• Sonuç bulunamadı

ETİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ETİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

ETİK DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ

PRIMA FACIE ve FİİLİ ÖDEVLER

W. DAVID ROSS

(2)

(1877-1971)

The Right and The Good (1930)

teleoloji ve deontoloji arasında bir konum

(3)

Faydacılığa Yönelik Eleştirileri

Faydacılık insanlar arasındaki ilişkilerin sınırlı bir boyutuyla ilgilenmiştir: zarar veren ve zarara

uğrayan; fayda üretenle fayda sağlayan arasındaki ilişki.

Diğer türde ilişkilerin yarattığı sorumluluklar ve yükümlülükler

gözardı edilir.

(4)

Deontolojiye Yönelik Eleştirileri

Olası sonuçları bütünüyle gözardı eden kategorik bir buyruk olamaz.

Ödevler ile sonuçlar arasında mutlak bir seçim yapılamaz.

(5)

Etik Çoğulculuk

(Ethical Pluralism)

(1) Ahlakın tek kaynağı yoktur, çoğul kaynakları vardır.

(2) Mutluluğu artırmak ve mutsuzluktan kaçınmak bu kaynaklardan yalnızca biridir.

(3) Doğru eylemde bulunmak farklı ahlaki temelleri olan farklı yükümlülükleri dengeleyebilmeyi

gerektirir.

(6)

PRIMA FACIE ÖDEVLER

FİİLİ ÖDEVLER

İkinci kez üzerinde düşünmeye gerek duyulmayacak ölçüde doğru gözüken, aksini gerektiren bir durum olmadıkça da

doğruluğu apaçık ortada olan yükümlülükler

(7)

PRIMA FACIE ÖDEVLER

prima facie

(ilk bakışta, apaçık) Sözünü tutma/Sadakat

Dürüstlük Özür ve telaf

Minnettarlık Adil Davranma Yararı Dokunma Kendini geliştirme

Zarar Vermeme

Prima facie ödevin “fili” ödev olup olmadığına ahlaki uslamlamayla

karar verilir.

(8)

Her bir tekil olay karşısında, farklı ödevlerin ağırlığını değerlendirmek ve ahlaki bir

yargıya ulaşmak ahlaki failin kendisine düşer.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu izinlerden sonra, organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyi- leştiricileri için 03/12/2004 tarihli 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18/08/2010 tarih ve 27676

Reel (gerçel, gerçek) sayılar kümesini sürekli hale getirmek yani sayı çizgisi üzerindeki rasyonel sayılardan kalan boşlukları doldurmak için irrasyonel sayılara

“Firmadaki bilgi birikimini bu yeni teknoloji ile nasıl kurumsal hale getirebilirim?”. Benzer

-Onaylanmış Kuruluş kimlik kayıt numarası; Kiwa tarafından ilgili teknik düzenlemeye göre belgelendirilmiş firmalar tarafından ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği

43 Çalışmamızda RS materyali dentin hassasiyetini gidermek amacıyla HA içeren bir diş macunudur ve test edilen üç materyal içerisinde L929 hücreleri üstüne en yüksek

Manyetik nötr düzlemi, o düzlemdeki iletkenlerde e ind in tam olarak sıfır olacak şekilde rotor iletkenlerinin hızı manyetik akı çizgilerine tam olarak paralel olduğu

rece uyanık olan bu büyük Türkçü memlekette son elli yıl içinde Türk kültürüne, Türk milliyetçiliğine ve do- layısiyle Türk birliğine za­ rar veren

Severe polyhydramnios in twin reversed arterial perfusion sequence: successful management with intrafetal alcohol ablation of a cardiac twin and amnio drainage.. Weisz B, Peltz

¾ DA kaynağına bağlı seri direnç devresinde elektriksel ölçümleri doğru olarak yapabileceksiniz.. ¾ Seri DA devresinde elektriksel ölçümleri doğru

 Başlangıçtaki düşük rutubet, dış yüzeyde hızlı su kaybına bağlı olarak kabuk. oluşumuna

7. Aşağıdaki önermelerin doğru olup olmadıklarını belirtiniz. a) Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer.. b) Farklı iki noktadan sadece bir doğru geçer c) Đki

 Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu, donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini veri ağları

Aşırı Doymuş Çözelti: Belirli sıcaklık ve basınç altında çözünmesi gerekenden çok daha fazla madde eklenerek elde edilen çözeltiye

Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıda- k�lerden hang�s�d�r?. B�r doğruya üzer�ndek� b�r noktadan �k�nc� b�r

test gününde Imıcryl, Melio ve Panac marka akrilik rezinlerde en fazla renk değişimi kahve solüsyonunda olurken, Vertex marka akrilik rezinde çay, kahve ve kola

Sonuç olarak denilebi- lir ki Python, öğrenilmesi ve kullanılması kolay, neredeyse her iş için bir kütüphanesi olan güçlü bir programlama

Öz ısısı küçük olan(zeytinyağı) daha çabuk ısınır daha çabuk soğur(II. ÖNCÜL DOĞRU). Deneyde hem kütle hem sıcaklık değişimi hem de ısı miktarı verildiğinden

(b) Aynı grafikte yalnızca bir bileşene sahip olan artan farklı dozlara sahip 4 EPR spektrumu çiziniz.. Aşağıdaki ifadeleri Doğru ya da Yanlış

 İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin

Eylemin ahlâki değeri üretği faydaya göre değerlendiriliyorsa, sonucu bilmeden ahlâken doğru eylemi nasıl seçeriz. Karşımızda, üretkleri fayda bakımından eşit olan

“İnsanlar, ev yapa yapa mimar, lir çala çala lirist olurlar; aynı şekilde Adil şeyleri yapa yapa adil, ölçülü davrana davrana ölçülü, yiğitçe davrana davrana

Ancak insan onuru, yani insanın akıl ve vicdan sahibi bir varlık olarak değerli olduğu bir kere kabul edildikten sonra, insanın yaşam hakkının, özgürlüğünün, düşünce

Bunun ana nedeni, kişinin aklını sürekli olarak stres durumunun meşgul etmesidir (bölünmüş dikkat; dikkati bir yere odaklayamama). Dikkati toplamak