16.yüzyılda Suruç

153  Download (0)

Tam metin

(1)

T.C.

&(/$/%$<$5h1ø9(56ø7(6ø 626<$/%ø/ø0/(5(167ø7h6h

7$5ø+%g/h0h

<h.6(./ø6$167(=ø

XVI. YÜZYILDA SURUÇ

'DQÕúPDQ

<UG'Ro'U$OSD\%ø=%ø5/ø.

+D]ÕUOD\DQ Esra ÇAKIR

0$1ø6$– 2006

(2)

ødø1'(.ø/(5

ÖNSÖZ...I KISALTMALAR...II KAYNAKLAR...III

*ø5øùV

I. BÖLÜM...1

.,5ø6.Æ10(5.(=/(5ø9(1h)86<$3,6,1 A-.,5ø6.Æ10(5.(=/(5ø1 1- Köyler...1

2- Mezralar...37

B- NÜFUS...61

C- CEMAATLER...61

II. BÖLÜM...68

ø.7ø6$'ø<$3,68 A-ø.7ø6$'ø)$$/ø<(7/(568 1- Zirai Faaliyetler...68

2-+D\YDQFÕOÕN71 3- Sanayi...71

B-9(5*ø9(5(6ø0/(572 1-7DUÕPVDO9HUJLOHU...72

D %X÷GD\gúU73 E $USDgúU73 F 'DUÕgúU...73

G .úQHgúU73 H 0HUFLPHN $GHV gúU...74

2-7RSUDNWDQ$OÕQDQ9HUJLOHU ...74

a) Resm-i Çift...74

(3)

3-ùDKVv9HUJLOHU...75

a) Resm-i Bennak...75

b) Resm-i Mücerred...75

4-+D\YDQFÕOÕNODøOJLOL9HUJLOHU76 a) Adet-L$÷QDP76 b) Nahl ve Ma’z Vergisi...76

5-$UÕ]v9HUJLOHU77 a) Bad-Õ+HYD..77

b) Resm-L7DSXYH'HúWEkQL77 6-7HVLVOHUYH%XQODUGDQ$OÕQDQ9HUJLOHU78 a) Resm-i Asiyab...78

C-1$5+)ø<$7/$5,78 III. BÖLÜM...80

7235$.ø'$5(6ø (HAS, ZEAMET, TIMAR VE VAKIFLAR)...80

A- HASLAR...80

1-3DGLúDK+DVODUÕ80 2-%H\OHUEH\L+DVODUÕ82 3-6DQFDNEH\L+DVODUÕ...82

B- ZEAMETLER...82

C- TIMARLAR...84

D- VAKIFLAR...91

1-6XUXo1DKL\HVLQGH9DNÕIODU91 D ùH\K0VOLP=DYL\HVL9DNIÕ91 E 1HEL$OH\KLVVHOkP9DNIÕ94 c) Medine-L0QHYYHUH9DNIÕ...95

SONUÇ...96

%ø%/ø<2*5$)<$98 EKLER...101 ø1'(.6107

(4)

ÖNSÖZ

'Q\D¶GD PVWHPOHNHFLOLN IDDOL\HWOHULQLQ EDúODPDVÕ LOH ELUOLNWH D] JHOLúPLú

ONHOHULQ VL\DVv NOWUHO YH LNWLVDGL WDULKOHUL ]HULQGH \DSÕODQoDOÕúPDODUPVWHúULNOHU

WDUDIÕQGDQE\NELUKÕ]ODVUGUOPúWU%XoDOÕúPDODUÕQNÕVPHQELOLPVHONÕVPHQGH

\DSDQODUÕQÕQPLOOLVL\DVHWOHULGR÷UXOWXVXQGDROGX÷XJ|UOPHNWHGLU'R÷XYH*QH\GR÷X

$QDGROX LOH LOJLOL DUDúWÕUPDODU GDKD ]L\DGH |QFHNL \]\ÕOODUGD \DSÕODQ VH\DKDWOHUH

GD\DQPDNWDGÕU %X EDNÕPGDQ GD ED]HQ *QH\GR÷X $QDGROX¶QXQ WDULKL JHoPLúLQL

obMHNWLIRODUDN\DQVÕWPDNWDQX]DNWÕU

%WQEXQODUÕQÕúÕ÷ÕQGD\DSWÕ÷ÕPÕ]EXoDOÕúPDGD6XUXoQDKL\HVLQLQLGDULLNWLVDGL

YHLoWLPDLWDULKLQLYH\ÕOODUÕQGDWHUWLSHGLOPLúPXIDVVDO

WDKULU GHIWHUOHULQH GD\DQDUDN LQFHOHGLN $\UÕFD \HUL JHOGLNoH LFPDO YH YDNÕI

GHIWHUOHULQGHQGH\DUDUODQGÕN%XGHIWHUOHUGHQHOGHHWWL÷LPL]ELOJLOHULPXND\HVH\ROXLOH

GH÷HUOHQGLUPH\H oDOÕúDUDN 6XUXo QDKL\HVL GDKLOLQGHNL LVNDQ \HUOHUL QIXV GXUXPX

QDKL\HGHNL YDNÕI HVHUOHU LNWLVDGL JHOLúPH ]HULQGH GXUGXN %XQXQ \DQÕQGD QDKL\H

GDKLOLQGHPHYFXWN|\OHUGHWHVELWHGHELOGLNOHULPL]LKDULWD]HULQGHJ|VWHUPH\HoDOÕúWÕN

$UDúWÕUPDQÕQ ND\QDNODUÕ øVWDQEXO¶GDNL %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYLQGHQ YH

Ankara’daki Tapu Kadastro Kuyud-Õ .DGLP $UúLYLQGHQ VD÷ODQPÕúWÕU ùH\K Müslim ]DYL\HVLLOHLOJLOLDLOHDUúLYLQGHQVD÷ODQDQEHOJHOHULoLQG|QHPùDQOÕXUID0LOOHWYHNLOL

VD\ÕQ0DKPXW.DSODQ¶DYH3URI'U0DKPXW.DSODQ¶D\DUGÕPODUÕLoLQWHúHNNUHGHULP

6RQRODUDNoDOÕúPDPODLOJLOL\DUGÕPODUÕQÕHVLUJHPH\HQGH÷HUOLKRFDP<UG. Doç.

'U$OSD\%L]ELUOLN¶HWHúHNNUHWPH\LELUERUoELOLULP

Esra ÇAKIR Manisa 2006

(5)

KISALTMALAR

b : Bennak

BOA :%DúEDNDQOÕN2VPDQOÕ$UúLYL CE : Cevdet Evkaf

ç : Çift h : Hane

ø$ :øVODP$QVLNORSHGLVL A.E.T. : Ali Emiri Tasnifi k : Köy

m : Mücerred

MAD : Maliyeden Müdevver Defter mz. : Mezra

n : Nefer

TD : Tapu Tahrir Defteri

TKGMKKA :7DSX.DGDVWUR*HQHO0GUO÷.X\XG-Õ.DGLP$UúLYL TTK : Türk Tarih Kurumu

a.g.e. :$GÕJHoHQHVHU bkz. :%DNÕQÕ]

(6)

KAYNAKLAR

7$+5ø5'()7(5/(5ø

.ODVLNGHYLU2VPDQOÕWDULKLQLQWHPHOND\QDNODUÕDUDVÕQGDWDKULU'HIWHUOHULEDúWD

JHOPHNWHGLU2VPDQOÕODUÕQWÕPDUVLVWHPLQLWDWELNHWWLNOHULE|OJHOHULoLQWHUWLSHWWLNOHULEX

defterler, belirtilen devrin sosyal ve iktisadi tarihini ayGÕQODWPDNWD YD]JHoLOPH]

HKHPPL\HWHKDL]GLUOHU%X\]GHQEXGHYUH³7DKULU'HIWHUOHULdD÷Õ´DGÕELOHYHULOPLúWLU

1LWHNLPEXJQKD\OL\HNQWXWPDNWDRODQEXPDNVDWODJHUoHNOHúWLULOPLúVDQFDN\DGD

úHKLUPRQRJUDILOHULQLQYHGDKDSHNoRNDUDúWÕUPDYHLQFHOHPHQLQDVÕOPDO]HPHVLQLEX

GHIWHUOHUWHúNLOHWPHNWHGLU

7DKULUOHUGHYOHWHIHWLKYH\DLOKDNVXUHWL\OHNDWÕODQE|OJHOHULQVDKLSROGX÷XYHUJL

ND\QDNODUÕQÕWHVSLWYHEXQODUÕQNXUXP\DGDNLúLOHUHWHY]LLQLJ|VWHUPHN]HUH\DSÕOPDNWD

YHúDUWODUDJ|UHGH÷LúHQIDVÕODODUOD\HQLOHQPHNWHGLU

6XUXo;9,<]\ÕO¶GD%LUHFLNVDQFD÷ÕQDED÷OÕ\GÕ6DQFD÷ÕQEHúPXIDVVDOGHIWHUL

YDUGÕU6XUXoEXEHúGHIWHUGHGHQDKL\HRODUDNJHoPHNWH\GL

\ÕOODUÕQDDLWEXWDKULUGHIWHUOHULQLQ¶GHNLKDULoKHSVLQLQEDúÕQGDNDQXQQDPHVL

mevcuttu. 1584 tarihli tahrir defteri Ankara’daki Tapu Kadastro Kuyud-Õ .DGLPH

DUúLYLQGHGLU'L÷HUOHULLVHøVWDQEXO¶GDNL%DúEDNDQOÕN2VPDQOÕDUúLYLQGHGLU

MUFASSAL DEFTERLER

0$'  %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL¶QGH PDOL\eden müdevver GHIWHUOHUDUDVÕQGDQXPDUDGDND\ÕWOÕPXIDVVDOWDKULUGHIWHULGLU'HIWHUEDúWDUDIÕQGDQ

eksiktir. Defterin 49 b -DYDUDNODUÕDUDVÕ6XUXo¶ODLOJLOLGLU

7'  %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL 7DSX 7DKULU GHIWHUOHUL

tasnifinde buluQPDNWDGÕU'HIWHULQ-VD\IDODUÕDUDVÕ6XUXo¶ODLOJLOLGLU

7'  %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL 7DSX 7DKULU GHIWHUOHUL

WDVQLILQGHEXOXQPDNWDGÕU'HIWHULQ-VD\IDODUÕDUDVÕ6XUXo¶ODLOJLOLGLU

TD. 496 (978/1571- %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL 7DSX 7DKULU GHIWHUOHUL

WDVQLILQGHEXOXQPDNWDGÕU'HIWHULQ-VD\IDODUÕDUDVÕ6XUXo¶ODLOJLOLGLU

(7)

TD. 501 (978/1571- %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL 7DSX 7DKULU GHIWHUOHUL

WDVQLILQGH EXOXQPDNWDGÕU 7' ¶QÕQ NRS\DVÕGÕU - VD\IDODUÕ DUDVÕ 6XUXo¶OD

ilgilidir.

TKGMKKA. TD. 173 (992/1584): Ankara’daki Tapu kadastro Genel 0GUO÷.X\XG-Õ.DGLPH$UúLYLQGHEXOXQPDNWDGÕU'HIWHULQE-EYDUDNODUÕ

DUDVÕ6XUXo¶DDLWWLU

ø&0$/'()7(5/(5

7'  %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL QXPDUDGD ND\ÕWOÕ RODQ

GHIWHUGH WDULK EHOLUWHQ KHUKDQJL ELU LEDUH\H UDVWODQÕOPDPÕúWÕU 7' ¶LQ PXIDVVDO

WDKULULPHYFXWGH÷LOGLU

7'  %DúEDNDQOÕN 2VPDQOÕ $UúLYL¶QGH PXKDID]DHGLOPHNWHGLU

(NUkG.LOLVYH%LUHFLNVDQFDNODUÕQÕQLFPDOGHIWHULGLU'HIWHUGH]HDPHWYHWÕPDUND\ÕWODUÕ

EXOXQPDPDNWDGÕUdDOÕúPDPGD\ÕOÕQDDLWELOJLOHUEXWDULKHDLWPXIDVVDOGHIWHUGHQ

VD÷ODQGÕ÷ÕLoLQQXPDUDOÕLFPDOGHQ\DUDUODQÕOPDPÕúWÕU

TKGMKKA. TD. 291 (991/1583): Ankara’daki Tapu Kadastro Genel 0GUO÷ü Kuyud-Õ .DGLPH $UúLYLQGH PXKDID]D HGLOPHNWHGLU 7DPDPÕ %LUHFLN

VDQFD÷ÕQD DLWWLU 7' QXPDUDOÕ PXIDVVDO GHIWHULQ LFPDOLGLU %LUHFLN YH %DOLV

VDQFDNEH\OHULKDVODUÕQÕQ\DQÕQGD]HDPHWYHWÕPDUVDKLSOHULYHEXQODUÕQWDVDUUXIHWWLNOHUL

gelir kalemleri, k|\YHPH]UDODUYHKLVVHOHULND\GHGLOPLúWLU

0$' YH 0$' %DúEDNDQOÕN $UúLYLQGH EX LNL GHIWHU 'L\DUEHNLU

H\DOHWLQGHNL HYNkIÕQ LFPDO PXKDVHEHVL PDKL\HWLQGHNL KHU LNL GHIWHUGH GH WDULK ND\GÕ

EXOXQPDPDNWDGÕU7DKPLQHQDVUÕQLNLQFL\DUÕVÕQDWDULhlendirmek mümkündür. Her LNLGHIWHUGHGH6XUXo¶WDNLùH\K0VOLP=DYL\HVLKDNNÕQGDELOJLYHUPHNWHGLU

(8)

*ø5øù

1-&R÷UDIL <HUL 6XUXo LOoHVL ùDQOÕXUID LOLQLQ NP JQH\EDWÕVÕQGD P

\NVHNOLNWH ELU SODWRGD \HU DOPDNWDGÕU .X]H\LQGH %R]RYD YH GR÷XVXQGD $NoDNDOH

LOoHOHUL NX]H\GR÷XVXQGD ùDQOÕXUID LOL JQH\LQGH 6XUL\H VÕQÕUÕ EDWÕVÕQGD LVH %LUHFLN

LOoHVL EXOXQPDNWDGÕU \ÕOÕ JHQHO QIXV VD\ÕPÕQD J|UH N|\OHUL\OH EHUDEHU QIXVX

¶WLU%DWÕNX]H\YHGR÷XGDQ*YHUFLN&XGLYH'HYUHú'D÷ODUÕLOHoHYULOLGLU%X

GD÷ODUDUDVÕQGDEXOXQDQYHNP2’lik düz bir araziye sahip olan Suruç, bugün önemli ELUWDUÕPPHUNH]LGXUXPXQGDGÕU$OY\RQODUODNDSOÕELURYDGD\HUDOGÕ÷ÕLoLQNDONHUOLELU

\DSÕ\DVDKLS6XUXo¶XQGÕúÕQGD\NVHNROPD\DQNÕUDoWHSHOHUEXOXQPDNWDGÕUøNOLPLQLQ

NXUDNOÕ÷ÕQHGHQL\OH\D\JÕQELWNL|UWVQVWHSOHUROXúWXUPDNWDGÕU$QFDNVRQ\ÕOODUGD

$WDWUN %DUDMÕ¶QGD VX WRSODQPD\DEDúODQPDVÕ\OD ELUOLNWH LNOLPLQGH÷LúPH\H EDúODGÕ÷Õ

dikkati çekmektedir.

øOoHgQ$V\D¶\Õ$YUXSD¶\DED÷OD\DQWLFDUHW\ROODUՁ]HULQGHNXUXOPXúROPDVÕ

GROD\ÕVÕ\ODNDUDXODúÕPÕEDNÕPÕQGDQ|QHPDU]HGHU(VNLDGÕLSHN\ROXRODQYHEXJQ(-

 NDUD\ROX GHQLOHQ WUDQVLW \RO 6XUXo VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGHQ JHoPHNWHGLU $\UÕFD LOoH

PHUNH]LQH NP X]DNOÕNWDNL 0UúLWSÕQDU Köyü’nde bulunan ve bölgeyi birbirine ED÷OD\DQ GHPLU\ROX ]HULQGHNL LVWDV\RQ GD 6XUXo¶XQ E|OJH LoHULVLQGHNL WLFDUHW YH

XODúÕPGDNLN|SUYD]LIHVLQLGDKDGDSHNLúWLUPLúWLU

$QWLN oD÷GD 2VKURHQH ONHVL úHKLUOHUL DUDVÕQGD EXOXQDQ YH %DWQD 6HUX÷YH\D

Seruc olDUDNDGODQGÕUÕODQ\HUOHúLP³øSHNùHKUL´RODUDNWDQÕPODQPDNWDYH+]øEUDKLP

LOH LOLúNLOL J|UOPHNWHGLU 6XUXo¶XQ VDUDo DWH\HULHVQDIÕ V|]F÷QQoR÷XOXROGX÷X

GúQOPHNWHGLU1

2-6XUXo¶XQ 2VPDQOÕ +DNLPL\HWLQH .DGDU 2ODQ .ÕVD 7DULKoHVL M.Ö. 2.

binde Huri-0LWDQQLWRSUDNODUÕQDGDKLORODQ6XUXo0g\]\ÕOGDE|OJH\H\HQLJHOHQ

ELU NDYLP RODQ $UDPLOHULQ NXUGX÷X %LW-$GLQL 'HYOHWL¶QLQ 0g \]\ÕOGD LVH

$VXUOXODUÕQHJHPHQOL÷LDOWÕQGDGÕU'DKDVRQUDE|OJH\HVÕUDVÕ\OD3HUVOHUYH6HOHYNRVODU

1 Aynur Durukan, Mustafa AkpoODW YG %LUHFLN +DOIHWL 6XUXo %R]RYD øOoHOHUL YH 5XPNDOH¶GHNL

7DúÕQPD].OWU9DUOÕNODUÕ$QNV

(9)

egemen olmXúWXU 6XUXo |]HOOLNOH 6HOHYNRVODU G|QHPLQGH |QHPOL ELU úHKLUGLU %X

G|QHPGH NXUXODQ NHQWLQ DGÕ ©$QWKHPÕVDª GÕU +HOOHQLVWLN G|QHPLQ VRQODUÕQD GR÷UX

6XUXo 2VUKRQH .UDOOÕ÷Õ¶QD ED÷OÕ ELU PHUNH]GLU 6XUXo oHYUHVL 06 \]\ÕOGD LVH

5RPDøPSDUDWRUOX÷X¶QXQ6XUL\HH\DOHWLQHED÷ODQPÕúWÕU2

Halife Ömer döneminde (634- EDúODWÕODQ øVODP IXWXKDWÕ LOH 6XUXo 

VHQHVLQGH (EX 8EH\GH ø\D] E *DQHP WDUDIÕQGDQ %L]DQV¶WDQ DOÕQPÕúWÕU %X WDULKWHQ

VRQUD 6XUXo FLYDUÕQD 0XGDU $UDEODUÕQÕQ JHWLULOLS \HUOHúWLULOGLNOHUL ELlinmektedir. Bu sebeple bölge Diyâr-Õ0XGDURODUDNDQÕOPÕúWÕU3

ùHKULQHKHPPL\HWLøVODPKDNLPL\HWLQLLoLQHDODQRUWDoD÷GDGDGHYDPHWPLúWLU

6XUXo 2UWD dD÷GD øUDQ E|OJHVLQL $NGHQL] VDKLOLQH ED÷OD\DQ 7HEUL]-Haleb kervan

\ROXQXQPHQ]LOOHULQGHQELULVLROPXúWXU1DVÕU-Õ+VUHY¶LQPHQ]LOOHULQL]LNUHWWL÷L7HEUL]- +DOHE\ROXPXKDNNDNNLDVÕUODUER\XQFDNXOODQÕOPÕúELUDQD-\ROGH÷LOGLU6DGHFH;,

<]\ÕOGD$QDGROX¶GDPH\GDQDJHOHQVL\DVLGXUXPXQLFDEÕRODUDNWDNLEHGLOHQEX\RO

QLWHNLP PWHDNLS DVÕUODUGD DQD NHUYDQ \ROX KYL\HWLQL ND\EHWPLú YH DQFDN PHQ]LOOHU

DUDVÕPDKDOOLLKWL\DFDFHYDSYHUHQELUDUD\ROúHEHNHVLKDOLQHJHOPLúWLU4

%|OJH(PHYLOHUYH$EEDVLOHUGHYLUOHULQGH%L]DQV]HULQH\DSÕODQKDUHNDWODUDV

YD]LIHVLJ|UG6XUXo¶WD(PHYLKNPGDUÕ+LúDPE$EGlmelik (724- ]DPDQÕQGD

 7UNPHQ YH $UDS¶ÕQ 6XUXo RYDVÕQGD LNDPHW HWWL÷LQL (YOL\D dHOHEL

bildirmektedir.5 +DUXQ 5HúLW GHYULQH NDGDU6XJXU YH $YkVÕP YDOLOHULWDUDIÕQGDQ LGDUH

HGLOGL+DUXQ5HúLW5DNNDYH6XUXoE|OJHVLQGHNDQDOODUDoWÕUDUDN]LUDDWLQJHOLúPHVLQL

WHPLQHWWL$QFDN$EEDVLOHULQ]D\ÕIODPDVÕQGDQVRQUDE|OJH\H+DPGDQvOHUKDNLPROGX

;, <]\ÕOÕQ EDúODUÕQGDLVHE|OJH %L]DQV¶ÕQHOLQH JHoPLúWLU  6HOoXNOX 7UNOHUL

WDUDIÕQGDQIHWKHGLOLQFH\HNDGDUGDKDNLPL\HWOHULQGHNDOGÕ6

Bölgeye ilk 6HOoXNOX DNÕQODUÕ \ÕOÕQGD $UVODQ <DEJX¶QXQ R÷OX .XWDOPÕú

%H\ WDUDIÕQGDQ G]HQOHQGL %XQX \ÕOÕQGD+RUDVDQ 6kOkUÕ¶QÕQ DNÕQODUÕ WDNLS HWWL

8UIDNXúDWÕOGÕLVHGHDOÕQDPDGÕ&HPFHPYH<XVXIDGOÕ6HOoXNOXNRPXWDQODUÕ+RUDVDQ

6kOkUÕ¶QÕQHPULQGH-\ÕOODUÕQGD'LFOH¶QLQND\QDNODUÕLOH)ÕUDWDUDVÕQGDNLDUD]L\L

]DEWHWWLOHU .XWDOPÕú¶ÕQ \ÕOÕQGD $OSDUVODQ¶OD VDOWDQDW PFDGHOHVL VÕUDVÕQGD

|OPQGHQ VRQUD R÷OX 6OH\PDQ YH GL÷HU HYODG YH \DNÕQODUÕ GHYOHW LoLQGH KDGLVH

2 Durukan-$NSRODWYGDJHV03/(661(5ø$³6XUXo´øVWDQEXOF;,V

3 Diyâr-Õ0XGDULoLQEN]ø$³'L\kU-Õ0XGDU´øVWF,,,V03OHVVQHUD\QÕ\HU

40.HPDOg]HUJLQ$QDGROX6HOoXNOXODUÕdD÷ÕQGD$QDGROX<ROODUÕøVWDQEXOhQLYHUVLWHVL%DVÕOPDPÕú

'RNWRUD7H]LøVWDQEXOV-57.

5 (YOL\D dHOHEL 6H\DKDWQDPHVL 7RSNDSÕ 6DUD\Õ .WSKDQHVL %D÷GDW QXPDUDOÕ \D]PDQÕQ

7UDQVNULSVL\RQX,,,.LWDSøVWDQEXOV-90.

6$OL<ÕOPD]<]\ÕOGD%LUHFLN6DQFD÷ÕøVWDQEXOhQLYHUVLWHVL'RNWRUD7H]LøVWDQEXOV

(10)

oÕNDUPDODUÕQDPDQLROPDNYH%L]DQV]HULQHJD]D\DSPDODUÕQÕWHPLQHWPHNLoLQ8UIDLOH

%LUHFLN DUDVÕQGD \HUOHúWLULOGLOHU $OSDUVODQ 0DOD]JLUW 6DYDúÕ |QFHVL +DOHS ]HULQH

\DSWÕ÷Õ VHIHUGH %LUHFLN FLYDUÕQGDQ )ÕUDW¶Õ JHoWL 2FDN  %LUHFLN¶L NDUDUJDK

KDOLQH JHWLUHQ 6OH\PDQ ùDK EXUDGDQ KDUHNHWOH \ÕOÕQGD $QWDN\D¶\Õ NXúDWDUDN

\NOPLNWDUGDKDUDoDOGÕ6XUL\H6HOoXNOXPHOLNL7XWXúLOH6OH\PDQùDKDUDVÕQGDNL

VRQXFXQXQ |OP LOH QHWLFHOHQHQ VDYDú +D]LUDQ  VÕUDVÕQGD 6XOWDQ 0HOLNúDK

EXUD\DJHOPLúE|OJH\LGR÷UXGDQGR÷UX\DNHQGLVLQHED÷ODPÕúWÕ7

0HOLNúDK¶ÕQ¶OH7XWXúOD\DSÕODQVDYDúWD|OPQGHQVRQUDPH\GDQDJHOHQLo

NDUÕúÕNOÕNODU/DWLQOHULQ¶GHQ¶HNDGDU\DUÕPDVÕU6DPVDWYH6XUXo¶XQGDGDKLO

ROGX÷X8UID+DoOÕ.RQWOX÷X¶QDKDNLPROPDODUÕ\ODVRQXoODQPÕúWÕU8

Suruç’un8UID+DoOÕ.RQWOX÷X¶QXQHJHPHQOL÷LDOWÕQDJLUGL÷LG|QHPGH]HQJLQYH

NDODEDOÕN0VOPDQYHKULVWL\DQDKDOLQLQ\DQÕVÕUDELUoRNWDQÕQPÕúWDFLULQ\DúDGÕ÷ÕELU

\HU ROGX÷X EHOLUWLOPHNWHGLU %X G|QHPGH LOoHQLQ DGÕ ND\QDNODUGD 6RURUJLD RODUDN

geçmektedir.9

Suruç ¶GH 0XVXO KDNLPL øPDGHGGLQ =HQJL WDUDIÕQGDQ +DoOÕODUGDQ JHUL

DOÕQPÕúWÕU 'DKD VRQUD 6XUXo GD GDKLO ROPDN ]HUH 8UID YH oHYUHVL 6HODKDGGLQ

(\\XEL¶QLQKDNLPL\HWLQHJLUPLúWL 

6XOWDQ$ODHGGLQ.H\NXEkG.HPDOHGGLQ.DP\DUNXPDQGDVÕQGDNLRUGX\X8UID

HDUUDQ6XUXo5DNND6LYHUHN 6YH\GD YH$PLGúHKLUOHULQLQIHWKLQHPHPXUHWPLúWLU

 6XUXoGDEXVÕUDGDIHWKHGLOGL)DNDWNÕVDELUVUHVRQUD6XUXoWHNUDU(\\XEL

GHYOHWLQLQHOLQHJHoWL+HPHQVRQUDGD6XUXo+DUH]P¶OLOHULQKDNLPL\HWLDOWÕQDJLUGL10 HDUL]POLOHU8UID+DUUDQ6XUXoYH5H¶VOD\QE|OJHVLQLDUDODUÕQGDWDNVLPHGHUHN

VL\DVL ELU IHRGDOL]P NXUPXú ED]HQ 0R÷RO LVWLODVÕQGDQ NDoDQ 7UNPHQ EH\OHUL LOH

ELUOHúHUHNHWUDIONHOHUL\D÷PDODUÕLOHNRUNXLoLQGHEÕUDNPÕúODUGÕ11

.|VHGD÷ VDYDúÕQGD  0R÷ROODUD \HQLOGLNWHQ VRQUD JoV] GXUXPD GúHQ

$QDGROX 6HOoXNOXODUÕQÕQ E|OJHGHNL QIX]X GD WDPDPL\OH VRQD HUPLúWL 0R÷ROODU

6XUXo¶XQGDGDKLOROGX÷X8UIDYHoHYUHVLQL\D÷PDHGHUOHUYH¶WDE|OJH+XODJX¶\D

WHVOLPROPXúWXU0R÷ROODUDGLUHQHQ6XUXoKDONÕQÕQWDPDPÕ|OGUOPúWU6XUXoWDKULE

7 A.g.e., s. 12.

8 $KPHW 1H]LKL 7XUDQ ;9, $VÕUGD 5XKD 8UID 6DQFD÷Õ $QNDUD hniversitesi, Doktora Tezi, Ankara 1993, s. 18-19.

9 Durukan-Akpolat vd., s.271-272.

10 2VPDQ 7XUDQ 6HOoXNOXODU =DPDQÕQGD 7UNL\H 6L\DVL 7DULKL øVWDQEXO V -382; CLAUDE

&$+(12VPDQOÕODUGDQ|QFH$QDGROXøVWV

11 Turan, a.g.e., s. 416.

(11)

HGLOPLúWLU12%XWDULKOHUD\QÕ]DPDQGD2÷X]ODUÕQ'|JHUER\XQDPHQVXS7UNPHQOHULQ

E|OJH\H \D\ÕOPD\D EDúODGÕNODUÕ GHYUH\L GH LKWLYD HGHU DVUÕQ EDúODUÕQGD '|JHU

(PLUOHULQ¶GHQ 'ÕPDúN +RFD¶QÕQ KDNLPL\HWL DOWÕQGDNL \HUOHU DUDVÕQGD 6XUXo¶GD

EXOXQPDNWDGÕU13

%|OJHGH .DUDNR\XQOXODU YH DUGÕQGDQ GD $NNR\XQOXODUÕQ WHVLUL ROPXúWXU

$NNR\XQOX EH\L .DUD <ON 2VPDQ¶ÕQ NHQGLVLQH DLW úHKLUOHUL \D÷PDOD\DUDN

0HPOXNOXUHVÕ÷ÕQPDVÕQÕEDKDQHHGHQ.DUDNR\XQOXEH\L.DUD<XVXI%LUHFLN¶LNXúDWWÕ.

%LUHFLN¶LHOHJHoLUHQ.DUD<XVXINHQGLVLQHJ|VWHULOHQúLGGHWOLPGDID\DNÕ]ÕSúHKULYH

GROD\ODUÕQÕ RUGXVXQD \D÷PDODWWÕ $NNR\XQOX 8]XQ +DVDQ NoN \DúWD LNHQ

0HPOXNOXOHUH WDEL RODUDN %LUHFLN QDLEOL÷LQGH EXOXQGX $NNR\XQOXODU \ÕNÕOÕúODUÕQD

NDGDU 8UID¶\Õ ellerinde tuttularsa da, Birecik kalesini Memluklulerin elinden almaya PXYDIIDNRODPDGÕODU\ÕOÕEDúODUÕQGD2VPDQOÕODUODGRVWOX÷XLOHWDQÕQDQ'XONDGLUOL14 EH\LùDKVXYDU%H\%LUHFLNYH5XPNDO¶DJLEL0HPOXNOHULQKXGXWúHKLUOHULQLHOHJHoLUGL

ùHKVXYDU %H\¶LQ <HúEHN NXPDQGDVÕQGDNL 0HPOXN RUGXVXQD \HQLOPHVL ]HULQH

0HPOXNOHUH WDEL RODUDN ùDKEXGDN %H\ 'XONDGLUOL WDKWÕQD RWXUWXOGX +D]LUDQ 

$QFDNEXoDWÕúPDODU8]XQ+DVDQ¶ÕQ'XONDGLUOLWRSUDNODUՁ]HULQGHNLLúWDKÕQÕNDEDUWWÕ

\ÕOÕVRQODUÕQGD%LUHFLN¶LPXKDVDUDHWWL2VPDQOÕODUÕQGD8]XQ+DVDQ]HULQHGR÷UX

JHOGL÷LQL KDEHU DODQ .D\ÕWED\ <HúEHN LGDUHVLQGH ELU 0HPOXN RUGXVXQX %LUHFLN¶H

J|QGHUGL$NNR\XQOXRUGXVXJHULSVNUWOHUHN)ÕUDW$NNR\XQOXODUOD0HPOXNDUDVÕQGD

KXGXWRODUDNNDOGÕ'XONDGLUOL%H\L$ODXGGHYOH¶QLQ7HPPX]XQGD0DODW\DúHKULQL

NXúDWPDVÕ ]HULQH 0HPOXN 6XOWDQÕ .D\ÕWED\ 6XUL\H YDOLOHULQL $ODGGHYOH %H\¶L

FH]DODQGÕUPDN]HUHJ|QGHUGL$ODGGHYOH%H\LONJHOHQRUGX\X\HQGLVHGHLNLQFLGHID

\ROD oÕNDQ 0HPOXN RUGXVXQD NDUúÕ 6XOWDQ ,, %D\H]LG¶GHQ \DUGÕP LVWHGL <DSÕODQ

VDYDúWD 5XPNDO¶D %LUHFLN YH $\ÕQWDE¶ÕQ 0HPOXN¶OX QDLEOHUL HVLU HGLOHUHN SDGLúDKD

J|QGHULOGL (\OO  'DKD VRQUD 0HPOXNOHUOH GH L\L PQDVHEHWOHU NXUGX÷X

J|UOHQ $ODGGHYOH %H\¶LQ \ÕOÕQGD DVL %LUHFLN QDLEL $UÕNPD]¶ÕQ DIYÕ LoLQ

0HPOXNOHUHWDELELUKDOHJHOGL÷LJ|UOPHNWHGLU%|OJHKHUQHNDGDU\R÷XQPFDGHOHOHUH

VDKQHROVDGD0HPOXNOXOHUFHPXKDID]DHGLOPLúWLU15

3- 2VPDQOÕ '|QHPL <DYX] 6XOWDQ 6HOLP¶LQ 0ÕVÕU VHIHUL EDúODUÕQGD %LUHFLN

1DLEL &DQYHUGL¶QLQ +RúJHOGL YH 5VWHP DGOÕ &QGvOHUL GH 2VPDQOÕ SDGLúDKÕQD

12 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-øVODP0HGHQL\HWL7UN.OWU$QNDUDV

13 Ebu Bekr-i Tihrani, Kitab-Õ'L\DUEHNUL\HoHY0UVHOg]WUN$QNDUDV

14'XONDGLUR÷XOODUÕLoLQEN]5HIHW<LQDQo'XONDGLU%H\OL÷L$QNDUD77.

15<ÕOPD]DJHV

(12)

VÕ÷ÕQGÕODU $÷XVWRV JQ \DSÕODQ 0HUFLGDEÕN 6DYDúÕ¶QGD 0HPO€N RUGXVX

\HQLOGL<DYX]6HOLPVDYDúÕPWHDNLE+DOHE¶HJLUGL%XDUDGD%LUHFLN $÷XVWRV YH5XPNDO¶HEDúWDROPDN]HUH+DOHE¶HWDELEWQNDOHYHúHKLUOHU2VPDQOՁONHVLQH

NDWÕOGÕ16

6XUXo 2VPDQOÕ KDNLPL\HWLQH JHoWLNWHQ VRQUD %LUHFLN VDQFD÷ÕQÕQ ELU QDKL\HVL

RODUDN2VPDQOÕ\|QHWLPLQGHNDOGÕøONWDKULUL\ÕOÕQGD\DSÕOPÕúWÕU

6XUXo,$KPHWG|QHPLQGHVDQFDNROPXúWXU$PDEXNÕVDVUPúWU17

6XUXo VRQUDNL G|QHPOHUGH +DOHE H\DOHWLQH ED÷OÕ 8UID VDQFD÷ÕQÕQ ELU ND]DVÕ

ROPXúWXU18

 \ÕOÕQGD 7UNL\H¶GH YH 6XUL\H¶GH KDUDSYHDKDOLVL WDUDIÕQGDQWHUNHGLOPLú

EXOXQDQ\HUOHUKDNNÕQGDUHVPLND\ÕWODUDVDKLSEXOXQXOPDNWDGÕU6XUL\H¶GHEXWDKULEDWÕQ

JHQLúROPDVÕ\HQLDúLUHWNXYYHWOHULHWUDIÕQGDJUXSODQDQYH\HQLGHQWHúHNNOHGHQEHGHYL

EDVNÕVÕ VHEHEL LOH\GL 2VPDQOÕ KDNLPL\HWLQLQ LON GHYLUOHULQGHQ KNPHW LOH ELU DKHQN

KDOLQGH\DúD\DQ)DGOYH0HYDOLOHULQNXGUHWOHULQIXVNHVDIHWLQGHQGROD\Õ$UDbistan’dan GÕúDUÕ\D\ÕODQùDPPDUYH$QH]HDúLUHWOHULWDUDIÕQGDQWDKULSHGLOPLúWLDVUÕQKHPHQ

\DUÕVÕQGDùDPPDUDúLUHWLQLQ1HFLG¶GHQJHOLS6XUL\Ho|OQHKDNLPROPDODUÕQGDQVHQH

VRQUD $QH]HOHU GH KDUHNHWH JHoWLOHU $QH]HOHU ùDPPDUODUÕ GL÷HU ED]Õ EHGHvilerin

\DUGÕPÕ LOH )ÕUDW¶ÕQ |WH WDUDIÕQD DWWÕODU +DUDS YH WHUN HGLOPLú N|\OHU RQODUÕQ

PFDGHOHVLQLQL]OHULGLU6XUXoGDEX\HUOHUGHQELULROPXúWXU19

.DWLSdHOHEL8UID¶QÕQQDKL\HOHULDUDVÕQGD]LNUHWWL÷L6XUXo¶XQDNDUVXODUÕQÕQEDKoH

YHPH\YDVÕQÕQEROOX÷XLOHEHUDEHUKDUDSELU\HUROXúXQXGDND\GHWPHNWHGLU20

ùHPVHGGLQ 6DPL 6XUXo¶WDQ ú|\OH EDKVHGHU ³+DOHE YLOD\HWLQLQ 8UID VDQFD÷ÕQD

ED÷OÕ ELU NDVDEDGÕU .D]D NDU\HGHQ PUHNNHE ROXE \DOQÕ] ¶ 6U\DQL YH

Yakubi olmak üzere hristiyan ve kusuru Türk, kürd ve arapdan mürekkeb müslimdir.

$UD]LVLSHNPQELW ROXE6XUXo RYDVÕ YDNWL\OHELU]DKLUHDQEDUÕ KNPQGHEXOXQPXú

ROGX÷X JLEL HO \HYP GDKL KD\OLPLNWDUKXEXEDW LKUDFROXQXU0HUDODUÕGDKLoRNROXE

16<ÕOPD]DJHV-øVPDLO+DNNÕ8]XQoDUúÕOÕ2VPDQOÕ7DULKLF,,$QNDUDV6RODN]DGH

7DULKL 7HU 9DKLG dDEXN &,, $QNDUD V +RFD 6DDGHWWLQ 7DF¶W 7HYDULK +D] øVPHW

3DUPDNVÕ]R÷OX F,9$QNDUD, s. 270; Bkz: Ayni Âli Kavanin-i Âl-i Osman Der Hülasa-Õ0H]kPLQ- i Deftir-L'LYDQ>+D]ÕUOD\DQ7D\\LE*|NELOJLQ@7ÕSNÕ%DVÕPøVWDQEXO

17+DOHS%H\OHUEH\LVL+DFÕ$OL¶QLQXKGHVLQH0DODW\D6DQFD÷ÕQÕQWHYFLKLQLULFDHWWL÷L6DPVDG6DQFDNEH\L

'HUYLúH 0DODW\D¶QÕQ ]DPDQ-Õ NDULEGH .DUDWDú¶D YHULOPHVLQH ELQDHQ 6XUXo 6DQFD÷Õ WHYFLK HGLOGL÷LQL

mübeyyin berad (A.Emiri, 456, I.Ahmet).

18 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (1322), s. 604; Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (1292), s.

496; Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (1312-1317), s. 606; Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye V7XQFHU%D\NDUD$QDGROX¶QXQ7DULKL&R÷UDI\DVÕQD*LULú$QNDUDV

19&HQJL]2UKRQOX2VPDQOÕøPSDUDWRUOX÷X¶QGD$úLUHWOHULQøVNDQÕøVWDQEXOV-46.

20 PLESSNER, a.g.m., s.67

(13)

NR\XQ YH VDLU KD\YDQDWÕ YDUGÕ $WODUÕ GD J]HOGLU 0D¶PXOat-Õ VÕQDL\\HVL NLOLP KDOÕ

seccade ve saireden ibarettir.”21

;,;DVUÕQLNLQFL\DUÕVÕQGD6DFKDX¶DJ|UH6XUXoELUN|\LGLIDNDWEXUDVÕD\QÕ

]DPDQGDELUND]DPHUNH]LLGL¶DGR÷UX&XLQHW¶HJ|UHNDVDEDQÕQQIXVX¶GHQ

ibaretti. Kaza nüfusu ise, 2NDGDUROXSEXQXQ¶L0VOPDQNDGDUÕGD

Süryanî ve Yakubi hristiyan idi.22 )DNDW LQFHOHGL÷LP G|QHPGH -1584) Suruç’ta gayr-Õ0VOLPQIXV\RNWXU

6XUXo.DVDEDVÕ0LOOL0FDGHOHVÕUDVÕQGD8UID6DQFD÷Õ¶QDED÷OÕYHoQDKL\HVL

olan bir ilçH PHUNH]L LGL 0RQGURV 0WDUHNHVL¶QGHQ VRQUD $QDGROX¶GD EDúOD\DQ

LúJDOOHUOHELUOLNWHEXLOoHGH0DUW¶GDøQJLOL]OHUFHLúJDOHGLOPLúøQJLOL]LúJDOL

.DVÕP WDULKLQH NDGDU VUPúWU %XQGDQ VRQUD øQJLOL]-)UDQVÕ] DQODúPDVÕ\OD 

.DVÕP¶GD6XUXo)UDQVÕ]ODU¶DGHYUHGLOPLúYHEXWDULKWHEDúOD\DQ)UDQVÕ]LúJDOL

0D\ÕV¶\HNDGDUGHYDPHWPLúWLU23

6XUXo\ÕOÕQGD8UIDYLOD\HWLQLQELULOoHVLROPXúWXU24

&XPKXUL\HWLQLON\ÕOODUÕQGD6XUXooRNV|QNGXUXPGDLGL

21 Semsettin Sami, Kamusu’l Alam, Ank.1996, c.IV., s.2557-2558.

22 PLESSNER, a.g.m., s.67.

23øVPDLOg]oHOLN0LOOL0FDGHOH¶GH*QH\&HSKHVL8UID.OWU%DNDQOÕ÷Õ$QNV-312.

24<XUW$QVLNORSHGLVLøVWDQEXO-83-84, c. X., s.7388.

(14)

67 6858d1$+ø<(6ø1'(.ø&(0$$7/(5

1520 1536 1552 1572 1584

&HPDDWLQ$GÕ Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B.

$EUDQùH\K0HQGL9HOHG-i 1DVÕU¶DQ7DLIH-i Arban Benî

0ÕVÕU 36 14 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

ùHPV5HúkGv¶DQ7DLIH-i Ekrad 17 2 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU øVPDLO¶DQ(NUDG-ÕùHPV5HúkGv 14 2 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Ali Beg Veled-L.DUD+Xú 59 1 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*eçmiyor Cellu Veled-i Gugu Tabi-i

Dinayî 14 1 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

ùDKDE9HOHG-i Muhsin Tabi-i

m. 28 4 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Mehmed Veled-i Musa

*UúHQv7DEL-i Dinayî464 24 4 - $GÕ*HoPL\Rr $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Mendû Veled-LùDKR7DEL-i

Ekrad-Õ'LQk\v 53 2 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Kara Zineddin’an Kürdenî

Dinâyî Tabi-L.DUD+Xú 24 8 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU ùDPDn Veled-i Harun b. Celal

Tabi-i Kürdün Dinâyî 25 7 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Ali Kethüda Veled-i Kücek

Tabi-i Mezkur 29 7 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Cello Veled-i Seyfeddin Tabi-i

Dinâyî-i Soranî 29 3 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

øVNHQGHU9HOHG-i Kerim Kedhüda Tabi-i Ekrad-i Dünbeli

35 3 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

464 Dinayî Cemaati için bkz.: Cevdet Türkay, %DúEDNDQOÕN$UúLY%HOJHOHULQH*|UH2VPDQOÕøPSDUDWRUOX÷X¶QGD2\PDN$úLUHWYH&HPDDWOHUøVWV$GQDQ$OSD\

8UID¶GDNL$úLUHWOHUEdessaøVW6D\V

(15)

68

1520 1536 1552 1572 1584

&HPDDWLQ$GÕ Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B.

1DVÕU.HWKGD9HOHG-L+ÕGÕU

Tabi-i Dünbeli 17 1 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

ùHINDW%HV¶DQ.UGkQ

Berazî465 62 2 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Ramazan Kethüda Veled-i

Bahaeddin Tabi-iùHINDW%HJ 71 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Musa Veled-i Hasan Tabi-i

ùHINDW%HJ 33 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

ùH\K&HOkO9HOHG-i Mehmed

Tabi-i Abbasilerdir. 23 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*Homiyor $GÕ*HoPL\RU

Halil Veled-i Musa Tabi-i

ùHINDW%HJ 22 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

øVNHQGHU.HWKGD9HOHG-i

Deyro 40 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Mevlana Yakub b. Halil Tabi-i

ùHINDW%HJ 82 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Ömer Veled-L+DFÕ+VH\LQ

Tabi-i m. 55 1 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Arap Musa Tabi-LùHINDW%HJ 76 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Yusuf Veled-i Hasan Tabi-i

ùHINDW%HJ 99 3 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Dünbeli Tabi-i Halil Kethüda

Veled-L+ÕGÕU 42 5 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Ali Kethüda Veled-i Mehmed

Tabi-i Dünbeli Tabi-i Halil 3 - - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Mendu Miran Tabi-i Dinâyî 4 1 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

465 Berazi Cemaati için bkz.: Türkay, a.g.e., s. 60, 261.

(16)

69

1520 1536 1552 1572 1584

&HPDDWLQ$GÕ Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B.

Üstad Hasan Veled-i Yusuf

Tekinci Tabi-i Dinâyî 8 1 - $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

.DVÕP.HWKGD %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Ceyr Kethüda %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

ùH\K BelirtLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Havud Tabi-i m. %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Hamdan %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Musa Kethüda %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\Rr $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

0XVDEøVPDLO¶DQ(NUDG $GÕ*HoPL\RU 21 3 13

ùH\KDQ-Õ$EEDVL\DQ466 $GÕ*HoPL\RU %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú

Abbas Kethüda %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Ekrad-Õ%LFDQ467 Tabi-i Berazi $GÕ*HoPL\RU 82 - 74 109 9 109 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Mahmut Kethüda $GÕ*HoPL\RU %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Behlül Kethüda %HOLUWLOPHPLú 84 9 61 137 10 137 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPLyor

Ömer Kethüda’an Taife-i Berazi %HOLUWLOPHPLú 59 6 42 87 12 87 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Molla Yakup Kethüda $GÕ*HoPL\RU 113 6 96 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Musa b. Halil $GÕ*HoPL\RU 69 11 56 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Yakub b. Davud Ekrad-Õ%HUD]L $GÕ*HoPL\RU 11 3 6 71 2 71 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Akraba-LùHINDW%HJ $GÕ*HoPL\RU %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú %HOLUWLOPHPLú Mevlana Yakub’an Ekrad-Õ

Berazi %HOLUWLOPHPLú $GÕ*HoPL\RU 258 67 258 $GÕ*HoPL\RU AdÕ*HoPL\RU

øEUDKLP.HWKGD¶DQ(NUDG-Õ

Berazi $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 142 5 142 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU

Karu Kethüda’an Ekrad-Õ%HUD]L $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 65 4 65 $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU Dedevadi Tabi-i Bayram

Kethüda Veled-i Hasan $GÕ*HoPL\or $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 234 98 104 234 98 104

466 Berazi Cemaati için bkz.: Türkay, a.g.e., s. 60, 261.

4678UID+DNNÕQGDøVWDQEXOV

(17)

70

1520 1536 1552 1572 1584

&HPDDWLQ$GÕ Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B. Hane Müc. B.

ùHGGDGÕ468 Tabi-i Seydi

Ahmed Kethüda $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 254 140 125 254 140 125

ùHGGDGL0H]EXU7DEL-L+DFÕ

Bekir b. Kara $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 36 8 20 36 8 20

Didan469 Tabi-LøEUDKLP

Kethüda b. Behlül $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 253 98 101 253 98 101

Giganlu Tabi-LøEUDKLP

Kethüda b. Behlül $GÕ*HoPLyor $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 94 42 45 94 42 45

Bucan Tabi-i Mir Ahmed

Kethüda b. Bilal $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 143 60 45 143 60 45

Bicab Tabi-LøEUDKLP.HWKGD

b. Mehmed $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 212 83 128 212 83 128

%Hú$OWÕ470 Tabi-i Ömer

Kethüda b. Hacu $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 107 33 52 107 33 52

Alaeddinlü471 Tabi-i Berazi $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 85 11 43 85 11 43 Dodan472 Tabi-i Seydi Ahmed

b. Amed $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 35 18 5 53 18 5

Âl-i Beni Mehmed $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU $GÕ*HoPL\RU 7 6 7 7 6 7

TOPLAM 1024 74 - 439 38 348 869 109 869 1460 597 675 1478 597 675

468ùHGGDGL&HPDDWLLoLQEN]7UND\a.g.e., s. 38; Alpay, a.g.m., s.38; 8UID+DNNÕQGD, s. 97.

469 Didan Cemaati için bkz: Türkay, a.g.e., s.27; Alpay, a.g.m., s.38; 8UID+DNNÕQGD, s. 97.

470%Hú$OWÕ3LFDQOÕJUXEXQDPHQVXSWXU$Vlen Türk’tür. 8UID+DNNÕQGD, s. 97; Alpay, a.g.m., s. 38.

471 $ODHGGLQO &HPDDWL <|UXNDQ WDLIHVLQGHQGL .HQGLOHULQLQ .RQ\D¶GDQJHOGLNOHULQLYH6HOoXNOXODUGDQROGXNODUÕQÕLGGLDHWPHNWHGLUOHU 8UID+DNNÕQGD, s.96; Alpay, a.g.m., s.38; Türkay, a.g.e., s.23, 200.

472 Dodan Cemaati için bkz: Türkay, a.g.e., s.27, 333.

(18)

I.BÖLÜM

.,5ø6.Æ10(5.(=/(5ø9(1h)86<$3,6,

A-.,5ø6.Æ10(5.(=/(5ø

1- Köyler

\]\ÕOGD 6XUXo QDKL\HVLQGH úHKLU YH QHIV |OoVQGH \HUOHúLP \HUL \RNWX

%XQXQ\HULQHN|\YHPH]UDWUQGHQNÕUVDO\HUOHúPHPRGHOOHULQLQROGX÷XJ|UOPHNWH

LGL<HUOHúLP\HUOHULQLQEX|]HOOL÷LE|OJHQLQ\HUOHúLPFR÷UDI\DVÕDoÕVÕQGDQSHNJHOLúPLú

ELUJHoPLúHVDKLSROPDGÕ÷ÕILNULQLGR÷XUVDGDELOLQHQWDULKVHOJHUoHNOHUEXNDQDDWLQWDP

WHUVLELOJLOHULLoHULU6XUXoE|OJHVL0gLNLELQLQFL\ÕOODUGDQLWLEDUHQ\HUOHúLPHVDKQe ROPXúELU\HUGL$QFDN\]\ÕOÕQLON\DUÕVÕQGD0R÷ROODUÕQDVNHULKDUHNHWOHULQHVDKQH

RODQ E|OJH úLGGHWOL WDKULEDWD X÷UDPÕú YH LVNDQ QLWHOHULQLQ WRSDUODQPDVÕ 2VPDQOÕ

KDNLPL\HWLVRQUDVÕQDNDGDUVUPúWU

Suruç’un ilk tahriri olan 1520 tarihli defterdH VDGHFH N|\H VDKLS ROGX÷X

J|UOU ùH\K 0VOLP YH 6XVÕ\DQ N|\OHULQLQ QIXV ND\GÕ YDUNHQ 7HO 0XVD dDUGDN

=HUJLO YH 0HúKHG N|\OHULQLQ QIXV ND\GÕ \RNWXU1 Suruç’ta 1536 tahririnde 66; 1552 tahririnde 79; 1572 tahririnde 176; 1584 tahririnde 184 köyü bulunmakta idi.2

%XN|\OHULoHULVLQGHùH\K0VOLPN|\YH\D=DYL\H-LùH\K0VOLPN|\GLNNDW

oHNPHNWHGLU6XUXo¶XQHQE\NYHHQHVNLN|\OHULQGHQELULGLU.|\DGÕQÕWDúÕGÕ÷ÕùH\K

0VOLP=DYL\HVLQLQHWUDIÕQGDNXUXOPXúWXU

6XUXo¶WDPH]UDODUÕQVD\ÕVÕGDROGXkça çoktur. 1520 tahririnde 84; 1536’da 159;

¶GH¶GHYH¶GHPH]UDEXOXQPDNWDGÕU

WDKULULQGHPH]UDRODQ\HUWDKULULQGHN|\ROPXúWXUWDKULULQGH

PH]UD RODQ \HU WDKULULQGH N|\ ROPXúWXU WDKULULQGH PH]UD olan 66 yer

YHWDKULUOHULQGHN|\ROPXúWXU6XUXo¶XQ\ÕOODULoHULVLQGH\HUOHúLP\HUOHULQGH

1%XQXQVHEHELE|OJHGHKDOLKD]ÕUGDLVNDQRUDQÕQÕQGúNROPDVÕGÕU*HQLúELOJLLoLQEN]1IXVNÕVPÕ

2.DUúÕODúWÕUPDNLoLQEN]$<ÕOPD]a.g.e., s. 83.

(19)

ELU DUWÕú ROGX÷X EXQD SDUDOHO RODUDN QIXV RUDQÕQGD GD ELU DUWÕúÕQ PH\GDQD JHOGL÷LQL

söylemek mümkündür.

ù(<+ 0h6/ø03: 1520’de 75 h., 4 m., 79 n.; 1536’da 27 h., 2 m., 29 n.;

1552’de 63 n., 50 h., 17 m., 2 b., 29 ç.; 1572’de 80 n., 53 h., 23 m., 39 ç., 28 b., 2 imam ve hatibi; 1584’de 87 n., 67 h., 20 m., 34 ç., 40 b., 2 imam ve hatibi mevcuttu.

+DVÕOÕ ¶GH ¶GD ¶GH ¶GH 6; 1584’de 8056 akçe idi.

%XJQEXLVLPGHELUN|\PHYFXWGH÷LOGLU<DOQÕ]N|\HDGÕQÕYHUHQùH\K0VOLP

]DYL\HVL 6XUXo LOoHVLQGH =L\DUHW .|\ VÕQÕUODUÕ LoHULVLQGHGLU4 Köy Büyük Ziyaret ve .oN=L\DUHWDGOÕLNLPXKWDUOÕNWÕU

ù$0$15: 1536’da 27 n., 22 h., 5 m.; 1552’de 34 n., 18 h., 5 m., 17 ç., 18 b.;

¶GHQKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

Bugünkü ismi Özgören6ROXS6XUXo¶XQEDWÕVÕnda bir köydür.

MAKDELE7:1536’da 10 n., 10 h.; 1552’de 12 n., 12 h., 7 ç., 5 b.; 1572’de 20 QKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

Bugünkü iVPL2\PDNOÕ8ROXS6XUXo¶XQEDWÕVÕQGDELUN|\GU

ù$+ø19: 1536’da 4 n., 4 h.; 1552’de 7 n., 6 h., 1 m., 5 ç., 1 b.; 1572’de 18 n., 11 KPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH; 1584’de 5573 akçe idi.

3 BOA. MAD. 75, vr. 50 a - 50 b; BOA. TD. 184, s.81; BOA. TD. 276, s.127-128; BOA. TD. 496, S.157-158; BOA. TD. 501, s.147; TKGMKKA. TD. 173, vr. 80 a - 80 b.

4 Aynur Durukan - Mustafa Akpolat vd., Birecik, Halfeti, Suruç, Bozova ilçeleri ile Rumkale’deki 7DúÕQPD].OWU9DUOÕNODUÕ, Ankara 1999, s. 283.

5 BOA. TD. 184, s.81-82; BOA. TD. 276, s. 120; BOA. TD. 496, s. 160-161; BOA. TD. 501, s. 150;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 81 b.

6 Birecik-6XUXo7UNL\H.OWU(QYDQWHUL3LORW%|OJHdDOÕúPDODUÕ, øVWV7UNL\H0ONvøGDUH

%|OPOHULYH%XQODUD%D÷OÕ.|\OHU%HOHGL\HOHU, Ank. 1975, s. 871.

7 BOA. TD. 184, s.82; BOA. TD. 276, s.117; BOA. TD. 496, s.163; BOA. TD. 501, s.153; TKGMKKA.

TD. 173, vr. 82 b.

8 Birecik - Suruç, s.30.

9 BOA. TD. 184, s. 83; BOA. TD. 276, s. 116; BOA. TD.496, s.164; BOA. TD. 501, s.154; TKGMKKA.

TD. 173, vr. 83a.

(20)

ZAHVAN10: 1536’da 12 n., 12 h., 1 m.; 1552’de 14 n., 11 h., 3 m., 8 ç., 3 b.;

1572‘de 22 n., 17 h., 4 m., 8 ç., 13 b., 1 imam; 1584’de 22 n., 17 h., 4 m., 8 ç., 13 b., 1 LPDPÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH25; 1584’de 8425 akçe idi.

Bugünkü ismi Alanyurt11 olup, Suruç’un güneyinde bir köydür.

6h9(<'ø12: ¶GDKYHo¶LYDUGÕ+DVÕOÕDNoHLGL¶GHPH]UD

ROXSKDVÕOÕDNoHLGL

Bugünkü ismi Karaca13 olup, Suruç’un güneyinde bir köydür.

580(<1ø14: 1536’da 2 h.; 1552’de 4 n., 4 h., 1 ç., 3 b.; 1572’de 41 n., 23 h., 18 m., 10 ç., 14 b.; 1584’de 41 n., 29 h., 12 m., 12 ç., 18 b’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

08.$99(ù15: 1536’da 6 h., 4 ç.’i olup hDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕ¶GH

25 h., 26 n., 1 m., 6 ç., 19 b.; 1572’de 9 h., 12 n., 3 m., 6 ç., 5 b.; 1584’de 12 n., 9 h., 3 PoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

%XJQNLVPL<DOSÕ16 olup, Suruç’un kuzeyinde bir köydür.

TEL BALGAN17: ¶GD K o¶L ROXS KDONÕ HNUDG YH PVOPDQGÕ

1552’de 12 h., 14 n., 2 m., 8 ç., 4 b.; 1572’de 17 h., 22 n., 5 m., 9 ç., 11 b.; 1584’de 18 KQPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD2’de 3420; 1572’de 5092; 1584’de 5092 akçe idi.

10 BOA. TD. 184, s .83; BOA. TD. 276 , s. 125; BOA. TD .496, s. 162; BOA. TD. 501, s. 152;

TKGMKKA. TD. 173, vr.82 a.

11 Birecik- Suruç, s.27.

12 BOA. MAD. 75, vr. 65 a; BOA. TD. 184, s.83-84.

13 Birecik - Suruç, s. 27; Türkiye Mülkî øGDUH, s.871.

14 BOA. TD. 184, s. 84; BOA. TD. 276, s. 129; BOA. TD. 496, s.150-151; BOA. TD. 501, s. 140;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 76 b - 77 a.

15 BOA. TD. 184, s. 84; BOA. TD. 276, s. 126; BOA. TD. 496, s. 151-152; BOA. TD. 501, s. 141-142;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 76 a - 77 b.

16 Birecik - Suruç, s. 30.

17 BOA. TD. 184, s.85; BOA. TD. 276, s.128-129; BOA. TD. 496, s. 152-153; BOA. TD. 501, s. 142- 143; TKGMKKA. TD. 173, vr. 77 b - 78 a.

(21)

3,1$5%$ù,18: ¶GDKo¶LROXSKDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕ¶GH

PH]UDROPXúWXU YH¶GHWHNUDUN|\ROPXúWXU¶GHQKPo

¶GHQKoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ 1536’da 4420; 1552’de 1200; 1572’de 1288; 1584’de 1288 akçe idi.

*QP]GH3ÕQDUEDúÕ196XUXo¶XQNX]H\LQGHELUPH]UDGÕU

0(1'h=$5ø.20: ¶GDKPo¶LROXSKDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕ

1552’de 13 n., 12 h., 3 m., 5 b., 7 ç.; 1572’de 24 n., 14 h., 10 m., 6 b., 10 ç.; 1584’de 30 QKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

0$=,&Æ5ø.21(?): 1536’da 15 h., 2 m.; 1552’de 7 n., 5 h., 2 m., 1 b., 3 ç.;

1572’de 8 n., 9 ç.; 1584’de 4 n., 4 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

7$+81ø.22: ¶GDKP¶LROXSKDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕ¶GH

n., 8 h., 3 m., 6 ç., 2 b.; 1572’de 20 n., 15 h., 5 m., 6 ç., 10 b.; 1584’de 20 n., 15 h., 5 m.,

oE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

6$6ø23: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN ND\GHGLOPLúWLU

¶GDKPo¶LROXSKDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕ¶GHQKP., 4 oE¶GHQKPoE¶GHQKPoE¶Õ

mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

Bugünkü ismi Yolboyu24ROXS6XUXo¶XQNX]H\LQGHELUPH]UDGÕU

18 BOA. TD. 184, s. 85; BOA. TD. 276, s. 136; BOA. TD. 496, s. 144; BOA. TD. 501, s. 134;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 73 b.

19 Birecik - Suruç, s.30.

20 BOA. TD. 184, s. 85-86; BOA. TD. 276, s.121; BOA. TD. 496, s. 145; BOA. TD. 501, s.135;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 74 a.

21 BOA. TD. 184, s. 86; BOA. TD. 276, s. 123; BOA. TD. 496, s. 145; BOA.TD. 501, s. 135;

TKGMKKA. TD.173, vr. 74 a.

22 BOA. TD. 184, s.86; BOA. TD. 276, s. 123; BOA. TD. 496, s. 142; BOA. TD. 501, s. 132;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 72 b.

23 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 87; BOA. TD. 276, s. 130; BOA. TD. 496, s. 143; BOA.

TD. 501, s.133; TKGMKKA. TD. 173, vr. 73 a.

24 Birecik - Suruç, s.30.

(22)

HARBETÜ’N - NASARA25: ¶GHPH]UDGÕU6RQUDNLWDKULUOHUGHN|\RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU¶GDKPo¶LROXSKDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕ¶GH

n., 16 h., 7 ç., 8 b.; 1572’de 18 n., 12 h., 6 m., 10 ç., 4 b.; 1584’de 18 n., 12 h., 6 m., 10 ç., 4 b.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

ù80$126:¶GDKPo¶LROXSKDONÕHNUDGYHPVOPDQGÕU¶GH

16 n., 16 h., 7 ç., 8 b.; 1572’de 18 n., 12 h., 6 m., 10 ç., 4 b.; 1584’de 18 n., 12 h., 6 m., 10 ç., 4 b.¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

.(3(5/ø27: ¶GD K P o¶L ROXS KDONÕ HNUDG YH PVOPDQGÕ

1552’de 19 n., 14 h., 5 m., 4 b., 10 ç.; 1572’de 10 n., 7 h., 3 m., 1 b., 7 ç.; 1584’de 10 n., 7 h., 3 m., 1 b., 7 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

¶GD.HSHUOLLVPLQGHLNLN|\YDUGÕU

*QP]GH $úD÷Õ .HEHUOL YH <XNDUÕ .HEHUOL28 isminde iki köy mevcuttur.

%XQODU6XUXo¶XQNX]H\LQGH\HUDOPDNWDGÕU

CESSAS HAMDAN (MAKKARA CESSAS)29: 1536’da 2 h., 2 n., 2 ç.’i PHYFXWWXYH¶GHPH]UDROPXúWXU

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

PEYAMLUCA30: ¶GD K Q P o¶L ROXS KDONÕ HNUDG YH

müslümanGÕYH¶GHPH]UDROPXúWXU

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

25 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 87; BOA. TD. 276, s. 130-131; BOA. TD. 496, s. 142-143;

BOA. TD. 501, s. 132-133; TKGMKKA. TD. 173, vr. 72 b - 73 a.

26 BOA. TD. 184, s.87-88; BOA. TD. 276, s. 123-124; BOA. TD. 496, s.139-140; BOA. TD. 501, s.129- 130; TKGMKKA. TD. 173, vr. 71 b.

27 BOA. TD. 184, s. 88; BOA. TD. 276, s. 131; BOA. TD. 496, s. 139; BOA. TD. 501, s. 129;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 71 a.

28 8UIDøO<ÕOOÕ÷Õ, s.86.

29 BOA. TD. 184, s. 88; BOA. TD. 276, s. 136; BOA. TD. 496, s. 137; BOA. TD. 501, s. 127;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 70 a.

30 BOA. TD. 184, s. 89; BOA. TD. 276, s. 136; BOA. TD. 496, s. 137; BOA. TD. 501, s. 127;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 70 a.

(23)

ø0ø5+$131:¶GDKPo¶LROXSKDONÕ7UNPHQYHPVOPDQGÕ

1552’de 11 n., 7 ç., 1572’de 20 n., 11 h., 8 m., 4 b., 9 ç., 1 imam; 1584’de 24 n., 15 h., 5 PoELPDPÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

%XJQNLVPL<D÷ÕúOÕ32ROXS6XUXo¶XQEDWÕVÕQGDELUN|\GU

MATRABAS33: ¶GD K Q o¶L ROXS KDONÕ 7UNPHQ ROXS 52’de NoOHUHN QIXV ND\GHGHUHN PH]UD ROPXúWXU YH ¶GH WHNUDU N|\ KDOLQH

JHOPLúWLU¶GHQKPE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

TABAN34: 1536’da 4 h., 4 n., 5 ç.; 1552’de 10 n., 7 h., 3 m., 2 b., 5 ç.; 1572’de

QKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

Günümüzde Suruç’un kuzeybatÕVÕQGDDúD÷Õ7DEDQYH\XNDUÕ7DEDQLVPLQGHLNLPH]UD

mevcuttur.

.$5$.$ù/8 .$5$$ö$d 35: 1536’da 9 h., 10 n., 1 m., 7 ç., 3 b.; 1552’de 6 n., 6 h., 4 ç., 2 b.; 1572’de 8 n., 6 h., 6 ç., 2 m.; 1584’de 9 n., 8 h., 1 m., 4 b., 3 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD3522; 1552’de 3424; 1572’de 4212; 1584’de 4212 akçe idi.

$ö&$.2<81/8 .2<81/89ø5$1, 36: 1536’da 4 h., 5 n., 1 m., 5 ç.;

¶GHQKPo¶LYDUGÕYH¶GHND\GÕ\RNWXU

+DVÕOÕ¶GD¶GHDNoHLGL

31 BOA. TD. 184, s. 89; BOA. TD. 276, s. 120-121; BOA. TD. 496, s. 137-138; BOA. TD. 501, s. 127- 128; TKGMKKA. TD. 173, vr. 70 a -E.|\QLVPLYH¶GHøPLU+DQYH¶GH

(PLU+DQRODUDN\D]ÕOPÕúWÕU

32 Birecik - Suruç, s. 29.

33 BOA. TD. 184, s. 89-90; BOA. TD. 276, s. 136; BOA. TD. 496, s. 136; BOA. TD. 501, s. 126;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 69 b.

34 BOA. TD. 184, s. 90; BOA. TD. 276, s. 131-132; BOA. TD. 496, s. 138; BOA. TD. 501, s. 128;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 70 b.

35 BOA. TD. 184, s. 90; BOA. TD. 276, s. 132; BOA. TD. 496, s. 138; BOA. TD. 501, s. 128;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 70 b.

36 BOA. TD. 184, s. 91; BOA. TD. 276, s. 132.

(24)

7$ù/8 g<h.37: 1520’dH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU¶GDKQ¶LROXSKDONÕ7UNPHQYHPVOPDQGÕU¶GHQ

ç.; 1572’de 7 n., 11 ç.; 1584’de 7 n., 11 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH idi.

%XJQ7DúOÕK|\NLVPLQGH6XUXo¶XQEDWÕVÕQGDELUPH]UDEXOXQPDNWDGÕU

'(95øùø<(38:¶GHPH]UDLGL¶GDN|\KDOLQHJHOPLúWLU¶GDK

PQ¶LROXSKDONÕ7UNPHQYHPVOPDQGÕ¶GHN|\WHNUDUPH]UDROPXúWXU

1572 ve 1584 tahrirlerLQ N|\ KDOLQH JHOPLúWLU ¶GH Q K P o E

¶GHQKPoE¶ÕYDUGÕ

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

BOSTANCIK39: 1520’de mezra idi. Sonraki tahrirlerde köy olarak ND\GHGLOPLúWLU¶GDKQo¶LROXSKDONÕ7UNPHQYHPVOPDQGÕ¶GH

11 n., 8 h., 2 m., 6 ç., 2 b.; 1572’de 11 n., 8 h., 7 ç., 4 b., 3 m.; 1584’de 15 n., 11 h., 8 ç., 7 b., 4 m.’i mevcut idi.

+DVÕOÕ¶GH¶GD¶GH¶GH00; 1584’de 2710 DNoH LGL *QP]GH 6XUXo¶XQ NX]H\LQGH <XNDUÕ %RVWDQFÕN LVPLQGH ELU N|\

mevcuttur.40

CESSÂS41: ¶GH PH]UD LGL 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN ND\GHGLOPLúWLU

1536’da 8 h., 11 n., 3 m., 8 ç., 1 b.; 1552’de 11 n., 10 h., 1 m., 6 ç., 4 b.; 1572’de 16 n., 12 h., 4 m., 13 ç., 4 b.; 1584’de 15 h., 20 n., 15 ç., 3 b., 5 m.’i mevcut idi.

+DVÕOÕ¶GH¶GD¶GH¶GH¶GH

akçe idi.

37 BOA. MAD. 75, vr. 64 a; BOA. TD. 184, s. 91; BOA. TD. 276, s. 121; BOA. TD. 496, s. 172-173;

BOA. TD. 501, s. 162-163; TKGMKKA. TD. 173, vr. 87 a - 87 b.

38 BOA. MAD. 75, vr. 63 a; BOA. TD. 184, s. 91-92; BOA. TD. 276, s. 154; BOA. TD. 496, s. 140;

%2$7'V7.*0..$7'YUE.|\QLVPL¶GH'HYUHúH $UNXú ¶GD

'HYULúL\H¶GH'HYULúL\H¶GH'HUYLúH $UNXú ¶GH'HUYLúH $UNXú RODUDNJHoPHNWHGLU

39 BOA. MAD. 75, vr. 62 b; BOA. TD. 184, s. 92; BOA. TD. 276, s. 155; BOA. TD. 496, s. 204;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 103 b; BOA. TD. 501, s….

40 8UIDøO<ÕOOÕ÷Õ, s.86.

41 BOA. MAD. 75, vr. 62 b; BOA. TD. 184, s. 92; BOA. TD. 276, s. 157; BOA. TD. 496, s. 208;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 105 b; BOA. TD. 501, s. 198.

(25)

&(<ù.$5$42:¶GHPH]UDLGL¶GDN|\KDOLQHJHOPLúWLU¶GDK

 Q o E¶Õ PHYFXW LGL .|\  YH WDKULUOHULQGH PH]UD RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU

+DVÕOÕ¶GH¶GD¶GH¶GHDNoHLGL

+h6(<ø143: ¶GD K Q¶L PHYFXW LGL ¶GH PH]UDROPXúWXU'DKD

VRQUDNLND\ÕWODUGD\HUDOPDPDNWDGÕU

+DVÕOÕ¶GD¶GHDNoHLGL

KARA MEZRA44: ¶GD K Q P o¶L ROXS KDONÕ 7UNPHQ YH

PVOPDQGÕ.|\YH¶GHPH]UDRODUDNND\GHGLOPLúWLU

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GH 500 akçe idi.

+$=ø1ø-ø 1$6$5$45: ¶GD K Q o¶L ROXS KDONÕ 7UNPHQ YH

PVOPDQGÕU+DVÕOÕDNoHLGL

'DKDVRQUDNLND\ÕWODUGD\HUDOPDPDNWDGÕU

YALNUZ TAM46:¶GDKQo¶LPHYFXWWX¶GHPH]UDROPXúWXU

1572’de 7 n., 7 ç.; 1584’de 6 n., 5 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GHDNoHLGL

%XJQ<DOQÕ]GDP47LVPLQGH6XUXo¶XQGR÷XVXQGDELUPH]UDEXOXQPDNWDGÕU

.hdh.(&(öø *h//h&( 48: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\

RODUDNND\GHGLOPLúWLU¶GD13 h., 14 n., 1 m.; 1552’de 10 n., 9 h., 1 m., 6 ç., 4 b.;

¶GHQo¶GHQo¶LPHYFXWWX+DVÕOÕ¶GH¶GD

1552’de 5224; 1572’de 1430; 1584’de 1430 akçe idi.

42 BOA. MAD. 75, vr. 63 a; BOA. TD. 184, s. 93; BOA. TD. 496, s. 138; BOA. TD. 501, s. 128;

TKGMKKA. TD. 173, s. 70 b; BOA. TD. 276, s. 136.

43 BOA. TD. 184, s. 93; BOA. TD. 276, s. 137.

44 BOA. TD. 184, s. 93; BOA. TD. 276, s. 136; BOA. TD. 496, s. 174; BOA. TD. 501, s. 164;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 87 b.

45 BOA. TD. 184, s. 94.

46 BOA. TD. 184, s. 94; BOA. TD. 276, s. 136; BOA. TD. 496, s. 156; BOA. TD. 501, s. 146;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 89 a.

47 Birecik - Suruç, s. 30.

48 BOA. MAD. 75, vr. 63 a; BOA. TD. 184, s. 94-95; BOA. TD. 276, s. 122; BOA. TD. 496, s. 156;

%2$7'V7.*0..$7'YUD.|\QLVPL¶GH.oNHFH÷L

YH¶GH.oNHFH÷L *llüce) olarak geçmektedir.

(26)

.hdh.0(ù+('49: 1536’da 11 h., 11 n., 9 ç., 3 b.; 1552’de 10 n., 9 h., 1 m.,

oE¶GHQKPoE¶GHQKPoE¶Õ

mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

+$/ø/Ì50:¶GDKQo¶LPHYFXWWX+DVÕOÕ¶GDDkçe idi.

¶GDLNLWDQH+DOLOvLVPLQGHN|\YDUGÕU6RQUDNLND\ÕWODUGDEXN|\EXOXQPDPDNWDGÕU

7(/ù$ø551:¶GHPH]UDGÕU¶GDN|\KDOLQHJHOPLúWLU¶GDK

QPoE¶GHPH]UDROPXúWXUYH¶GHWHNUDUN|\KDOLQH

gHOPLúWLU¶GHQKPoE¶GHQKoPE¶Õ

mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

ÜMMÜ’D - DEYYÂB52: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU 1536’da 7 h., 11 n., 4 m., 8 ç.; 1552’de 17 n., 15 h., 2 m., 5 b., 10 ç.;

¶GHQKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

1536’da 3520; 1552’de 4907; 1572’de 7818; 1584’de 7818 akçe idi.

ÜÇ PINAR53: 1520’de me]UDGÕU6RQUDNLWDKULUOHUGHN|\RODUDNND\GHGLOPLúWLU

1536’da 3 h., 3 n., 3 ç.; 1552’de 6 n., 5 h., 1 m., 2 b., 3 ç.; 1572’de 15 n., 9 h., 6 m., 10 ç., 1 b.; 1584’de 17 n., 13 h., 10 ç., 3 b., 4 m.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH78; 1584’de 4678 akçe idi. Bu N|\;9,DVÕUGDNLLVPLQLJQP]HNDGDUPXKDID]DHGHJHOPLúWLU6XUXo¶XQNX]H\LQGH

bir köydür.

49 BOA. TD. 184, s. 95; BOA. TD. 276, s. 117; BOA. TD. 496, s. 162-163; BOA. TD. 501, s. 152-153;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 82 b.

50 BOA. TD. 184, s. 96.

51 BOA. MAD. 75, vr. 51 b; BOA. TD. 184, s. 96; BOA. TD. 276, s. 141; BOA. TD. 496, s. 175; BOA.

TD. 501, s. 165; TKGMKKA. TD. 173, vr. 88 a.

52 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 96; BOA. TD. 276, s. 125-126; BOA. TD. 496, s. 152;

BOA. TD. 501, s. 142; TKGMKKA. TD. 173, vr. 77 b.

53 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 97; BOA. TD. 276, s. 118-119; BOA. TD. 496, s. 147;

BOA. TD. 501, s. 137; TKGMKKA. TD. 173, vr. 75 a.

(27)

KURÂYÂ54: 1536’da 18 h., 19 n., 1 m., 13 ç.; 1552’de 27 h., 32 n., 5 m., 16 b., 11 ç.; 1572’de 63 n., 50 h., 13 m., 15 ç., 35 b.; 15¶GHQKPoE¶Õ

mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

$7ù$1$55: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN ND\GHGLOPLúWLU

1536’da 16 n., 11 ç.; 1552’de 20 n., 17 h., 3 m., 8 b., 9 ç.; 1572’de 22 n., 15 h., 7 m., 9 oE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWLGL

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

Bugünkü ismi Topçular56 olup, Suruç’un kuzeyinde bir köydür.

7(/6ø06ø057: 1520’de me]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU¶GDQo¶GHKPQoE¶GHQ

KPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWLGL

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶Ge 8984; 1584’de 8984 akçe idi.

TEL AHDAR58: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU¶GDQo¶GHQKPoE¶GH

QKPo¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWLGL+DVÕOÕ¶GD

8330; 1552’de 5523; 1572’de 6346; 1572’de 6346 akçe idi.

KIZIL ÖYÜK59: 1536’da 9 n., 8 ç.; 1552’de 15 n., 13 h., 2 m., 5 b., 7 ç.;

¶GHQKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH KDVÕOÕ

YDUGÕ

*QP]GH.Õ]ÕOK|\N60LVPLQGH6XUXo¶XQNX]H\LQGHELUN|\EXOXQPDNWDGÕU

54 BOA. TD. 184, s. 97; BOA. TD. 276, s. 133; BOA. TD. 496, s. 149-150; BOA. TD. 501, s. 139-140;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 76 a - 76 b.

55 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 98; BOA. TD. 276, s. 126-127; BOA. TD. 496, s. 148-149;

BOA. TD. 501, s. 138-139; TKGMKKA. TD. 173, vr. 75 b.

56 Birecik - Suruç, s. 30.

57 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 98; BOA. TD. 276, s. 116; BOA. TD. 496, s. 148; BOA.

TD. 501, s. 138; TKGMKKA. TD. 173, vr. 75 a - 75 b.

58 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 99; BOA. TD. 276, s. 119-120; BOA. TD. 496, s. 145-146;

BOA. TD. 501, s. 135-136; TKGMKKA. TD. 173, vr. 74 a - 75 b.

59 BOA. TD. 184, s. 99; BOA. TD. 276, s. 124; BOA. TD. 496, s. 144; BOA. TD. 501, s. 134;

TKGMKKA. TD., vr. 73 b.

60 Birecik - Suruç, s.30.

(28)

7(/ %(1ø $/ø61: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODUDN

ND\GHGLOPLúWLU¶GDQo¶GHK, 35 n., 3 m., 18 ç., 14 b.; 1572’de 65 QKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

TEL ESVED62: ¶GH PH]UDGÕU 6RQUDNL WDKULUOHUGH N|\ RODrak ND\GHGLOPLúWLU¶GD K QPo¶GHQKPoE

¶GHQKPoE¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWLGL

+DVÕOÕ¶GH¶GD¶GH¶GH¶GH000 akçe idi.

ECELLÜ’S - SAFERÎ63: ¶GD N|\ ROXS QIXV ND\GÕ \RNWXU +DVÕOÕ 

DNoHLGL6RQUDNLND\ÕWODUGD\RNWXU

2ö8/%(ö64: 1536’da 6 h., 6 n., 1 b.; 1552’de 9 n., 2 h., 1 m., 10 ç.; 1572’de 25 n., 6 h., 30 ç., 1 m.; 1584’de 27 n., 24 h., 28 ç., 2 b., 2 m. mevcut idi.

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

*QP]GHEXLVLPGH6XUXo¶XQNX]H\EDWÕVÕQGDELUPH]UDEXOXQPDNWDGÕU

.$5$$/ø65: 1536’da 44 h., 6 n., 2 m., 1 b.; 1552’de 11 n., 9 h., 2 m., 5 b., 5 ç.; 1572’de 1QKPoELPDP¶GHQKPoE¶Õ

mevcuttu.

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

Günümüzde Kara Ali66LVPLQGH6XUXo¶XQJQH\LQGHELUPH]UDEXOXQPDNWDGÕU

61 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 99-100; BOA. TD. 276, s. 122; BOA. TD. 496, s. 140-141;

BOA. TD. 501, s. 130-131; TKGMKKA. TD. 173, vr. 71 b. - 72 b.

62 BOA. MAD. 75, vr. 65 a; BOA. TD. 184, s. 100; BOA. TD. 276, s. 118; BOA. TD. 496, s. 154; BOA.

TD. 501, s. 144; TKGMKKA. TD. 173, vr. 78 b.

63 BOA. TD. 184, s.100.

64 BOA. TD. 184, s. 115; BOA. TD. 276, s. 160; BOA. TD. 496, s. 220; BOA. TD. 501, s. 210;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 11 b - 12 a.

65 BOA. TD. 184, s. 115; BOA. TD. 276, s. 159; BOA. TD. 496, s. 215; BOA. TD. 501, s. 205;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 109 a.

66 Birecik - Suruç, s.30.

(29)

(%(0(95ø67: 1536’da 24 n., 16 ç.; 1552’de 17 n., 18 ç.; 1572’de 13 n., 30 ç., 1584’de 13 n., 32 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

.(3(5/ø68:¶GDQo¶LROXSKDONÕ7UNPHQYHPVOPDQGÕ¶GH

PH]UDGÕU+DVÕOÕ¶GD¶GHDNoHLGL

ùh.5h69: 1536’da 9 n., 9 ç.; 1552’de 19 n., 12 h., 7 m., 8 ç.; 1572’de 11 n., 8 h., 2 m., 6 ç., 3 b.; 1584’de 14 n., 11 h., 6 ç., 2 b., 3 m.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoe idi.

ù(<+d2%$170: 1536’da 4 n., 5 ç.; 1552’de 22 n., 12 h.; 1572’de 11 n., 10 ç.;

1584’de 31 n., 16 ç.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

<$/18=0$ö$5$71: 1536’da 3 h., 5 n., 2 m.; 1552’de 2 n., 1 h., 1 m., 1 ç.;

¶GHQKPo¶GHQKPoE¶ÕPHYFXWWX

+DVÕOÕ¶GD¶GH¶GH¶GHDNoHLGL

KARA OYUK72: 1520’de mezra idi. Sonraki tahrirlerde köy olarak ND\GHGLOPLúWLU¶GDQ m., 9 ç.; 1552’de 19 n., 18 h., 1 m., 13 ç., 5 b.; 1572’de 25 n., 16 h., 9 m., 17 ç., 5 b.; 1584’de 27 n., 22 h., 18 ç., 18 b., 5 m.’i mevcuttu.

+DVÕOÕ ¶GD ¶GH ¶GH ¶GH DNoH LGL

Günümüzde Karahöyük73 isminde bir köy SXUXo¶XQNX]H\LQGHEXOXQPDNWDGÕU

67 BOA. TD. 184, s. 115-116; BOA. TD. 276, s. 158; BOA. TD. 496, s. 215; BOA. TD. 501, s. 205;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 109 a.

68 BOA. TD. 184, s. 116; BOA. TD. 276, s. 141.

69 BOA. TD. 184, s. 116; BOA. TD. 276, s. 161; BOA. TD. 496, s. 222-223; BOA. TD. 501, s. 212-213;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 113 a.

70 BOA. TD. 184, s. 117; BOA. TD. 276, s. 166; BOA. TD. 496, s. 234; BOA. TD. 501, s. 224-225;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 119 a - 119 b.

71 BOA. TD. 184, s. 117; BOA. TD. 276, s. 159; BOA. TD. 496, s. 225; BOA. TD. 501, s. 215;

TKGMKKA. TD. 173, vr. 114 a - 114 b.

72 BOA. MAD. 75, vr. 54 b; BOA. TD. 184, s. 117-118; BOA. TD. 276, s. 162; BOA. TD. 496, s. 224;

BOA. TD. 501, s. 214; TKGMKKA. TD. 173, vr. 113 b - 114 a.

73 Birecik - Suruç, s.79.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :