİŞ... 1

BİRİNCİ BÖLÜM 105 NO’LU ŞER’İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU İKİNCİ BÖLÜM 105 NO’LU ŞER’İYYE SİCİLİ’NDE MAHKEMELER 2.1. BİDÂYET MAHKEMELERİ ... 332

2.1.1. Kaza Bidâyet Mahkemeler’i... 334

2.1.2. Kazâ Bidâyet Mahkeme’sinin Görevleri... 335

2.1.3. Liva Bidâyet Mahkemeler’i ... 336

2.1.4. Vilâyet Bidâyet Mahkemeler’i ... 337

2.2.İSTİNAF MAHKEMELER’İ... 337

2.2.1. İstinaf Mahkeme’sinin Görevleri ... 339

2.3. MAHKEME GÖREVLİLERİ ... 341

2.3.1. Naib ... 341

2.3.2. Başkâtip ... 342

2.3.3. Kâtipler... 342

2.3.4. Mübaşirler ... 344

2.3.5. Müşavirler ... 345

2.3.6. Muhzır ... 345

2.4. MAHKEMENİN DİĞER GÖREVLİLERİ... 347

2.4.1. Mahkeme Mümeyyizleri (A’zâlar)... 347

2.4.2. Müftüler... 348

2.4.3. Noterler... 348

2.4.4. Odacılar ... 349

2.4.5. Mukayyidler ... 349

2.5. MAHKEMELERDEN ALINAN HARÇLAR ... 350

(9)

2.6. BELGE ÇEŞİTLERİ ... 353

2.6.1. Encümen Kararı... 353

2.6.2. Tezkire... 353

2.6.3. Arz-ı Hal... 353

2.6.4. Tayin Belgeleri ... 354

2.6.5. Vekâlet Celileri ... 354

2.6.6. Müzekkere ... 355

2.6.7. Tebligat... 355

2.6.8. Kefalet Senedi ... 355

2.6.9. Nafaka Belgesi ... 355

2.6.10. İlam... 356

2.6.11. Becayiş ... 356

2.6.12. Takrir ... 356

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ... 357

EKLER ... 359

SÖZLÜK ... 366

KAYNAKÇA ... 375

DİZİN ... 378

(10)

KISALTMALAR LİSTESİ

a.g.e : Adı geçen eser

a.g.m : Adı geçen makale

a.g.t : Adı geçen tez

BOA :Başbakanlık Osmanlı Arşivi

C : Cilt

Çev. : Çeviren

DİB : Diyanet işleri Başkanlığı

H : Hicri

M : Miladi

M.E. B : Milli Eğitim Bakanlığı

Mat. : Matbaası

No : Numara

s : Sayfa

S :Sayı

ss : Sayfa Sayısı

TDAV : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

TDK : Türk Dil Kurumu

T.T.K :Türk Tarih Kurumu

Yay. : Yayınevi

105NKSS : 105Numaralı Kütahya Şer’iye Sicili

(11)

TEZ METNİ

(12)

GİRİŞ

Kadıların verdikleri ilâm, hüccet ve cezalarla ilgili görevleri gereği tuttukları çeşitli kaynakları ihtiva eden defterlere Şer’iyye Sicilleri, Kadı Defterleri, Mahkeme Defterleri ve Zabtı-ı Vakayı Sicilleri adı verilir. Bunlar maruzlar, ilamlar, hüccetlere, aile hukukuna tebriye, nizamnameye izinnameye, emir ve fermanlara, vekâlet ve kefaletlere ait ayrı ayrı tutulmuş olanları olduğu gibi çeşitli vesikaları bir arada bulunduranları da vardır. Sicillerin çoğu karışık olarak tutulmuştur. Belge düzenlerken nelere uyulacağı, fıkıh kitaplarının "eş-Şu- rût" ve "el-Mehâdır ve’s-Sicillât" bölümlerinde yer alır.

Mahkemelerdeki yazılı işlemlerin hepsi saklanmamıştır. Saklanması gerekli olan Şer’iyye Sicilleri de bugün ki mahkeme zabıtlarına pek benzememektedir. Çoğu zaman bir sayfaya beş, altı, hatta yedi, sekiz işlemin kaydedildiği görülür. Bu defterler, hâkimin cübbesinin cebine girecek kadar küçük, dar ve uzuncadır.1 Tanzimattan sonra mahkemenin son kararında, şahitleri gizli ve açık olarak tezkiye edenlerin isim ve adresleri yazılmış ve gerekçe daha geniş tutulmuştur. Onun için bu defterler eskilerden daha büyük hacimdedir.

Suç duyuruları, keşif ve tahkikat tutanakları taraflar arasında yapılan sulh anlaşmaları sicile kayd edilmektedir.2

Kadılar, hem adlî hem de idari görevler üstlendiklerinden Şer’iyye Siciller’inde onların idari görevleriyle ilgili kayıtlar da vardır. Bunlar memur ve müderris tayini, resmî yapıların keşif ve tamiri, vakıfların denetimi, vakıf binalarının kiraya verilmesi, vergi toplan- ması, esnaf teftişi, narh koyma, yiğitbaşı ve kethüda tayini, mukataa teftişi ve ihtida işlemleri gibi kayıtlardır3. Şer’iyye Sicilleri aynı zaman da o dönemin idari yapısı ile ilgili bilgi vermektedir. İdari hayatta görev almış kişilerin göreve şekilleri, sorumlulukları görevden ayrılışları vs gibi konulara işlenmiştir. Devletin idari hayat sistemi ve bu sistemin işleyişi, devleti ve dolayısıyla milleti her safhada4 etkileyecektir. Bu idari hayatta görev almış kişiler Kadı, Başkâtip, Kâtip, Zabıt kâtibi, Na’ib gibi görevliler vardır. Bu görevlilerin tayinleri görevden alınışları becayişleri, hastalıkları nedeniyle görevden ayrılmaları, askerlik sorunu

1 İlber Ortaylı, (1994), Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara, s. 5.

2 Osman Ersoy, (1964), Osmani İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer’iyye Siciller’inin Toplu Kataloguna Doğru, Ankara Üniversitesi Yayınları, s.3.

3 Cahit Baltacı, (1985), “Şer’iyye Siciller’inin Tarihsel ve Kültürel Önemi”, Osmanlı Arşivi ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, s. 131.

4 Kemal Gözler, (1934), Osmanlı Tahrir Defterlerine Göre Lofça Pomak Köylerinin, İlk Müslüman Sakinleri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları C:III, Ankara, s.76.

(13)

nedeniyle görevden alınmaları ve yerlerine başka bir kişinin gönderilmesi üzerine alınan kararları işlemektedir.5

105 No’lu Şer’iye Sicilinde idari hayatta görev almış kişilerin göreve geliş şekilleri, sorumlulukları, görevden ayrılışları gibi konuları detaylara kadar sicillerden takip etmek mümkündür. Şer’iyye Sicillerindeki kayıtlardan eyalet, sancak, kaza, nahiye, köy ve mahallelerdeki idari sistem hakkında bilgi vermektedir.

105 No’lu Şer’iyye Sicilinde mahkemelere intikal eden ve mahkemelerce karara bağlanan konuların her biri ayrı sayfa numarası ve ayrı hüküm numarası ile numaralandırılmıştır. Bu sayfalardaki alınan kararların kayıt edildiği belge çeşitleri: Encümen kararı, müzekkere, tezkire, tayin, tezekkür, becayiş, ceza, i’lam gibi belgelerden oluşmaktadır.

Bu belgeleri tanzim eden birçok kâtip bulunmaktadır. Bunlar Kütahya Îstînâf Mahkemesi birinci sınıf zabit katîbi Bekir Efendi, Girüyi Nâhiyesi Tahrirât kitâbetinden kâtipzâde Tevfik Efendi, Uşak Kazası Bidâyet mahkemesi zabıt kâtibi Mahmut Esat Efendi, Gediz Kazası Bidayet Mahkemesi Başkâtibi Nuri Efendi, Uşak Kazası Bidayet mahkemesi Başkâtibi İsmail Efendi, Kütahya Kazası Bidayet Ceza Mahkemesi Başkâtibi Bekir Tevfik Efendi gibi birçok kâtipler görev almıştır.

105 No’lu Şer’iyye Sicili, 678 belgeden oluşan, 186 sayfalık muhtelif kararlardan meydana gelmiştir. Belgemiz birinci sayfada bir numaralı hükümde başlamıştır. Elli dördüncü sayfada iki yüz otuz beşinci hükümde bitirilmiştir. Elli beşinci ve elli altıncı sayfalar defterimizde bulunmadığından, birden başlayıp otuz üçe kadar devam eden hükümler eksiktir.

Elli yedinci sayfada otuz dört numaralı hükümle başlamış ve yüz onuncu sayfada iki yüz elli yedinci hükümle sona ermiştir. Bu kısımda da altmış dördüncü sayfa defterimizde yoktur.

Yüz on birinci sayfada bir numaralı hükümle başlamış yüz yirmi üçüncü sayfada kırk altıncı hükümde sona ermiştir. Yüz yirmi dördüncü sayfada bir numaralı hükümde başlamış yüz seksen altıncı sayfada yüz elli altıncı hükümde sona ermiştir. Yüz yirmi üçüncü sayfa defterimizde bulunmamaktadır. Defterimizi farklı katipler yazmış olmasına rağmen rik’a yazı tarzından vazgeçilmemiştir.

5 AYDIN Mehmet, (1995), Konya Şer’iyye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Konya’da Gayrı Müslimlerin Oturdukları Mahalleler, Nüfus Durumları ve Sosyal Kültürel Çevre, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Konya, s.295.

(14)

ARAŞTIRMANIN AMACI

Tez hazırlanırken sadece transkripsiyon amacı güdülmemiş aynı zamanda defterin içeriğine uygun olarak dönemine göre değerlendirme yapılmıştır. Şer’iyye Siciller’i sosyal, mali ve iktisadi tarihimizi de aydınlatmada büyük bir önem taşımaktadır.6 Osmanlı tarih araştırmalarında Şer’iyye Sicili en önemli kaynaklardan biridir.7

Şer’iyye Sicilleri incelenmeden Osmanlı Hukuku hakkında verilen hükümler eşit ve gayrı ilmilik dışıdır. Şer’iyye Siciller’i nazari bilgileri doğrular 8.

Osmanlı Devleti’nin tarihe karışmasıyla birlikte, 55eyalet ve 600 küsur liva ve kaza merkezlerindeki Şer’iyye Sicilleri de tarihe karışmak üzere harabelere ve bodrum katlarına mahkûm edilmiştir. Her açıdan böylesine önem arz eden Şer’iyye Sicillerinin toplu katoloğunun hazırlanması için Cumhuriyet Türkiye’sinde bilim adamları tarafından epeyce gayret sarf edilmiştir.9

Şer’iyye Sicili’nin konuları dönemsel olarak incelenmesiyle Osmanlı Devleti’nin yıkılış dönemine ait bir bölgeden yola çıkarak hukuki yapılanması açıklığa kavuşacaktır10. Ancak 105numaralı Şer’iyye sicili defteri bu özellikleri kapsamamaktadır. Bu defter daha çok Osmanlı’nın son dönem hukuk yapısı ile ilgilidir.

ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Tarihi belgeler incelenirken karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, kaynak sıkıntısının çekilmesidir. Şer’iyye Sicilleri gibi her döneme ait belgelerin sadece bir nüshanın bulunması bu belgeler okunurken zaman aşımı, tahrip veya yazarından kaynaklanan hataları tespit etmek oldukça zor olmaktadır. Tez çalışması sırasında da oldukça zorlanılan nokta bu husus olmuştur. Karşılaştırma ve tetkik imkânı olmadığından ancak o öneme ait diğer kaynaklar ve yapılan tez çalışmaları gözden geçirilerek hata en aza indirgenmeye çalışılmıştır.

Sicil’in evrak edadı30/40 cm. Yazılar rik’a hattıyla yazılmıştır. Yazım işinde birçok kişi görev almıştır.

6 Ahmet Kankan ve İbrahim Coşar, (2007), 183 No’lu Mardin Şer’iyye Sicili Belge Özetleri ve Mardin, İstanbul, s.34.

7 Tayip Gök Bilgin, (1976), “Kanuni Sultan Süleyman Devri Müesseseleri ve Teşkilatına Işık Tutan Bursa Şer’iyye Sicillerinden Örnekler”, İsmail Hakkı Uzun Çarşılıya Armağan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, C:VII, Ankara, s.70.

8Ali Haydar Dürer, (1976), Mecelle Maddesi 764-768 Mehaki-i Şer’iyye Nizamnamesi (1276), Ankara, s. 23.

9Ömer Lütfü Barkan, (1970), 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Ekonomisinin Mali ve Hukuki Esasları, Baha Matbaası, İstanbul, s,X.

10 Cahit Baltacı, (1985), “Şer’iyye Sicillerinin Tarihsel ve Kültürel Önemi”, Osmanlı Arşivi ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, s.131.

(15)

Sicilin sayfalarının özellikle üst ve yan taraflarının yıpranmış olması nedeniyle silinmiş ve yazıların birbirine karışmış olması nedeniyle okunamamıştır. Transkripsiyon da bu yerleri ve bazı okunamayan kelimeler (…..) ile boş bırakılmıştır. Yine belgelerin tetkikini kolaylaştırmak amacıyla transkripsiyonda her belge numaralandırılmıştır. Her sayfa ve Belge kendi orijinal numarasıyla verilmiştir.

Sicilimiz 186 (1-186)sayfa olup 678 belgeden oluşmaktadır. Mevcut belgelerin tamamı transkripsiyon edilmiştir. Sicildeki belgelerin uzunlukları değişiklik göstermektedir.

Kimi belgeler birkaç sayfa sürerken kimi belgeler birkaç satırla bitmektedir. İstatiksel ifadeler ağırlık kazanmıştır. Belgelerin bir kısmının sonradan kâtibi tarafından düzeltildiği görülmektedir.

Defterin son sayfalarına doğru bazı imla hatalarının görülmesi, kelimelerin farklı harflerle yazılmış olması, kâtiplerin önceki zamanlara göre daha dikkatsiz olduklarını göstermektedir. Osmanlı Devleti’nin her alandaki gerilemesi ve çözülmesi, mahkemelerin işleyiş ve düzenine etki etmiştir.

Araştırmamız defterin kayıtlı olduğu tarih arasında sınırlıdır. Bu tarihte I Dünya Savaşı’nın geçtiği dönemlerdir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Şer’iyye Siciller’inin transkripsiyonu sırasında her çeviride olduğu gibi, temel kaynak olarak kabul edilebilecek Osmanlıca Lügat kullanılmıştır. Türkçenin tarihi gelişimi dikkate alınarak kelimeler o dönemde kullanıldığı şekilde aslına uygun olarak okunmuş, dil özellikleri esere yansıtılmaya çalışılmıştır. Lügat çalışmasının yanında Osmanlı ve günümüz idari hukuk çalışmalarından yararlanılmıştır. Şer’iyye Sicili tezinin doğru okunması konusunda hassas davranılmıştır. Çeviri tekniği dışında dönem ile ilgili kaynakların analitik olarak incelenmesiyle Osmanlı hukuk yapısı değerlendirilmiştir.

(16)

BİRİNCİ BÖLÜM

105 NO’LU ŞER’İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYONU

(17)

KÜTAHYA

(HİCRİ 1333-1336-RUMİ 1331-1334) Sahife No : 1

Numara: 1

İki dâireye tefrîk olunan Kütahya Kazâ Bidâyet Mahkeme’si İdâresi'nin beş yüz guruş maâşlı Başkitâbeti'ne Kütahya İstînâf Mahkeme’si beş yüz guruş maâşlı birinci sınıf zabıt kâtibi Bekir Efendi'nin tahvîlen ve üç yüz guruş maâşlı zabıt kitâbetine iki yüz elli guruş maâşlı Bidâyet Mahkeme’si Mukayyidi Hasan Âkif Efendi'nin terfî‘an ve üçer yüz guruş maâşlı zabıt kitâbetlerine iktidâr ve liyâkatları anlaşılan İstînâf Müdde‘î-i Umûmîlik Kalemi mülâzımlarından Hâmid Efendi ile mukaddemâ dâire-i aliyyede mülâzemeten hidmeti mesbûk Girüği [Gireği] Nâhiyesi Tahrîrât Kitâbeti'nden müsta‘fî olup mâni‘-i istihdâm bir hâli olmadığı anlaşılan Kâtibzâde Tevfik Efendi'nin müceddeden intihâblarına Encümence bi'l- ittifâk karâr verildi.

Fî 18 Cumâdelûlâ sene [1]333 ve fî 21 Mart sene [1]331

Numara: 2

Kütahya İstînâf Mahkeme’si beş yüz guruş maâşlı birinci sınıf zabıt kâtibi Bekir Tefvik Efendi'nin Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si Başkitâbeti'ne tahvîl-i me’mûriyet eylemesine mebnî münhal olan mezkûr birinci sınıf zabıt kitâbetine mahkeme-i mezkûrenin üç yüz elli guruş maâşlı ikinci sınıf zabıt kâtibi Salih ve ondan münhal olan mezkûr ikinci sınıf zabıt kitâbetine üç yüz guruş maâşlı üçüncü sınıf zabıt kâtibi Abdurrahman Efendilerin terfî‘an ve mûmâ-ileyh Abdurrahman Efendi'den münhal olan mezkûr üç yüz guruş maâşlı üçüncü sınıf zabıt kitâbetine İstînâf Mahkeme’si kıdemli mülâzımlarından olup bir müddetden beri vekâleten zabıt kitâbetinde müstahdem ve iktidâr ve liyâkati mücerreb İbrahim Efendi'nin müceddeden intihâblarına Encümence bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 18 Cumâdelûlâ sene [1]333 ve fî 21 Mart sene [1]331

(18)

Numara: 3

İki dâireyet efrîk olunan Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si iki yüz elli guruş maâşlı mübâşirliğine mahkeme-i mezkûre odacısı Salih ve Ziraat Bank Şubesi tahsîldârlığından müsta‘fî olup vâki istihdâm bir gûne hâlî olmadığı ve hüsn-i sîret ashâbından bulunduğu bi't-tahkīk anlaşılan Mehmed Efendi'lerin intihâblarına Encümence bi'l-ittifâkkarâr verildi.

Fî 18 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 21 Mart sene [1]331

Numara: 4

İki dâireye tefrîk edilen Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si'nin üç yüz guruş maâşlı zabıt kitâbetine mahkeme-i mezkûrede iki yüz elli guruş maâşlı Zabıt Kâtibi Mahmud Esad Efendi'nin terfî‘an ve ondan münhal olan iki yüz elli guruş maâşlı Zabıt Kitâbeti'ne mülâzımînden Hasan Efendi'nin müceddeden iki yüz ellişer guruş maâşlı Piyade Mübâşirliği'ne Kütahya mülgâ Süvari Mübâşiri Cemal ve Aşı Me’mûr-ı Sâbıkı Tahsîn Efendilerin intihâblarına Encümence bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 18 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 21 Mart sene [1]331

***

Sahife No : 2

Numara: 5

Uşak Kazâsı Piyade Mübâşirliğine intihâb olunan Fazıl Efendi (silik) Tahsîn Efendilerin intihâblarını müteâkib vukū‘-ı isti‘fâlarına mebnî münhal olan mezkûr mübâşirliğe Çal Kazâsı'nın Bidâyet Mahkeme-i Şer‘iyye hademeliğinde hidmeti mesbûk Ali ve kezâlik vukū‘

bulan (silik) mübâşirler istihdâm olunduğu anlaşıldığından Kemâl Efendilerin intihâblarına müttefikan karâr verildi.

Fî 23 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 26 Mart sene [1]331

(19)

Numara: 6

İki dâireye tefrîk olunan Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si Mukayyidi Hasan Âkif Efendi'nin üç yüz guruş maâşla mahkeme-i mezkûr zabıt kitâbetine intihâb edilmiş olmasına mebnî münhal olan iki yüz elli guruş maâşlı mukayyidliğe İstînâf Kalemi mülâzımlarından Osman Nuri Efendi'nin ve müceddeden ilâve edilen iki yüz elli guruş maâşlı mukayyidliğine de mahkeme-i mezkûre mülâzımlarından olup iktidâr ve liyâkati anlaşılan Ahmed Efendi'nin intihâblarına Encümence bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 18 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 21 Mart sene [1]331

Numara: 7

Kütahya Merkez Kazâ Bidâyet Mahkeme’si Odacısı Salih Efendi'nin iki yüz elli guruş maâşla mübâşirliğe terfî‘an ta‘yîn buyurulmasına mebnî münhal olan mezkûr odacılığa Sirozlu Hüseyin Ağa'nın ta‘yînine bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 18 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 21 Mart sene [1]331

Numara: 8

İki dâireye tefrîk edilen Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si için ilâveten ta‘yîni muktezî üç yüz guruş maâşlı zabıt kitâbetine iktidâr ve liyâkati mahalli bidâyet Mahkeme’sini? teftîşen Uşak'da bulunan Adliye Müfettişliği'nden mevrûd telgrafnâmeler mündericâtından anlaşılan mahkeme-i mezkûr mülâzımlarından Edhem Efendi'nin intihâbına bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 29 Cemâziyelevvel sene [1]333 ve fî 1 Nisan sene [1]331.

[Numara:] 9

Kütahya'da mukīme Adile Menşüre Hanım imzâsıyla i‘tâ kılınan arzuhâlde zevci Sinob Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından Abdülcelil Fâik Efendi'nin kazâ’en sûret-i vefâtı hakkında Sinob Sancağı Meclis-i İdâresiyle Encümen-i Adliyesi'nden tanzîm kılınan iki kıt‘a mazbata mûcebince iktizâ-yı hâlin icrâsı husûsuna müsâ‘ade buyurulmasının makām-ı sâmî-i nezâret- penâhîlerine arz ve iş‘ârı istid‘â kılınmış ve hanım-ı mûmâ-ileyhâ ma‘lûle ve esir-i firâş ve ıztırâb olup üç nefer sagīr eytâmıyla nâ-çâr kaldığı tahkīkāt-ı vâkı‘adan anlaşılmış ve leffen arz u takdîm-i pîşgâh-ı sâmîleri kılınan mazbatalarda müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin kazâ’en

(20)

sûret-i vefâtı gösterilmiş olmağla me’mûrîn-i mülkiyenin tekā‘üd ve ma‘zûliyetlerine dâir olan kānûnun yirmi yedinci mâddesi hükmüne tevfîkan iktizâ-yı hâlin îfâsı husûsunun îcâb eden dâireye iş‘ârına müsâ‘ade-i celîle-i nezâret-penâhîlerinin bî-dirîğ buyurulması arz ve ifâdesine mübâşeret kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân hazretlerinindir.

Fî 5 Cemâziyelâhir sene [1]333 ve fî 7 Nisan sene [1]331.

***

Sahife No : 3

Numara: 10

Gedos [Gediz] Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si Başkâtibi Nuri Efendi'nin i‘tâ eylediği kefîllerinin Kazâ Meclis-i İdaresince birer sebeble kabûl edilmemiş olmasından ve buna da kādî ve Bidâyet Mahkeme’si Reîsi Sadeddin Efendi'nin sebebiyet vermiş olduğu zehâbından münba‘is ahvâl yüzünden kādî-i mûmâ-ileyh miyânelerinde husûle gelen münâferetin mesâlih-i nâsa hâ’iz te’sîr olacak bir mâhiyet iktisâb eylediği cihetle kâtib-i mûmâ-ileyhin mahall-i âhara nakli münâsib olacağı Hudâvendigâr ve Kütahya Adliye Müfettişliği'nden mevrûd fî 3 Nisan sene [1]331 târihli tahrîrâtda beyân ve iş‘âr olunmasına ve bu kerede mahallî Bidâyet Mahkeme’si Hey’eti'nden mevrûd mazbata muhteviyâtı dahi müfettiş-i mûmâ-ileyhin iş‘ârını mü’eyyid olarak kâtib-i mûmâ-ileyhin sıfat-ı me’mûriyetiyle gayr-ı mütenâsib ve âdâb-ı kitâbete münâfî bir vaz‘iyetiyle vazîfe-i me’mûresinde âsâr-ı tekâsül ve tesâmüh ibrâz ve irâe etmekde olduğunu hâvî bulunduğu nümâyân olmasına mebnî mûmâ- ileyhin kitâbet-i mezkûrede bekāsı câiz olamayacağı anlaşılmış ise de mülhak kazâlarda sınıfına muâdil ve tahvîl ve tebdîlini mûcib başka bir kitâbet bulunamamış ve kendisi de evvelce Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâlığına ta‘yîni istid‘âsında bulunmuş olmasına mebnî bu kere silâh altına alınarak sevk edilmiş olan Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından Maksud Efendi'den inhilâl eden mezkûr a‘zâlığa intihâbına ve keyfiyetin bâ- tezkire mahalline teblîği zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe tezkire tastîrine bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 13 Cemâziyelâhir sene [1]333 ve fî 15 Nisan sene [1]331.

(21)

Numara: 11

Gedos Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si Başkâtibi Nuri Efendi'nin Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâlığına tahvîl-i me’mûriyet eylemesine mebnî inhilâl eden mezkûr başkitâbete Bursa'da mukīm Dedeağaç Bidâyet Mahkeme’si Hukūk Başkitâbeti'nden açıkda kalan Muharrem Efendi'nin intihâbına ve keyfiyetin Bursa İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliği'ne teblîği zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 13 Cemâziyelâhir sene [1]333 ve fî 15 Nisan sene [1]331.

Numara: 12

Gedus Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından Rüşdü Efendi'nin bilâ-me’zûniyet karyelere azîmet ve iki gün gaybûbet etdiği ve bunun da birinci def‘a vukū‘ bulduğuna mebnî riyâsetinden vukū‘ bulan iş‘âra cevâben vârid olan telgraf mündericâtından anlaşılmış olmağla tekerrürü hâlinde başkaca mu‘âmele icrâ olunmak üzere birinci def‘a olmak üzere yevme'l-kıst hesâbına iki günlük maâşının kat‘ ve îrâd kaydı zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 13 Cemâziyelâhir sene [1]333 ve fî 15 Nisan sene [1]331.

Numara: 13

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından Agob Efendi'nin silâh altına alınarak sevk edilmiş olmasına mebnî inhilâl eden mezkûr a‘zâlığa tâlib olanlar miyânında askerlikce ilişiği olmadığı, iktidâr ve liyâkatı derece-i kifâyede bulunduğu Uşak Bidâyet Mahkeme’si Hey’eti tarafından bâ-mazbata bildirilen Uşak Kasabası'ndan Nakib Ahmed Efendi'nin intihâbına ve mûmâ-ileyhin işe mübâşeret ve selefinin infikâkları târihleriyle mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'nin terceme-i hâl varakasının irsâlı luzûmunun mahalline teblîği zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 20 Cemâziyelâhir sene [1]333 ve fî 22 Nisan sene [1]331.

Numara: 14

İstînâf Mahkeme’si mübâşirlerinden iki neferinin silâhaltına alınarak sevk edilmiş olmasına ve Mahkeme-i İstînâf mu‘âmelât ve hidemât-ı sâirenin bir mübâşire münhasır

(22)

kalmış bulunmasına mebnî gerek esnâ-yı muhâkemede şâhidin celb ve tertîbinde ve gerek kasabaya âid teblîgāt husûsunda bir takım müşkilâta tesâdüf edilmekde idüğünden Nezâret-i Celîle'nin ol bâbdaki teblîgāt-ı ahîrine tevfîkan üç neferden ibâret olan Bidâyet Mahkeme’si mübâşirlerinden Mehmed Efendi'nin Mahkeme-i İstînâf'da istihdâmı tensîb kılınmışdır.

Fî 18 Receb sene [1]333 ve fî 19 Mayıs sene [1]331.

***

Sahife No : 4

Numara: 15

Bundan mukaddem Gedus Bidâyet Mahkeme’si Başkitâbetine intihâb olunan Muharrem Efendi'nin bi'l-isti‘fâ bırakıp gitdiği mahkeme-i mezkûre riyâsetinden keşîde olunan fî 20 Mayıs sene [1]331 târihli telgrafnâmede beyân ve iş‘âr kılınmış olmasına mebnî kitâbet-i mezkûre evvelce tâlib bulunan Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si zabıt kâtibi Hasan Efendi'nin intihâbına ve keyfiyetin mahalline teblîğ olunmak üzere Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 20 Receb sene [1]333 ve fî 21 Mayıs sene [1]331.

Numara: 16

Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si Cezâ Dâiresi Başkitâbetine ta‘yîn olunan Bekir Efendi'nin henüz irâe-i kefîl etmediği mahkeme-i mezkûr riyâsetinden verilip Encümen'e havâle olunan müzekkirede bildirilmiş ve gerçi mûmâ-ileyh Bekir Efendi tarafından yazılan derkenârda …? Mahkeme-i Hukūk Başkitâbetini îfâ eden Hâfız Efendi tarafından ahz ve dâhil-i yevmiyye edilmekde olduğu gösterilmiş ise de mahkeme başkatiblerinin kefâlete rabtı nizâmnâme-i mahsûsu iktizâsından bulunmuş ve mûmâ-ileyhin târih-i ta‘yînine nazaran henüz müddet-i mu‘ayyene-i nizâmiyyesi de mürûr etmiş olduğundan mûmâ-ileyh Bekir Efendi'nin dahi yedi bin guruşluk bir kefîl irâesine ve keyfiyetin kendisine tefhîmi zımnında mahkeme-i mezkûr riyâsetine teblîğine müttefikan karâr verildi.

Fî 20 Receb sene [1]333 ve fî 21 Mayıs sene [1]331.

(23)

Numara: 17

Gedus Bidâyet Mahkeme’si mübâşiri İbrahim Efendi'nin rüesâ-yı mehâkim aleyhinde vukū‘u olmayan işâ‘ât-ı kâzibe ve müftereyâtla tezvîrâtı ma‘rûf olan Gedus'in ahvâl-i husûsiyyesine âlet olmakda bulunduğu Gedus Kāimmakāmlığı'ndan mukaddem mutasarrıfı keşîde olunup Encümen'e havâle buyurulan telgrafnâmede beyân ve iş‘âr olunmuş ise de mahalli riyâsetinden bu husûs hakkında bir gûne iş‘âr vukū‘ bulmamış olduğundan ba‘dehû îcâbına bakılmak üzere evvel emirde keyfiyetin bi't-tahkīk neticesinin bâ-mazbata iş‘ârı zımnında mahalli riyâsetine iş‘âr-ı keyfiyet olunmak üzere Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 20 Receb sene [1]333 ve fî 21 Mayıs sene [1]331.

Numara: 18

Sırrızâde Rıfat Efendi imzâsıyla verilen istid‘âda kendisi mülâzemeten Bidâyet Mahkeme’si'ne devâm etmekde olduğu cihetle bu kere silâhaltına alınarak sevk olunmalarından dolayı inhilâl eden zabıt kitâbetlerinden birine ta‘yîni istid‘â olunmuş ise de henüz münhal zabıt kitâbeti olmadığından ileride iktidârıyla mütenâsib münhal vukū‘unda îcâbı te’emmül olunmak ve şimdilik İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliği Kalemi'nde istihdâm olunmak üzere icrâ me’mûru hidmetinde kazâ-i mezbûr mâlından yüz elli guruşun bi't-tefrîk mûmâ-ileyhe i‘tâsıyla vekâleten istihdâmına müttefikan karâr verildi.

Fî 20 Receb sene [1]333 ve fî 21 Mayıs sene [1]331.

Numara: 19

Kütahya'nın Saray Mahallesi'nden olup Bidâyet Mahkeme’si'ne mülâzemeten devâm eden Yüzbaşı Mehmed Efendi mahdûmu Şükrü Efendi'nin vukū‘ bulan istid‘âsına binâ’en mahkeme-i mezkûreye mülâzemeten devâmı tensîb kılındı.

Fî 20 Receb sene [1]333 ve fî 21 Mayıs sene [1]331.

Numara: 20 Aded guruş

75 Mülâzımînden Halid Efendi

(24)

75 " Nuri Efendi 50 " Tevfik Efendi

Kütahya İstînâf Mahkeme’si umûr-ı bahriyesinde istihdâm olunmak üzere vekîl intihâb olunan Mahir Efendi'nin terk-i vazîfe etmiş olmasına mebnî ücret-i mezkûre Zabıt Kâtibi Mehmed Efendi'nin maâşından bakiyye kalan otuz üç guruş otuz para ile İcrâ Me’mûru İsmail Efendi maâşından mütebâkî yirmi bir guruş on paranın zamm ü ilâvesiyle bâliğ olduğu iki yüz guruşun mahkeme-i mezkûre mülâzımlarından olup bâlâda muharrerü'l-esâmî Halid, Nuri ve Tevfik Efendilere bi't-tevzî‘ kalem-i mezkûr umûr-ı bahriyesinde istihdâmına müttefikan karâr verildi.

Fî 27 Receb sene [1]333 ve fî 28 Mayıs sene [1]331.

***

Sahife No : 5

Numara:21

Kütahya İcrâ Me’mûru İsmail Hakkı Efendi'nin silâh altına alınmasına ve ahîren vekîl intihâb olunan Zabıt Kâtibi Abdullah Efendi'nin Gedus Bidâyet Mahkeme’si Başkitâbeti'ne terfî‘-i me’mûriyet edip [mahall-i] me’mûriyetine azîmet eylemiş bulunmasına mebnî el-yevm inhilâl eden vekâlet-i mezkûreye mahkeme-i mezkûr reîs-i evveli tarafından tensîb edilen Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından Nâzım Bey'in intihâbına ve mûmâ-ileyhin kefâlete rabtıyla umûr-ı me’mûresine mübâşeret etdirilmesi lüzûmunun Bidâyet Riyâseti'ne teblîğine müttefikan karâr verildi.

Fî 23 Receb [3 Şaban] sene [1]333 ve fî 3 Haziran sene [1]331.

Numara: 22

Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si mukayyidi Ahmed Efendi'nin hidmet-i askeriyesini îfâ etmek üzere bu kere sevk edilmiş olmasına ve mûmâ-ileyhin efrâd-ı muvazzafadan bulunmasına mebnî inhilâl eden mezkûr mukayyidliğe iktidâr ve ehliyeti

(25)

mahkeme-i mezkûre riyâset-i ûlâsından bâ-müzekkire bildirilen Uşak Bidâyet Mahkeme’si Mübâşiri Cemalzâde Ali Efendi'nin intihâbına ve mûmâ-ileyhin sür‘at-i i‘zâmı lüzûmunun Uşak Riyâseti'ne iş‘ârına müttefikan karâr verildi.

Fî 3 Receb [3 Şaban] sene [1]333 ve fî 3 Haziran sene [1]331.

Numara:23

Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si Zabıt Kâtibi Hasan Efendi'nin terfî‘an Gedus Bidâyet Mahkeme’si Başkitâbetine intihâb edilmiş olmasına mebnî inhilâl eden kitâbet-i mezkûreye bi'r-rızâ tâlib bulunduğu Merkez-i Livâ Bidâyet Mahkeme’si Riyâset-i Ûlâsı'ndan bâ-derkenâr bildirilen Uşak Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından Nuri Efendi'nin intihâbına ve mûmâ-ileyhin sür‘at-i i‘zâmı lüzûmunun Uşak Riyâseti'ne iş‘ârı zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 3 Receb [3 Şaban] sene [1]333 ve fî 3 Haziran sene [1]331.

Numara:24

Uşak Kazâsı Piyade Mübâşiri Ali Efendi'nin Merkez-i Livâ Bidâyet Mahkeme’si mukayyidliğine intihâb olunmasına mebnî inhilâl eden mezkûr mübâşirliğe evvelce tâlib bulunan Hâfız Abbas Efendi'nin intihâbına bi'l-ittifâk karâr verildi.

Fî 3 Receb [3 Şaban] sene [1]333 ve fî 3 Haziran sene [1]331.

Numara: 25

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si İkinci Kitâbeti'nde on seneyi mütecâviz devâm eden, zamân-ı me’mûriyetinde hüsn-i istikāmetle îfâ-yı hidmet eylediği ve müddet-i me’mûriyetinde hiçbir kimesnenin hedef-i şikâyeti olmadığı hâlde bilâ-sebeb Adliye Müfettişliği'nin iş‘ârı üzerine infisâl etdirilmiş olduğundan bâ-bahs cevâz-ı istihdâmına karâr i‘tâsı İzmir'de Aydın Vilâyeti Merkez Bidâyet Mahkeme’si Mülgā Üçüncü Müstantıkı İsmail Hakkı imzâsıyla verilen fî 22 Mart sene [1]331 târihli arzuhâlde istid‘â olunmasına mebnî mahallinden vukū‘ bulan i‘lâma cevâben vârid olan derkenârda mûmâ-ileyhin sebeb-i azline dâir Uşak Mahkeme’since bir kayd ve vesîka mevcûd olmayıp ancak hâricen yapılan tahkīkāt

(26)

ve deverân eden şâyi‘âta nazaran târih-i infisâli olan üç yüz yirmi dört senesinde kādî ve Bidâyet Mahkeme’si Riyâseti'nde bulunan zât ile müştereken irtikâbları şâyi‘ olması üzerine Müfettişlikce azline lüzûm görüldüğü bildirilmiş ise de o sırada berây-ı teftîş Uşak'da bulunan Adliye Müfettişliği'nden keşîde olunan telgrafda reîs-i mûmâ-ileyhin iş‘ârı vechile bir gûnâ esbâb dermiyân olunmaksızın Uşak İkinci Kitâbeti'nde devâm-ı me’mûriyeti câiz olamayacağından lüzûm-ı azli bildirilmiş olmasına mebnî ol vaktin Encümence fî 24 Mart sene [1]324 târihinde azliyle birine Gedus Bidâyet Mahkeme’si İkinci Kâtibi Bekir Tevfik Efendi'nin intihâbına karâr verildiği ve bundan başka mûmâ-ileyhin esbâb-ı infisâline dâir bir gûnâ kayd ve vesîka-i resmiyyeye tesâdüf olunamadığı İstînâf Başkitâbeti'nden yazılan derkenârdan anlaşılmış ve Uşak Müdde‘î-i Umûmîsi'nin mârrü'l-beyân iş‘ârâtı evrâk-ı sâire ile kesb-i te’yîd etmemiş oldukdan başka beyânât-ı vâkı‘a sarf-ı işâ‘ât-ı hâriciyyeye müstenid bulunmuş olmasına nazaran mûmâ-ileyhin istihdâmına mâni‘ bir hâl ve harekâtı anlaşılamamış olduğundan cevâz-ı istihdâmına müttefikan karâr verildi.

Fî 4 Receb [4 Şaban] sene [1]333 ve fî 4 Haziran sene [1]331.

***

Sahife No : 6

Numara:26

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâsından İbrahim Efendi'nin silâh altına alınarak sevk edilmiş olmasına ve diğeri Nuri Efendi'nin Merkez-i Livâ Kazâ Bidâyet Mahkeme’si zabıt kitâbetine tahvîl-i me’mûriyet etmesine mebnî inhilâl eden mezkûr a‘zâlıklara tâlib bulunan Bıçakzâde İsmail ve Hacızâde Mehmed efendilerle Küpelizâde Necib efendiler evsâf-ı mezbûreye hâ’iz olup olmadıklarının ve evsâf-ı mezbûreyi hâ’iz bulundukları hâlinde bunlarda ehliyetin hâ’iz-i rüchân bulduğunun bâ-mazbata iş‘ârı zımnında vukū‘ bulan isti‘lâm üzerine mûmâ-ileyhimden Bıçakzâde İsmail ve Hacızâde Mehmed efendilerin (silik) sâbıkaları olmadığı ve bunların diğerine nisbetle hâ’iz-i rüchân bulunduğu bâ-mazbata telgrafla iş‘âr edilmiş olduğundan ber-mûceb-i iş‘âr mûmâ-ileyhimâ İsmail ve Mehmed efendilerin mezkûr a‘zâlıklara intihâbına ve keyfiyetin mahalline teblîği zımnında Müdde‘î-i

(27)

Umûmîliğe müzekkire tastîrine ve tasdîk-i me’mûriyetleri hakkında bâ-mazbata Nezâret-i Celîle'ye arz ve iş‘ârına müttefikan karâr verildi.

Fî 11 Şaban sene [1]333 ve fî 11 Haziran sene [1]331.

Numara:27

Eskişehir Bidâyet Mahkeme’si Mustantıkı Mehmed Nuri Efendi'nin (silik) silâh altında bulunmasına ve mezbûr a‘zâ (silik) Efendi'nin Kütahya Mu‘âmelât-ı İstintâkiyyesi'ne me’mûr edilmesine ve diğer a‘zâ mülâzımı Hasan Tahsin Efendi'nin dahi İstintâk Müdde‘î Muâvinliğiyle? iştigāl eylemesine mebnî hey’et-i muhâkemenin teşkîline noksân târî olarak muhâkemenin te’hîrini intâc eylemekde bulunduğundan mûmâ-ileyh Nuri Efendi'nin inhilâlinden olan diğer (silik) kazâ mustantıklığına icrâ-yı becâyişi hakkında Eskişehir Müdde‘î-i Umûmîliği'nin iş‘ârına atfen İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliği'nden Nezâret-i Celîle'ye vukū‘ bulan arz [ve] iş‘âra cevâben şeref-vârid olan telgrafnâmede Eskişehir Mustantıklığı'nın hangi kazâ mustantıklığıyla becâyiş münâsib olacağının Encümence bi't-takdîr keyfiyetin iş‘ârı irâde ve iş‘âr buyurulmuş olmakdan nâşî tahkīkāt-ı lâzıme bi'l-icrâ Dinar Kazâsı mu‘âmelât-ı istintâkiyyesinin diğer kazâlara nisbetle az olmağla beraber teşkîlât-ı adliyesinin icrâ edilmiş olması i‘tibârıyla mu‘âmelât-ı istintâkiyyenin vekâlet sûretiyle idâresi hâlinde dahi intizâm-ı mu‘âmelenin te’mîn-i selâmet cereyânına kâfil olacağı derkâr bulunmuş olmasına binâ’en mûmâ-ileyh Mehmed Nuri Efendi'nin Dinar Mustantıkı Şükrü Efendi ile icrâ-yı becâyişi tensîb kılınmış olduğu Nezâret-i Celîlelerine arzı zımnında İstintâk Müdde‘î-i Umûmîliğince tevdî‘i tezekkür kılındı.

Fî 19 Şevval sene [1]333 ve fî 17 Ağustos sene [1]331.

Numara:28

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si Zabıt Kâtibi Abdülkadir Efendi'nin hidmet-i fi‘liyye-i askeriyesini îfâ etmek üzere silâh altına alınarak sevk edilmiş olmasına mebnî ve inhilâl eden kitâbet-i mezkûre riyâseti müdâvimînden Hâfız Ahmed Efendi'nin intihâbı mahallî Müdde‘î-i Umûmîliği'nden iş‘âr olunmuş ise de mûmâ-ileyh Hâfız Ahmed Efendi'nin üç yüz on dört tevellüdü mukayyed olduğu mahallî müdde‘î-i umûmiliğinden iş‘âr olunmasına nazaran sinni tavzîfe müsâ‘id olmadığından (silik) bi'l-istiksâb derece-i liyâkat ve iktidârlarına göre evsâf-ı mergūbeye hâ’iz bulunanların re’y-i intihâbı evrâkının irsâli ve târih-i tevellüdünün iş‘ârı

(28)

lüzûmunun mahalline teblîği zımnında keyfiyetin Müdde‘î-i Umûmîliğe bildirilmesi tezekkür kılındı.

Fî 25 Şevval sene [1]333 ve fî 23 Ağustos sene [1]331.

Numara:29

Gedus Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si İcrâ Mübâşiri İbrahim Efendi'nin rüesâ-yı mehâkim aleyhinde vukū‘u olmayan işâ‘ât-ı kâzibe ve müftereyâtla uğraşmakda ve tezvîrâtı ma‘rûf olan Gedus'un ahvâl-i husûsiyyesine âlet olmakda bulunduğundan bahisle mûmâ-ileyhin bendiyle (silik)-i makām-ı mutasarrıfîye tesyîre mübâşeret olunduğu telgrafnâme üerine keyfiyet mahallinden bi'l-isti‘lâm cevâben vârid olan mazbatada mûmâ-ileyhin reîs-i mahkeme aleyhine vukū‘u olmayan (silik) istimâli ve sâire gibi bir takım hilâf-ı hakīkat işâ‘âtda bulunduğu ve inde'l-muhâkeme mahkûm kalan bazı kimesneleri haksız olarak hüküm verildiği beyânıyla teşvîk ve bu sûretle reîs-i mahkeme aleyhinde ihbâr ve şikâyetde bulunmak üzere teşvîk etmekde olduğu bildirilmiş olmasına nazaran iş‘âr-ı vâki mûcebince tahkīk-i ahvâlden (silik) olduğundan hakkında (silik) kılınmak ve ta‘yîn-i mu‘âmeleye esâs olmak üzere bu bâbdaki tahkīkātın tevsî‘ ile Encümen'e tevdî‘i zımnında evrâk-ı vâridenin takımıyla İstintâk Müdde‘î-i Umûmîliği'ne tevdî‘i tezekkür kılındı.

Fî 25 Şevval sene [1]333 ve fî 23 Ağustos sene [1]331.

***

Sahife No : 7

Numara:30

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si Kâtibi İsmail Efendi'nin berây-ı maslahat mürâcaat eden ashâb-ı mesâlihi bi-gayrı hakkın tekdîr ve tahkīr ve Adliye Nâzırı İbrahim Beyefendi hakkında tecâvüzât-ı lisâniyyede bulunduğundan bahisle Uşak'ın İpek mahallesinde mukīm Kütahyalı Mehmed Ali imzâsıyla Encümen-i Adliyye Riyâseti'ne vukū‘ bulan ihbâr ve mahallince icrâ kılınan tahkīkāt neticesini mutazammın mahallî Cezâ Riyâseti'nden yazılan fezlekede ihbârât-ı vâkı‘adan bir kısmı hakkında şâhidlerden bazıları ihbâr etmekde ise de

(29)

bunun eser-i tertîb ve teşvîk neticesi olduğu gösterilmiş ise de sûret-i şikâyet ve ihbâra nazaran ol babda leh ve aleyhde bulunan delâilin takdîr-i mâhiyeti hey’et-i hâkimeye âid olup binâ’enaleyh derece-i ûlâ me’mûrlarından bulunan Başkâtib İsmail Efendi'nin ale'l-usûl muhâkemesini müstelzim görülmüş olduğundan ol vechile ta‘kībât-ı kānûniyyenin icrâsı zımnında bu bâbdaki evrâkın İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliği'ne tevdî‘i tezekkür kılındı.

Fî 25 Şevval sene [1]333 ve fî 23 Ağustos sene [1]331.

Numara:31

Kütahya İstînâf Mahkeme’si Kalemi'nde istihdâm olunmak üzere şehri yetmiş guruş ücretle vekîl ta‘yîn olunan Halid Efendi'nin hastalığı hasebiyle terk-i vazîfe etmiş olmasına mebnî vazîfe-i mezkûrenin eskisi gibi şehrî yetmiş guruş ücretle dâire-i mezkûreye mülâzemeten devâm eden Kâmil Efendi'nin intihâbı tensîb kılınmış olduğundan ol vechile muhâsebe-i livâya ma‘lûmât i‘tâsı tezekkür kılındı.

Fî 25 Şevval sene [1]333 ve fî 23 Ağustos sene [1]331.

Numara:32

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si zabıt kâtiblerinden olup bu kere hidmet-i fi‘liyyesini îfâ etmek üzere silâh altına alınan Kadri Efendi'nin yerine zuhûr eden tâliblerden Hâfız Ahmed ve Mehmed efendilerin sinni henüz tavzîfe müsâ‘id olmadığı mahallinden vukū‘

bulan isti‘lâma cevâben vârid olan telgrafnâme mündericâtından anlaşılmış olduğundan bunların is‘âf-ı mürâcaatı kābil olamadığından mahallince diğer tâlibler miyânında müsâbaka icrâsıyla evsâf-ı kānûniyyeyi hâ’iz bulunanların berây-ı intihâb mahalline iş‘âr ı takarrur etmiş idi. Cevâben vârid olan mazbata-i telgrafiyyede mûmâ-ileyh Kadri Efendi'nin yerine ehliyeti ma‘lûm ve mersûl mektûbundan anlaşılan ve müddet-i medîde mu‘âmelât-ı adliyede muvazzafan istihdâm olunan Büyükçekmece Tahrîrât Kâtibi Rıza Efendi'nin ve bu kere vefât eden Edhem Efendi'nin yerine de bi'l-istiknâb isti‘dâd ve liyâkati anlaşılan Siroz tâcirlerinden üç yüz sekiz tevellüdlü İsmail Hakkı Efendi'nin tefrîk edilerek intihâbları muvâfık olduğu bildirilmiş ve iş‘âr-ı vâki‘ Encümence de muvâfık görülerek ol vechile intihâbları tensîb kılınmış olduğundan ber-mûceb-i iş‘âr mahlûlet-i vâkı‘adan Kadri Efendi'nin yerine Büyükçekmece Tahrîrât Kâtibi Rıza ve Edhem Efendi'nin yerine de İsmail Hakkı efendilerin intihâblarına ve tahlîflerinin icrâsıyla umûr-ı me’mûrelerine mübâşeret ve târih-i

(30)

mübâşeretleriyle seleflerinin infikâkları târihlerinin iş‘ârı ve terceme-i hâl varakalarının bilâ- imhâl irsâli luzûmunun mahalline teblîği zımnında Müdde‘î-i Umûmîliği'ne müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 12 Zilka‘de sene [1]333 ve fî 8 Eylül sene [1]331.

Nuamara:33

Uşak Kâtib-i Adlî Mehmed Muhsin Efendi'nin muhâcirîn miyânında berây-ı sevk cihet-i askeriyeden da‘vet edilmiş ise de kâtib-i adllere tevdî‘ olunan emânâtın kâbız ve muhâfızı olmağla beraber bi'z-zât vâridât-ı devlete de vâzı‘u'l-yed bulundukları cihetle kānûn mûcebince müstesnâ olup olmadığı ve sevki îcâb etdiği takdîrde ahzı lâzım gelen evrâk ve defâtirin kime tevdî‘ ve kâtib-i adl vazîfesinin kimin tarafından îfâ olunacağının iş‘ârı Uşak Müdde‘î-i Umûmîliği'nin fî 21 Eylül sene [1]331 târih ve 27 numaralı telgrafında beyân ve iş‘âr kılınmasına mebnî îcâbı bi't-tezekkür istisnâsı hakkında ahz-ı asker kānûnuyla zeyllerinde bir gûnâ sarâhat olmadığından keyfiyetin Adliye Nezâret-i Celîlesi'nden istîzânıyla alınacak cevâba göre îfâ-yı mu‘âmele olunmasına karâr verildi.

Fî 26 Zilka‘de sene [1]333 ve fî 22 Eylül sene [1]331.

***

Sahife No : 8

Numara:34

Evvelce Uşak Zabıt Katibi Kadri Efendi'nin yerine ta‘yîn olunan Büyükçekmece Tahrîrât Kâtibi Rıza Efendi'nin Uşak Tahrîrât Kitâbeti'ne ta‘yîn olunduğundan el-yevm münhal bulunan kitâbet-i mezkûreye tâlib bulunan Eşme Kazâsı Zabıt Kâtibi Mustafa Efendi'nin ta‘yîni Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si Cezâ dâiresi reîsiyle Müdde‘î-i Umûmîliği'nden mevrûd telgrafnâmede beyân ve iş‘âr kılınmış ve iş‘âr-ı vâki‘ muvâfık-ı maslahat görülmüş olduğundan ber-mûceb-i iş‘âr mûmâ-ileyh Mustafa Efendi'nin Kadri Efendi'den inhilâl eden Uşak Bidâyet Mahkeme’si Zabıt Kitâbeti'ne ta‘yînine ve işe

(31)

mübâşereti târihiyle selefinin infikâkı târihlerinin iş‘âr ve terceme-i hâl hulâsasının irsâli zımnında keyfiyet mahalline teblîğine müttefikan karâr verildi.

Fî 14 Teşrîn-i Evvel sene [1]331.

Numara:35

Merkez-i Livâ Bidâyet Mahkeme’si Başkâtibi Bekir Efendi'nin yedi bin guruş râddesinde kefîl irâesi karâr-ı sâbık iktizâsından olup kendisine teblîgāt-ı lâzıme îfâ olunduğu hâlde el-yevm kefîl irâe etmediği Bidâyet Mahkeme’si Cezâ Dâiresi Riyâseti'nden verilen müzekkireden anlaşılmış olduğundan işbu târihden bi'l-i‘tibâr nihâyet-i haftaya kadar karâr-ı sâbık dâiresinde îcâb eden kefîl irâe olunmadığı takdîrde işden el çekdirilerek keyfiyetin inbâsı lüzûmunun Bidâyet Cezâ Mahkeme’si Riyâseti'ne teblîğine karâr verildi.

Fi 19 zilhicce 1333 15 Teşrîn-i Evvel sene [1]331.

Numara:36

Silâh altına alındığı iş‘âr olunan Uşak Kazâsı Kâtib-i adli Muhsin Efendi'nin hidmet-i fi‘liyye-i askeriyesini îfâ etmek üzere sevk edilmiş ise yerine diğeri ta‘yîn olunmak üzere keyfiyetin iş‘ârı ve sinni i‘tibârıyla ve seferberlik dolayısıyla silâh [altına] alındığı takdîrde mahallince münâsib birinin tevkîli lüzûmunun mahalline teblîği tezekkür kılındı.

Fî 15 [Teşrîn-i Evvel sene 1331]

Numara:37

Kefâlet senedini aldım. fî 22 m.

Kütahya Kazâsı Bidâyet Cezâ Mahkeme’si Başkâtib Bekir Tevfik Efendi tarafından irâe olunan kefîli yedinden Tahsinîzâde Abdurrahman Efendi'nin kefâletini mutazammın olan kefâlet senedinin berây-ı hıfz Bidâyet Cezâ Riyâseti'ne tevdî‘i tezekkür kılındı.

Fî 26 Zilhicce 1333 ve fi 22 Teşrîn-i Evvel sene [1]331.

(32)

Numara:38

Merkez-i Livâ Bidâyet Mahkeme’si Hukūk Kısmı zabıt ketebesinden Hamid Efendi'nin hidmet-i fi‘liyye-i askeriyesini îfâ etmek üzere sevk edilmiş olmasına ve Cezâ Kısmı Zabıt Kâtibi Tevfik Efendi'nin isti‘fâ etmesine mebnî bunlardan Hamid Efendi'nin müsta‘fî adıyla inhilâl eden kitâbet-i mezkûreye teselsül kāidesine tefvîkan mahkeme-i mezkûre iki yüz elli guruş maâşlı Zabıt Kâtibi Ali ve mûmâ-ileyh Ali Efendi'nin yerine de Gekbuze'de Kâtib-i adl muâvin-i sâbıkı Ahmed Fâik ve Tevfik Efendi'den inhilâl eden Cezâ Zabıt Kitâbeti'ne de Kütahya Bidâyet Mahkeme’si a‘zâ mülâzımlığından müsta‘fi Mehmed Ali Bey ve efendilerin intihâblarına ve mûmâ-ileyhimin umûr-ı me’mûrelerine mübâşeret etdiril[ek] târih-i mübâşeret ve seleflerinin infikâkları târihlerinin iş‘ârına ve henüz terceme-i hâl varakası vermemiş olduğu (silik) Ali Efendi'nin (silik) tarafından terceme-i hâl varakası i‘tâsı lüzûmunun teblîğine ve diğerleri Ahmed Fâik Efendi ile Mehmed Ali Bey'in … bulundukları cihetle evvelce terceme-i hâl varakası i‘tâ ve tescîl edildiği takdîrde terceme-i hâllerinin târih- i (silik) hulâsa cedvelinin i‘tâsı zımnında kezâlik teblîgāt icrâsına müttefikan karâr verildi.

Fî 16 Muharrem sene [1]334 ve fî 10 Teşrîn-i Sânî sene [1]331.

Numara:39

Merkez-i Livâ Bidâyet Mahkeme’si Cezâ Dâiresi zabıt kâtibi olup geçenlerde sevk olunan Hoseb ve Nuri efendilerin vazîfelerinde istihdâm olunmak üzere Başkâtib Bekir Efendi'den tasarruf edilen yüz otuz üç guruş ücretle dâire-i mezkûre müdâvimlerinden Ali Efendi'nin vekîl ta‘yînine müttefikan karâr verildi.

Fî 16 [Muharrem sene 1334] ve fî 11 [Teşrîn-i Sânî sene 1331]

***

Sahife No : 9

Numara: 40

Kütahya Bidâyet Cezâ Mahkeme’si Riyâseti'nden mu‘tâ fî 21 Teşrîn-i Sânî sene [1]331 târihli müzekkire mütâla‘a olundu. Mûmâ-ileyh Tevfik Efendi'nin o sırada adem-i devâmı ve

(33)

dûçâr olduğu hastalık gibi ma‘zeret-i meşrû‘adan ileri geldiği istihsâl-i me’zûniyet zımnında mûmâ-ileyh tarafından verilen Bidâyet Cezâ Riyâseti'ne tevdî‘ edilen istid‘âsına merbût tabîb raporu mündericâtından anlaşılmış ve şu hâl de bundan dolayı maâşının kat‘ı muvâfık-ı ma‘delet görülememiş olduğundan ol bâbdaki maâş senedinin tasdîki lüzûmunun Bidâyet Cezâ Riyâseti'ne tevdî‘ine karâr verildi.

Fi 26 Muharrem 1334 ve Fî 21 Teşrîn-i Sânî sene [1]331.

Numara:41

Yüz kırk dört buçuk guruş ücret-i mukarrere ile Kütahya İstînâf Mahkeme’si'ne devâm etmekde olan Hakkı Efendi'nin terk-i me’mûriyet eylemiş olmasına mebnî onun yerine yüz kırk guruş ücretle mukaddemâ İstînâf Kalemi müdâvimlerinden Tabur Kâtibizâde Mahmud ve bakiyye kalan kırk dokuz buçuk guruş ücretle dâire-i mezkûre müdâvimlerinden Tevfik Efendiler ta‘yîn kılınmış olduklarından hemen işe mübâşeret etdirilerek tesviye-i kaydları lüzûmunun bâ-müzekkire muhâsebeye iş‘ârı tezekkür kılındı.

Fî 22 Safer 1334 ve fi17 Kânûn-ı Evvel sene [1]331.

Numara:42

Merkez Kazâ Bidâyet Mahkeme’si Başkâtibi Bekir Efendi'nin maâşından tevkīf edilen yüz otuz üç guruş ücret-i şehriyye ile vekîl ta‘yîn edilen Ali Efendi'nin hidmet-i fi‘liyyesini îfâ etmek üzere sevk edildiği mahkeme-i mezkûre riyâsetinden bâ-müzekkire beyân edilmesine mebnî ücret-i mezkûre ile îfâ-yı hidmet etmek üzere ve mukaddemâ İstînâf Müdde‘î-i Umûmîiliği'nin kaleminde hidmeti mesbûk Kâmil Efendi'nin ta‘yînine ve keyfiyetin riyâset-i mezkûreye de teblîgāt icrâsı tezekkür kılındı.

Fî29 muharrem 1334ve fi 20 Kânûn-ı Evvel sene [1]331.

Numara:43

Yüz kırk iki buçuk guruş ücret-i şehriyye ile vekâleten İstînâf Kalemi'nde istihdâm edilmekde olan Halil Efendi'nin terk-i vazîfe etmiş olmasına mebnî mûmâ-ileyhin yerine ücret-i mezkûre ile Said Efendi'nin istihdâmına ve fî 6 Kânûn-ı Sânî sene [1]331 târihinde mu‘teber olmak üzere muhâsebe-i livâya da ma‘lûmât i‘tâ sına müttefikan karâr verildi.

Fî 14 rebiülevvel ve fi 7 Kânûn-ı Sânî sene [1]331.

(34)

Numara:44

Yüz kırk dört buçuk guruş ücret-i şehriyye ile istihdâm edilen Halil Efendi'nin terk-i vazîfe eylemesine ve yerine ta‘yîn olunan Said Efendi'nin adem-i devâmına mebnî ve kırk dokuz buçuk guruş ücret-i şehriyye ile vazîfe-i tahrîriyye ve sâirede istihdâm edilen Tevfik Efendi ücretinin dahi pek cüz’î bulunmasına mebnî her ikisinin tevhîdiyle bundan yüz guruş ücret-i şehriyye ile Mustafa Efendi'nin ve mütebâkī kalan doksan dört guruş ücret-i şehriyye ile de Tevfik Efendi'nin istihdâmlarına fî 18 Kânûn-ı Sânî sene [1]331 târihinden mu‘teber olmak üzere muhâsebe-i livâya da ma‘lûmât i‘tâsına müttefikan karâr verildi.

Fî 21 Kânûn-ı Sânî sene [1]331.

***

Sahife No : 10

Numara:45

İstînâf Mahkeme’si Odacısı Mehmed'in üç yüz on iki tevellüdlü efrâddan olup bu kere emsâliyle birlikde kıta‘âtına sevk olunmak üzere silâh altına alınmış olmasına mebnî inhilâl eden mezkûr odacılığa kayd-i askerlikle alâkası olmadığı anlaşılan Hüseyin Çavuş'un ta‘yînine ve tesviye-i kaydı zımnında bâ-müzekkire muhâsebe-i livâya ma‘lûmât i‘tâsına müttefikan karâr verildi.

Fî 15 Rebî‘ulâhir sene [1]334 – Fî 6 Şubat sene [1]331.

Numara:46

İcra me’mûru maâşından mütebâkī kalan yüz elli guruş ücret-i şehriyye ile İstînâf Müdde‘î-i Umûmîlik Kalemi'nde istihdâm edilmekde olan Rıfat Efendi'nin bu kere terk-i vazîfe etmiş olduğu Müdde‘î-i Umûmî Kâtibi Burhan Efendi tarafından verilen müzekkire mündericâtından anlaşılmış olmasına mebnî vazîfe-i mezkûrede bu kere bedel-i nakdî i‘tâsıyla askerlikce alâkası olmadığı sened-i mezkûrede bildirilen Hâfız Nuri Efendi mahdûmu Mehmed Bey'in istihdâmı tensîb kılınmış olduğundan ol vechile mûmâ-ileyhin ücret-i

(35)

mezkûre ile Müdde‘î-i Umûmîlik Kalemi'nde istihdâmına ve bâ-müzekkire muhâsebe-i livâya da ma‘lûmât i‘tâsına müttefikan karâr verildi.

Fî 15 Rebî‘ulâhir sene [1]334 ve fî 6 Şubat sene [1]331.

Numara:47

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si Zabıt Kâtibi İsmail hakkı Efendi'nin hidmet-i fi‘liyyesini îfâ etmek üzere silâh altına alınarak sevk edilmiş olmasına ve şimdiye kadar tâlib bulunanlardan bazılarının askerlikle alâkâdâr ve bazılarının da iktidârı derece-i kifâye bulunmamasına mebnî şimdiye kadar diğerinin ta‘yîni mümkün olamamışdı. Bu kere Uşak Hey’et-i Adliyyesi'nden mevrûd fî 4 Şubat sene [1]331 târihli telgrafnâmede münhal bulunan mezkûr zabıt kitâbetine askerlikce ilişiği olmadığı anlaşılan Kula Kazâsı Mustantık Muâvini Ali Efendi'nin intihâbı iş‘âr olunmuşdur ve sûret-i iş‘âr muvâfık-ı maslahat görülmüş olduğundan ol vechile mûmâ-ileyh Ali Efendi'nin kitâbet-i mezkûreye intihâbına ve mûmâ- ileyhin me’mûriyet-i sâbıkası musaddak olduğu hâlde terceme-i hâl hulâsa… ve musaddak olmadığı takdîrde terceme-i hâl varakasıyla evrâk-ı müsbite sûret-i musaddakalarının irsâl ve mûmâ-ileyhin umûr-ı me’mûresine mübâşereti ve selefinin infikâkı târihlerinin iş‘ârı zımnında keyfiyetin mahalline teblîğine müttefikan karâr verildi.

Fî 15 Rebî‘ulâhir sene [1]334 ve fî 6 Şubat sene [1]331.

Numara:48

Münhal bulunan Nallıhan Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâlığına ta‘yîn ve intihâb ı kazâ-yı mezkûr Bidâyet Mahkeme’si Riyâseti'nden fî 7 Şubat sene [1]331 târih ve yüz elli yedi numaralı tahrîrâtda iş‘âr olunan kazâ-yı mezkûr ahâlîsinden Tursun Bey'in müstahdemîn- i adliyeden olmadığı mündericât-ı istid‘âdan anlaşılmasına nazaran ba‘dehû îcâbına bakılmak üzere evvel emirde terceme-i hâl varakasının irsâliyle beraber bir gûnâ mahkûmiyet ve mâni‘- i istihdâm bir hâli olup olmadığının bi't-tahkīk iş‘ârı lüzûmunun Eskişehir Müdde‘î-i Umûmîliği'ne teblîği zımnında İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliği Me’mûriyet-i Aliyyesi'ne tevdî‘ine müttefikan karâr verildi.

Fî 2 Cemâziyelevvel sene [1]334 ve fî 23 Şubat sene [1]331.

(36)

[1]331 senesi Encümen defteri işbu sahîfede hitâm bulmakla [1]332 senesi Martı diğer sahîfeden bed’ ve mübâşeret edilmiş olmağla işbu mahalle şerh verildi.

Fî 1 Mart sene [1]332

***

Sahife No: 11

Numara:49

Adliye Nezâret-i Celîlesi'nin fî 25 Şubat sene [1]331 târih ve üç yüz seksen dokuz sicill numaralı tahrîrât-ı aliyyesi Encümen'de kırâet olundu. Kütahya Encümen-i Adliyesi Kütahya'da İstînâf Mahkeme’si bulunmak i‘tibârıyla vilâyet encümen-i adliyesi derecesinde olup binâ’enaleyh Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâlığına intihâb olunan Bıçakzâde İsmail Efendi'nin intihâbını mutazammın olan fî 23 Teşrîn-i Sânî sene [1]331 târîhli mazbata-i intihâbiyye fî 14 Kânûn-ı Evvel sene [1]331 târîhinde meclis-i umûmîce kabûl ve mûcebince irâde-i seniyye şeref-müte‘allik eden mevâdd-ı kānûniyye hükmüne muvâfık bulunduğu bi't- tedkīk anlaşılmağla icrâ-yı îcâbı zımnında işbu evrâkın nezâret-i celîleye berây-ı takdîm İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliği Me’mûriyet-i Aliyyesi'ne tevdî‘ine karâr verildi.

Fî11Cemaziyevvelve fi 1334 3 Mart sene [1]331

Numara:50

Münhal bulunan Mihalıççık Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâlığına kasaba-i mezkûre ahâlîsinden Mehmed Ali Ağazâde Âsaf Bey'in ta‘yînine dâir mahallî Bidâyet Mahkeme’si Riyâseti'nden vukū‘ bulan iş‘âr üzerine tahkīkāt-ı lâzıme bi'l-icrâ mûmâ-ileyh mahallî mekteb-i rüşdiyye şehâdetnâmesini hâ’iz bulundğu gibi iktidâr ve liyâkatinin de derece-i kifâyede ve evsâf-ı matlûbeyi hâ’iz olup askerlikle ilişiği olmadığı mahallî riyâsetinin iş‘ârından anlaşılmış olmağla mûmâ-ileyh Âsaf Bey'in mezkûr a‘zâlığa intihâbına ve evvelce vürûd eden terceme-i hâl varakasıyla evrâk-ı müsbite sûret-i musaddakasının iâdesiyle her ikisinin de nüshateyn olarak bi't-tanzîm ta‘lîmât-ı mahsûsa tevfîkan zîri mûmâ-ileyh tarafından temhîr ve ale'l-usûl tasdîk olundukdan sonra mî‘âd-ı kānûnîsi zarfında irsâl ve selefinin ismiyle esbâb-ı infisâl ve târih-i infikâkinin ve mûmâ-ileyh Âsaf Bey'in işe

(37)

mübâşereti târihinin inbâsı lüzûmunun mahalline teblîği zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi.

Fî 3 Cemâziyelâhir sene [1]334 ve fî 24 Mart sene [1]332.

Numara:51

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si mübâşirlerinden Ahmed Kemal Efendi üç yüz on iki tevellüdlü efrâd-ı tavzîfeden olmasına mebnî fî 17 Şubat [1]331 târihinde sevk edilmiş olduğundan münhal kalan mezkûr mübâşirliğe münâsib birinin intihâb ve ta‘yîni Uşak Bidâyet Mahkeme’si Riyâset-i Ûlâsı'ndan mevrûd fî 22 Mart sene [1]332 târih ve dört numaralı tahrîrâtda beyân ve ifâde kılınmış ve gerçe mahallinden mevrûd dört kıt‘a istid‘âda kendilerinin mezkûr mübâşirliğe ta‘yînleri istid‘â olunmakda ise de müsted‘î-i mûmâ- ileyhimin evsâf-ı matlûbeyi hâ’iz olup olmadıkları mechûl bulunduğu gibi askerlikle alâkadâr bulunup bulunmadıkları hâl-i mechûliyetde kalmakda olduğundan mezkûr istid‘âların cümleten irsâli ve bir de Manisa Tahsîlât Me’mûrluğu'ndan mütekā‘id Ahmed Niyazi Efendi'nin kāinpederi olup Uşak'da ikāmet etmekde olduğu bildirilen Hasan Basri Efendi'nin tâlib bulunduğu istihbâr kılındığından gerek mûmâ-ileyh Hasan Basri Efendi ve gerek müsted‘î-i mûmâ-ileyhim haklarında tahkīkāt-ı lâzımenin icrâsıyla bunlar miyânında ve daha sâir mürâcaat edecek olanlardan evsâf-ı kānûniyeyi hâ’iz olduğu ve askerlikle alâkası olmadığı tahakkuk eden zâtın berây-ı intihâb inhâsı lüzûmunun mahalline teblîği zımnında Müdde‘î-i Umûmîliğe müzekkire tastîrine müttefikan karâr verildi

Fî 8 Cemâziyelâhir sene [1]334 ve fî 30 Mart sene [1]332.

Numara: 52

Gedus Bidâyet Mahkeme’si mübâşirlerinin silâh altına alınarak sevk edilmiş olmasına mebnî mu‘âmelât-ı teblîğiyyenin intizâm dâiresinde icrâ edilemeyerek te’ehhurâta dûçâr oldukdan başka bir takım yanlışlık vukū‘una bâdî olmakda bulunduğundan vazîfe-i mezkûreyi îfâ ya iktidârı kâfî ve okur-yazar takımından İsmail Hakkı Efendi'nin vekâleten istihdâmı husûsuna me’zûniyet i‘tâsı Gedus Bidâyet Mahkeme’si Riyâseti'nden mevrûd fî 7 Mart sene [1]332 târih ve üç numaralı tahrîrâtda beyân olunmağla îcâbı lede't-te’emmül mübâşir vekâleti için başkaca tahkīkāt mevcûd olmadığı cihetle vekâleten istihdâmına imkân müsâ‘id olmadığından bu cihet hakında keyfiyet mahallinden lede'l-istîzâh bilâ-tahkīkāt mülâzemeten

(38)

istihdâmı bildirilmiş ve bu husûs muvâfık-ı hâl ve maslahat görülmüş olduğundan mûmâ- ileyhin bilâ-tahkīkāt mülâzemeten istihdâmında bir beîs olmadığının mahalline teblîği tezekkür kılındı.

Fî 8 Cemâziyelâhir sene [1]334 ve fî 30 Mart sene [1]332.

Numara:53

Uşak Bidâyet Mahkeme’si reîsinin fî 22 Mart [1]332 târih ve beş numaralı Mukayyid Hamdi Efendi hakkındaki müzekkiresi Encümence kırâet olundu. Mûmâ-ileyh Hamdi Efendi askerlikce ilişiği olanların müceddeden me’mûriyete intihâb ve ta‘yîn edilmemelerine dâir olan fî 14 Kânûn-ı Evvel sene [1]331 târih ve 154 numaralı tahrîrât-ı aliyye-i nezâret- penâhîden mukaddem ve fî 21 Mart sene [1]331 târihinde Uşak Bidâyet Mahkeme’si mukayyidliğine intihâb olunduğu ve me’mûriyeti de makām-ı mutasarrıfîce tasdîk kılındığı bi't-tedkīk anlaşılmış olmasına nazaran azline mesâğ-ı kānûnî görülememiş ve bi'l-âhare silâh altına alınarak sevk edilmesi cihetiyle zamân-ı me’mûriyetinde mahallince alınmadığı anlaşılan terceme-i hâl varakasının ahzı da müte‘assir bulunmuş olduğundan bir sûretle avdetinde terceme-i hâl varakasının ahz ve irsâli lâzım geleceğinin ve mûmâ-ileyh hakkında başka türlü mu‘âmeleye mahal olmadığının riyâset-i mûmâ-ileyhaya teblîğine müttefikan karâr verildi.

Fî 8 Cemâziyelâhir sene [1]334 ve fî 30 Mart sene [1]332.

***

Sahife No : 12

Numara:54

Evvelce Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si a‘zâlığına intihâb edilen İsmail Efendi'nin iki yüz yetmiş ve Ahmed Tevhid Efendi'nin altı yüz yirmi guruş ve Hacı Mehmed Efendi'nin 193 guruş vergi ile mükellef oldukları Encümence icrâ edilen tahkīkāt üzerine vergi kalemi

(39)

kaydından anlaşılmış olmağla keyfiyetin ol bâbdaki mazbata-i intihâbiyyelerine zeyline ve dercine karâr verildi.

Fî 10 cemaziyelahir ve fi 10 Nisan sene [1]332.

Numara:55

Uşak Kazâsı Bidâyet Mahkeme’si mübâşirlerinden Ahmed Kemal Efendi'nin silâh altına alınarak sevk edilmiş olmasına mebnî inhilâl eden mezkûr mübâşirliğe mahalliyle bi'l- muhâbere evsâf-ı kānûniyeyi hâ’iz iktidâr ve liyâkati derece-i kifâyede olduğu anlaşılan Eskişehir Tahrîrât Kalemi Müdîr-i sâbıkı Ahmed Efendi'nin intihâbı iş‘âr kılınmış ve mevrûd evrâk-ı müsbeite ve mûmâ-ileyhin târih-i tevellüdüne nazaran sûret-i iş‘âr muvâfık-ı hâl görülmüş olduğundan ber-mûceb-i iş‘âr mezkûr mübâşirliğe mûmâ-ileyh Ahmed Efendi'nin intihâbına ve selefinin infikâk ve mûmâ-ileyhin işe mübâşereti târihleriyle terceme-i hâl varakasının mî‘âd-ı kānûnîsi zarfında irsâli lüzûmunun mahalline teblîğine müttefikan karâr verildi.

Fî25Cemaziyelahir ve fi 16 Nisan sene [1]332.

Numara:56

Efrâd-ı ihtiyâtiyyeden olup silâh altına alınarak sevk edilmiş olan Uşak Kazâ sı Bidâyet Mahkeme’si Mukayyidi Hamdi Efendi tarafından tanzîm ve berây-ı tasdîk Uşak Bidâyet Mahkeme’si Riyâseti'ne irsâl olunan terceme-i hâl varakası Uşak Bidâyet Mahkeme’si Riyâset-i Ûlâsı tarafından mûmâ-ileyh ma‘iyyetinde hidmet etmiş tanıdığı ve terceme-i hâline muttali‘ olduğu bir kimse olmadığından bahisle fî 12 Nisan sene [1]332 târihli derkenârla iâde kılınmış ise de mûmâ-ileyh Uşak Bidâyet Mahkeme’si Mukayyidi olup hasbe'l-kānûn askere sevk edilmiş olması Uşak Bidâyet Mahkeme’sine olan merbûtiyetini ihlâl edemeyeceği derkâr bulunmasına binâ’en mezkûr terceme-i hâl varakasının Uşak Bidâyet Mahkeme’si reîsi tarafından tasdîki muktezî olmağla ol vechile mahalline teblîgāt icrâsına müttefikan karâr verildi.

Fî25 Cemaziyelahirve fi 16 Nisan sene [1]332.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :