• Sonuç bulunamadı

N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu"

Copied!
118
0
0

Tam metin

(1)

IBM System Storage

N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N6040, N6060 ve N6070 modellerini içerir(2)
(3)

IBM System Storage

N6000 Serisi Donanım ve Hizmet Kılavuzu

N6040, N6060 ve N6070 modellerini içerir(4)

Not:

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, Özel Notlar (sayfa 79) başlıklı konudaki genel bilgileri okuyun.

İthalatçı Firma:

IBM TÜRK LTD. ŞTİ Büyükdere Cad.

Yapı Kredi Plaza B-Blok 34330, Levent

İSTANBUL

Tel: +90-212-3171000 Faks: +90-212-2780437 http://www.ibm.com

Aşağıdaki paragraf, anılan koşulların yerel yasalara uygun olmadığı ülkeler (ya da bölgeler) için geçerli değildir.

IBM BU YAYINI, TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEDEN “OLDUĞU GİBİ” ESASIYLA SAĞLAR. Bazı ülkeler (ya da bölgeler) belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddedilmesine izin vermezler; bu nedenle, bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.

Yayınları, IBM temsilciniz ya da bölgenizdeki IBM şube ofisi aracılığıyla sipariş edebilirsiniz.

(5)

Güvenlik uyarıları

Bu bölümde aşağıdakilere ilişkin bilgiler yer almaktadır:

v “Güvenlik notları ve uyarılar”

v “Lazer güvenliği” sayfa v v “Raf güvenliği” sayfa vii

v “Yangın söndürme sistemleri ” sayfa ix

Çevreye ilişkin uyarılar hakkında bilgi için IBM®Environmental Notices and User Guide adlı yayına bakın.

Güvenlik notları ve uyarılar

Bu ürünü kullanırken, bu kılavuzdaki tehlike, dikkat ve uyarı notlarına uygun hareket edin.

Notlarla birlikte, güvenlik koşulunun derecesini gösteren simgeler kullanılır.

Aşağıdaki bölümlerde her bir güvenlik notu tipi tanımlanır ve örnekler sağlanır.

Aşağıdaki notlar ve belirtimler IBM belgelerinde kullanılmaktadır. Olası tehlikelerin derecesi artan sıralamada aşağıda listelenmiştir. İzleyen bölümlerdeki tehlike, dikkat ve uyarı

notlarının ayrıntılı açıklamaları ve örnekleri için bağlantıları kullanın.

v Not: Bu notlar önemli ipuçları, rehberlik ve öneriler içerir.

v “Uyarı notları” sayfa v: Bu notlarda, programların, aygıtların ya da verilerin görebileceği olası zararlar belirtilir.

v “Dikkat notları” sayfa v: Bu notlarda, sizin için tehlikeli olabilecek durumlar belirtilir.

v “Tehlike notları”: Bu notlarda, ölümcül ya da ciddi yaralanmalara neden olabilecek durumlar belirtilir. Bu durumlara karşı uyarmak için güvenlik etiketleri de ürünlere doğrudan yapıştırılır.

v Bu notlara ek olarak, olası zararlara karşı uyarıda bulunmak amacıyla ürüne Etiketler (sayfa iv) başlıklı konu eklenebilir.

Tehlike notları

Tehlike notu, insanlar için öldürücü ya da çok zararlı olan durumlara dikkat çeker. Tehlikeli bir elektrik durumunu göstermek için tehlike notunun yanında bir yıldırım simgesi bulunur.

Örnek bir tehlike notu aşağıdaki gibidir.

TEHLİKE

Doğru bağlanmamış bir priz, sistemin veya sisteme bağlı aygıtların metal parçalarında yüksek voltaja yol açabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için prizin doğru bağlanması ve topraklanmış olması kullanıcının sorumluluğundadır. (D004)

Genel bir tehlike notunda, donatının bakımını yaparken elektrik çarpmasından korunmaya ilişkin yönergeler bulunur. Tersi belirtilmedikçe, aşağıdaki tehlike notundaki yordamları uygulayın.

(6)

TEHLİKE

Sistem üzerinde ya da sistemin çevresinde çalışırken, aşağıdaki önlemleri alın:

Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik voltajı ve akımı tehlikelidir. Elektrik çarpması tehlikesine karşı korunmak için:

v Bu birimi yalnızca IBM tarafından sağlanan güç kablosuyla güç kaynağına bağlayın. IBM tarafından sağlanan güç kablosunu başka bir ürün için kullanmayın.

v Güç kaynağı düzeneğini açmayın ya da düzenekte bakım yapmayın.

v Şimşek çakması gibi doğa olaylarının gözlendiği koşullarda hiçbir kabloyu takmayın ve çıkarmayın ya da bu ürünün kuruluş, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyin.

v Ürüne birden çok güç kablosu takılmış olabilir. Zarar verebilecek tüm akımı kesmek için tüm güç kablolarını çıkarın.

v Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış elektrik çıkışlarına bağlayın. Prizin, sistem değer plakasında belirtilen doğru voltaj ve faz rotasyonunu sağladığından emin olun.

v Bu ürüne bağlanacak donatıları doğru kablolanmış çıkışlarına bağlayın.

v Mümkünse, sinyal kablolarını takıp çıkarırken yalnızca tek bir elinizi kullanın.

v Ateş, su ya da yapısal zarar belirtisi olduğunda donatıları açmayın.

v Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmedikçe, aygıt kapaklarını açmadan önce bağlı güç kablolarının, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların ve modemlerin bağlantılarını sökün.

v Bu ürünü ya da bağlı aygıtları kurarken, taşırken ya da bunların kapaklarını açarken, kabloları aşağıda gösterildiği biçimde takın ya da çıkarın.

Çıkarmak için:

1. Tüm aygıtları kapatın (tersi belirtilmedikçe).

2. Güç kablolarını prizden çıkarın.

3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.

4. Aygıtlardaki tüm kabloları çıkarın.

Takmak için:

1. Tüm aygıtları kapatın (tersi belirtilmedikçe).

2. Tüm kabloları aygıtlara takın.

3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın.

4. Güç kablolarını prizlere takın.

5. Aygıtları açın.

(D005)

Etiketler

Ek bir önlem olarak, güvenlik etiketleri potansiyel tehlikeler hakkında sizi uyarmak için genellikle doğrudan ürünlerin ya da ürün bileşenlerinin üzerine takılır.

Gerçek ürün güvenlik etiketleri buradaki örnek güvenlik etiketlerinden farklı olabilir:

(7)

(L001)

TEHLİKE

Bu etiketin bulunduğu herhangi bir bileşendeki voltaj, akım ya da enerji tehlikeli düzeydedir. Üzerinde bu etiketin bulunduğu hiçbir kapağı ya da engeli açmayın.

(L003)

TEHLİKE

Çoklu güç kablosu. Ürüne birden çok güç kablosu takılmış olabilir. Zarar verebilecek tüm akımı kesmek için tüm güç kablolarını çıkarın.

Dikkat notları

Dikkat notu, bazı koşullarda insanlar için tehlike oluşturan durumlara dikkat çeker. Bir dikkat notunun aşağıdaki örneklerde gösterilen farklı simgeler bulunabilir:

Simge... Anlamı...

Önem derecesi elektrik tehlikesinden daha az olan zararlı elektrik koşulu.

Diğer güvenlik simgeleriyle gösterilmeyen genel bir tehlikeli koşul.

SınıfI

Üründe lazer kullanımına bağlı zararlı koşul. Lazer simgelerinin yanında genellikle ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı tarafından tanımlanan lazer sınıflandırmaları bulunur (örneğin, Class I, Class II vb.).

Uyarı notları

Dikkat notu, bir programın, aygıtın, sistemin ya da verilerin uğrayabileceği olası zararları belirtir. Bir uyarı notuyla birlikte bir ünlem işareti kullanılabilir, ancak zorunlu değildir.

Aşağıda bir örnek uyarı notunu görebilirsiniz:

Uyarı: Bir fiber kabloyu 5 cm'den (2 inç) daha az bir yarıçap oluşacak şekilde bükmeyin; kabloya zarar verebilirsiniz. Optik kablolar için bağlama ipi kullanılması önerilmez, çünkü kablo kolayca sıkışabilir ve zarar görebilir.

Lazer güvenliği

SınıfI

DİKKAT:

Bu ürün Sınıf 1M lazer içerir. Optik araçlara doğrudan bakmayın. (C028)

Bu donatı Sınıf 1 lazer ürünler içerir ve FDA'nın radyasyon Performansı Standartları, 21 CFR, J Bendi ve uluslararası lazer güvenliği standardı IEC 825-2'ye uyar.

(8)

SınıfI

DİKKAT:

Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuvanın içine doğru hiçbir zaman bakmayın. (C027)

Uyarı: ABD'de yalnızca, FDA radyasyon performansı standartları, 21 CFR, J bendinde belirtilenlerle uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-vericiler kullanın. Uluslararası olarak da, yalnızca IEC standardı 825–1 ile uyumlu SFP ya da GBIC optik alıcı-vericileri kullanın. Bu standartlara uymayan optik ürünler, gözlere zarar verebilecek tehlikeli ışınlar yayabilir.

Kullanım kısıtlamaları

Modüllerin optik kapılarının bir optik bağlaçla ya da toz kapağıyla sonlandırılması gerekir.

(9)

Raf güvenliği

Raf kuruluşu

TEHLİKE

BT raf sisteminizle ya da raf sisteminizin çevresinde çalışırken aşağıdaki önlemleri alın:

v Ağır donatı — Yanlış şekilde tutulursa yaralanmaya ya da donatının zarar görmesine neden olabilirsiniz.

v Raf kabinindeki dengeleyici plakaları her zaman alçaltın.

v Raf kabinine her zaman dengeleyici plakalar takın.

v Eşit olmayan mekanik yüklemeden kaynaklanan tehlikeli durumları önlemek için en ağır aygıtları raf kabinin altına yerleştirin. Sunucuları ve isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabinin altından başlayarak yerleştirin.

v Raf düzenekli aygıtlar raf ya da çalışma alanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Rafa monte edilen aygıtların üzerine hiçbir şey koymayın.

v Her raf kabininde birden fazla güç kablosu olabilir. Bakım sırasında gücü kesmeniz istendiğinde raf kabinindeki tüm güç kablolarının çıkarıldığından emin olun.

v Bir raf kabinine kurulan tüm aygıtları, aynı raf kabinine kurulan güç aygıtlarına bağlayın. Bir raf kabininde kurulu bir aygıtın güç

kablosunu, farklı bir raf kabinine kurulu bir güç aygıtına bağlamayın.

v Doğru bağlanmamış bir priz, sistemin veya sisteme bağlı aygıtların metal parçalarında yüksek voltaja yol açabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için prizin doğru bağlanmasını ve topraklanmasını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır.

(R001 parça 1/2)

(10)

DİKKAT:

v Birimi, iç raf ortamı sıcaklığının, tüm raf düzenekli aygıtlarınız için üreticinin önerdiği ortam sıcaklığını aşacağı bir rafa kurmayın.

v Bir birimi, hava akımının birleştiği bir rafa kurmayın. Birim içinde hava akışı için kullanılan birimin ön ya da arka tarafında hava akışının engellenmediğinden ya da azaltılmadığından emin olun.

v Donatının besleme devresine bağlanmasına, devrelerin aşırı yüklenmesi sonucu besleme kablosunda ya da aşırı akım korumasında sorun yaşanmaması için dikkat edilmelidir. Bir rafa doğru güç bağlantısı sağlamak için besleme devresinin toplam güç gereksinimini belirlemek üzere raf içindeki donatı üzerindeki değer etiketlerine bakın.

v (Kayan çekmeceler için.) Rafa, raf dengeleyici plakalar takılmamışsa, herhangi bir çekmeceyi ya da aksamı dışarı çekmeyin ya da takmayın. Bir defada birden çok çekmeyi çekmeyin. Bir defada birden fazla çekmece çekerseniz rafın dengesi bozulabilir.

v (Sabit çekmeceler için) Bu çekmece sabit bir çekmecedir ve üretici tarafından belirtilmedikçe bakım yapmak için hareket ettirilmemelidir. Çekmecenin kısmen ya da tamamıyla raftan çıkarılmaya çalışılması rafın dengesinin bozulmasına ya da çekmecenin raftan düşmesine yol açabilir.

(R001 parça 2/2)

(11)

Rafın yeniden konumlandırılması (19 inç raf)

DİKKAT:

Raf kabinin üst konumlarından bileşenleri kaldırmanız, yeniden konumlandırma sırasında rafın dengesini artırır. Bir oda ya da bina içindeki doldurulmuş raf kabininin yerini değiştirirken bu genel yönergeleri izleyin:

v Raf kabinin en üstünden başlayıp donatıları kaldırarak, raf kabinin ağırlığını azaltın.

Olanaklı olduğunda, raf kabinini aldığınız zamanki raf kabini yapılandırmasına döndürün. Bu yapılandırma bilinmiyorsa şunları yapın:

– 32U konumundaki ve üstündeki tüm aygıtları kaldırın.

– En ağır aygıtların raf kabinin en altına yerleştirildiğinden emin olun.

– Raf kabininde, 32U düzeyinin altına yerleştirilen aygıtlar arasında boş U düzeyleri olmadığından emin olun.

– Yeniden yerleştirdiğiniz raf kabini bir raf kabinleri takımının parçasıysa, raf kabinini takımdan ayırın.

– Olası tehlikeleri önlemek için rafı taşırken izlemeyi planladığınız yolu inceleyin.

– Seçtiğiniz yolun yüklü raf kabininin ağırlığını desteklediğini doğrulayın. Yüklü raf kabinin ağırlığı için raf kabininizle birlikte gelen belgelere bakın.

– Tüm kapı aralıklarının en az 760 x 2030 mm (30 x 80 inç) olduğunu doğrulayın.

– Tüm aygıtların, rafların, çekmecelerin, kapıların ve kabloların sabitlendiğinden emin olun.

– Dört düzey ayarlama altlığının en yüksek konumlarına yükseltildiğinden emin olun.

– Hareket sırasında raf kabininde kurulu dengeleyici plaka olmadığından emin olun.

– 10 dereceden daha fazla eğimli yükselti kullanmayın.

– Raf kabini yeni yerine taşındıktan sonra aşağıdakileri yapın:

- Dört düzey ayarlama altlığını alçaltın.

- Dengeleyici plakaları raf kabinine yerleştirin.

- Raf dolabından herhangi bir aygıt çıkarılmışsa, raf dolabını en alttan yukarıya doğru yeniden doldurun.

– Uzun mesafeli bir yeniden yerleştirme gerektiğinde, raf kabinini aldığınız zamanki raf kabini yapılandırmasına döndürün. Raf kabinini özgün paket malzemesiyle ya da buna eşdeğer bir malzemeyle paketleyin. Ayrıca, paletin çerçevelerini alçaltmak için düzey ayarlama altlıklarını alçaltın ve raf kabinini palete vidalayın.

(R002)

Yangın söndürme sistemleri

Yangın söndürme sisteminin kurulması müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin kendi sigortacısına, yerel itfaiye şefine ve/veya bir yerel bina müfettişine doğru düzeyde kapsam ve koruma sağlayacak bir yangın söndürme sistemi konusunda danışılmalıdır. IBM, güvenilir işlemler için belirli ortamlar gerektiren iç ve dış standartlara uygun donatı tasarlar ve üretir.

Ancak, IBM herhangi bir donatının yangın söndürme sistemlerine uyumluluğunu sınamadığı için bu tür bir uyumluluk bildiriminde bulunmaz ve yangın söndürme sistemleri konusunda öneride bulunmaz.

(12)
(13)

İçindekiler

Güvenlik uyarıları . . . iii

Güvenlik notları ve uyarılar . . . iii

Tehlike notları . . . iii

Etiketler . . . iv

Dikkat notları . . . v

Uyarı notları . . . v

Lazer güvenliği . . . v

Kullanım kısıtlamaları . . . vi

Raf güvenliği . . . vii

Raf kuruluşu . . . vii

Rafın yeniden konumlandırılması (19 inç raf) . . . ix

Yangın söndürme sistemleri . . . ix

Şekiller . . . xv

Çizelgeler . . . xvii

Bu belge hakkında . . . xix

Bu belgeyi kimler okumalı . . . xix

İlgili belgeler . . . xix

Desteklenen aksamlar . . . xx

Web siteleri . . . xx

Bilgi, yardım ve hizmet alınması . . . xx

Aramadan önce . . . xxi

Belgelerin kullanılması . . . xxi

Donanım hizmeti ve desteği. . . xxi

Sabit yazılım güncellemeleri . . . xxi

Bu belgede kullanılan terminoloji ve kurallar . . . xxii

Etkin/etkin ve yüksek kullanılabilirlikli terimleri . . . xxii

Depolama terimleri . . . xxii

Komut kuralları . . . xxiii

Biçimlendirme kuralları . . . xxiii

Klavye kuralları . . . xxiii

Görüşlerin Gönderilmesi . . . xxiv

Bölüm 1. Kuruluş hazırlığı . . . 1

Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı . . . 1

Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması . . . 1

Kuruluşun planlanması ve düzenlenmesi . . . 2

Donanım belirtimleri . . . 2

Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi . . . 8

Sistemin rafa kurulmasına ilişkin kurallar . . . 9

Kuruluş işlemi kılavuzu . . . 9

Bölüm 2. N6000 serisi sistemin bağlanması . . . 13

Fiber optik kabloların bakımı . . . 13

Sistemin IP ağına bağlanması . . . 13

e0M arabirimi hakkında . . . 14

Sisteminizin güç kaynağına bağlanması . . . 15

Sisteminizin depolama birimine bağlanması . . . 15

Disk denetleme ünitesinin depolama genişletme birimlerine bağlanması . . . 15

Fiber Kanal genişletme bağdaştırıcılarını kullanarak sisteminizin kablolanması . . . 16

Ağ geçidinin dış depolama birimine bağlanması . . . 19

Üçüncü kişi aygıtına bağlanılması . . . 19

(14)

Üçüncü kişi aygıtlarının bağlanmasına ilişkin kurallar . . . 19

Sisteminizin ASCII uçbirim konsoluna bağlanması . . . 20

Bölüm 3. N6000 serisi sisteminin yapılandırılması . . . 21

N6000 serisi sisteminin yapılandırılması . . . 21

Fiber Kanal kapısının yapılandırılması . . . 21

N6000 serisi sistemi etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli yapılandırmalar . . . 21

Başlatıcı kipinin yapılandırılması . . . 22

RLM'nin yapılandırılması ve kullanılması . . . 22

Bölüm 4. N6000 serisi sistem aygıtlarının değiştirilmesi . . . 25

IBM N serisi destek Web sitesinin kullanılması . . . 27

Data ONTAP 7.x çalıştıran N6000 serisi sistemlerde CompactFlash kartının değiştirilmesi . . . 27

Sistem gereksinimlerinin doğrulanması . . . 28

Data ONTAP 7.x çalıştıran tek denetleyicili bir yapılandırmada CompactFlash kartının değiştirilmesi . . . . 28

CompactFlash kartının çıkarılması . . . 29

CompactFlash kartının takılması . . . 30

Sistem dosyalarının CompactFlash kartına yerleştirilmesi . . . 30

CompactFlash kartının güncellenmesi . . . 32

Ortam değişkenlerinin geri yüklenmesi . . . 32

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 33

Data ONTAP 7.x çalıştıran etkin/etkin bir yapılandırmada CompactFlash kartının değiştirilmesi. . . . 33

CompactFlash kartını değiştirmeye hazırlık . . . 33

CompactFlash kartının çıkarılması . . . 34

Yeni CompactFlash kartının takılması . . . 34

CompactFlash kartının güncellenmesi . . . 36

Ortam değişkenlerinin ve yerleşik Fiber Kanal kapı yapılandırmalarının geri yüklenmesi . . . 36

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 37

Data ONTAP 8.0 7-Mode çalıştıran Bir sistem içinde CompactFlash kartının değiştirilmesi . . . 37

Data ONTAP 8.0 7-Mode çalıştıran bir sistemde CompactFlash kartının değiştirilmesi . . . 38

Düğümün kapatılması. . . 38

CompactFlash kartının denetleyiciden çıkarılması . . . 38

Kart okuyucu/yazıcı bulunan bir masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanarak CompactFlash kartının kurulması . . . . 39

7-Mode sistemde CompactFlash kartının takılması ve sistem dosyalarının Netboot olanağı kullanılarak aktarılması . . . 44

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 46

Bir sistem içindeki fan modülünün değiştirilmesi. . . 46

Fan modülünün çıkarılması . . . 46

Fan modülünün takılması. . . 48

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 48

Bir sistem içindeki RLM'nin takılması ya da değiştirilmesi . . . 48

Gerekli RLM sabit yazılım sürümü alt sınırı . . . 48

Düğümün kapatılması. . . 48

HA çifti içindeki bir düğümün kapatılması . . . 49

Düğümün bağımsız bir sistemde kapatılması . . . 49

Sistemin açılması . . . 49

RLM'nin çıkarılması . . . 50

RLM'nin takılması. . . 50

Denetleyici modülünün yeniden kurulması ve sistemin başlatılması . . . 50

RLM'ye bağlanılması . . . 51

Yeni RLM'nin ayarlanması . . . 51

Sabit yazılım sürümünün doğrulanması ve RLM'nin sınanması . . . 53

RLM'de tanılama çalıştırılması . . . 53

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 54

Bir sistem içindeki güç kaynağının değiştirilmesi . . . 54

Güç kaynağının çıkarılması . . . 54

Güç kaynağının takılması . . . 55

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 56

Bir sistem içindeki RTC pilinin değiştirilmesi . . . 56

Düğümün kapatılması. . . 56

HA çifti içindeki bir düğümün kapatılması . . . 56

(15)

Düğümün bağımsız bir sistemde kapatılması . . . 57

Sistemin açılması . . . 57

RTC pilinin çıkarılması . . . 57

RTC pilinin takılması . . . 58

Denetleyici modülünün yeniden takılması ve sistemin yeniden başlatılması . . . 58

Tanılama işlemlerinin RTC pilinde çalıştırılması . . . 59

Sistemde tarih ve saatin sıfırlanması . . . 59

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 60

Pillerin atılması . . . 60

Bir sistem içinde NVRAM pilinin değiştirilmesi . . . 60

Düğümün kapatılması. . . 60

HA çifti içindeki bir düğümün kapatılması . . . 60

Düğümün bağımsız bir sistemde kapatılması . . . 61

Sistemin açılması . . . 61

NVRAM pilinin çıkarılması . . . 62

NVRAM pilinin takılması . . . 62

Denetleyici modülünün yeniden kurulması ve sistemin başlatılması . . . 63

NVRAM pilinin durumunun denetlenmesi . . . 64

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 64

Pillerin atılması . . . 64

Bir sistem içinde DIMM'in değiştirilmesi . . . 64

Düğümün kapatılması. . . 65

HA çifti içindeki bir düğümün kapatılması . . . 65

Düğümün bağımsız bir sistemde kapatılması . . . 65

Sistemin açılması . . . 66

DIMM'lerin çıkarılması . . . 66

DIMM'lerin takılması . . . 68

Denetleyici modülünün yeniden takılması ve sistemin yeniden başlatılması . . . 68

DIMM'lerde tanılama çalıştırılması . . . 69

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 69

Bir sistem içindeki PCI kartların ve yükselticilerin değiştirilmesi . . . 69

Düğümün kapatılması. . . 70

HA çifti içindeki bir düğümün kapatılması . . . 70

Düğümün bağımsız bir sistemde kapatılması . . . 70

Sistemin açılması . . . 70

PCIe kartın çıkarılması . . . 71

PCIe kartın takılması . . . 72

Yükselticinin çıkarılması . . . 72

Yükselticinin takılması . . . 72

Denetleyici modülünün yeniden takılması ve sistemin yeniden başlatılması . . . 72

PCIe kartta tanılama çalıştırılması . . . 73

Değiştirme sürecinin tamamlanması . . . 73

Ek A. Önerilen güç kablosu uzunlukları . . . 75

Önerilen AC güç kablosu uzunluğu. . . 75

Ek B. N serisi ürünler için FRU/CRU ve güç kablosu listesi. . . 77

N serisi ürünler için FRU/CRU listesi . . . 77

N serisi ürünler için güç kablosu listesi . . . 77

Özel Notlar . . . 79

Ticari Markalar . . . 80

Önemli notlar . . . 80

Elektronik yayılım bildirimi . . . 81

FCC Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi. . . 81

Industry Canada Sınıf A Yayılım Uygunluk Bildirimi . . . 82

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada . . . 82

Avrupa Birliği EMC Yönetmeliği Uyum Bildirimi . . . 82

Almanya Elektromanyetik Uyum Bildirimi . . . 82

Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi . . . 83

(16)

Japonya Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Sınıf A Bildirimi . . . 83

JEITA Bildirimi . . . 83

KCC Sınıf A Bildirimi . . . 84

Rusya EMI Sınıf A Bildirimi . . . 84

Tayvan Sınıf A Elektronik Yayılım Bildirimi . . . 84

Tayvan İletişim Bilgileri . . . 84

Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi. . . 84

Güç kabloları . . . 85

Dizin. . . 87

(17)

Şekiller

1. Yerleşik kapı konumları (Ethernet) . . . 14

2. e0M arabirimi . . . 14

3. Yerleşik kapı konumları (Fiber Kanal) . . . 15

4. 0b ve 0d kapılarını kabolarla anahtarlara bağlama . . . 17

5. 0a ve 0c kapılarını kablolarla depolama genişletme birimlerine bağlama . . . 18

6. İki yollu Fiber Kanal kablolama için genişletme kartlarının depolama genişletme birimlerine kablolanması . . . 19

7. N6000 serisi sistem bileşenleri - Ön . . . 25

8. N6000 serisi sistem bileşenleri - Arka . . . 26

9. N6000 serisi dış bileşenleri . . . 26

10. N6000 serisi sistem bileşenleri - Ayrıştırılmış görünüm . . . 27

11. CompactFlash kartının çıkarılması . . . 29

12. CompactFlash kartının çıkarılması . . . 39

13. Fan modülünün çıkarılması . . . 47

14. Güç kaynağının değiştirilmesi . . . 55

15. RTC pilini çıkarma. . . 58

16. NVRAM pilinin yeri . . . 62

17. DIMM'lerin değiştirilmesi . . . 67

18. DIMM'in yuvadan yukarı doğru kaldırılması . . . 67

19. PCIe kartın ve yükselticinin değiştirilmesi . . . 71

(18)
(19)

Çizelgeler

1. N6000 serisi fiziksel özellikleri . . . 3

2. N6000 serisi açıklık boyutları . . . 3

3. N6000 serisi ortam gereksinimleri . . . 3

4. N6000 serisi sistemlerin elektrik gücü üst sınırı. . . 4

5. N6040 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü. . . 4

6. N6040 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü . . . 4

7. İki PAM ya da Flash Cache Module kartlarına sahip olan N6040 sistemi elektrik gereksinimleri–tek denetleyici modülü 4 8. Dört PAM ya da Flash Cache Module kartlarına sahip olan N6040 sistemi elektrik gereksinimleri–çift denetleyici modülü 5 9. N6060 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü. . . 5

10. N6060 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü . . . 5

11. İki PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip olan N6060 sistemi için elektrik gereksinimleri –tek denetleyici modülü 6 12. Dört PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip N6060 sistemi için elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü 6 13. N6070 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü. . . 6

14. N6070 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü . . . 7

15. Dört PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip olan N6070 sistemi için elektrik gereksinimleri–tek denetleyici modülü 7 16. Sekiz PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip N6070 sistemi için elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü 8 17. Disk denetleme ünitesi kuruluş işlemi yordamları. . . 10

18. RLM yapılandırma elkitapları . . . 22

19. 110V, tek fazlı önerilen iletken uzunlukları . . . 75

20. 220V, tek fazlı önerilen iletken uzunlukları . . . 75

21. American Wire Gauge - Harmonized Cordage eşdeğerleri . . . 75

(20)
(21)

Bu belge hakkında

Bu kılavuzda, aşağıdaki IBM System Storage N serisi sistemlerinin nasıl kurulacağı, bağlanılacağı, yönetileceği ve bu sistemlere bakım yapılacağı açıklanmaktadır:

v N6040 (model numaraları: 2858-A10 ve 2858-A20) v N6060 (model numaraları: 2858-A12 ve 2858-A22) v N6070 (model numaraları: 2858-A11 ve 2858-A21)

Not: Bu belge içinde, N6040 N6060, ve N6070 sistemleri genel olarak N6000 serisi sistemler olarak adlandırılır; belirli makine adı yalnızca bilgiler belirli bir ürün için geçerliyse kullanılır.

Bu belgenin ve tüm IBM System Storage N serisi belgelerin son sürümleri için Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesine gidin.

Uygunluk Tanıtıcısı 2858-NAS, MT/model 2858-A10, 2858-A11, 2858-A20, 2858-A21, 2858-A12 ve 2858-A22'yi kapsar.

Not: Bu kılavuz, ağ geçidi işlevine sahip sistemler de dahil olmak üzere Data ONTAP 7.x ve Data ONTAP 8.x 7-Mode sürümünü çalıştıran sistemler için geçerlidir. Data ONTAP 8.x 7-Mode ürün adında, 7-Mode terimi, 8.x yayınının önceki Data ONTAP 7.1, 7.2 ve 7.3 yayın düzeyi ürün ailelerinde bulunan aynı özelliklere ve işlevlere sahip olduğunu belirtir.

Bu belgeyi kimler okumalı

Bu kılavuz, IBM depolama sistemlerini tanıyan nitelikli sistem yöneticileri ve hizmet

personeline yöneliktir. Bu belge, müşterinin kullanımı içindir. 2858 modelleri A10, A11, A20, A21, A12 ve A22 için kuruluş, işletim ve bakım konularını ele alır. Bu belge, müşterilere, işletmenlere, yöneticilere, kuruluş yapanlara ve hizmet çalışanlarına bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

İlgili belgeler

Data ONTAP belgelerinin ve diğer yazılımların yanında, aşağıdaki belgeler de Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.

N6000 serisi sisteminizin kuruluşu ve ayarlanmasıyla ilgili bilgi için sisteminizle birlikte gelen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri adlı belgeye bakın.

N6000 serisi sisteminize ve isteğe bağlı bağdaştırıcı kartlarına ilişkin hata iletileri, sorun giderme ve ışıkların izlenmesi hakkında bilgi için IBM System Storage N series Platform Monitoring Guide adlı belgeye başvurun.

N6000 serisi sisteminize ilişkin tanılama bilgileri için IBM System Storage N series Diagnostics Guide adlı belgeye bakın.

N serisi donanım ve donanımla ilgili belgelerin bir listesinin yanında, yayın düzeyi ürün ailesi için Data ONTAP belgelerinin listeleri için IBM System Storage N series Introduction and Planning Guide adlı belgedeki "Bibliography" ekine bakın.

(22)

N6000 serisi sisteminiz tarafından desteklenen isteğe bağlı bağdaştırıcı kartlarının bir listesi için IBM System Storage N series Introduction and Planning Guide adlı belgedeki "Optional adapter cards" ekine bakın.

PAM ya da Flash Cache modülünü değiştiriyor ya da takıyorsanız, IBM System Storage N series Introduction and Planning Guide adlı belgedeki "Installing or replacing a Flash Cache module or PAM" ekine bakın.

Desteklenen aksamlar

IBM System Storage N serisi depolama sistemleri NetApp Data ONTAP yazılımı ile çalıştırılır. Ürün yazılım belgesinde açıklanan bazı aksamlar IBM tarafından sunulmaz ya da desteklenmez. Daha fazla bilgi için lütfen yerel IBM temsilcinize ya da satıcınıza başvurun.

Desteklenen aksamlara ilişkin bilgiler, Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde de bulunabilir.

Web siteleri

Internet'te en son teknik bilgileri edinebileceğiniz ve aygıt sürücülerini ve güncellemeleri yükleyebileceğiniz IBM sayfaları vardır. Aşağıdaki Web sayfaları N serisine ilişkin bilgiler sağlanmaktadır:

v Şu anda kullanılabilen N serisi ürünlerin ve aksamların listesi şu Web sayfasında bulunabilir:

www.ibm.com/storage/nas/

v IBM System Storage N serisi destek Web sitesi, kullanıcıların Web üzerindeki N serisi destek içeriğine erişebilmesi için kaydolmalarını gerektirir. N serisi destek Web içeriğinin nasıl düzenlendiğini ve bu sayfada nasıl gezinileceğini anlamak ve N serisi destek Web sitesine erişmek için aşağıdaki herkes tarafından erişilebilir Web sayfasına gidin:

www.ibm.com/storage/support/nseries/

Bu web sayfasında, diğer önemli N serisi ürün kaynaklarının yanında, AutoSupport bilgilerine ilişkin bağlantılar da sağlanır.

v IBM System Storage N serisi ürünleri, çeşitli sunucularda ve işletim sistemlerinde kullanılır. Desteklenen en son bağlantıları belirlemek için, aşağıdaki web sayfasında bulunan IBM N serisi birlikte çalışabilirlik matrisine gidin:

www.ibm.com/systems/storage/network/interophome.html

v Planlama, kuruluş ve ayar, donanım izleme, hizmet ve tanılama programları da içinde olmak üzere, en son N serisi donanım ürün belgeleri için şu web sayfasındaki IBM N serisi Information Center olanağına bakın:

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/nasinfo/nseries/index.jsp

Bilgi, yardım ve hizmet alınması

Yardıma, hizmete ya da teknik yardıma gereksinim duyuyorsanız ya da IBM ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek çok çeşitli IBM kaynakları bulabilirsiniz. Bu bölümde, IBM ve IBM ürünlerine ilişkin ek bilgi için bakmanız gereken yerler, IBM N serisi ürününüzle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda yapmanız gerekenler ve gerektiğinde, hizmet için bağlantı kurmanız gereken kişiler belirtilir.

Aşağıdaki bilgiler Tayvan için geçerlidir:

(23)

IBM Tayvan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri:

IBM Taiwan Corporation

3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayvan Telefon Numarası: 0800-016-888

Aramadan önce

Aramadan önce, sorunu kendi başınıza çözmeyi denemek üzere aşağıdaki adımları gerçekleştirdiğinizden emin olun:

v Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun.

v Sistemin açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmelerini denetleyin.

v Sistem belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini ve sisteminizle birlikte gelen tanılama araçlarını kullanın.

v Bilinen sorunlar ve sınırlamalarla ilgili bilgi için IBM destek Web sitesine bakın.

Belgelerin kullanılması

Data ONTAP ve diğer yazılım ürünleri de içinde olmak üzere N serisi yazılım belgelerinin en son sürümleri Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.

Geçerli N serisi donanım ürün belgeleri, basılmış belgelerde ya da Documentation CD'sinde PDF dosyaları olarak donanım ürününüzle birlikte gönderilir. En son N serisi donanım ürünü belgeleri PDF'leri için IBM N serisi destek Web sitesine gidin.

Planlama, kuruluş ve ayar, donanım izleme, hizmet ve tanılama programları içinde olmak üzere, donanım belgeleri şu web sayfasında bulunan IBM N serisi Information Center olanağından sağlanır:

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/nasinfo/nseries/index.jsp

Donanım hizmeti ve desteği

IBM Integrated Technology Services (Tümleşik Teknoloji Hizmetleri) bölümünden donanım hizmeti alabilirsiniz. Destek telefon numaraları için aşağıdaki Web sayfasını ziyaret edin:

www.ibm.com/planetwide/

Sabit yazılım güncellemeleri

IBM N serisi ürün sabit yazılımı DataONTAP yazılımında yerleşik olarak bulunur. Tüm aygıtlarda, en son sabit yazılım düzeyini çalıştırmanız önerilir. Tüm sabit yazılım güncellemeleri, Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesine gönderilir.

Not: IBM N serisi destek Web sitesinde yeni sabit yazılım güncellemeleri görmezseniz, en son sabit yazılımı çalıştırıyorsunuz demektir.

IBM teknik desteği aramadan önce makinenizde en son sabit yazılım düzeyinin kurulu olduğundan emin olun.

(24)

Bu belgede kullanılan terminoloji ve kurallar

Bu kılavuzda aşağıdaki terminoloji, komut kuralları, biçim kuralları ve klavye kuralları kullanılmıştır.

Bu belgede, ağ geçidi terimi ağ geçidi işleviyle sipariş verilen IBM N serisi depolama sistemlerini açıklar. Ağ geçitleri çeşitli depolama tiplerini destekler ve bunlar üçüncü kişi disk depolama sistemleriyle birlikte kullanılır. Bu durumda, müşteri verilerine ilişkin disk

depolama olanağı ve RAID denetleyicisi işlevselliği arka uç disk depolama sistemi tarafından sağlanır. Ağ geçidi, IBM N serisi modelleri için özel olarak tasarlanmış olan disk depolama genişletme birimleriyle birlikte de kullanılabilir.

Disk denetleme ünitesi terimi, iç disk depolama birimi içeren ya da IBM N serisi depolama sistemleri için özel olarak tasarlanan disk depolama genişletme birimlerine bağlanan IBM N serisi depolama sistemlerini açıklar. Disk denetleme ünitesi depolama sistemleri üçüncü kişi disk depolama sistemlerini kullanmayı desteklemez.

Sistem ya da depolama sistemi terimleri, ağ geçidinin kendisi ya da tek başına veya diğer ek disk sürücüleriyle birlikte disk denetleme ünitesini belirtmek için kullanılır.

Etkin/etkin ve yüksek kullanılabilirlikli terimleri

etkin/etkin yapılandırma

Data ONTAP 7.2 ve 7.3 yayın düzeyi ürün ailelerinde, iki sistemden birinin çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılmış depolama sistemi çiftine (bazen düğümler olarak adlandırılır) başvuruda bulunur.

Ayrıca, bazen etkin/etkin çiftler olarak da adlandırılır.

küme Data ONTAP 7.1 yayın düzeyi ürün ailesinde, iki sistemden birinin çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılmış depolama sistemi çiftine (bazen düğümler olarak adlandırılır) başvuruda bulunur. Data ONTAP 8.x 7-Mode sürümünde, küme, performans, güvenirlik ve ölçeklenebilirlik sağlayan ve genel bir ad alanını paylaşan ve tek sanal sunucu ya da birden çok sanal sunucu olarak yönetebileceğiniz bağlantılı düğümler grubudur.

HA (yüksek kullanılabilirlik)

Data ONTAP 8.x 7-Mode sürümünde, iki düğümden birinin çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılan düğüm çifti (depolama sistemleri) (HA çifti) tarafından sağlanan kurtarma yeteneği.

HA çifti

Data ONTAP 8.x 7-Mode sürümünde, iki düğümden birinin çalışmasını durdurması halinde birbirine veri hizmeti vermek üzere yapılandırılan düğüm çifti (depolama sistemleri).

Depolama terimleri

ACP Alternate Control Path (ACP), Data ONTAP ürününün veri yolunda ayrı bir ağ kullanarak depolama genişletme birimi depolama altsistemini yönetmesine ve denetlemesine olanak tanır; böylece yönetme iletişimi bozulmamış ve kullanılabilir olan veri yoluna bağlı olmaz.

AT-FCX

EXN1000 SATA depolama genişletme biriminin denetleyici modülü.

Disk Herhangi bir disk sürücüsü Disk rafı ya da raf

Sabit disk sürücüleri içeren herhangi bir depolama genişletme birimi.

(25)

ESH Fiber Kanal disk depolama genişletme birimlerinin denetleyici modülü.

IOM SAS disk depolama genişletme birimlerinin Giriş/Çıkış modülü.

Döngü ya da Fiber Kanal Çekişmeli Döngü

N serisi depolama sistemine bağlı bir ya da daha çok zincirleme bağlanmış Fiber Kanal depolama genişletme birimleri.

Düğüm

N serisi sistemdeki yazılımı çalıştıran sistem denetleyicisi modülü. Tek denetleyicili modellerde bir düğüm; etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli) modellerinde iki düğüm vardır. İki denetleyicili N6000 serisi sistemde, düğümler birbirinin üzerine yerleştirilir. Sistem gövdesinde etiketlendiği şekilde, üstteki düğüm, denetleyici modülü A ve alttaki düğüm denetleyici modülü B'dir.

Yığın ya da SAS yığını

Depolama sistemine bağlanmak için IOM modüllerini kullanan bir ya da daha çok SAS depolama genişletme birimi yığını. Yığındaki depolama genişletme birimi sayısı üst sınırı ile bir yapılandırmadaki depolama genişletme birimi yığını sayısı depolama sistemi tipine bağlıdır.

Komut kuralları

Komutları sistem konsolundan ya da Telnet oturumu kullanan depolama sistemine erişimi olan herhangi bir istemciden girebilirsiniz. UNIX iş istasyonu üzerinde yürütülen komutları gösteren örneklerde, komut sözdizimi ve çıktısı UNIX sürümünüze bağlı olarak farklılık gösterir.

Biçimlendirme kuralları

Aşağıdaki çizelge, özel bilgileri belirtmek için bu kılavuzda kullanılan farklı karakter biçimlerini listeler.

Biçimlendirme kuralı Bilgi tipi

İtalik tip v Özel dikkat gerektiren sözcükler ya da

karakterler.

v Vermeniz gerken bilgiler için yer tutucular.

Örneğin, kılavuz sizdenfctestbağdaştırıcıadı komutunu girmenizi isterse, “fctest”

komutundan sonra bağdaştırıcının gerçek adını girmeniz gerekir.

v Çapraz başvurulardaki kitap başlıkları.

Eş aralıklı yazı tipi v Komut ve yardımcı program adları.

v Sistem konsolunda ya da diğer bilgisayar ekranlarında görüntülenen bilgiler.

v Dosyaların içeriği.

Kalın eş aralıklı yazı tipi Yazdığınız sözcükler ya da karakterler.

Programınız büyük/küçük harf duyarlı değilse ve düzgün çalışması için büyük harflere gerek yoksa, yazdıklarınız her zaman küçük harfle gösterilir.

Klavye kuralları

Bu kılavuz, klavye üzerindeki tuşları belirtmek için büyük harfler ve bazı kısaltmalar kullanır.

Klavyenizdeki tuşlar tam olarak bu kılavuzda gösterildiği şekilde olmayabilir.

(26)

Bu kılavuzdaki gösterim... Anlamı...

kısa çizgi (-) Tek tek tuşları ayırmak için kullanılır. Örneğin,

Ctrl-D, Ctrl tuşunu basılı tutarken D tuşuna basıldığı anlamına gelir.

Enter Bazı klavyelerde Return tuşu olarak adlandırılsa

da, satırbaşı oluşturmak için kullanılan tuşu belirtir.

type Klavyedeki bir ya da birden çok tuşa basılması

anlamında kullanılır.

enter Bir ya da birden çok tuşa basılıp ardından Enter

tuşuna basılması anlamında kullanılır.

Görüşlerin Gönderilmesi

Sizlere en doğru ve yüksek kaliteli bilgiler sağlayabilmemiz için vereceğiniz bilgiler çok önemlidir. Bu belgenin geliştirilmesine yönelik görüşleriniz ya da önerileriniz varsa, görüşlerinizi starpubs@us.ibm.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Aşağıdaki bilgileri eklemeyi unutmayın:

v Yayının tam adı

v Yayın form numarası (örneğin, GC26-1234-02 gibi) v Sayfa, çizelge ya da şekil numaraları

v Değiştirilmesi gereken bilgilerin ayrıntılı bir açıklaması

(27)

Bölüm 1. Kuruluş hazırlığı

Bu bölümde, tüm IBM System Storage N6000 serisi sistem kuruluşu işlemi, donanım belirtimleri ve yordamlar için uygun belge başvurularına genel bir bakış bulunur.

Donatınızı kurmaya ilişkin daha fazla bilgi için sisteminizle birlikte gelen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri adlı yayına bakın.

Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınır:

v “Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı”

v “Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması”

v “Kuruluşun planlanması ve düzenlenmesi” sayfa 2

Gerekli elkitapları, araçlar ve donatı

Bu elkitabına ek olarak aşağıdaki elkitaplarına gerek vardır. Data ONTAP yayınları, Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.

v Sisteminiz ve depolama genişletme birimleriyle birlikte gönderilen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

v Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP Software Setup Guide

Uyarı: Kuruluşa başlamadan önce depolama sisteminize ilişkin yapılandırma sayfasını yazdırın ve yazılım kuruluş işleminin gerektirdiği bilgileri toplamak üzere tamamlayın.

Yapılandırma sayfası, Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP Software Setup Guide adlı belgede sağlanır.

v Varsa Data ONTAP sürümünüz için Data ONTAP Active/Active Configuration Guide ya da Data ONTAP High Availability Configuration Guide

Aşağıdaki araçlar ve donatıları sağlamanız gerekir:

v Ethernet LAN kabloları v Fiber Kanal kabloları

v Dizisel kapılı konsol (örneğin, kişisel ya da dizüstü bilgisayar) v 2 numaralı yıldız tornavida ve düz tornavida

v Topraklama kayışı ve ESD bilek bandı

v 7 mm'lik somun anahtarı (depolama genişletme birimlerini çıkarmak ve takmak için gereklidir)

Statik elektriğe duyarlı aygıtların kullanılması

DİKKAT:

Bu sistem, statik elektriğe duyarlı elektronik bileşenler kullanır. Giysilerinizden ya da etrafınızdaki diğer eşyalardan oluşan statik boşalma bu bileşenlere zarar verebilir. Elektronik bileşenlere dokunmadan önce üzerinizdeki statik elektriği boşaltmak için antistatik ESC bilek bandı ile topraklama kayışını takın.

Uyarı: Statik elektrik, elektronik aygıtlara ve sisteminize zarar verebilir. Ortaya çıkabilecek zararı önlemek için statik elektriğe duyarlı aygıtlar, kuruluş için hazırlanıncaya kadar statik elektrik korumalı paketlerinde tutulmalıdır.

(28)

Elektrostatik boşalma (ESD) olasılığını azaltmak için aşağıdaki önlemleri uygulayın:

v Hareketlerinizi sınırlayın. Hareket ettiğinizde, çevrenizde statik elektrik oluşabilir.

v Aygıtı elinize alırken kenarlarından ya da çerçevesinden dikkatli bir biçimde tutun.

v Lehim birleşim noktalarına, pimlere ya da açık devrelere dokunmayın.

v Aygıtı, diğer kişilerin dokunabileceği ve aygıta zarar verebileceği yerlerde bırakmayın.

v Aygıt statik korumalı paketindeyken, bunu, sistem biriminin boyalı olmayan metal kısmına en az iki saniye boyunca dokundurun. Bu işlemle, paket üzerindeki ve vücudunuzdaki statik elektrik boşalır.

v Aygıtı paketinden çıkarın ve yere koymadan, sistem biriminize yerleştirin. Aygıtı yere koymanız gerekiyorsa, statik elektrik korumalı paketinin üzerine bırakın. Aygıtı, sistem biriminizin kapağı üzerine ya da herhangi bir metal yüzeye koymayın. Soğuk havalarda, oda içindeki ısıtma havanın nemliliğini azaltır ve statik elektrik artar. Bu nedenle, soğuk havalarda aygıtı tutarken daha dikkatli olun.

Kuruluşun planlanması ve düzenlenmesi

Bu bölümde, paketin içindekiler ve sisteminizin düzgün kurulması için dikkat etmeniz gereken kurallar ve yönergeler açıklanmaktadır. Tüm sistem kuruluşu sürecine ilişkin genel bir bakış ile yordamlar için uygun belge başvuruları da sağlanır.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

v “Donanım belirtimleri”

v “Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi” sayfa 8

v “Sistemin rafa kurulmasına ilişkin kurallar” sayfa 9 v “Kuruluş işlemi kılavuzu” sayfa 9

Bu ürün, doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde genel telekomünikasyon hatlarındaki arabirimlere bağlanmak üzere tasarlanmamıştır.

Donanım belirtimleri

Aşağıdaki çizlegede donanımınıza ilişkin özellikler ve gereksinimler listelenmektedir.

Not: Ürünün çevre gereksinimlerinin uç değerlerinde çalıştırılması, aygıt arızalarının ortaya çıkma riskini artırabilir.

svc00168

32-55 kg (70.5-121.2 lbs)

(29)

TEHLİKE

Bu parçanın ya da birimin ağırlığı 44 - 54 kg (97 - 118 lb) arasındadır. Bu parçayı ya da birimi güvenli bir şekilde kaldırmak için üç kişi gerekir. (C010)

Çizelge 1. N6000 serisi fiziksel özellikleri

Ağırlık v A10: 44,4 kg (97,8 lb)

v A20: 52,2 kg (115 lb) v A11: 44,9 kg (99 lb) v A21: 53,2 kg (117,3 lb) v A12: 44,8 kg (98,8 lb) v A22: 53,1 kg (117 lb)

Raf birimleri 6U

Yükseklik 25,9 cm (10,2 inç)

Genişlik 44,7 cm (17,6 inç)

Derinlik 61,7 cm (24,3 inç) kablo tepsisi

olmadan

71,3 cm (28,1 inç) kablo tepsili

Çizelge 2. N6000 serisi açıklık boyutları

Ön soğutma Tüm sürümler 15,2 cm (6 inç)

Arka soğutma Tüm sürümler 30,5 cm (12 inç)

Önden bakım Tüm sürümler 76.2 cm (30 inç)

Arkadan bakım Tüm sürümler 91.4 cm (36 inç)

Çizelge 3. N6000 serisi ortam gereksinimleri

İşletim sıcaklığı üst sınır aralığı 50° F - 104° F

(10° C - 40° C)

İşletim sıcaklığı önerilen aralık 68° F - 77° F

(20° C - 25° C)

Çalışmazken sıcaklık aralığı -40° F - 149° F

(-40° C - 65° C)

Bağıl nem %20 - 80 yoğuşmasız

Önerilen işletim sıcaklığı bağıl nem aralığı %40 - 55

Islak hazne sıcaklığı üst sınırı 28° C (82° F)

Rakım üst sınırı 3050 m (10.000 ft.)

Akustik düzey 56 dBA @ 23° C

7,4 bels @ 23° C

Aşağıdaki çizelgelerde N6000 serisi sistemlerin elektrik gücü üst sınırı ve N6000 serisi sistemlerin farklı yapılandırmalarına ilişkin elektrik gereksinimleri listelenmektedir.

(30)

Çizelge 4. N6000 serisi sistemlerin elektrik gücü üst sınırı Sistem Elektrik gücü üst sınırı

N6000 serisi sistemler 100-240 V AC, 12-8 A, 47-63 Hz

Aşağıdaki çizelgelerde, En kötü durum, bir PSU ile ve yüksek fan hızıyla çalışan bir sistemi gösterir. Genel PSU/Sistem başına, iki PSU, bir devre üzerinde bir PSU ile çalışan bir sistemi ve iki devre üzerinde iki PSU ile çalışan bir sistemi gösterir.

Çizelge 5. N6040 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

3,98 1,89 3,77 1,97 0,97 1,93

Ölçülen giriş gücü, W

396 187 373 385 183 366

Isı kaybı, BTU/saat

1350 636 1272 1313 625 1249

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 6. N6040 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

7,38 2,99 5,97 3,60 1,49 2,98

Ölçülen giriş gücü, W

736 297 594 712 291 581

Isı kaybı, BTU/saat

2509 1013 2026 2427 991 1981

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 7. İki PAM ya da Flash Cache Module kartlarına sahip olan N6040 sistemi elektrik gereksinimleri–tek denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

4,06 1,93 3,86 2,01 0,99 1,98

Ölçülen giriş gücü, W

402 192 383 396 190 379

Isı kaybı, BTU/saat

1372 654 1307 1352 647 1293

(31)

Çizelge 7. İki PAM ya da Flash Cache Module kartlarına sahip olan N6040 sistemi elektrik gereksinimleri–tek denetleyici modülü (devamı var)

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Giriş gücü

frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 8. Dört PAM ya da Flash Cache Module kartlarına sahip olan N6040 sistemi elektrik gereksinimleri–çift denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

7,69 3,29 6,58 3,75 1,58 3,15

Ölçülen giriş gücü, W

769 328 655 745 315 630

Isı kaybı, BTU/saat

2625 1117 2234 2543 1075 2150

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 9. N6060 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

4,80 2,25 4,50 2,38 1,16 2,32

Ölçülen giriş gücü, W

476 220 440 460 225 450

Isı kaybı, BTU/saat

1625 751 1502 1570 768 1535

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 10. N6060 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

9,25 3,88 7,76 4,40 2,15 4,30

Ölçülen giriş gücü, W

916 380 760 860 419 838

(32)

Çizelge 10. N6060 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü (devamı var)

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Isı kaybı,

BTU/saat

3126 1297 2594 2935 1430 2860

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 11. İki PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip olan N6060 sistemi için elektrik gereksinimleri –tek denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

4,90 2,31 4,62 2,44 1,19 2,38

Ölçülen giriş gücü, W

487 227 453 478 230 460

Isı kaybı, BTU/saat

1662 773 1546 1631 785 1570

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 12. Dört PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip N6060 sistemi için elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

9,65 4,09 8,17 4,51 2,28 4,55

Ölçülen giriş gücü, W

959 405 809 890 441 882

Isı kaybı, BTU/saat

3273 1381 2761 3037 1505 3010

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 13. N6070 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

5,07 2,37 4,74 2,52 1,19 2,38

(33)

Çizelge 13. N6070 elektrik gereksinimleri–bir denetleyici modülü (devamı var)

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş gücü,

W

505 235 470 493 230 459

Isı kaybı, BTU/saat

1722 801 1602 1680 782 1564

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 14. N6070 elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

9,74 4,07 8,14 4,69 2,02 4,03

Ölçülen giriş gücü, W

969 405 810 930 394 788

Isı kaybı, BTU/saat

3305 1381 2761 3170 1343 2686

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Çizelge 15. Dört PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip olan N6070 sistemi için elektrik gereksinimleri–tek denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

5,27 2,49 4,98 2,62 1,25 2,5

Ölçülen giriş gücü, W

525 247 494 513 241 482

Isı kaybı, BTU/saat

1790 843 1685 1749 822 1644

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

(34)

Çizelge 16. Sekiz PAM ya da Flash Cache Module kartına sahip N6070 sistemi için elektrik gereksinimleri–iki denetleyici modülü

Giriş voltajı

100 - 120V 200 - 240V

En kötü durum, tek PSU

Genel

En kötü durum, tek PSU

Genel PSU

başına

Sistem, iki

PSU PSU başına

Sistem, iki PSU Ölçülen giriş

akımı, A

10,54 4,49 8,98 5,08 2,22 4,44

Ölçülen giriş gücü, W

1048 447 894 1006 434 868

Isı kaybı, BTU/saat

3574 1525 3049 3430 1480 2960

Giriş gücü frekansı, Hz

50 - 60

Sevkiyat içeriğinin denetlenmesi

Sevkiyat paketinizde aşağıdaki öğelerin bulunduğundan emin olun:

v Tek denetleyicili sistem

– Güç kaynaklarını ve sipariş ettiğiniz seçenekleri içeren 1 adet tek denetleyicili sistem – 1 adet konsol bağdaştırıcı kablosu, RJ-45 - DB-9

– 1 adet kablo yönetim tepsisi – 1 adet ESD bilek bandı

– 1 adet dizisel boş modem kablosu – 1 IBM yayınları seti

– 2 adet güç kablosu – 4 adet SFP

Ayrıca, yazılım EULA'sı ve lisans anahtarlarını içeren zarflar da vardır.

Tek denetleyicili sistemi standart IBM 19 inçlik rafına takmak için kullanılan bir ray takımı da bulunabilir.

v İki denetleyicili (etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli) sistem

– Güç kaynaklarını ve sipariş ettiğiniz seçenekleri içeren 1 adet iki denetleyicili sistem – 2 adet konsol bağdaştırıcı kablosu, RJ-45 - DB-9

– 2 adet kablo yönetim tepsisi – 1 adet ESD bilek bandı

– 2 adet dizisel boş modem kablosu – 1 IBM yayınları seti

– 2 adet güç kablosu – 8 adet SFP

Ayrıca, yazılım EULA'sı ve lisans anahtarlarını içeren zarflar da vardır.

İki denetleyicili (etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli) sistemi standart IBM 19 inç rafına takmak için kullanılan bir ray takımı da bulunabilir.

(35)

Sistemin rafa kurulmasına ilişkin kurallar

Uyarı: Bu belgede sağlanan raf kuruluş yönergeleri ile N serisi ürününüz için Kuruluş ve Ayar Yönergeleri, özellikle N serisi ürünün IBM 19 inçlik rafa kurulmasına yöneliktir. IBM hizmet personeli, N serisi ürününü IBM dışı bir rafa kuramaz.

N serisi ürünü IBM dışı bir rafa takılıyorsa, N serisi ürünüyle birlikte gönderilen raylar, IBM dışı rafta kullanılabilir ya da kullanılamayabilir. N Serisi ürünün IBM dışı bir rafa fiziksel kuruluşu müşterinin sorumluluğundadır.

N6000 serisi sistemini, 19 inçlik (48,26 cm) standart bir IBM donatı rafına, montaj raylarıyla birlikte kurarken aşağıdaki kuralları ve kısıtlamaları gözönünde bulundurmanız gerekir:

svc00168

32-55 kg (70.5-121.2 lbs)

TEHLİKE

Bu parçanın ya da birimin ağırlığı 44 - 54 kg (97 - 118 lb) arasındadır. Bu parçayı ya da birimi güvenli bir şekilde kaldırmak için üç kişi gerekir. (C010)

v İki kişiyle birlikte çalışmanız gerekir.

DİKKAT:

Sistem son derece ağırdır. Kendinize ya da sisteme zarar vermemek için sistemi rafa kurarken en az iki kişiyle birlikte çalışın.

v Sistemi yapılandırmanızın alt kısmına kurun; böylece, döngüler sisteminizin üzerine genişleyebilir.

TEHLİKE

Eşit olmayan mekanik yüklemeden kaynaklanan tehlikeli durumları önlemek için en ağır aygıtları raf kabinin altına yerleştirin. Sunucuları ve isteğe bağlı aygıtları her zaman raf kabinin altından başlayarak yerleştirin. (R001 bölüm 1 / 2)

v Depolama genişletme birimlerini rafa kurarken, sisteminizin depolama üst sınırını aşmayın.

v Her bir depolama genişletme biriminin arka panelindeki tanıtıcının, etiketinde belirtilen tanıtıcıyla eşleştiğinden emin olun.

v Depolama genişletme birimlerini her zaman tam olarak yüklü bir şekilde kurun. Ağırlığı azaltmak için disk sürücülerini çıkarmayın.

Kuruluş işlemi kılavuzu

Aşağıdaki çizelgede disk denetleme ünitesi kuruluş işlemine ilişkin bir kılavuz sağlanmaktadır.

(36)

Uyarı: Kuruluşa başlamadan önce depolama sisteminize ilişkin yapılandırma sayfasını yazdırın ve yazılım kuruluş işleminin gerektirdiği bilgileri toplamak üzere tamamlayın.

Yapılandırma sayfası, Data ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP Software Setup Guide adlı belgede sağlanır. Diğer Data ONTAP belgelerinin yanında, bu kılavuz da Web siteleri (sayfa xx) başlıklı konuda açıklandığı şekilde erişilebilen ve içinde gezinilebilen IBM N serisi destek Web sitesinde bulunabilir.

Depolama sistemini, yüksek kullanılabilirlik (ya da etkin/etkin) yapılandırmasının bir parçası olarak yapılandırıyorsanız, bazı bilgi tipleri yapılandırmadaki her depolama sistemi kipi için benzersiz olmalı ve bazı bilgi tipleri de her iki depolama sistemi düğümü için benzer

olmalıdır. Yüksek kullanılabilirlik (ya da etkin/etkin) yapılandırmasında sahipseniz, IBM, her sisem düğümü için bir adet olmak üzere iki yapılandırma sayfası kopyası yazdırmanızı ve tamamlamanızı önerir.

Tam kuruluş ayrıntıları için sisteminiz ya da depolama genişletme birimiyle birlikte gönderilen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri adlı yayına bakın.

Not: Bir N6000 serisi ağ geçidinin ilk donanım kuruluşu IBM tarafından gerçekleştirilir. Ek kuruluş hizmetleri IBM tarafından bir IBM hizmet olanağı ile gerçekleştirilebilir. Ek bilgi almak için IBM temsilcinize başvurun.

Çizelge 17. Disk denetleme ünitesi kuruluş işlemi yordamları

Aşama Yordam

Yordam zorunlu mu?

Yordamı gerçekleştiren...

Yönergeler için, bkz...

Disk denetleme

ünitesi Ağ Geçidi

1 Yazılım kuruluş

işleminin gerektirdiği bilgileri toplamak için depolama

sisteminizdeki her bir düğüme ilişkin yapılandırma sayfasını yazdırın ve tamamlayın.

Evet Müşteri Yapılandırma sayfası Data

ONTAP sürümünüze ilişkin Data ONTAP Software Setup Guide adlı belgede sağlanır,

2 Sistemi, 19 inçlik standart bir IBM rafına kurun.

Evet Müşteri IBM Sisteminizin Kuruluş ve Ayar

Yönergeleri elkitabı

3 Sistemi IP ağına

bağlayın.

Evet Müşteri Müşteri Sisteminizle birlikte gönderilen

“Sistemin IP ağına bağlanması”

sayfa 13 ya da Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

4 Disk Denetleme

Ünitesi: Depolama sistemini depolama genişletme

birimlerine bağlayın.

Evet Müşteri Yok Sisteminizle birlikte gönderilen

“Disk denetleme ünitesinin depolama genişletme birimlerine bağlanması” sayfa 15 ya da Kuruluş ve Ayar Yönergeleri Ağ Geçidi:Sistemi

arka uç depolama birimine bağlayın.

Evet Yok Müşteri Ek bilgi için dış depolama

biriminizin belgelerine bakın.

5 Sistemi bir güç

kaynağına bağlayın.

Evet Müşteri Müşteri Sisteminizle birlikte gönderilen

“Sisteminizin güç kaynağına bağlanması” sayfa 15 ya da Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

(37)

Çizelge 17. Disk denetleme ünitesi kuruluş işlemi yordamları (devamı var)

Aşama Yordam

Yordam zorunlu mu?

Yordamı gerçekleştiren...

Yönergeler için, bkz...

Disk denetleme

ünitesi Ağ Geçidi

6 Sistemi yapılandırın. Evet Müşteri Müşteri Data ONTAP sürümünüzün Data

ONTAP Software Setup Guide belgesi ya da sisteminizle birlikte gönderilen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri belgesi 7 Sistemi üçüncü kişi

aygıtına bağlayın.

Hayır Müşteri Müşteri “Sisteminizin depolama birimine

bağlanması” sayfa 15

(38)
(39)

Bölüm 2. N6000 serisi sistemin bağlanması

Bu bölümde, aşağıdaki konu başlıklarında N6000 serisi sistemin nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır:

v “Fiber optik kabloların bakımı”

v “Sistemin IP ağına bağlanması”

v “Sisteminizin güç kaynağına bağlanması” sayfa 15 v “Sisteminizin depolama birimine bağlanması” sayfa 15 v “Sisteminizin ASCII uçbirim konsoluna bağlanması” sayfa 20

Fiber optik kabloların bakımı

Fiber optik kablolar kullanmadan önce aşağıdaki önlemleri okuyun.

Uyarı: Fiber optik kabloların zarar görmemesi için aşağıdaki yönergeleri izleyin:

v Kabloyu, katlanan bir kablo tutma koluna yerleştirmeyin.

v Kabloyu kızak rayları üzerindeki bir aygıta bağlarken, uzatıldığında kablonun 38 mm'den (1.5 inç) daha küçük bir yarıçapla bükülmemesi ya da geri çekildiğinde sıkışmaması için yeterli boşluk bırakın.

v Kabloyu, raf kabinindeki diğer aygıtların zarar vermeyeceği şekilde yönlendirin.

v Kablo şeritlerinin çok gerilmemesi ya da kabloların 38 mm'den (1.5 inç) daha küçük bir yarıçapla bükülmemesi gerekir.

v Kapıdaki kablo üzerine aşırı yük koymayın. Kablonun iyi bir biçimde desteklendiğinden emin olun.

SınıfI

DİKKAT:

Veri işleme ortamları, lazer modülleriyle sistem bağlantıları üzerinden aktarım gerçekleştiren, Sınıf 1 güç düzeylerinden daha yüksek düzeylerde çalışan donatılar içerebilir. Bu nedenle, bir optik kablonun ucuna ya da açık bir yuvanın içine doğru hiçbir zaman bakmayın.

Sistemin IP ağına bağlanması

Sisteminizdeki her düğüm bir IP ağına bağlanır. Etkin/etkin ya da yüksek kullanılabilirlikli bir sisteminiz varsa, her iki düğümün de ağa bağlanması gerekir. Sisteminizi nasıl

bağlayacağınıza ilişkin bilgi için sisteminizle birlikte gelen Kuruluş ve Ayar Yönergeleri adlı yayına bakın.

N6000 serisi sistem üzerinde düğüm başına iki adet yerleşik Ethernet kapısı bulunur; kapılar Şekil 1 sayfa 14 içinde gösterildiği şekilde e0a ve e0b olarak etiketlenmiştir. Ek Ethernet kapısı sağlamak için PCI yuvalarına düğüm başına en fazla dört adet NIC (Ağ Arabirimi Kartı) takılabilir.

Tümleşik Ethernet RJ-45 çift bükümlü bağlaçları IEEE 802.3 Ethernet ağı 10/100/1000 BASE-TX bağlantısı ile uyumludur. Ethernet kapısına bağlantı yaparken, çift bükümlü (CAT-5 ya da daha iyi) kabloyu sistem çekmecesinin arkasında bulunan RJ-45 Ethernet kapısına bağlayın.

Bakır bir NIC'e bağlanıyorsanız, RJ-45 CAT-5 ya da daha iyi bakır kablolar kullanın.

Referanslar

Benzer Belgeler

"Yeni Ü rünlerimizi" https://www.synology.com/products/status adresinden inceleyebilirsiniz.(c) "Yenilenen Ü rün", herhangi biri tarafından "olduğu gibi"

2 Arama düğmesine basın ve gösterge ışığı kırmızı ve mavi renkte yanıp sönene ya da "pairing".. (eşleştiriliyor) mesajını duyana dek

Duvara Montaj Dedektör duvardan söküldüğünde normalde kapalı olan bir kontak açılarak kontrol paneline sinyal gönderir... Bosch Security Systems Daha fazla bilgi için lütfen

ZP2-F1-FB2(-S) İtfaiye bağlantısına ve yangın koruma kontrollerine sahip bir çevrimli adreslenebilir yangın alarm kontrol paneli.. ZP2-F1-SC(-S) İtfaiye bağlantısına ve

2X-E1(-S) [1] Bir çevrimli adreslenebilir yangın ve tahliye alarm kontrol paneli 2X-E2(-S) İki çevrimli adreslenebilir yangın ve tahliye alarm kontrol paneli 2X-ER(-S)

4 Garmin Connect uygulamasındaki veya menüsünden Garmin Cihazları > Cihaz Ekle öğesini seçin ve cihazınızı eşleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.. 1

Uygulamaları başlatmak, özelleştirmek ve kapatmak için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın dokunmatik ekranını, dokunmatik yüzeyini veya klavyesini kullanın..

Medya sensörünün varsayılan merkez konumuna yerleştirildiğinden emin olun. (Daha önce siyah işaretli medya için Siyah İşaretler ya da Çentikler için Hareketli Sensörü

Fana direk monteli olarak tasarlanmış yapısı ile Yüksek sıcaklık ve ağır hava şartları gerektirmeyen uygulamalarda yüksek verim sağlar.. Özel kanat

Bilgisayar 3,5 inçlik sürücüyle yapılandırılmadıysa, sürücü yuvasına ortam kartı okuyucu, disket sürücüsü veya sabit disk sürücüsü takabilirsiniz.. 3,5 inç yuva,

Bu yuvada sürücünüz yoksa, daha sonra 3,5 inçlik sürücü (disket sürücüsü, sabit disk sürücüsü veya ortam kartı okuyucu gibi) takabilirsiniz.. Bilgisayara takılı

1 5,25 inç Optik Disk Sürücüler 1 6 Sabit Disk Sürücüsü Etkinlik Işığı 2 Optik Disk Sürücüsü Etkinlik Işıkları 7 Optik Disk Sürücüsü Çıkarma Düğmeleri 3 3,5

Disket veya kompakt disk gibi tüm çıkarılabilir ortamları bilgisayardan çıkarın.. Bilgisayarı düzgün şekilde işletim sisteminden kapatın, ardından tüm harici

● Arabirim bağlantõlarõyla ilgili daha gelişmiş yardõma ihtiyacõnõz varsa, USB ve paralel kablo uyumluluklarõ ve sorun giderme için 13 sayfada "Arabirim

Depolama sistemini, yüksek kullan labilirlik (ya da etkin/etkin) yap land rmas n n bir parças olarak yap land r yorsan z, baz bilgi tipleri yap land rmadaki her.. depolama sistemi

Uyarı: N5000 serisi disk denetleme ünitenizi genişletme birimlerine bağlamak için yerleşik Fiber Kanal kapıları yerine isteğe bağlı bağdaştırıcı kartları

v Depolama genişletme birimindeki birden çok disk sürücüsünü değiştirirken, yarısı boş olan bir depolama genişletme birimine birden çok disk sürücüsü takarken ya da

1 N serisi depolama sistemi Disk bağlantısı, sıcaklığı, güç kaynağı birimleri ve fan durumuyla ilgili veriler için genişletme birimini izlemek amacıyla SCSI-3 komutlarının

Uyarı: N6200 serisi disk denetleme ünitesini depolama genişletme birimlerine bağlamak için yerleşik Fiber Kanal kapıları yerine isteğe bağlı Fiber Kanal bağdaştırıcı

v www.ibm.com/storage/support/nseries/ adresindeki IBM System Storage N serisi destek Web sitesi Sisteminize bağladığınız N serisi depolama genişletme birimlerinize ilişkin

Sisteminize bağladığınız N serisi depolama genişletme birimlerinize ilişkin ek bilgileri, depolama genişletme birimlerinize ait olan Donanım ve Hizmet Kılavuzları ve Kuruluş

N6200 serisi sisteminize bağladığınız N serisi depolama genişletme birimlerinize ilişkin ek bilgileri, depolama genişletme biriminize ait olan Donanım ve Hizmet Kılavuzları

Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası (belirli modellerde) ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı bir DisplayPort, VGA, DVI veya HDMI harici ekrana bağlamak Thunderbolt™ 4 adaptör