Daha da iyisini yap Tarzan m

Tam metin

(1)

TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 26 19 3 4 62 27 60

2 Trabzon 26 18 6 2 54 21 60

3 Bursa 26 14 9 3 42 20 51

4 Gaziantep 26 13 7 6 34 22 46

5 Kayseri 26 12 7 7 35 27 43

6 Eskiflehir 26 11 8 7 29 25 41

7 Befliktafl 26 11 6 9 41 31 39

8 Manisaspor 26 11 2 13 39 40 35 9 ‹.B.B. Spor 26 10 4 12 32 32 34 10 Karabükspor 26 9 7 10 38 40 34 11 Galatasaray 26 10 3 13 29 34 33 12 Ankaragücü 26 8 8 10 36 43 32

13 Antalya 26 7 9 10 24 34 30

14 G.Birli¤i 26 7 7 12 28 41 28

15 Sivas 26 6 7 13 32 46 25

16 Bucaspor 26 5 6 15 19 40 21 17 Konyaspor 26 3 8 15 20 39 17 18 Kas›mpafla 26 4 5 17 23 55 17

Galatasaray:1 Fenerbahçe:2 Kas›mpafla:1 Manisaspor:0 Gaziantep:4 ‹.B.B.Spor:1 Konyaspor:0 Antalyaspor:0 Befliktafl:4 Kayserispor:2 Eskiflehir:1 DÇ Karabük:0 Bucaspor:0 Sivasspor:4 G.Birli¤i:1 Trabzonspor:2 Bursaspor:0 Ankaragücü:0

26. Hafta Sonuçlar›:

SPOR TOTO SÜPER L‹G

Karabükspor Gaziantepspor Sivasspor Befliktafl Ankaragücü Eskiflehirspor Trabzonspor Konyaspor Manisaspor Gençlerbirli¤i Kayserispor Kas›mpafla

‹.B.B.Spor Bucaspor Fenerbahçe Bursaspor Antalyaspor Galatasaray

27. Hafta Maçlar›:

31 Mart 2011 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 76•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

■ 2. SAYFADA

Karaman eski futbolcularla biraraya geldi

K‹M?

Yar›flmaya büyük ilgi var. www.manisaspor.org.tr adresinde oylama sürüyor.

Siz de aday›n›z› belirleyin, oylamaya kat›l›n... ■ SAYFA 4 ve 5’TE

Çok tak›m gördüm ve çok maça ç›kt›m. Manisas- por’da ise çok farkl› fleyler ö¤renmeye bafllad›m.

Hikmet Hoca çok farkl› bir insan ve ondan ö¤re- nece¤im çok fley oldu¤una inan›yorum. ‹yi bir ho- ca ve iyi tak›m arkadafllar›m var. Kiflilikleri d›fl›nda futbolcu ve antrenör kimlikleri ile bana çok fley verebilecek bir tak›m içindeyim. Daha önce de söyledi¤im gibi bana inanan insanlar var. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapaca¤›ma söz ve- riyorum. ■ SAYFA 8’DE

mahçup etmeyece¤im”

■ 3. SAYFADA

ISO 9001:2008 e¤itimleri devam ediyor

■ 3. SAYFADA

Skorbordumuz Gençlerbirli¤i maç›nda haz›r

■ 7. SAYFADA

Donat›mspor yola devam ediyor: 3-0

Donat›mspor, rövanfl maç›nda Gaybiefendi’yi 3-0 ma¤lup ederek

2. yar›daki yükselifle devam etti.

A2’lerimiz Galatasaray’a

penalt›yla boyun e¤di

■ 7. SAYFADA 0-1 3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Hedefler Beklentiler

7. SAYFADA

MUHARREM KAZER

Ertu¤rul Dilek Tesisleri

Daha da

iyisini yap Tarzan›m

Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 27. haftas›nda Gençlerbirli¤i’ni konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü oynanacak karfl›laflma saat 14:00’te bafllayacak.

Ligde rahat bir konuma do¤ru ilerleyen ekibimiz bu maçla birlikte bir seri yaka- layarak ligde daha da iyi ifller yapabile- ce¤ini göstermek istiyor. ■ 6. SAYFADA

Manisaspor Bisiklet Tak›m›

MAN‹SALILARLA TANIfiTI ■ 4-5. SAYFADA ■ 3. SAYFADA

Futbolcular›m›z alk›fl› hak ediyor

Karaman:

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN • Haflim ELMALI Muharrem KAZER • Beyhan YÖRÜR

Bilgi ‹fllem Alican ‹NCE Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama 236 231 4505

Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232 251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:76

Bask› Tarihi: 30 Mart 2011

M E fi ‹ N Y U V A R L A ⁄ I K A L E M E A L D I L A R

‹flte Öyle Bir fiey

● Hakan Dilek

Futbol dünyas›n›n zalim bir p›r›l- t›s› var; flöhretleri tez eskiten, iyi zamanlar›n› geride b›rakanlar›

derhal terk eden… "Efsane" ola- rak kayda geçen birkaç talihlinin d›fl›ndakiler, vefas›zl›¤›n, unutu- flun karanl›¤›na gömülürler. Fut- bolun gitgide silinmekte olan ro- mantizminin yazar› Hakan Dilek, bu kadere karfl› koyan bir futbol- sever... "Efsaneler" yan›nda, her birinin ayr› ayr› meziyetleri, ayr›

kiflili¤i olan futbolcular›n "güzelliklerini"; bun- lar› unutmaman›n faziletlerini; futbolun de¤i- flik zamanlar›n›, de¤iflik tatlar›n› anlat›yor.

Eski zaman futbolcular›: Kamil Aktan, Coflkun

Özar›, Basri Dirimlili, Ogün Alt›parmak, Metin Oktay. 70’lerin ustalar›: Yavuz fiimflek, Sanl›

Sar›alio¤lu, Metin Kurt, Erol Togay.

80’lerin ve 90’lar›n y›ld›zlar›: Aykut Kocaman, R›dvan Dilmen, Metin Tekin. Karadeniz çocuklar›: Sam- sunspor’un "flehit" tak›m›, kaleci Adem, Trabzonsporlu Hüseyin. De- liler: Sadullah, Bahtiyar. Ayr›ca...

Futbolcu lakaplar› ve "gurbetçilik"

meselesi...bu kitapta ele al›n›yor.Bu kitapla ilgili güçlü kalemlerin gö- rüfllerden baz›lar› ise flöyle:

"Kafas›n› her kald›r›fl›nda gökte parlayan ‘futbol mehtab›’n› gören- ler bilmeliler ki, bu ay›n arka yüzü daha ayd›nl›k..." Haflmet Babao¤lu

" ‘‹yi ki futbolun hayat›mda bir yeri var’ duy- gusunu efendilikle yaflatan yaz›lar bunlar..."

Akif Kurtulufl

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, geçir- di¤i ani rahats›zl›k nedeniyle CBÜ Hastane- si’nde tedavi alt›na al›nan Mart› Zeki lakapl›

Manisaspor taraftar› Zekir Deflat’a geçmifl olsun ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özcan Nalbantlar ve Emre Hasgör ile birlikte zi- yareti gerçeklefltiren Karaman, Deflat’a Manisas- por formas› hediye etti. Teknik Direktörümüz Hik- met Karaman, Deflat’a acil flifa dile¤inde buluna- rak moral verirken, Deflat ziyaretten dolay› büyük memnuniyet duydu¤unu belirterek teflekkür etti.

Karaman ziyaret sonras›nda Deflat’›n durumuyla ilgili doktorundan detayl› bildi ald›.

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Manisasporlu Futbolcular Derne¤i’ni ziya- ret etti. Karaman ziyarette, Mani- saspor’a hizmet etmifl kifliler ile bir arada olmaktan büyük mem- nuniyet duydu¤unu söyledi.

Teknik Direktörümüz Hikmet Ka-

raman, yönetim kurulu üyemiz Emre Hasgör ve antrenörümüz Re- ha Kemal Erginer ile birlikte 28 Mart Pazartesi günü Manisasporlu Futbolcular Derne¤i’ni ziyaret etti. Gerçeklefltirilen ziyarette der- nek baflkan› Bülent Hasgönüllü ve dernek yönetim kurulu üyele- riyle bir araya gelen Karaman, Manisaspor’a futbolcu olarak hiz- met etmifl kiflilerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duy-

du¤unu belirterek, "Burada hepi- mizin ortak paydas› Manisaspor.

Burada oldu¤u gibi Manisa’n›n her yerinde ‘Manisaspor’un daha iyi yerlere gelmesi için neler ya- pabiliriz?’ düflüncesi olmal›" diye konufltu. Manisasporlu Futbolcu- lar Derne¤i’ni Baflkan› Bülent Hasgönüllü de Teknik Direktör Hikmet Karaman’› derneklerinde görmenin mutlulu¤unu yaflad›klar›n› ifade ederek, "Manisaspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile daha da iyi yerlere gelecek- tir." diye konufltu. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, ziyaret- te derne¤e üzerinde futbolcular›m›z›n imzas›n›n bulundu¤u Mani- saspor formas› hediye etti.

Futbolun en "canl›" unsurlar›n- dan biri: Taraftar. Tezahüratlar- da, "zor" kazan›lan maçlarda, ta- k›m›n en "s›k›nt›l›" günlerinde, ya¤murda, çamurda, deplasman- da her zaman haz›r ve nâz›r…

fiimdilerde "yenilenen" bir profile sahip olsa da hep tribünde en ç›lg›n haliyle ya da gözyafllar›yla resmedilen hep o Taraftar…

Bir dekor? Bir sosyolojik araflt›r- ma nesnesi? Bir müflteri grubu?

Bir dost meclisi? Bir popüler kül- tür ortam›? Bir tutku? Bir "deli- lik"? Bir kriminal problem?

Murat Toklucu’nun kitab›, Türkiye’de ta- raftarl›k dünyas›ndan profiller, manzaralar, portreler sunuyor.

Türk tipi holiganl›k...

‹stanbul’un "merkezî" taraf- tar gruplar›:

"Çarfl›", UltrAslan, Fener- list...

Ruhunu tak›m›na gömen- ler: Kocaelisporlu Mehmet Tafl, Bursasporlu "Hatçe Recep"...

Bir efsane, bir tarih: Ami- go Orhan... Ve "orada" ta- raftarl›k:Diyarbak›rspor...

Zaten kitap, tribünlerde gi- derek daha az avaz bulan bir tezahürata gösterilen vefa gibi: "Yenilsen de baz› baz› / Tarafta- r›n buna raz› / Sen flampiyon olmasan da / Biz çekeriz cefas›n› / Senin için…"

Taraftar›n Seninle Murat Toklucu

Karaman eski futbolcularla

biraraya geldi

Makedon heyete forma jesti

M

anisa Makedon Göç- menleri Derne¤i 471.

Mesir Festivali kapsa- m›nda Manisa’ya gelen Make- don heyet için bir yemek dü- zenledi. Yeme¤e, Manisa Make- don Göçmenleri Derne¤i Baflka- n› ve Manisa Belediyesi Meclis Üyesi Ali Taylan’›n düzenledi¤i yeme¤e Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok say›da dernek üyesi kat›ld›. Manisaspor Yöne- tim Kurulu Üyemiz Özcan Nal- bantlar’›n da kat›ld›¤› yemekte, Makedon heyete, Manisaspor formas› hediye edildi. An›t Kafe Restoran’da düzenlenen yeme¤e

yaklafl›k 250 kifli kat›ld›. Balkan müziklerinin çal›nd›¤› yeme¤e kat›lan dernek üyelerinin büyük bir k›sm› flehir d›fl›ndan kat›l›r- ken, uzun süredir bir araya ge- lemeyen üyeler bol bol sohbet edip hasret giderdi. Yemekte konuflma yapan Manisa Make- don Göçmenleri Derne¤i Maz- lum Yüzgider, "Makedon Göç- menleri Derne¤i olarak düzenle- di¤imiz bu organizasyon ile uzun süredir bir arya gelmeyen üyelerimizle bulufltuk. Bu tür or- ganizasyonlar Makedon kültürü- nü yaflatmak ve gelecek nesille- re aktarmakta önem tafl›r. Bu

organizasyona çok uzaklardan gelen üyelerimiz birlik ve bera- berli¤imizin ne kadar güçlü ol- du¤unu gösterdiler tüm kat›l›m- c›lar›n ayaklar›na sa¤l›k" dedi.

Yeme¤e kat›lan ve ayn› zaman- da Makedon Göçmeni olan Sa¤- l›k ‹fllerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Özcan Nalbant- lar, misafir heyet baflkan› Ned- cat ‹smaili’ye Makedonya yaz›l›

Manisaspor formas› hediye etti.

Aralar›nda Makedon ifl adamlar›

ve bürokratlar bulunan heyet hat›ra foto¤raf› çekildikten son- ra, yemek canl› müzik eflli¤inde devam etti.

Zekir Deflat’a anlaml› ziyaret

HAFTANIN GÜZELLER‹

B

u haftan›n güzelleri birbirinden ya- k›fl›kl› iki delikanl›. Onlar Manisas- por’un hiçte yabanc›s› de¤il. Mani- saspor’un antrenmanlar›n› s›k s›k ziyaret eden Isaac Promise’in o¤lu Junior Isaac ile onun yak›n arkadafl› olan, Tar›k Alm›fl Spor Tesisleri Müdürü Ümit Akda¤’›n o¤- lu Utkan. Antrenman sonras› sahan›n bofl kalmas›n› f›rsat bilen iki minik beraber oyun oynad›ktan sonra objektiflere de poz verdiler. Ayn› dili konuflmamalar›na ra¤men oldukça iyi anlaflan 2,5 yafl›ndaki Junior ile 3,5 yafl›ndaki Utkan bu haftan›n güzelleri olarak konu¤umuz oldu.

Minik bebeler do¤ufltan

Manisasporlu

G

eçti¤imiz hafta Manisa Do¤um Evi’nde dün- yaya gözlerini açan bebeklerin ilk hediyeleri Manisaspor’dan geldi. Manisaspor Store’da sat›fla sunulan "Do¤ufltan Ceyn" ve "Do¤ufltan Tar- zan" bebek k›yafetlerinden Manisa Do¤um Evin’de dünyaya gelen bebeklere hediye edildi.

Manisasporluluk ruhunu daha dünyaya gözlerini açan bebeklere afl›lamak isteyen Manisaspor, Do-

¤um Evi’de yatmakta olan k›z ve erkek bebeklere yeni do¤an k›yafetleri hediye etti. Manisaspor Sto- re Genel Koordinatörü Kadir Baflakyaz›c›lar, Do-

¤um Evi idaresinin de izni ile Manisaspor Store ürünlerini dünyaya geleli 1 gün ile 1 hafta olan be- beklere da¤›tt›. Bebeklerin aileleri Manisaspor’un bu jestini mutlulukla karfl›larken, ilk bebek k›yafeti- ni henüz 2 günlük olan Damla bebek giydi. "Do-

¤ufltan Ceyn" yaz›l› siyah beyaz z›b›n tak›m› içinde poz veren minik bebek en genç Manisaspor taraf- tarlar›ndan biri oldu. Do¤um evinde bak›m ve te- davi alt›ndaki toplam 13 bebe¤in tamam› Manisas- porluluklar›n› giydikleri k›yafetler ile tescillediler.

(3)

nsanlar hayatla- r›nda hedefleri- nin, beklentile- rinin gerisinde ka- labildikleri gibi ba- zen bunlar›n öte- sine de geçebili- yor.

Geride kald›kla- r›nda; beklentiler de¤iflip, hedefler

nispeten küçüldü¤ü gibi bunu yakalad›k- lar› ya da geçtiklerinde ileriye do¤ru da tafl›nabilmekte. Bu insanlar›n do¤as›nda yer alan bir davran›fl bir düflünce tarz›.

Bulundu¤u yerden ilerideki konumunun belirlemek de diyebilmek mümkün.

Bunlar› düflünürken, planlarken gerçek- çi veya hayalci ya da karamsar yada iyimserlik ars›nda de¤iflik yerlerde belir- leyebiliyoruz.

‹nsanlar için böyle olurken kurumlar için olmamas› da düflünülemez. Kurum- lar›nda onu belirleyen unsurlarla birlikte böyle hedeflerini ve beklentilerini olufl- turuyorlar. Futbol kulüpleri de elbette bundan müstesna de¤iller. Haftal›k, se- zonluk ve daha ötesinde düflünceleri de tafl›yorlar. Taraftar, o hafta iyi skor al- maktan, rekabette oldu¤u tak›m› yen- mekten ve ondan daha iyi olmaktan, sezon sonunda iyi bir yerde olmaktan, flampiyon olmaktan bahseder. Yönetim ise tüm bunlarla birlikte kal›c›l›ktan, te- sisleflmeden, gelir kaynaklar›ndan vb.

oluflan bir bütünlü¤ü ileriye tafl›nmay›

düflünmektedir.

Yine her zaman oldu¤u gibi Manisas- por üzerinden de¤erlendirsek; tak›m›- m›z›n da dünü bugünü ve yar›n› ilgili herkes taraf›ndan farkl› de¤erlendiril- mektedir. Baflar›s›zl›k ile baflar› aras›nda bir yer ve durum tespiti herkes için farkl› farkl›. Gelinen yerden bugüne ge- linen noktay› de¤iflik yüzdeler içinde ba- flar›l› ve baflar›s›z olarak de¤erlendirebi- liyorsak, gidece¤imiz yeri de farkl› belir- leyebiliriz. Herkes bulundu¤u zaviyeden bakt›¤› ve gördü¤ü yer ile gidilecek yeri farkl› farkl› görebilmekte. Günü, geldi¤i- miz ve durdu¤umuz yeri yak›n de¤er- lendirsek de gidilecek yol hakk›nda de-

¤iflik düflünceler içindeyiz.

Baflar› k›staslar› da bakana göre elbette farkl›l›k arzediyor. Kimi için o haftaki sonuç geçerli iken, baflka birileri için de sonuçlarla birlikte baflka birçok belirleyi- ciyi bunun içine dahil edilebilir. Kimisi için baflar› veya baflar›s›zl›k bir tek un- sur iken daha genifl bakabilenler de da- ha genifl bir manzaray› görebiliyor.

Bu anlat›lanlar içine Manisaspor ad›na düflünen, konuflan, sorumluk tafl›yan veya tafl›mayan herkes dahil. Kimse bu- nun d›fl›nda bir yerde durmuyor, dura- m›yor. Hele ki, bir flehir tak›m› isek ve flehrin en önemli markalar›ndan biri isek d›flar›da kalabilmek de imkans›z.

Hep birlikte beklentilerimiz ve hedefle- rimizi daha ilerilere do¤ru da tafl›mak gerekiyor. Bir kiflinin, bir zümrenin yapmas›n› beklemek sorumlulu¤u ve baflar›(s›zl›¤›)n›n tek kiflinin yada tek un- surun oldu¤unu düflünmek akl-› selim insanlar›n düflünce biçimi de de¤il.

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami De- lan ile birlikte Manisa’daki ulusal ve ye- rel medya kurulufllar›n›n temsilcileriyle bir araya geldi. Ufuk Plaza’da düzenlenen kah- valt›l› toplant›da Karaman Gençlerbirli¤i ma- ç›yla ilgili de¤erlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, "Oyuncular›ma flunu söyledim: ‹kili bütün maçlar›m›za bakaca¤›z.

Örne¤in birine yenilmifliz, di¤erini yenmek zorunday›z. Gençlerbirli¤i'ne ilk maç› kaybet- tik, flimdi almak zorunday›z. Karneye böyle

bakaca¤›z. Biz rövanfl› almak zorunday›z.

Gençlerbirli¤i son maç›nda Trabzonspor'dan 90. dakikada gol yedi. Hücum gücü iyi ve d›fl sahalarda çabuk kapan›p, kontra ata¤a ç›kan bir ekip. Gençlerbirli¤i maç›nda ben tüm fleh- rin statta olmas›n› istiyorum. Maçtan önce ta- k›m› alk›fllamas›n› istiyorum. Futbolcular›m bunu hak etti. Benim antrenörlük felsefemde 3 tane temel nokta var. Bir puan› taraftar ala- cak, bir puan› tak›m alacak, bir puan› da tek- nik heyet alacak. Böyle güzel bir atmosferde maç› oynarsak, kalan 8 haftada ligi çok iyi bir

yerde bitirebiliriz. Bir de maçlardan gelen ge- lirler var. 3 puan büyük bir para. Kulübümü- zün paraya ihtiyac› var. Kulüpler bütçelerini kazanaca¤› maçlara göre ayarl›yorlar" dedi.

Hedef, gelece¤in tak›m›

Sözlerinin devam›nda Manisaspor'u ligde b›- rakmak için Manisa'ya gelmedi¤ini ifade eden Karaman, "Beni kümede b›rak' teknik direktörlü¤ü için buraya getirilmedim ve ben zaten böyle çal›flmam. Futbolu gelifltirecek bir tak›m, oynad›¤› futbolla alk›fl alacak. Ben

gelece¤i yönelik sistemi ön planda gösteren bir tak›m oluflturmak için geldim. Manisaspor tak›m› fluanda yüzde 80'e yak›n oynad›¤› fut- bolla örnek tak›m haline geldi. Kalan 8 maçta da bunun üstüne ç›kmas› gerekiyor oyuncu- lar›m. Milli tak›m›m›z› seyrettik. Tam anla- m›yla bir tak›m vard› sahada. ‹ki, üç kiflinin hegemonyas› alt›nda mücadele eden de¤il, oynayan 11 ve kulübesi ile oynayan bir tak›m vard› sahada. Manisaspor da buna yak›n oy- namaya çal›flt›. Bizim tak›m›m›zda tak›m› ta- fl›yan oyuncudan çok, tak›m tak›m› tafl›yor."

ISO 9001:2008 e¤itimleri devam ediyor

Futbolcular›m›z alk›fl› hak ediyor

Karaman:

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, bas›n mensuplar›yla bir araya geldi¤i toplant›da Gençlerbirli¤i maç›n› almak zorunda olduklar›n› belirterek,

"Gençlerbirli¤i maç›nda ben tüm flehrin statta olmas›n› istiyorum. Maçtan önce tak›m› alk›fllamas›n› istiyorum. Futbolcular›m bunu hak etti." dedi.

19

May›s Stadyumu’na Yonca G›da’n›n deste¤iyle yap›m› gerçeklefltirilen led ekranl›, 32 m2 büyüklü¤ündeki skor- bordun teknik ifllemleri tamamland›. Gençler- birli¤i maç›yla birlikte faaliyete bafllayacak skor- bordun ilerleyen haftalarda yüklenecek yeni yaz›l›mlarla görselli¤i daha da artt›r›lacak.

Skorbordumuz Gençler maç›nda faaliyete geçecek

F

utbolcular›m›z›n antrenmanlarda en keyif ald›¤›

oyunlardan birisi ayak tenisi. Antrenmanlar ön- cesinde ayak tensinde birbirilerine rakip olan futbolcular›m›z burada hem kendilerini antrenmana haz›rlarlarken hem de bol bol e¤leniyorlar. Futbolcu- lar›m›z e¤lenmelerinin yan› s›ra bu oyunda galip gelebilmek içinde bir o kadar ciddiyet gösteriyorlar.

Ayak tenisinde keyifli dakikalar

M

anisaspor’un kurumsallaflma çal›fl- malar› kapsam›nda büyük önem verdi¤i ISO 9001:2008 Kalite Sis- temleri için e¤itim çal›flmalar› devam edi- yor. Manisaspor idari personelinin ard›n- dan altyap› antrenörlerimiz de hafta içi dü- zenlenen programa kat›larak ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Program› uygulamalar› hak- k›nda ayr›nt›l› e¤itim gördüler. Uluslararas›

alanda kabul görmüfl bir yönetim sistemi olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem- leri sürecinde Manisaspor’un tüm birimleri sistemi uygulanmas› için gerekli çal›flmalar yürütülürken, altyap› e¤itim çal›flmalar› 19 May›s Stad›’nda bafllad›.

Yönmas Dan›flmanl›k E¤itim Belgelendirme Firmas› Dan›flman› ve E¤itmeni Meltem Soysal taraf›ndan verilen e¤itimler, tüm

birimlere yap›lacak olan uygulama ile sona erecek. E¤itim çal›flmalar› sonras› sistem uygulama aflamas›na geçilecek.

(4)

Heyecan devam ediyor

✓ CUMHUR‹YET ANADOLU L‹SES‹:

‹sa Sert:

Futbol branfl›

ile yar›flmam›zda yer alan

‹sa hem s›cak kanl› hem de sevilen bir ö¤renci.

Amatör olarak halen yeflil sahalarda top koflturan amatör ruhu kaybetmemifl, sporcu kimli¤ini ön planda tutan yetenekli bir isim.

Nuray Ac›:

Yar›flmam›- z›n bir di¤er iddial› isimle- rinden biri de Judo branfl›

ile yar›flmam›zda yer alan Nuray. Güleryüzlü ve sem-

patik sporcumuzun ne kadar sevildi¤i ald›¤› destekten de belli oluyor. Ar- kadafllar›n›n sürekli oy gönderdi¤i sporcumuzun kazand›¤› derecelerden baz›lar› flöyle: Gençler Türkiye fiampiyonas› Elemeleri 2.lik, Gençler Türki- ye fiampiyonas› Türkiye 5.li¤i, Gençler Türkiye fiampiyonas› Türkiye 2.li¤i

✓ FAT‹H ANADOLU L‹SES‹

Kadir Kadero¤lu:

"O "öyle sevi- len bir ö¤renci ve ayn› oranda sayg›

gören bir sporcu ki, sadece Fatih Anadolu Lisesi ö¤rencileri de¤il, Ma- nisa Merkezde e¤itim veren baflka okullar›n ö¤rencileri bile Kadir Kade- ro¤luna oy veriyorlar. Futbol branfl›n- da yar›flan sporcumuz gelecek vaad eden baflar›l› bir sporcu.

Seda Osmano¤ullar›:

Seda Os- mano¤ullar›: Atletizm, futsal ve bas- ketbol branfllar› ile ilgilenen Seda komple bir sporcu olman›n yan›nda, Manisa Gençler Atletizm fiampiyona- s›nda kazand›¤› 2.lik ve Cumhuriyet Kupas›nda ald›¤› 2. Madalyas› ile de ad›ndan söz ettiren bir genç.

✓ HAL‹T GÖRGÜLÜ L‹SES‹

Tayfun Tafl:

Minderin güçlü ismi Tayfun Tafl Gençler Türkiye fiampiyo- nas›’nda 4 defa 1. 3 defa 2. Oldu.

Baflar›larla dolu bir spor kariyeri olan Tayfun Tafl gelecekte Türkiye’nin ad›- n› ulusal platformda duyuracak isim- lerin bafl›nda geliyor.

Ceren Uzun:

Ceren Uzun: Ce- ren’in cimnastik branfl›nda dünya 1.li¤i kazanm›fl baflar›l› bir sporcu.

Kazand›¤› uluslar aras› baflar›lar ile sadece okulunu, ailesini ve ö¤retmen- lerini de¤il Manisal›lar› da gururland›- r›yor. Bir çok uluslar aras› turnuvada ilk üç aras›na girmeyi baflaran Ceren iddial› isimler aras›nda yer al›yor.

✓ HASAN

TÜREK ANAD.

L‹SES‹

Polat Parlak:

Kendi yafl gurupla- r›nda il genelinde kazan›labilecek en önemli baflar›lara imza atan Polat Hentbol branfl›yla yar›flmam›zda yer al›yor. Lisesler aras› hentbol il birincili-

¤i, Türkiye Liseler aras› Hentbol flam- piyonas› grup 3.lü¤ü, Türkiye y›ld›zlar Çeyrek final Grup birincili¤i onun ka- zand›¤› baflar›lar›n sadece birkaç›.

Asya Erman:

Asya Erman: Yar›fl- mam›z›n en önde giden isimlerinden biri olan Asya Erman, kortlarda oldu¤u gibi yar›flmam›zda da rüzgar gibi esi- yor. Arkadafllar›n›n sürekli destekledi¤i Asya Erman, son iki y›ld›r kat›ld›¤›

turnuvalarda ad›ndan söz ettirirken, kazand›¤› Manisa ‹l birincilikleri yan›n- da milli tak›ma da göz k›rp›yor.

✓ MAN‹SA L‹SES‹

Selin Kalpak:

Manisa Lisesinin baflar›l› sporcusu Selin, flampiyona elemelerinde ald›¤› derecelerle gele- cekte ne kadar baflar›l› bir okçu ola- ca¤›n› ispatlad›. Sporcumuzun Türki- ye fiampiyonas› elemeleri 5.li¤i, Salon federasyon Kupas› elemeler 5.li¤i, Sa- lon okçuluk Türkiye fiampiyonas› ele- meler 7.li¤i dereceleri bulunuyor.

Berk Karaaslan:

Basketbol branfl› ile yar›flmam›z›n iddial› okullar›

aras›na girmek için mücadele eden Manisa Lisesinin aday› Berk Karaslan erkeklerin önde giden isimleri aras›n- da. Anadolu fiampiyonas› Basketbol Trnuvas›nda 2. Olan tak›mda yer alan Berk, 2 y›l ard arda Manisa 1. Si olan basketbol tak›m›n›n da as oyuncula- r›ndan.

Ç

o¤unlu¤u Türk 20 bisikletçiler- den oluflan, 6 yabanc› sporcu- nun da yer ald›¤› Manisaspor Bisiklet Tak›m›, Düzenlenen bas›n toplant›s› ile yerel ve ulusal bas›na ta- n›t›ld›. Manisa 19 May›s Stad›’nda dü- zenlenen bas›n toplant›s›na Manisas- por Yönetim Kurulu Baflkan› Kenan Yaral›, Accell A.fi. Bianchi Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Önder fienkon, Ebsat Lastik ve Yedek Parça LTD. Shimano Türkiye Temsilcisi Me- tin Cengiz, As Baflkan ve Bas›n Söz- cüsü Selami Delan ve Manisaspor Bi- siklet Tak›m› Antrenörü Luca Zele, Manisaspor Bisiklet tak›m› Menajeri P›nar Arp›nar Avflar ve Manisaspor Bi- siklet Tak›m› sporcular› kat›ld›.

Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Süleyman fiahin, CBÜ BESYO Müdürü Niyazi Eniseler, Manisaspor As Baflkan› Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bi- siklet Tak›m› Branfl Sorumlusu Gürkan Koyuncu, Manisaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Rahim Re- nan Çapra, Atilla Efendio¤lu, Fatih Y›ld›z, OSB Sanayicileri Derne¤i Koor- dinatörü Nihat Akyol’da toplant›y› ya- k›ndan takip ettiler.

"Hedef Manisa ad›n›

Dünyaya duyurmak"

Manisaspor’un kent ile bütünleflmesi- nin ad›mlar›ndan olan, di¤er spor branfllar›nda da flubeler açma projesi- nin ilkini bisiklet tak›m›n›n kuruluflu ile gerçeklefltirdiklerini bildiren Baflka- n›m›z Kenan Yaral› "Sporda kazan›la- cak baflar›lar bir kentin birleflmesini, kentlilik kimli¤inin yükselmesini de sa¤l›yor. Bisiklet tak›m›m›z› kurma- m›zdaki amaçlar›m›zdan biri de kenti- mizin ad›n› uluslar aras› arenaya tafl›- makt›r. Uluslar aras› Bisiklet Birli¤i ta- raf›ndan tescil edilen ilk Türk Tak›m- lar›ndan biri olan Manisaspor Bisiklet Tak›m›m›z›n hedefi uluslar aras› bafla-

r›lar kazanmakt›r. De¤erli bir hocam›z var. Tak›m›m›z güçlü ve hedefleri olan sporculardan kurulu. ‹yi bir tak›m ça- l›flmas› ile bu baflar›lar›n gelece¤ini umuyoruz. Biz bu tak›ma inan›yoruz ve bu ifl için seferberlik ilan ettik " de- di. Bianchi Yönetim Kurulu Baflkan›

Önder fienkon, Manisaspor’un çok

önemli bir ifl için kollar› s›vad› firma- m›z ad›na Manisaspor’un baflar›l› ol- mas› için gerekli deste¤i sa¤layaca¤›z"

diye konufltu. As Baflkan ve Bas›n Sözcümüz Selami Delan " Manisaspor bisiklet tak›m› flu anda yeni yetiflen bir fidan, bu fidan›n tohumu topra¤a düflerken, Manisaspor Bisiklet tak›m›-

na inan ve destek olan yönetim Kuru- lu üyesi arkadafllar›ma çok teflekkür ediyorum" dedi.

Bas›n toplant›s›nda Manisaspor Bisik- let Tak›m›’n›n, baflar›l› olmay› hedefle- di¤i, 47. Cumhurbaflkanl›¤› Türkiye Bi- siklet Turu'nda yar›flma flans› bularak, bisikletin flampiyonlar liginde boy gös- terece¤ini de bildiren Sportif Direktör Luka Zele, "Cumhurbaflkanl›¤› Kupa- s›’nda baflar›l› olmak istiyoruz. Tak›m›- m›z 2011 sezonu müsabakalar›nda etap ve genel klasman liderli¤i için ya- r›fl›rken, Türk sporcular ile olimpiyat puan› mücadelesi verecek. A Tak›m›n yan› s›ra Gençler ve Y›ld›zlar kategori- sinde gelecek vaat eden sporcular›m›z var. Manisaspor Bisiklet Tak›m› olarak temel hedefimiz Türkiye'de Bisiklet sporunun geliflmesine katk›da bulun- makt›r." fleklinde konufltu.

Bisiklet Tak›m›’ndan muhteflem flehir turu

Manisaspor K›talararas› Bisiklet Tak›- m› müsabakalardan önce ilk pedal›

Manisa caddelerinde bast›. Bas›n top- lant›s› ve kokteyl sonras›nda Manisa 19 May›s Stad›’ndan yola ç›kan bisik- letçilerimiz, Yönetim Kurulu Baflkan›- m›z Kenan Yaral› ve yönetim Kurulu üyelerimizin de takip etti¤i tak›m oto- büsü eflli¤inde bisikletlerle, önce Hü- kümet Meydan›, Do¤u Caddesi, Mal- ta, Moris fiinasi Çocuk Hastanesi Önü, Karaköy ve Sultan önünden geçen gü- zergah› takip ederek yeniden Manisa 19 May›s Satd›’na döndü. Turu ta- mamlayan sporcular Manisaspor Store Stad fiubesi’ni gezdiler. Manisaspor Genel Müdürü Alparslan Kaya ve Ma- nisaspor Store Genel Koordinatörü Ka- dir Baflakyaz›c›lar bisiklet tak›m› için haz›rlanan hediyeleri sporculara tak- dim ettiler. Sporcular program sonun- da bisiklet tak›m›m›z bisikletleriyle ko- naklad›klar› Anemon Otel’e geri dön- düler.

Dünya Bisiklet Birli¤i (UCI) taraf›ndan Yol Bisikletinde 2011 sezonu için Uluslararas› K›ta Tak›m› olarak tescil edilen Manisaspor Bisiklet Tak›m›, 2011 sezonu haz›rl›klar›n› sürdürürken Manisa’ya gelerek kent ve Manisal›lar ile tan›flt›.

Manisaspor Bisiklet Tak›m›

MAN‹SALILARLA TANIfiTI

Yönetim:

Baflkan: Kenan YARALI (Manisaspor Kulübü Yö- netim Kurulu Baflkan›) Genel Direktör: Selami DELAN (Manisaspor Kulübü Yönetim Kurulu As Baflkan›)

Genel Direktör: Nejat ALMIS (Manisaspor Ku- lubü Yönetim Kurulu As Baflkan›)

Branfl Sorumlusu:Gür- kan KOYUNCU (Mani- saspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi)

Teknik Ekip:

Tak›m Menajeri: P›nar Arp›nar Avflar Sportif Direktör: Luka Zele

Yard. Sportif Direktör:

Suat Torgay

Antrenör: Cenk Tufan Mekanik: Orhan fiahin Masör: Ak›n K›l›ç Masör: Cenk Uzunca

UCI K›ta Tak›m›

Sporcu Listesi Ahmet Akdilek, Andi Bajc, Marek Canecky,

Mustafa Çarfl›, Egemen Erçevik, Mevlüt Erkan, Ali Gülcan, Fatih Harmanc›, Gabor Kasa, Bünyamin Özdemir, Dean Podgornik, Timur Taflcan, Recep Ünalan, Tadej Valjavec, Jeremy Yates

Genç Tak›m Sporcu Listesi Emre fiahin, Ferhat Sezer, Salih Yerli, Muhammed Kelefl, Vahit Sayg›n.

2011 YARIfiMA SEZONU MAN‹SASPOR B‹S‹KLET TAKIM L‹STES‹

Bianchi’yi gezdiler

B

isiklet Tak›m›m›z teknik heyet ve sporcular ile birlikte 24 Mart Per- flembe günü sponsorlar›m›zdan Bianchi’nin davetlisi olarak Bianchi fabrikas›n› gezdiler ve yar›fllarda kullan›lacak bisikletlerini teslim ald›- lar. Organizasyonda ilk olarak Bisiklet Tak›m›m›za bir tan›t›m toplant›s› dü- zenlendi. Bianchi Yönetim Kurulu Baflkan› Önder fienkon, Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan ve Shimano Türkiye Distribütörü Ebsat LTD. fiT‹.

Genel Müdürü Ozan Yap›c›o¤lu’nun kat›ld›¤› toplant›da, Bianchi ve Shima- no yetkilileri taraf›ndan haz›rlanan slaytlarda Bianchi ve Shimano firmalar›

hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verildi. Bianchi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Önder fienkon toplant›da yapt›¤› konuflmada Manisaspor Bisiklet Tak›m› oluflumu- nun Türkiye’de bisiklet sporunun geliflimi anlam›nda çok önemli bir proje oldu¤unu belirterek sporcular›m›za baflar›lar diledi. Bisiklet Tak›m›m›z tan›- t›m toplant›s›n›n ard›ndan Bianchi fabrikas›n› gezerek, bisiklet üretiminin bütün aflamalar›n› görme imkan› buldular. Sporcular›m›z gezide bisiklet üre- tim aflamalar›n› çok yak›ndan incelediler. Gezinin ard›ndan bisikletçilerimi- ze Baflkan›m›z Kenan Yaral›, Bianchi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Önder fienkon, Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan ve Shimano Türkiye Dist- ribütörü Ebsat LTD. fiT‹. Genel Müdürü Ozan Yap›c›o¤lu’nun kat›ld›¤› tören ile özel olarak üretilen bisikletleri teslim edildi.

(5)

S‹Z‹N ADAYINIZ K‹M?

✓ MAN. GÜZEL SANATLAR VE SPOR L‹SES‹

Hatice Gökçe Kumru:

Potan›n baflar›l›

sporcusu Hatice Gökçe Kumru flimdiye kadar sahaya ç›kt›¤› tak›mlarda kaptanl›k görevini baflar›yla üstlendi. Baflar›l› basketbolcu bas- ketbol yaflam›na daha üst düzeyde devam etmek için hem okuluna hem de antrenman- lar›na zaman ay›r›yor.

Murat Demir:

Manisasporumuzun alt ya- p›s›nda forma giyen baflar›l› file bekçimiz spor kariyeri gelecek vaad eden sporcular›- m›z aras›nda yer al›yor. Fizik kapasitesi ve spor disiplini ile futbola profesyonel olarak devam edece¤i sinyalleri veren genç sporcu- muz için A tak›m kaleci adaylar›m›zdan de- sek yanl›fl olmaz.

✓ MAN‹SA ENDÜSTR‹

MESLEK L‹SES‹

Hazal Ülük:

Rüzgarla yar›flan bir di¤er isim de atletizm branfl› ile yar›flmam›zda yer alan Hazal Ülük, Manisa il birincili¤i ve il ikincili¤i derecelerini ulusal boyuta tafl›mak için antrenmanlar›na devam eden sporcunun centilmen kiflili¤i sporcu kimli¤inin en önemli parças›.

Süleyman Öztür:

Y›l›n ö¤renci sporcusu yar›flmas›na geride bafllay›p ortalara do¤ru yaklaflan isimlerden biri de Süleyman Öztürk.

Futbol branfl›nda spor hayat›n› devam ettiren Süleyman, geçti¤imiz y›l Manisa Liseleraras›

futbol turnuvas›nda 4 olan tak›mda yer ald›.

Kulübümüz Manisaspor tak›m› ile Türkiye 2.

si olan tak›m›n önemli bir parças›yd›.

✓ ÖZEL DORUK L‹SES‹

Mert Alp Ark›n:

Baflar›l› bir spor kariye- ri olan Mert Alp Ark›n geçen sezon Manisa ‹l 1. si olan Özel Doruk Lisesi Basketbol Tak›- m›n›n en güçlü silahlar›ndan biriydi. Ayn› ta- k›m ile bölge 1.li¤i ve Türkiye 3.lü¤ünü de yaflayan Berk Alp, genç milli basketbol tak›- m›m›z›n aday kadrosunda da yer ald›.

Arma¤an Daflcürcü:

At›c›l›k branfl›nda- ki tek bayan temsilci Arma¤an Daflcürcü, ka- t›ld›¤› birçok uluslar aras› müsabakada dün- yan›n en iyi ilk 50 sporcusu aras›nda yer al- may› baflard›. Geçti¤imiz y›l Türkiye Ateflli Silahlar fiampiyonas›nda 1. lik madalyas›n›

kazand›.

✓ TBMM 85. YIL ÇOK PROG. L‹SE.

Tu¤çe Gerikkafl:

Branfl› Atletizm olan Tu¤çe, bu y›l düzenlenen Manisa Gençler fiampiyonas›nda 2.lik madalyas›n› kazand›.

Oldukça zor bir branflta yar›flan Tu¤çe, ayn›

yar›flmada 3.lük derecesini de kazanmay› ba- flard›. Onun hedefi önce Manisa Gençler fiampiyonas›nda birincili¤i gö¤üslemek.

Sedat Efe:

Judo branfl› ile okulunu temsil eden Sedat Efe Bursa’da düzenlenen Türkiye flampiyonas›nda guruplar 1. si oldu. Manisa

‹l seçmelerinde 1. Olan baflar›l› sporcu ayn›

baflar›y› Azerbaycan’da düzenlenen müsaba- kalarda kazand›¤› 4.lük derecesiyle de gös- termiflti.

✓ MEHMET AK‹F ERSOY L‹SES‹

Bülent Cevahir:

Manisasporumuzun profesyonel futbol A tak›m›nda forma giyen Bülent Cevahir, spor hayat›n› profesyonel olarak devam ettiren genç bir yetenek. Spor Toto Süper lig ve A2 liglerde forma giyen futbolcumuz uzun y›llar futbol tak›m›m›z›n de¤iflmezleri aras›nda yer alacak gibi görü- nüyor.

Özge Cehdio¤lu:

Filenin sultan› Özge, sporu sa¤l›¤›n› korumak ve kaliteli bir yaflam tarz›na sahip olmak için yap›yor. Sporun amac›n›, centilmenlik toplumsal bir olgu ve rakiplere sayg› olarak aç›klayan voleybolcu gelecekte iyi bir antrenör ve beden e¤itimi ö¤retmeni olmak için de haz›rl›klara baflla- m›fl.

B

isiklet Tak›m›m›z Manisa program›n- da 26 Mart Cumartesi günü futbol ta- k›m›m›z› ziyaret etti. Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan, Bisiklet Tak›m›

Sportif Direktörü Luka Zele, Tak›m Me- najeri P›nar Arp›nar Avflar ve bisikletçi-

lerimiz, futbol tak›m›m›z›n Gençlerbirli-

¤i maç› haz›rl›klar›n› izledi. Ziyarette ilk olarak Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ve Bisiklet Tak›m› Sportif Di-

rektörü Luka Zele bir araya gelerek birbirlerine baflar›lar diledi. Bütün bi- sikletçilerimiz ile tek tek tan›flan Tek- nik Direktörümüz Hikmet Karaman, Manisaspor Bisiklet Tak›m›’n›n Türk Spor’u ad›na çok önemli bir oluflum ol- du¤unu belirterek, "47. Cumhurbaflkan- l›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nda, bisikletçi- lerimize baflar›lar diliyorum." dedi.

Futbolcular›m›z ve bisikletçilerimizin bir araya gelmesinde ise oldukça nefleli anlar yafland›. Futbolcular›m›z, tak›m›n bisiklet- lerini yak›ndan incelerlerken Brezilyal› futbolcumuz Kahe’nin bi- sikletlerden biriyle yapt›¤› k›sa tur ve "Kahe bisiklet tak›m›na transfer olacak" esprisi herkesi kahkahaya bo¤du.

Asbaflkan Bas›n Sözcümüz Selami Delan Manisaspor’un her iki branfl›ndaki sporcular›n›n bir araya gelmesiyle çok güzel bir tablo ortaya ç›kt›¤›n› belirterek, "Manisaspor futbolda da, bisiklet branfl›n- da da bu kenti en iyi flekilde temsil etmektedir. Manisaspor camias›

bisiklet tak›m› ile daha da büyümüfltür." diye konufltu.

Manisaspor Kulübü Baflkan› Kenan Yaral›, Manisaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyele- ri Bianchi Yönetim Kurulu Baflkan› Önder fienkon, Shimano Türkiye Temsilcisi Metin Cengiz ve Bisiklet Federasyonu Manisa ‹l Temsilcisi Muhlis Dimaç, Manisaspor Bi- siklet Tak›m› Genel Menajeri P›nar Arp›nar Avflar’›n kat›ld›¤› toplant›da Kulüp Baflka-

n›m›z Kenan Yaral› ve yönetim kurulu üye- lerimiz sporcular ile tek tek tan›flt›.

Sporcular çok mutlu

Manisaspor Kulübü Yönetim Kurulu Bafl- kan› Kenan Yaral› ve üyeler ile bir araya gelen Manisaspor Bisiklet Tak›m› sporcu- lar› Manisaspor’da bulunmaktan çok mut-

lu olduklar›n›, Manisaspor’un bisiklet ta- k›m› kurdu¤unu ö¤rendiklerinde bu ta- k›mda yer almak için ellerinden geleni yapt›klar›n› belirttiler. Manisaspor Kulübü bisiklet tak›m›n›n k›sa zamanda tak›m ru- hunu yakalad›klar›n› belirten sporcular, baflar› için ellerinden geleni yapacaklar›n›

belirttiler.

Yönetim Kurulumuz sporcular›m›z ile tan›flt›

Bisiklet Tak›m›m›z 24 Mart Perflembe günü Anemon Otel’de düzenlenen toplant›da ile Yönetim Kurulumuzla bir araya geldi.

Futbol

tak›m›na ziyaret

Futbol

tak›m›na

ziyaret

(6)

Futbolcular›m›z milli tak›mlar›nda görev ald›

Manisasporumuzda 6 futbolcumuz bu hafta milli tak›m maçlar›nda görev ald›. A2 Milli Tak›m›m›z›n, Finlandiya’y› 1-0 ma¤lup etti¤i özel maçta Mehmet 90 dakika görev al›rken, Yi¤it Göko¤lan 60 dakika oyunda kald›. Hüseyin Tok ise bu

maçta yedek soyundu. Simpson, Kanada Milli Tak›m›’n›n Antalya’da Belarus’u 1-0 ma¤lup etti¤i özel maçta 90 dakika forma giyerken Manucho Angola Milli Tak›m›’n›n Kenya ile oynad›¤› ve 2-1 ma¤lup oldu¤u karfl›laflmada tak›m›n›n tek golünü atan isim oldu. Oumar ise Gine Milli Tak›m›’n›n Madagaskar ile 1-1 berabere kald›¤› maçta 90 dakika sahada kald›.

M

anisal› at›c›lara Diyarbak›r’da yap›- lacak yar›fllar öncesinde Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Dr. Süleyman fia- hin, moral yeme¤i verdi. Antrenör Erdo¤an Karaöz, fiahin’e düzenlemifl oldu¤u bu mo- ral yeme¤i için teflekkür ederek, "Antal- ya’dan sonra Diyarbak›r’da da baflar›l› ola- ca¤›m›za inan›yoruz. Hedefimiz yeni rekorlar k›rarak, Manisa’m›z› at›c›l›k branfl›nda zirve- ye tafl›mak ve bunun içinde çal›flmalar›m›za

aral›ks›z devam ediyoruz." dedi. ‹l Müdürü fiahin ise, at›c›l›k branfl›n›n ilimizde lokomo- tif branfl oldu¤unu, hem bireysel hem de ta- k›m halinde her zaman baflar›l› oldu¤unu ve di¤er branfllar içinde örnek al›nmas› gerekti-

¤ini belirtirken, GSGM’nin vermifl oldu¤u Olimpik Sporcu Bursu’nu almaya hak kaza- nan 6 sporcu oldu¤unu ve bu say›n›n elde edilen baflar›larla ileriki zamanlarda artaca-

¤›na inand›¤›n› söyledi.

M

anisasporumuz Pazar günü Gençlerbirli-

¤i ile 10. kez karfl› karfl›ya gelecek. Si- yah-beyazl›lar, Gençlerbirli¤i ile Spor Toto Süper Lig’de flimdiye kadar oynad›¤› 9 maçta 5 ma¤lubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik ald›. Tak›m›m›z bu maçlarda ald›¤› 3 galibiyeti de 2006-2007, 2007-2008 ve 2009-2010 sezonla- r›nda oynanan d›fl saha maçlar›nda elde etti.

Manisaspor 9 maçta rakip fileleri 11 kez havaland›r›rken kendi kalesinde 12 gol gördü.

Gençler ile 10. randevu

■ 2005-2006

Manisaspor-Gençlerbirli¤i: 0-3 Gençlerbirli¤i-Manisaspor: 2-1

■ 2006-2007

Gençlerbirli¤i-Manisaspor: 0-5 Manisaspor-Gençlerbirli¤i: 0-3

■ 2007-2008

Gençlerbirli¤i-Manisaspor: 0-2 Manisaspor-Gençlerbirli¤i: 1-2

■ 2009-2010

Gençlerbirli¤i-Manisaspor: 0-2 Manisaspor-Gençlerbirli¤i: 0-0

■ 2010-2011

Gençlerbirli¤i-Manisaspor: 2-0

‹ki tak›m aras›nda oynanan maçlar ve sonuçlar›:

Maç›n hakemi Serkan Ç›nar

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karfl›laflmalar›nda görev alacak hakemler aç›kland›. Manisasporumuzun Gençlerbirli¤i ile oynaya- ca¤› karfl›laflmay› ‹stanbul Bölgesi hakemlerinden Serkan Ç›nar yönetecek. Karfl›laflmada Ç›nar’›n yard›mc›l›klar›n› Orkun Aktafl ve Alpaslan Dedefl yapacak. Maç›n 4. hakemi ise Sertan Bakan.

M

anisasporumuz Spor Toto Süper Lig’in 27. haftas›nda Gençlerbirli¤i’ni konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü oynanacak karfl›laflma saat 14:00’de bafllayacak. Ligde rahat bir konuma do¤ru ilerleyen ekibimiz bu maçla birlikte bir seri yakalayarak ligde daha da iyi ifller yapabilece¤ini göstermek isti- yor. Milli tak›m maçlar› nedeniyle verilen aran›n ard›ndan lige Gençlerbirli¤i ma- ç›yla bafllang›ç yapacak olan Manisasporumuzda teknik ekip ve futbolcular›m›z camiaya süper ligdeki en iyi sezonunu yaflatmak istiyorlar. Bu yolda taraftar›n›n da deste¤ine ihtiyaç duyan siyah-beyazl›lar Pazar günü 19 May›s Stadyumu’nu dolu görmek istiyorlar. Ligde rahat bir flekilde yoluna devam eden ekibimizde hedef bir seri yakalayarak daha da üst s›ralara t›rmanmak.

Daha da iyisini yap Tarzan›m

A

Tak›m›m›z, Gençlerbirli¤i ha- z›rl›klar›nda A2 Tak›m›m›z ile oynad›¤› antrenman maç›n› 6- 0 gibi farkl› bir skorla kazand›.

30’ar dakikadan iki devre halinde 60 dakika oynanan maça A Tak›m, Bu- lut, Eren, Dixon, Ferhat, Bekir, Mu- rat, Iwanski, Kahe, Ahmet ‹lhan, Isa- ac ve Makukula 11’iyle ç›karken, A2 Tak›m› ise maça Faruk, Deniz, Yi¤it

‹ncedemir, Ali F›rat, Burakcan, Fatih Y›lmaz, Eray, Onur, Bülent, Hakan ve ‹brahim 11’iyle ç›kt›.

Karfl›laflmada 19. dakikada Isaac ilk golü kaydetti. Daha sonra 23. daki- kada Ferhat’la bir gol daha bulan A Tak›m, devreyi 2-0 önde tamamlad›.

39’da Murat Erdo¤an, 45’te Maku- kula, 50’de Ahmet ‹lhan ve 59’da Kahe skoru belirleyen isimler oldular.

Gençlerbirli¤i provas›

6-0

Biletler sat›fla ç›kt›

M

anisasporumuzun, Gençlerbirli¤i ile oy- nayaca¤› Spor Toto Süper Lig 27. hafta karfl›lafl- mas›n›n biletleri 29 Mart Sal›

günü saat 11:00’den itibaren Manisaspor Store Çarfl› fiube- si’nde, Biletix internet site- sinde ve Biletix Ça¤r› Merke- zi’nde sat›fla ç›kt›. Biletlerin sat›fl› maç günü Biletix stat giflelerinde devam edecektir.

Gençlerbirli¤i maç› bilet fiyatlar›:

TR‹BÜN F‹YAT

KAPALI ÜST TR‹BÜN 20.00 TL KAPALI A-C TR‹BÜN 10.00 TL

AÇIK TR‹BÜN 5.00 TL

SP‹L KALE ARKASI 3.00 TL GEDIZ KALE ARKASI 3.00 TL

RAKIP TAKIM 3.00 TL

K

as›mpaflaspor maç›nda gördü¤ü sar› kart nedeniyle cezal› duruma düflen baflar›l› fut- bolcumuz Yi¤it ‹ncedemir, Gençlerbirli¤i maç›nda görev alamayacak. Ekibimizde Bekir, Kahe, Hüseyin, Murat, Ömer Aysan ve Yi¤it Göko¤lan bu karfl›laflma öncesinde sar› kart cezas›

s›n›r›nda bulunuyorlar.

‹ncedemir görev alamayacak

At›c›lar Diyarbak›r’a haz›r

Manisal› At›c›lar, Antrenör Erdo¤an Karaöz nezaretinde

Diyarbak›r’dan da baflar›l› sonuçlar elde etmek istiyor.

(7)

“E

rtu¤rul D‹LEK, 1935 y›l›nda Manisa’da do¤du. 1952 y›l›nda hakemli¤e bafllayan Dilek, 1970'te FIFA kokart› takt›.

1956 y›l›nda Manisa Bölgesi hakemi, 1962 y›l›nda milli, 1967

y›l›nda uluslararas› hakem olan Dilek, 29 y›l görev yaparak Türkiye'de en uzun süre hakem- lik yapan kifli unvan›n› ald›. 1981 ve 1984 y›llar› aras›nda MHK Hakem ‹flleri

Sorumlulu¤u görevini yürüten Dilek, federasy- on üyeli¤inde de bulundu.

Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde bir spor tesi- sine ad› verilmiflti. Bu tesis amatöre büyük katk›da bulunuyordu. Ancak son hali içimi burktu. Bu konuda ben de birkaç cümle ekle- mek istedim ve genç arkadafllar›m›n Ertu¤rul Dilek kimdir? Bilmesini istedim.

Maalesef kentimizde saha s›k›nt›s› çok fazla.

Geçen hafta içinde 19 May›s provalar› olunca maç program› olan 8 Eylül Stadyumu’nda alarm verildi. Maalesef elde olan tesisler de kaderine terk edilmifl durumda. Bu konuda bir- tak›m fleylerin yap›lmas› gerekli. Bu tesisin tekrardan spora kazand›r›lmas› gerekmektedir.

‹lgili büyüklerimin konuya el atarak bu ay›b›

temizlemesini bekliyoruz. Gençlerimizin de kötü al›flkanl›klara gitmememsi için spora daha fazla önem verilmesi de gerekli. Bu konuda kentimiz gerçekten Turgutlu’yu örnek almal›.

‹stenirse kentte çok iyi tesisler yap›labilir. Bu konuda halen ciddi ad›m at›lmam›fl durumda.

Amatör sporun ölmemesi için de daha fazla fleylerin yap›lmas› gerekli oldu¤u inanc›nday›m"

diye yazm›flt›m 16 Haziran 2008 tarihinde. O günden bugüne kadar da olanlar› birlikte takip ediyoruz. Çünkü bugün bu tesisler ile ilgili olarak Manisa Askf, Manisa Valili¤i ve

Belediye ortaklafla bir ad›m att›lar. ‹nflallah bu tesisler önümüzdeki sezondan itibaren de amatörün hizmetine sunulacakt›r.

Böylece 8 Eylül Stadyumu’nda yükü azalacakt›r. fiu an bu sahan›n zaten zemini bitmifl durumda. Olimpiyat Stadyumu da Manisaspor alt yap›s› ve Donat›mspor müs- abakalar› nedeniyle k›s›tl› kullan›l›yordu. Böyle bir tesisin Manisa Futbolu’na geç de olarak kazand›r›lmas› memnun edici. Böylece Ertu¤rul Dilek Hocam›za da minnetimiz ve flükran›m›z›

daha iyi sunmufl olaca¤›z. Zaten spora katk›da bulunan herkese ve her kesime deste¤imizi de göstermek durumunday›z. Hem de bu dünyada iken. S›rada Kasap Emin Amcam›z, Gardiyan Ömer Babam›z, Say›n Valimiz Celaleddin Güvenç, TFF Yönetim Kurulu Üyemiz Arif Koflar ve buradan ad›n› sayamad›¤›m di¤er büyüklerimiz var. Art›k Manisal› olarak uyanma zaman›. Bugün Ertu¤rul D‹LEK Tesisleri’nde yeni bir dönem bafll›yor. Bunun yan›nda dar›s›

art›k di¤er tesislere diyelim. Kazanan›n her zaman Manisa ve Manisal› olmas› da en büyük temennim. Bu tesislerin ilimize

kazand›r›lmas›nda eme¤i geçen herkese de buradan sonsuz teflekkür ediyorum.

Hepinize ‹yi Günler.

Tesisleri

A2

Tak›m›m›z ligin 31. haftas›nda 19 May›s Stad- yumu’nda konuk etti¤i Ga- latasaray’a 0-1 ma¤lup ol- du. Karfl›laflman›n 52. daki- kas›nda hakem, Eren’in ce- za sahas› içinde ‹brahim ile girdi¤i pozisyonu penalt›

olarak de¤erlendirdi. Penal- t› at›fl›n› kullanan Cem to- pu a¤larla buluflturdu.

A2’ler Galatasaray’a penalt›yla yenildi:0-1

Eren A’2de 90 dakika görev ald›

G

eçirdi¤i sakatl›k nedeniyle maç eksi¤i bulunan futbolcumuz Eren Ayd›n, Galatasaray ile oynanan A2 karfl›laflmas›nda kendi iste¤iyle forma giydi. Eren

karfl›laflmada 90 dakika görev ald›.

T

ürkiye Basketbol Erkekler 2. Li- gi’nde normal sezonu üçüncü s›rada tamamlayan Mania tem- silcisi Vestelspor, play-off ilk turuna avantajl› bafllad›. K›rm›z›-Beyazl›lar, güçlü rakibi Geliflim Koleji’ni kendi sahas›nda 93-85 ma¤lup etti ve seri- de 1-0 öne geçti. Taraftarlar›n›n bü- yük deste¤iyle maça h›rsl› bafllayan

Vestelspor, ‹zmir ekibi önünde ilk maç› baflar›yla geçerek, deplasman- daki maç öncesi moral depolad›.

‹ki tak›m, 31 Mart Perflembe günü saat 14.30’da ‹zmir’de kozlar›n› pay- laflacak, Vestel bu maç› da al›rsa bir üst tura yükselecek. Geliflim Kole- ji’nin kazanmas› durumunda ise se- ride üçüncü ve son maç oynanacak.

Play-off turu ilk maç›nda Geliflim Koleji’ni yenerek seriye 1-0 önde baflla- yan Vestelspor, deplasmanda oynayaca¤› maç› da kazanmaya odakland›.

Vestel avantajl›

durumda

Ertu¤rul Dilek Tesisleri’nde yenileme çal›flmalar› bütün h›z›yla devam eder- ken Vali Celalettin Güvenç tesisleri ge- zerek son durumu hakk›nda bilgi ald›.

T

ürkiye Futbol Federasyonu ile ‹l Özel ‹dare- si’nin katk›lar›yla yenileme çal›flmalar› gerçek- lefltirilen Ertu¤rul Dilek Tesisleri yeni görünü- müne kavufluyor. Sahan›n yap›m›yla yak›ndan ilgile- nen Vali Celalettin Güvenç, tesislere giderek, yetkili- lerden çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›. ‹l Özel ‹dare Genel Sekreteri Selami Katran, Gençlik ve Spor ‹l Müdürü Dr. Süleyman fiahin, ‹l Milli E¤itim Müdürü Aziz Ersoy ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan› ‹smail Ayd›n da ziyarette Vali Güvenç’e efl- lik ettiler. Sentetik çimin döflendi¤i sahan›n, tel ya- p›m›na baflland›¤›, çevre düzenlemesi çal›flmalar›n›n da bitme noktas›na geldi¤i ifade edildi. Ayr›ca 1 haf- ta içinde tribünlerin üstünün kapat›laca¤› ve tesisin 2 hafta içinde haz›r hale getirilece¤i belirtildi.

Donat›m yola devam ediyor

Donat›mspor, rövanfl maç›nda Gaybiefendi’yi 3-0 ma¤lup ederek 2. yar›daki yükselifle devam etti.

B

ölgesel Amatör Lig’de mü- cadele eden Donat›mspor, galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Kütahya’da Gaybi- efendispor ile karfl›laflan Yeflil- Beyazl›lar, rakibini 3-0 ma¤lup ederek, taraftarlar›n› bu hafta da sevindirdi.

Maç›n 10. dakikas›nda Cihan’la öne geçen Donat›m, 43. dakikada Tuncay’la ikinci golü buldu. Kar- fl›laflman›n ilk yar›s› Donat›ms- por’un 2-0 üstünl¤ü ile sona erdi.

‹kinci yar›ya da iyi bafllayan Do- nat›mspor, 83. dakikada Tol- ga’n›n golüyle fark› 3’e ç›kard› ve çok rahat bir galibiyete imza att›.

Gaybiefendi’den rövanfl› üç golle alan Metin Taflk›n’›n ö¤rencileri, bu sonuçla puan›n› 28’e ç›kar›p ikinci yar›daki yükseliflini sürdür- müfl oldu.

STAT: Mustafa As›m Alk›fl

HAKEMLER: ‹dris Bülent Soysal, Bar›fl Külcü, O¤uz Lütfi Ardahan

KÜTAHYA GAYB‹EFEND‹SPOR: Arif, Gökçen, Mustafa, Mahmut, Yusuf (25 Halil Mutlu) ,Y›lmaz, Semih Can (53 Turgut) , Cumhur, Mehmet (75 Halil ‹brahim Uzun), Ömer Utku, ‹lkay An›l

MAN‹SA DONATIMSPOR: Serhat, Hakan, Adem, Ethem, Tolga, Suat, Cihan, Sezer (80 Mahmut) , Enver, Fad›l (74 Aykut), Tuncay (83 Ferdi)

KIRMIZI KART: Dk.88 Mahmut (Gaybiefendispor)

SARI KART: Mahmut (Gaybiefendispor ), Ethem (Donat›mspor)

GOLLER: Dk.10 Cihan, 43 Tuncay, 83 Tolga

Kütahya Gaybiefendi: 0 Manisa Donat›m: 3

3-0 3-0

geliniyor

Stat: 19 May›s

Hakemler: Aykor Karaca, Hakan Betafl, Kürflathan Ak›n Manisaspor: Ömer Faruk, Deniz (dk. 79 Bayram), Onur, Eren, Ali F›rat, Fatih, ‹brahim, Bülent, Hakan Turan (dk. 60 Tufan), Eray (dk. 70 Umur), Burakcan

Galatasaray: Eray, Yusuf, Ahmet, Sinan, Berk, Bilal (dk. 87 Bülent), Merthan (dk. 79 Emrah), ‹brahim, Cem, U¤ur, Caner Sar› kartlar: Onur (Manisaspor), U¤ur, Bilal, Berk

(Galatasaray)

K›rm›z› kart: Dk. 23 Ali F›rat (Manisaspor) Gol: Dk. 52 Cem (p) (Galatasaray)

MAN‹SASPOR:0 GALATASARAY:1

(8)

A

ra transfer döneminde ta- k›m›m›z›n renklerine ba¤- lad›¤› Mac›ej Iwanski bu hafta röportaj konu¤umuz oldu.

Tüm samimiyeti ile sorular›m›z›

yan›tlayan yetenekli futbolcu- muz, Manisaspor’da çok mutlu oldu¤unu ve kendisine inanan herkes için sahada elinden geleni yapt›¤›n› söyledi. ‹lerleyen dö- nemde çok daha iyi bir grafik çi- zece¤ine inand›¤›n› belirten Iwanski "Manisaspor’a gelmem için çok neden vard›; ancak ke- sin karar›m› Antalyasporlu Bieni- uk ile konufltuktan sonra verdim.

Bana Hikmet Karaman’›n oldu¤u bir tak›ma gözüm kapal› gidebi- lece¤imi söyledi. Buraya iyi ki gelmiflim. Manisaspor’da ant- renman ortam›ndan, arkadafll›¤a kadar her fley çok güzel. Ben ve ailem burada mutluyuz" dedi.

Taraftarlar›m›z›n merak etti¤i fut- bolcumuz Kayserispor maç›nda att›¤› gol ile gönüllere taht kur- mufltu.

Iwanski kimdir? Hangi ta- k›mlarda forma giydi?

7 May›s 1981’de Polonya’n›n Kra- kow kentinde do¤dum. Futbola çok küçük yafllarda bafllad›m.

Babam sporu çok seven ve des- tek veren biriydi. Onun sayesin- de futbolu sevdim ve oynamaya

bafllad›m. ‹lk defa 8 yafl›mda Omag Oswiecim formas› giydim ve resmi olarak sahalara ç›km›fl oldum. Daha sonra Omag Oswi- ecim, Unia Oswiecim, Szczako- wianka Javorzno, Zaglebie Lu- bin, Legia Narszaua tak›mlar›n›n formas›n› giyerek futbol yaflant›m devam etti.

Futbolcu olmaya ne zaman karar verdin? Bu iflin senin mesle¤in oldu¤una nas›l inand›n?

Ben futbola bafllad›¤›m ilk gün- den beri futbola hep ayn› yakla- fl›mda bulundum. Futbol benim için hep bir e¤lence ve hobi ol- du. Futbolu hiçbir zaman para kazanmak için oynamad›m. Önce iyi bir oyuncu olmay› istedim ve bunun için çok çal›flt›m. Paran›n daha sonra kendili¤inden geldi¤i- ne inand›m. Bu bak›fl aç›s›n› ba- bamdan ö¤rendim. Babam bana hep "Önce iyi bir futbolcu ol, iyi futbol oyna, iyi oyun ortaya koy, sonra para kazanmay› bekle" de- di, ben de öyle yapt›m. Bu ifli flimdi profesyonel olarak yap›yo- rum ama futbolu hala oyun oynar gibi, amatör ruhla seviyorum.

Milli tak›mda yer ald›n m›?

Polonya milli formas›n› 10 defa giydim. Milli tak›m formas› ile 2

gol 5 tane de gol asisti yapma flans› buldum. Milli tak›m düzeyi- ne gelmek benim için önemliydi, bunu baflard›m ve art›k farkl› bir ülkede farkl› tak›mlarda forma giymek istedim.

Türkiye’den teklif geldi¤inde ne düflündün? Akl›nda nas›l bir Türkiye vard›?

Daha önce menajerime bir Türk tak›m›ndan teklif gelmiflti. Ancak görüflmeler transferle sonuçlan- mam›flt›. Türkiye ile ilgili olarak baz› arkadafllar›mla görüflmüfl- tüm. Manisaspor ile görüflmeler bafllad›¤›nda Trabzonsporlu Glo- vacki ve Ankaragücü’nden Zev- lakov ile konufltum. Manisas- por’un nas›l bir tak›m oldu¤unu

ö¤rendim, bana çok olumlu fley- ler söylediler. ‹zmir’in Manisa’ya çok yak›n oldu¤unu flehir ve ik- lim olarak çok güzel bir yer oldu-

¤unu ö¤rendim. ‹nternetten Ma- nisaspor’da oynayan futbolculara bakt›m ve Makukula’n›n bu ta- k›mda olmas› beni çok etkiledi.

Onu Portekiz milli tak›m›ndan ta- n›yorum. Kahe, Isaac, Simpson gibi futbolcular buraya gelmem- de etkili oldu. Buraya geldikten sonra en az onlar kadar kaliteli futbolcular oldu¤unu gördüm.

Manisaspor’a gelmem için çok neden vard›; ancak kesin karar›- m› Antalyasporlu Bieniuk ile ko- nufltuktan sonra verdim. Bana

Hikmet Karaman’›n oldu¤u bir tak›ma gözüm kapal› gidebilece-

¤imi söyledi. Ve buraday›m.

Manisaspor’da neler yapmak istiyorsun?

Polonya’da birçok tak›mda futbol oynad›m. Milli tak›m düzeyine geldim ve art›k farkl› bir ülkede futbol oynamak istiyordum. Tür- kiye akl›mda oluflturdu¤um he- defe uygun bir yerdi. Ben ve ai- lem burada olmaktan çok mut- luyuz. Burada benim baflar›ma inanan insanlar var. Ben, futbol- cu olarak sana inanan insanlar varsa onlar için elinden geleni yapman gerekti¤ine inananlarda- n›m. Beni transfer edenler, beni tak›mda görmek isteyenler ve

bana inanan insanlar var ki ben buraday›m. Önce onlar için sonra da iyi bir kariyer ile futbol yafla- m›ma devam etmek için elimden gelenin en iyisini yapmay› hedef- liyorum.

Türkiye’ye al›flmakta zorluk çektin mi?

Yeni bir ülke, yeni bir kültür ve yeni insanlar ile ayn› ortama giri- yorsunuz. Dil ve kültür farkl›l›kla- r›ndan kaynaklanan küçük sorun- lar olsa da ben kolay uyum sa¤- layan biriyim Türkiye’ye gelirken tüm bu de¤iflikli¤e kendimi ha- z›rlad›m. Ailem de uyum sa¤lad›.

Burada hep beraber mutluyuz.

Nas›l bir futbolcu profiline sahipsin?

Mücadeleci ve sonuna kadar sa- vaflmay› seven bir futbolcuyum.

Profesyonelli¤in yan›nda futbolu sevmek benim için en baflta geli- yor. Bir maç bitti¤inde ne geçmi- fle ne çok ileriye bakar›m. Önüm- deki maça haz›rlan›r ve bulundu-

¤um an en iyisini yapmaya gay- ret ederim. Baflar›l› olmak için bunun gerekli oldu¤una inan›r›m.

Taraftarlar›m›za vermek iste- di¤in bir mesaj var m›?

Çok tak›m gördüm ve çok maça ç›kt›m. Manisaspor’da ise çok farkl› fleyler ö¤renmeye bafllad›m.

Hikmet Hoca çok farkl› bir insan ve ondan ö¤renece¤im çok fley

oldu¤una inan›yorum. ‹yi bir ho- ca ve iyi tak›m arkadafllar›m var.

Kiflilikleri d›fl›nda futbolcu ve antrenör kimlikleri ile bana çok fley verebilecek bir tak›m içinde- yim. Daha önce de söyledi¤im gibi bana inanan insanlar var.

Onlar için elimden gelenin en iyisini yapaca¤›ma söz veriyo- rum.

Ayr›ca burada yolda, al›flveriflte sokakta beni görüp sevgi gösteri- lerinde bulunan tüm taraftarlar›- m›za çok teflekkür ediyorum. On- lar›n sevgi ve ilgisi beni çok mut- lu ediyor. Bizi yaln›z b›rakmas›n- lar ve tribünde de yan›m›zda ol- sunlar.

31 Mart 2011 Perflembe

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, babas› Promise Isaac ile s›k s›k antrenman- lara gelen Junior Isaac ile yak›n- dan ilgileniyor. Hafta içi tak›m›n çal›flmas›n› tamamlamas› ile sa- haya giren 2,5 yafl›ndaki Junior

sadece futbolcular›n de¤il Teknik Direktörümüz Hikmet Kara- man’›n da yak›n ilgisi ile karfl›- land›. Antrenman sonras›nda mi- nik Junior ile uzun süre ilgilenip oyun oynayan Karaman minik Junior’un futbol topuyla yapt›¤›

hareketleri de çok be¤endi. Te- sisten ayr›lmak istemeyen Juni- or’a çikolata veren Hikmet Kara- man Promise Isaac ile flakalafla- rak " Ben bu çocu¤u çok seviyo- rum bu benim olsun sen baflka bir bebek daha yap" dedi.

“Bana inananlar›

mahcup etmeyece¤im”

Mac›ej Iwanski:

Karaman’›n

Junior sevgisi

Yeni Sofuo¤lu Manisa’dan ç›kacak

M

anisa Tarzan Motosiklet - Spor Kulübü spor- cusu, Manisa CBÜ ‹thalat ‹hracat Bölümü ö¤rencisi 24 yafl›ndaki Emrah K›ygan, dün- yan›n en büyük yar›fl organizasyonlar›ndan Almanya R6 Cup’ta Manisa’y› ve Türkiye’yi temsil edecek tek motosiklet yar›flç›s› olacak. 600 cc’de Almanya ve Avusturya’da toplam 8 yar›fla kat›lacak olan sporcu haz›rl›klar›n› tamamlad›.

Son haz›rl›klar›n› ‹zmir P›narbafl› Ülkü Yar›fl Pisti’nde tamamlayan Emrah’› Manisa Tarzan Motosiklet Spor Kulübü yönetimi toplad›klar› paralarla bu yar›fla gön- derecek. 7 Nisanda test sürüflü yapacak olan ve 23- 24 Nisanda ki yar›flmalarda R6 Cup’ta kategorisinde flampiyonluk bekledi¤ini belirten Emrah K›ygan "Bu yar›fla önce Baflkan›m›z Rukiye Yaver, baflkan yar- d›mc›m›z Osman Aral, yönetim kurulu üyelerimiz Hasan K›ro¤lu, Filiz K›ro¤lu, Gökhan Yaver ve Suat Tan›l ile Fahri Baflkan›m›z Manisa Milletvekili Hüse- yin Tanr›verdi’nin bana verdikleri destekler ile kat›la- ca¤›m ve Türkiye’yi bu yar›flta tek bafl›ma temsil edece¤im." dedi.

2010 y›l›n›n 600 cc’de Türkiye’deki tek

nama¤lup motosikletçisi Emrah K›ygan

Almanya R6 Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :