Instructions for use DSB-A100F DIGITAL SATELLITE RECEIVER DIGITAL SATELLITE RECEIVER. Kullanım Kılavuzu... TR Instructions for use...

Tam metin

(1)

Instructions for use TR

GB

DIGITAL SATELLITE RECEIVER

REV. 1.0 MF68-00322B

Kullanım Kılavuzu . . . TR Instructions for use . . . GB

DSB-A100F

DIGITAL SATELLITE RECEIVER

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 12th Fl., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka, Taepyung-Ro,Seoul,Korea

TEL: +82 31 200 6077

APPROVED BY :

ITS INTERTEK TESTING SERVICES ETL SEMKO

14th FLOOR, FANGDI MANSION, NO.201 LAOSHAN ROAD (WEST), LUJIAZUI FINANSE & TRADE ZONE, PUNDONG, SHANGHAI 200120 TEL: +86 215882 2300

(2)

Kullanım Kılavuzu. . . TR Instructions for use . . . GB

DSB-A100F

(3)

Kullanım Kılavuzu

DSB-A100F

TR

(4)

TR GÜVENL‹K TAL‹MATLARI

Bu STB cihaz› uluslararas› güvenlik standartlar›na uygun olarak tasarlanm›flt›r.

Lütfen afla¤›daki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.

ELEKTR‹K BESLEMES‹:

AC 100-240V~, 50/60Hz

AfiIRI YÜK: Prizlere, uzatma kablolar›na veya adaptörlere afl›r› yük bindirmeyin, aksi halde yang›n veya elektrik çarpmas› tehlikesi ortaya ç›kabilir.

SIVILAR : STB cihaz›n› s›v›lardan uzak tutun.

TEM‹ZL‹K: Temizlemeden önce fifli prizden çekin.

Cihaz›, hafifçe su ile ›slat›lm›fl bir bezle temizleyin.

Solvent kullanmay›n.

HAVALANDIRMA: STB cihaz›n›n havaland›rma deliklerini kapatmay›n.

Cihaz›n etraf›nda yeterince havaland›rma oldu¤undan emin olun.

Cihaz› do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalabilece¤i yerlere veya örne¤in kalorifer gibi ›s›tma cihazlar›n›n yak›n›na yerlefltirmeyin.

STB’nin üstüne kesinlikle her hangi bir elektronik cihaz› yerlefltirmeyin.

STB cihaz›n› en az 30 mm duvardan uzak tutun.

BA⁄LANTILAR: Tehlikelere sebep olaca¤›ndan veya cihaza zarar verece¤inden üretici taraf›ndan tavsiye edilmeyen ba¤lant›lar› kullanmay›n.

UYDU NB’YE BA⁄LANTI :

LNB konektör kablosunun voltaj› orta telin üzerinde belirtilmifltir.

Bu yüzden, bu kabloyu ba¤lamadan veya sökmeden önce STB cihaz›

fiflinin prizden çekilmesini tavsiye ederiz.

AKS‹ TAKD‹RDE LNB HASAR GÖRECEKT‹R.

BAKIM: Cihaz› kendi bafl›n›za onarmaya çal›flmay›n.

Aksi takdirde garanti geçersiz olacakt›r.

Bütün servis ifllemleri için yetkili bir servis merkezine dan›fl›n.

YILDIRIM: STB cihaz›, y›ld›r›m düflmesine maruz kalabilece¤i alanlara yerlefltirildi¤inde, STB elektrik konektörü için koruma devreleri ve modern telefon hatt› gereklidir.

Ya¤murlu havalarda STB’ye ba¤lanan TV, Hi-Fi müzik cihaz› gibi di¤er cihazlar›n talimatlar›na da uyulmal›d›r.

TOPRAKLAMA: LNB’nin topraklama kablosu uydu al›c›s›n›n topraklama sistemine do¤rudan ba¤lanmal›d›r.

Topraklama sistemi yerel düzenlemelere uygun olmal›d›r.

N

Noott: Çevreyi korumak için, eski pilleri belirtilen yerlere at›n.

(5)

TR

‹Ç‹NDEK‹LER GENEL ÖZELL‹KLER

Güvenlikle Önlemleri . . . 1

Genel özellikler . . . 3

STB’nin Ba¤lanmas› . . . 4

Aç›klama . . . 6

Ön panel . . . 6

Arka panel . . . 7

Uzaktan kumanda ünitesi . . . 8

Temel Fonksiyonlar . . . 10

Al›c›n›n Kullan›lmas› . . . 16

Ana Menü . . . 16

1. Kurulum . . . 16

1.1 LNB Ayar. . . 17

1.2 Konum Belirleyici Ayar. . . 17

1.2.1 Kullan›c› Modu . . . 18

1.2.2 Kurulumcu Modu . . . 18

1.3 Solarsat Ayar . . . 19

1.4 Otomatik Tarama . . . 19

1.5 Manuel Tarama . . . 20

1.6 SMATV Tarama . . . 21

1.7 Varsay›lan Ayarlara Dönme . . . 21

2. Kanal Ayar . . . 22

2.1 Uydu Silme . . . 22

2.2 Vericiyi Silme . . . 22

2.3 Kanal Silme . . . 22

2.4 Bütün Kanallar› Silme . . . 23

2.5 fiifreli Kanallar› Silme . . . 23

2.6 Favori Kanallar . . . 23

2.7 Kanal Tafl›ma & Düzenleme. . . 24

3. Çocuk kilidi . . . 25

3.1 Çocuk kilidini ayarlama . . . 25

3.2 fiifreyi de¤ifltirme . . . 26

4. Sistem Kurulumu . . . 26

4.1 Dil Seçimi . . . 26

4.2 Ekran Üstü Menü Ayar. . . 27

4.3 Ortam Ayarlar . . . 28

4.4 Saat &Zamanlay›c› Ayar . . . 29

4.5 Sistem Bilgileri . . . 30

4.6 Yaz›l›m Güncelleme . . . 30

4.7 Kanal Verilerini Kopyalama . . . 31

Ar›za Giderme . . . 32

Hurdaya Ay›rma . . . 32

Teknik Özellikler . . . 33

1. KULLANICI BÖLÜMÜ

4000 PROGRAMLANAB‹L‹R KANAL

ALICI VE B‹LG‹SAYAR ÜZER‹NDEN YAZILIM YÜKLEME (Güvenli) GEL‹fiT‹R‹LM‹fi ELEKTRON‹K PROGRAM REHBER‹

ÇOKLU EKRAN ÜSTÜ GÖSTERGE D‹L‹

ÇOKLU D‹LLE DESTEKLENM‹. ALTYAZI & TELETEXT (OSD & VBI)

DiSEqC 1.2 DESTEKLEN‹R

TAM FONKS‹YONLU KIZIL ÖTES‹ UZAKTAN KUMANDA BÖLMEL‹ LED GÖSTERGES‹

OLTOMAT‹K VE MANUEL TARAMA OLANA⁄I KANAL AYARLAMA (PROGRAMLAMA) RCA ÇIKIfiI

DÜfiÜK GÜÇ TÜKET‹M‹

FAVOR‹ L‹STE

OTOMAT‹K GÜNCELLENEN EPG

PROGRAMLARI (OLAYLARI) KAYDETMEK ‹Ç‹N AÇILAN/KAPANAN 15 ZAMANLAYICI

2. RADYO BÖLÜMÜ

950~2150 MHz GEN‹fi BANDLI RADYO

ANALOG ALICI ‹Ç‹N DC GEÇME HALKALI IF ÇIKIfiI DiSEqC 1.2 VERS‹YONUNU DESTEKLER

13V/18V DE⁄‹fi‹M‹

22KHz KES‹NT‹S‹Z TON KONTROLÜ 3. V‹DEO BÖLÜMÜ

DVB-S UYUMLU MPEG-2 V‹DEO(MP@ML) 2~45 MS/s S‹NYAL ORANI SCPC/MCPC UYUMLU

4:3(NORMAL) VE 16:9(GEN‹fi EKRAN) EKRAN ORANLARINI DESTEKLER

MODÜLATÖR ÇIKIfiI 4. SES BÖLÜMÜ

MPEG 1 SES KATMANI I & II

MONO, Ç‹FT, STEREO VE BA⁄LANTI STEREO STEREO SES MODU

32, 44.1 AND 48 KHz ÖRNEKLEME FREKANSLARI

UZAKTAN KUMANDA ARACILI⁄IYLA SES KONTROLÜ VE SES KESME FONKS‹YONU

(6)

TR

“STB’N‹N” BA⁄LANMASI

1. ALICININ YER‹

“STB” al›c›s› havaland›rmas› iyi olan bir yere yerlefltirilmelidir.

Al›c›y›, hava ak›fl›n› engelleyerek afl›r› ›s›nmaya sebep olacak tamamen kapal› bir kabinin içine yerlefltirmeyin.

Al›c› do¤rudan günefl ›fl›¤›na, afl›r› rutubete, zor kullan›ma maruz b›rak›lmamal› ve evcil hayvanlardan uzak tutulmal›d›r.

Al›c›n›n üstüne di¤er elektronik cihazlar› yerlefltirmeyin.

Al›c›, anten sisteminden gelen kablonun kolayca eriflebilece¤i bir yere yerlefltirilmelidir.

2. ALICININ ANTEN S‹STEM‹NE BAfiLANMASI

Anteni kurduktan sonra, antenin koaksiel kablosunu al›c›n›n arka taraf›ndaki “DISH INPUT” iflaretli ç›k›fla ba¤lay›n.

Bütün kablo konektörleri elle s›k›lmal›d›r; konektörleri s›kmak için her hangi bir

anahtar kullanmay›n. The

Kablo 75 ohm empedansl› koaksiyel tip olmal› ve uç k›sm›ndan bir “F” tipi konektörler bükülmelidir.

3. ALICININ TV’YE BAfiLANMASI

Al›c›y› televizyonunuza ba¤lamak için, iki yöntem kullanabilirsiniz: RF kablosu ve RCA kablosu ile.

RF kablosunu al›c›n›n arka taraf›ndaki “TV” iflaretli ç›k›fla ve di¤er ucunu ise TV RF girifline ba¤lay›n.

TV’y6i RCA kablosu ile ba¤larken, al›c›n›n Video olarak iflaretli ç›k›fl›n› TV girifline ba¤lay›n.

4. HAR‹C‹ HI-FI S‹STEM‹N‹N BA⁄LANMASI

Herhangi bir harici müzik cihaz› ba¤lant›s› için, al›c›n›n arka taraf›nda, Sol ve Sa¤

Ses kablosunun ba¤lanmas› için kullan›lan Audio L ve R olarak iflaretli iki RCA konnektörü vard›r.

Ba lant› flemas›

“STB’N‹N” BA⁄LANMASI

(7)

TR AÇIKLAMA

1. AC MAINS Bu elektrik fiflini takmak içindir.

Girifl elektrik voltaj› 100V to 240V~, 50Hz/60Hz aras›ndad›r..

2. RS 232 DATA PORT Verileri okumak ve yüklemek amac›yla al›c›y› bilgisayara ba¤lamak içindir.

3. DISH INPUT Bu ç›k›fl, al›c›n›n koaksiyel kablosunu ba¤lamak içindir.

Bu ç›k›flta bir IF girifli vard›r ve girifl frekans aral›¤› 950-2150 MHz’dir.

Bu ç›k›fltan 13 V ve 18 V aras›nda voltaj gönderilir.

4. VIDEO Bu RCA konektörleri TV’yi veya harici video cihazlar›n› ba¤lamak için kullan›l›r.

5. AUDIO R/L Bu RCA konektörleri TV’yi veya harici müzik cihazlar›n› ba¤lamak için kullan›l›r.

6. ANT.IN Bu girifl, anteni TV cihaz›na ba¤lamak için kullan›l›r.

7. TV Bu girifl, TV’yi RF kablosu ile ba¤lamak için kullan›l›r.

Arka Panel Ön panel

1. Bu dü¤me al›c›y› açmak ve bekleme moduna almak için kullan›l›r.

2. OK Bu dü¤me, menü sisteminde al›c›ya verileri girmek ve onaylamak için kullan›l›r. Bu dü¤me maddeleri seçmek içindir. TV izlerken ve bir kanal listesi görünürken bas›n.

3. , Bu dü¤meler, TV izlerken kanallar› de¤ifltirmek için ve menü üzerinde opsiyonlar› seçmek amac›yla ›fl›kl› çubu¤u hareket ettirmek için kullan›l›r.

4. , Bu dü¤meler, TV izlerken sesi elle art›rmak ve azaltmak için ve menü üzerinde opsiyonlar› seçmek amac›yla ›fl›kl› çubu¤u hareket ettirmek için kullan›l›r.

5. 7 Bölmeli Ekran LED ekran› o anki kanal numaras›n› gösterecektir.

Al›c› bekleme modunda iken, ekranda saat görünecektir.

6. K›z›l Ötesi Sensör Bu, uzaktan kumanda al›c›s›n›n k›z›l ötesi komutlar›n› almak içindir.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

AÇIKLAMA

(8)

TR

10. ALT(YELLOW) Bu tufl konuflma dili listesini seçmek içindir. Bu tufl menü üzerindeki SARI tufl ile ayn› iflleve sahiptir. Bu tufla bir defa bas›n ve konuflma dili görünür.

Bu tufla iki defa bas›n ve film müzi¤i görünür. Dublaj dili ve film müzi¤i servisleri her kanalda bulunmaz ve operatörün bulundu¤u duruma ba¤l›d›r. Bu tufl, alt menüde yard›m mesaj›n› görüntülemek içindir.

11. AUDIO(BLUE) Bu tufl sesi sol, sa¤ veya her iki kanala göndermek içindir. Bu tufl menü üzerindeki MAV‹ tufl ile ayn› iflleve sahiptir.

12. i (INFORMATION) Bu tufl, ekranda program bilgilerini görüntülemek içindir.

(KIRMIZI) Bu tufl menü üzerindeki KIRMIZI tufl ile ayn› iflleve sahiptir.

Bu tufla bir kez basarak program ile ilgili temel bilgileri elde edebilirsiniz.

Bu tufla iki kez basarak metin kutusundaki kanal ile ilgili ayr›nt›l› bilgileri elde edebilirsiniz.

13. MENU Bu tufl menüyü açmak veya önceki menüye geri dönmek için kullan›l›r.

14. EXIT Bu tufl menüden ç›kmak veya önceki menüye geri dönmek ya da baz›

animasyonlar› izlemek için kullan›l›r.

15. OK Bu tufl, menü sisteminde al›c›ya verileri girmek ve onaylamak için kullan›l›r. Bu tufl maddeleri seçmek içindir. TV izlerken ve bir kanal listesi görünürken bas›n.

16. / / / Bu tufllar menü üzerinde opsiyonlar› seçmek amac›yla ›fl›kl› çubu¤u hareket ettirmek için kullan›l›r.

17. CH /CH Bu tufllar kanallar› de¤ifltirmek içindir.

18. VOL+/VOL- Bu tufllar sesi art›rmak veya azaltmak içindir.

19. TIMER Bu tufl, olaylar› (programlar›) EPG ekran›nda zamanlay›c›ya kaydetmek içindir. Zamanlay›c›y› bir olaya ayarlarsan›z, olay›n bafllang›ç/bitifl saatine göre zamanlay›c› otomatik olarak aç›lacak/kapanacakt›r. Bu tufl, EPG ekran›nda zamanlay›c›lar› açar/kapat›r. ‘EPG’ tufluna basarak EPG ekran›n› aktif hale getirdikten sonra /tufllar›n› ve /tufllar›n›

kullanarak ilginç olaylar› (programlar›) seçebilirsiniz. Ard›ndan

“zamanlay›c›” tufluna bas›n. E¤er bu olay zamanlay›c›da kaydedilmiflse, bu olay isminin sa¤ köflesinde ® simgesi görünür. “Saat/Zamanlay›c›

Ayarlar›” menüsünde ‘Event Repetition’ (olay tekrar›) ekran›nda ‘EPG’

görünür. Ancak, EPG ekran›nda kanal ile ilgili herhangi bir olay yoksa, Zamanlay›c› desteklenmez.

Uzaktan Kumanda Ünitesi

N

Noott: Pilleri yerlefltirirken kutuplar›n (+ ve -) do¤ru ayarland›¤›ndan emin olun.

1. POWER

Bu tufl, al›c›y› açmak/bekleme moduna almak içindir.

2. 0-9 RAKAMLI

Bu tufllar rakamsal de¤erleri girmek ve numaras›n› girerek kanal› do¤rudan seçmek için kullan›l›r.

3. PG+/PG-

Bu tufllar, menü üzerindeki sayfalar aras›nda ve TV/Radyo listesinde afla¤› veya yukar› hareket etmek içindir.

4. TV/RADIO

Bu tufl TV kanal› ile radyo kanal› aras›nda arama yapmak için kullan›l›r.

5. MUTE

Bu tufl, sesi açmak veya k›smak için kullan›l›r.

6. FAV

Bu tufl favori listeler aras›nda arama yapmak için kullan›l›r.

7. EPG

Elektronik Program Rehberi tuflu TV/Radyo Program rehberini görüntülemek için kullan›l›r.

8. LAST

Bu tufl, listeden en son izledi¤iniz kanal›

do¤rudan ça¤›rman›z› sa¤lar.

9. TEXT(GREEN)

Bu tufl altyaz› modunu seçmek içindir. Bu tufl menü üzerindeki YEfi‹L tufl ile ayn› iflleve sahiptir. Bu tufla bir defa bas›l›nca ve altyaz›

görünür. Kanal afla¤›/yukar› tufllar›n› kullanarak istedi¤iiniz dili seçebilirsiniz.

Bu tufla iki kez bas›n. TV üzerinde herhangi bir fley çal›flmadan, TV ekran›nda Teletext görünecektir. Teletext, bu özelli¤i

desteklemeyen bir TV üzerinde görüntülenebilir.

Bu tufla üç defa bas›n. Bundan sonra Teletext TV üzerinde mevcut olacakt›r. Bu, Teletext’in TV uzaktan kumandas› ile TV üzerinden

seçilebilece¤i anlam›na gelir.

AÇIKLAMA AÇIKLAMA

(9)

TR

3. Konuflma Dili Seçimi

Konuflma dili listesini görmek için SARI (ALT) tufla bas›n.

Bir dili seçmek için / tufluna ve OK tufluna bas›n.

4. Film Müzi¤i Seçimi

Film müzi¤i listesini görmek için SARI (ALT) tufla bas›n.

Seçiminizi yapmak için / tufluna ve OK tufluna bas›n.

5. Alt kanal listesi

De¤ifltirilen kanalda (program) alt kanallar varsa, ekran›n sa¤ köflesinde [C] simgesi görünür. Bu durumda, SARI (ALT) tufla bas›n. Bütün alt kanal listesine ulaflabilirsiniz.

Alt kanal listesinden istedi¤iniz alt kanal› seçin.

6. Servis Listesi

Bir program izlerken OK tufluna bas›n.

TV/RADIO veya FAV tufluna basarak listeyi seçin.

Kanal isminin arkas›ndaki simgesi flifreli kanal› ve simgesi ise çocuk kilitli kanal› gösterir.

Kanal› seçmek için / , PG+/PG-.tufluna bas›n.

O kanal› izlemek için OK tufluna bas›n.

Renkli tufl, afla¤›daki servis listesini karfl›lar.

Yeflil (TEXT) tufl : Favori kanallar

Sar› (ALT) tuflu : Alfabetik karakterler

Mavi (AUDIO) tufl : Sunucu

K›rm›z›( i ) tufl : Verici

TEMEL FONKS‹YONLAR

TEMEL FONKS‹YONLAR

1. Ekran

Televizyon program›n› izlemeden önce kurulum ifllemini yapmal›s›n›z.

Bu yüzden, bafllang›çta sadece menü görüntülerini göreceksiniz.

Televizyon kanallar› programland›ktan sonra, kanallar› her de¤ifltirdi¤inizde afla¤›daki görüntüyü göreceksiniz:

‹zleme modunda KIRMIZI( i ) tufluna bas›n.

RAKAMLI tufllara (0~9) veya / tufllar›na basarak kanal› seçin ve TV ya da Radyo kanal›na gitmek için TV/RADIO tuflunu kullan›n.

Kanallar› her de¤ifltiriflinizde de bu görüntüyü göreceksiniz.

Uzaktan kumanda üzerindeki TV/RADIO tufluna basarak TV ve RADYO kanal› aras›nda de¤iflim yapabilirsiniz.

Ayr›nt›l› program bilgileri

Bir program izlerken KIRMIZI( i ) tufla iki kez bas›n.

Bafllang›çta, yukar›daki görüntüyü göreceksiniz.

KIRMIZI( i ) tufla ikinci defa bas›ld›¤›nda, mevcut program›n ayr›nt›l› bilgileri baflka bir ekranda görünecektir (daha fazla bilgi varsa). Bu bilgi bir sayfadan fazla ise, sayfalar› afla¤› veya yukar›

almak için PG+/PG- tufllar› kullan›labilir.

N

Noott : Bu özellik servis sunucusuna ba¤l›d›r.

2. Ses Ayar›

Ses düzeyini ayarlamak için:

Ses seviyesini ayarlamak için / , VOL- veya VOL+ tufllar›na bas›n.

Sesi kesmek için MUTE tufluna bas›n.

Ses kesme fonksiyonunu iptal etmek için tekrar MUTE tufluna veya / tufllar›na bas›n.

Program bilgileri O anki favori kanal Sinyal durumu

Kanal numaras›

O anki kanaldaki dublaj dili say›s›

(10)

7. Program bilgileri

EPG-Elektronik Program Rehberi

Elektronik program rehberi kanallarla ilgili bilgi sunar.

N

Noott : 1. Bu özellik servis sunucusuna ba¤l›d›r.

2. Al›c›, sinyalden GMT zaman›n› tan›d›ktan sonra (bu, birkaç saniyelik zaman al›r), do¤ru EPG bilgilerini görüntüler.

Bir program izlerken EPG tufluna bas›n.

Bu fonksiyon sadece saat kullan›larak ekranda görüntülenir.

Al›c›n›n LED ekran›nda EPG görünecektir.

YEfi‹L (TEXT) tufl: Yeflil tufl önceki tarihe geri gitmek içindir.

SARI (ALT) tuflu: Sar› tufl sonraki tarihe geri gitmek içindir.

MAV‹ (AUDIO) tuflu, birden fazla sayfa oldu¤u takdirde sonraki sayfalara gitmek için kullan›labilir.

KIRMIZI( i ) tuflu, birden fazla sayfa oldu¤u takdirde önceki sayfalara gitmek için kullan›labilir.

Zaman aral›¤›, EPG ekran›nda afla¤›da gösterildi¤i gibi basma tufllar›yla ayarlan›labilir:

1 tuflu: 1 saat ve 30 dakika 2 tuflu: 30 dakika 3 tuflu: 15 dakika

TV/RADIO veya FAV tuflu ile çeflitli program listeleri aras›nda arama yapabilirsiniz.

Kanal› seçmek için/ , PG+/PG- tufllar›na bas›n ve OK tufluna basarak bu kanal› izleyin.

Bu kanalda hareketli görüntüler gösterilirken LAST tufluna basarak o anki programa dönebilirsiniz.

EGP ekran›nda uzaktan kumandadaki TIMER tufluna bas›ld›¤›nda, mevcut kanalda bir program içeriyorsa, zamanlay›c› hemen ayarlan›r ve ayarlanan zamanlay›c› EGP ekran›nda görünür. Bu flekilde ayarlan›lan bir program, Saat& Zamanlay›c› Ayar› menüsünün Zamanlay›c› Alan›nda gösterilir.

8. Alt yaz›

Mevcut yay›n program› altyaz› sunuyorsa, alt yaz› dili listesini seçmek için YEfi‹L (TEXT) tufluna bas›n. Mevcut programda altyaz› varsa, program (kanal) de¤ifltirildikten sonra veya KIRMIZI( i ) tufluna bas›ld›ktan sonra ekranda , simgesi görünür.

Altyaz› dilini de¤ifltirmek için:

Altyaz› dili listesini görmek için uzaktan kumanda üzerindeki YEfi‹L (TEXT) tufla bas›n.

‹stedi¤iniz altyaz› dilini seçmek için / tufllar›n› kullan›n.

OK tufluna bas›n ve istedi¤iniz altyaz› dili ekranda görünecektir.

Menü ekran›, al›c›n›n kullan›c› taraf›ndan kolayca çal›flt›r›labilmesi için dikkatli ve basit bir flekilde yarat›lm›flt›r.

6.1 Favori Kanal Servisi

Favori kanal listesini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki YEfi‹L (TEXT) tufla bas›n.

Favori listesi ile kanal listesi aras›nda geçifl yapmak için YEfi‹L (TEXT) tufla bas›n.

‹stedi¤iniz favori grubu veya kanal› seçmek için / , PG+/PG- tufllar›n› kullan›n.

6.2 Alfabe Servisi

Alfabe listesini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki SARI (ALT) tufluna bas›n.

Alfabe listesi ile kanal listesi aras›nda geçifl yapmak için SARI (ALT) tufla bas›n.

‹stedi¤iniz Alfabe grubunu veya kanal› seçmek için / , PG+/PG- tufllar›n› kullan›n.

6.3 Servis Sunucusu

Sunucu listesini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki MAV‹ (AUDIO) tufluna bas›n.

Sunucu listesi ile kanal listesi aras›nda geçifl yapmak için MAV‹ (AUDIO) tufla bas›n.

‹stedi¤iniz Sunucu grubunu veya kanal› seçmek için / , PG+/PG- tufllar›n› kullan›n.

6.4 Servis Vericisi

Verici listesini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

Verici listesi ile kanal listesi aras›nda geçifl yapmak için KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

Bir verici grubunu veya istedi¤iniz kanal› seçmek için / , PG+/PG- tufllar›n› kullan›n.

TR

TEMEL FONKS‹YONLAR TEMEL FONKS‹YONLAR

(11)

TR

9. Teletext Menü Ekran›

Mevcut yay›n program› Teletext yay›n› yapt›¤›nda, TV tipinden ba¤›ms›z olarak teletext’i ekranda görmek için YEfi‹L (TEXT) tufluna iki defa basarak mevcut Teletext dili listesini görüntüleyin.

Ekran›n sa¤ köflesindeki [T] simgesi, bu programda teletext yay›n› oldu¤unu gösterir. [T] simgesi göründü¤ü halde, yay›ndan dolay› Teletext olmayabilir.

Teletext Menüsünü de¤ifltirmek için :

‹stedi¤iniz Teletext Menüsünü seçmek için / tufllar›n› kullan›n.

OK tufluna bas›n ve istedi¤iniz Teletext Menüsü ekranda görünecektir.

10. Teletext VBI

Mevcut yay›n program› Teletext VBI sunuyorsa, Teletext dili listesini görmek için YEfi‹L (TEXT) tufluna üç defa bas›n.

Teletext , bu özelli¤i destekleyen TV taraf›ndan ekranda görüntülenecektir.

Ekran›n sa¤ köflesindeki [T] simgesi, bu programda teletext yay›n› oldu¤unu gösterir. [T] simgesi göründü¤ü halde, yay›ndan dolay› Teletex olmayabilir.

Teletext VBI’y› de¤ifltirmek için :

‹stedi¤iniz Teletext VBI’y› seçmek için / tufllar›n› kullan›n.

OK tufluna bas›n ve istedi¤iniz Teletext VBI ekranda görünecektir.

11. Ses Modu

MAV‹ (AUDIO) tuflu kullanarak sol, sa¤ veya stereo modundan birini seçebilirsiniz.

Ses modunu de¤ifltirmek için

Sol, sa¤ veya stereo modunu seçmek için MAV‹ (AUDIO) tufluna bas›n.

Bu menüyü kaydetmek ve menüden ç›kmak için EXIT tufluna bas›n.

TEMEL FONKS‹YONLAR TEMEL FONKS‹YONLAR

12. NVOD Fonksiyonu

E¤er de¤ifltirilen kanal bir NVOD servis kanal› ise, ekran›n sa¤

köflesinde [N] simgesi görünür. Bu durumda, SARI (ALT) tufla bas›n. Bütün NVOD listesine ulaflabilirsiniz.

Bu listeler aras›ndan NVOD program›n› seçin.

/ tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz zaman› seçin, sonra da istedi¤iniz program› izlemek için OK tufluna bas›n.

13. Çoklu besleme kanal› veya alt kanal E¤er de¤ifltirilen kanal bir çoklu beslemeli servis kanal› ise, ekran›n sa¤ köflesinde [C] simgesi görünür. Bu durumda, SARI (ALT) tufla bas›n.

Bütün alt kanal listesine ulaflabilirsiniz.

/ tufllar›n› kullanarak bu listeler aras›ndan bir program seçin, sonra da seçilen program› izlemek için OK tufluna bas›n.

(12)

TR

1.1 LNB Ayar›

Kanal aramas› yapmak için al›c› ve LNB ayarlar›n› seçebilir ve 22KHz tonu için bu ayarlar› de¤ifltirebilirsiniz. Bu menüde ayarlan›lan parametreler “Otomatik tarama” ve “Manuel tarama” modunda kanallar› programlamak için gereklidir.

Gerekli bilgiler anten ve LNB broflürlerinden veya bayiden temin edilebilir.

Al›c›y› aç›n.

‹stedi¤iniz uydu ad›n› seçin.

LNB tipini (frekans›) seçin.

DiSEqC modunu seçin.

(Off (kapal›), DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, Tone Burst A, Tone Burst B) Bir Konum Ayarlay›c› kullan›yorsan›z, Positioner DiSEqC1.2 opsiyonunu seçin (“Yes” veya

“No”).

22KHz: Bir çift LNB kulland›¤›n›zda veya 22KHz sinyal al›c›s›na iki anten ba¤land›¤›nda, 22 KHz sinyal al›c›s› ile (“On”, “Off” veya “Auto”) LNB ya da antenler aras›nda geçifl yapabilirsiniz.

1.2 Konum Belirleyici Ayar›

DiSEqC1.2 ile tam uyumlu bir DiSEqC1.2 motorlu sisteminiz varsa, o zaman mevcut DiSEqC 1.2 fonksiyonlar›ndan yararlanabilirsiniz.

Satellite (uydu) opsiyonunu seçin

Yukar›daki uydulardan herhangi bir verici seçin ve Frekans›, Sinyal Oran›n›, FEC’i ve Polariteyi kontrol edin.

Her hangi bir sorunla karfl›laflt›¤›n›zda bayinize dan›fl›n.

Bazen yay›ndan dolay› verici bulunmayabilir.

‹stedi¤iniz uydu için, aralar›ndan ana vericiyi seçmenizi tavsiye ederiz. desired satellite.

Menü modundan afla¤›daki seçimleri yap›n:

“User” modu : Yeni bafllayanlar›n temel konum belirleyici fonksiyonunu kontrol etmelerini sa¤lar.Genel kullan›c›lar “User”

modunu kullan›rlar.

“Installer” modu : Bu, bir uydunun konumunu elle araman›z› sa¤lar.

ALICININ KULLANILMASI

ALICININ KULLANILMASI

Ana Menü

Anten sistemini ve al›c›y› uygun konektörlerle ba¤lad›ktan sonra.

Fifli tak›n ve al›c›y› aç›n.

Ana menüyü görüntülemek için MENU tufluna bas›n.

Ekranda “MENU” görülecektir.

Afla¤›daki ekran üstü gösterge görünecektir:

Alt menü bafll›klar› görüntülenecektir.

Alt menü kurulumu, Kanal Programlamas› ve Çocuk Kilidi için flifreyi girmelisiniz.

“Kurulum” menüsüne bafllamadan önce, varolan bütün bilgilerin size uygun olup olmad›¤›n› görmek için “System Setup” menüsünü kontrol etmelisiniz.

Yard›m mesaj›n› görmek için, SARI (ALT) tufla bas›n.

1. Kurulum

Bu menü programlama, yeni servisler ekleme ve al›c›n›n durumunu görüntüleme ayarlar›n› sunar.

Alt menüyü seçmek için ana menü modunda “Installation”

opsiyonunu seçin.

fiifrenizi girin.

E¤er kendi flifrenizi girmediyseniz, o zaman flifre 0000 olacakt›r (varsay›lan ayarlama).

(13)

TR

1.3 Solarsat Ayar›

Bu menü sadece Solarsat anten içindir.

Bu menüye girdi¤inizde, bu mesaj› alacaks›n›z.

Bu menü sadece Solarsat anten içindir. Bir anteniniz varsa Ok tufluna, aksi takdirde EXIT tufluna bas›n.

De¤eri bulundu¤unuz yere göre ayarlayabilirsiniz.

Tarih ve Saat de¤erlerini ayarlamak için, PG+/PG- tufllar›n›

kullanarak de¤eri de¤ifltirin.

Konumu de¤ifltirmek için / tufllar›n› kullan›n.

Her bir alana gitmek için / tufllar›n› kullan›n.

1.4 Otomatik Tarama

“Auto Scanning” (Otomatik tarama) alt menüsü, ön programl›

uydularda kanallar› otomatik olarak yüklemenizi sa¤lar.

Kanallar› otomatik olarak yüklemek için:

PG+/PG- tufllar›yla daha fazla görüntülenebilen her bir uyduda

/ tufllar›n› kullanarak All/Off/Only Free opsiyonlar›n›

seçebilirsiniz.

Off : Tarama yok

All : Bütün kanallar taran›r Only Free : Serbest kanallar taran›r.

OK tufluna bas›n.

Otomatik Tarama menüsü görüntülenecektir.

Seçilen uydunun listesindeki bütün kanallar otomatik olarak yüklenilecektir.

Tarama iflleminden sonra ekranda “Your digital receiver found...”.mesaj› görünecektir.

Bütün kanallar› al›c›ya kaydetmek için OK tufluna basmal›s›n›z.

ALICININ KULLANILMASI

1.2.1 Kullan›c› Modu

Hareket Modunu Seçin:

Konum belirleyicinin hareket tipini seçebilirsiniz: Continuous (sürekli), Step (ad›m ad›m) veya Time (zaman kaynakl›).

Anteni do¤uya, bat›ya, güneye ve kuzeye ayarlay›n ve/ /

/ tufllar›n› kullanarak motoru hareket ettirin.tuflu bat›ya,

tuflu do¤uya, tuflu kuzeye vetuflu güneye hareket etmenizi sa¤lar.

Bu ifllem bittikten sonra “Store current Position.” (mevcut konumu kaydet) opsiyonunu seçin ve yeni hareket motorunu s›f›rlamak için OK tufluna bas›n.

N

Noottee : “Signal Status” penceresinde belirtilen seviye sadece referans içindir.

Belirtilen seviye maksimum olmad›¤› halde, sinyal kalitesi yeterli olabilir.

Stored Position seçene¤ine gidin.

Kay›t konumuna ulafl›ld›¤›nda ekranda “Stop” mesaj› görünür ve flimdi di¤er ifllemleri yapabililirsiniz.

Uydu konumunu yeniden hesaplamak için Calculate Sat Positions opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas›n.

1.2.2 Kurulumcu Modu

Konum belirleyici durumunu kontrol ettikten sonra, kurulumcu bu modu kullanmal›d›r. Kurulumcu Kullan›c› modunu kullanmadan önce “Disable Limits” ayar›n› yapmal›d›r.

Drive Motor West/East opsiyonunu seçin ve / tufllar›n›

kullanarak motoru hareket ettirin. tuflu bat›ya vetuflu do¤uya hareket etmenizi sa¤lar.

“Set Limit” (ayar s›n›r›) ayar›n› yapmak için “Enable Limit”

opsiyonunu seçin.

“Set Limit” (ayar s›n›r›) ayar›n› iptal etmek için “Disable Limit”

opsiyonunu seçin.

Konum belirleyiciyi s›f›rlamak için “Reset Positioner”

opsiyonunu seçin ve OK tufluna bas›n.

ALICININ KULLANILMASI

(14)

TR

1.6 SMATV Tarama

Birkaç cihaz Anteni ve LNB al›c›s›n› ortaklafla kulland›¤›nda, servisi 950 ’den 2150MHz ’ye kadar aray›n.

Arama Tipi olarak “Automatic” veya “Manual” opsiyonunu seçin

Tarama modu olarak “All” veya “Only Free” opsiyonunu seçin.

1 ile 4 aras›nda alternatif sinyal oran›n› girebilirsiniz.

N

Noott : 1. SMATV taramas› s›ras›nda arama tipi Automatic (otomatik) konumuna ayarland›¤›nda, sadece istedi¤iniz alternatif sinyal oran›n› (1-4) girmeniz gerekir.

2. SMATV taramas› s›ras›nda arama tipi Manual (manuel) konumuna ayarland›¤›nda, hem frekans›

hem de sinyal oran›n› girmeniz gerekir.

3. “LNB Ayarlar›” menüsü üzerinde SMATV için DiSEqC de¤iflimi desteklenilebilir. DiSEqC de¤ifliminin desteklenmesi için “LNB Ayarlar›” menüsü üzerinde uydu olarak SMATV seçilmelidir.

“Automatic” seçildi¤inde STB al›c›s›, sinyal oran›na ba¤l› olarak bütün frekanslarda mevcut bütün kanallar› arayacakt›r.

Di¤er tarafta, “Manual” opsiyonu seçildi¤inde sinyal oran› ve frekans› tam olarak girilmifl kanallar taranacakt›r.

1.7 Varsay›lan Ayarlara Dönme

Bu özellik, kanal verilerini de¤ifltirdikten ve hatal› di¤er ifllemleri yap›ld›ktan sonra baz› sorunlarla karfl›lafl›ld›¤›nda Fabrika de¤erlerine dönmek içindir.

Ekran afla¤›daki gibi olacakt›r:

Seçilen pencerede :

OK tufluna basarsan›z, al›c› otomatik olarak var say›lan ayarlara dönecektir.

N

Noott : Bu, önceki ayarlar›n›z›n silinmesine sebep olacakt›r.

Kanal›n bütün ayarlar› ve bilgileri silinecektir.DSB-A100F ALICININ KULLANILMASI

1.5 Manuel Tarama

Yeni kanallar› ve zay›f sinyalleri aramak için, Al›c›n›n (STB) kanal verilerinin kullan›c› taraf›ndan girildi¤i “Manual Scanning”

opsiyonu vard›r.

After selecting the “Manual Scanning” from the Installation Menu, the following screen will be displayed:

Manuel arama için hedef uyduyu seçin. Bu menüde listelenmemifl uydudan programlar› taramak için ‘Satellite 1’,

‘Satellite 2’ veya ‘Satellite 3’ opsiyonunu seçin. Satellite 1’,

‘Satellite 2’ veya ‘Satellite 3’ durumunda, ilgili uydunun bütün bilgileri girilmelidir.

Bir verici yükleyin.

Bu opsiyon kullan›c›n›n, al›c› içinde mevcut ön programlanm›fl listeden her hangi bir vericiyi yüklemesini sa¤lar.

N

Noott : Özellikle Load TR opsiyonundaki Yeni verici, daha sonra Otomatik Tarama modunda kullanabilmeniz için verici listesine eklenir. Bunu kullanabilmeniz için bu yeni verici ile en az bir kanal bulman›z gerekir. Kaydetmek için OK tufluna bas›n.

Load TR menüsünde yeni verici olarak ‘NEW ’ opsiyonunu elde etmek için, Load TR menüsünde “0”I girin veya / tufllar›n› kullanarak ‘NEW ’seçene¤ine gidin.

Bulmak istedi¤iniz vericinin frekans›n› girin.

Bulmak istedi¤iniz vericinin sinyal oran›n› girin.

Bulmak istedi¤iniz vericinin FEC özelli¤ini (‹leri Hata Düzeltme) seçin.

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 veya Auto opsiyonlar› aras›ndan seçim yapabilirsiniz.

Bulmak istedi¤iniz vericinin polarizasyonunu seçin.

(Yatay/Dikey/Dairesel Sol/Dairesel Sa¤)

Yatay ayar› durumunda LNB hatt›ndan 18V ve dikey ayar› durumunda 13V ak›m gönderilir.

“Tarama modu olarak “All” veya “Only Free” opsiyonunu seçin.

A¤ Arama menüsünde “Yes” opsiyonunu seçin. Homing vericisinin kullanarak vericiden daha fazla kanal elde edebilirsiniz. Bunun yan›nda, bu ekranda ‘Net Name’ (net ad›) opsiyonunu da seçebilirsiniz. Bu servis, yay›n sinyalindeki bilgilere ba¤l›d›r.

Yaln›z SCPC program› ile ilgileniyorsan›z PID arama özelli¤i için “Yes ”opsiyonunu seçin. Bireysel PID (Paket Tan›mlay›c›) (Ses/Görüntü/PCR) de¤erlerini girerek elle arama yapabilirsiniz.

Opsiyonu seçtikten sonra, tarama ifllemini bafllatmak için OK tufluna bas›n.

ALICININ KULLANILMASI

(15)

TR

2.4 Bütün Kanallar› Silme

Seçilen pencerede, bütün kanallar› silmek için OK tufluna bas›n ve MENU / EXIT tufluna basarak menüden ç›k›n.

2.5 fiifreli Kanallar› Silme

Seçilen pencerede, flifreli kanallar› silmek için OK tufluna bas›n ve MENU / EXIT tufluna basarak menüden ç›k›n.

2.6 Favori Kanallar

O anki kanal› istedi¤iniz Favori Grubuna hemen kaydedebilirsiniz.

Bunun yan›nda, bir kanal› birden çok favori grubuna kaydedebilirsiniz.

FAV tuflunu kullanarak istedi¤iniz Favori Grubu (FAV1~FAV9) seçin.

/ veya PG+/PG- tufllar›n› veya TV ya da RADYO listesi penceresinde rakaml› tufllar› kullanarak istedi¤iniz kanal listesini seçin.

KIRMIZI( i ) tufla bas›n ve seçilen kanal› Favori Gruba kaydedin.

Teyit etmek için OK tufluna bas›n.

TV/RADIO tuflunu kullanarak TV listesini veya Radyo listesini ve FAV tuflu ile favori listesini de¤ifltirebilirsiniz.

TV/RADIO tufluna basarak TV listesi ve Radyo listesi aras›nda de¤iflim yapabilirsiniz.

FAV tufluna basarak baflka bir favori listesini seçebilirsiniz.

Favori Gruptaki kanallar› silme:

/ veya PG+/PG- ya da rakaml› tufllarla silmek istedi¤iniz kanal› seçin.

Seçilen kanal› Favori kanallar listesinden silmek için KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

N

Noott : Bir favori listesi maksimum 200 kanal içerebilir.

ALICININ KULLANILMASI

2. Kanal Programlama

“Channel Organising” menüsünün yedi fonksiyonu vard›r:

Bu menü, belirlenen Uydu ve Verici ile ilgili kanal listesindeki Baz› kanallar› silmek içindir. Ve bu, favori listesi oluflturman›z›

ve kanal yerini istedi¤iniz gibi de¤ifltirmenizi sa¤lar.

fiifrenizi girin.

E¤er kendi flifrenizi girmediyseniz, o zaman flifre 0000 olacakt›r (varsay›lan ayarlama).

2.1 Uydu Silme

Silmek istedi¤iniz uydu listesini seçmek için KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

Teyit etmek için OK tufluna bas›n.

N

Noott : Bu özellik, uydunun kendisini silmez ancak seçilen Uydudaki kay›tl› kanal listesini siler.

2.2 Vericiyi Silme

Silmek istedi¤iniz Vericiyi listesini seçmek için KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

Teyit etmek için OK tufluna bas›n.

N

Noott : Bu özellik, vericinin kendisini silmez ancak seçilen vericideki kay›tl› kanal listesini siler.

2.3 Kanal Silme

Silmek istedi¤iniz kanal listesini seçmek için KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

Teyit etmek için OK tufluna bas›n.

ALICININ KULLANILMASI

(16)

TR 3. Çocuk kilidi

Bu “Çocuk Kilidi” özelli¤i izleme s›n›rlamalar›n› ayarlar ve 4 haneli flifre girilmeden al›c›ya eriflimi engeller.

(Varsay›lan flifre:0000)

Bu opsiyonu seçti¤inizde iki seçene¤e ulaflacaks›n›z:

istedi¤iniz kanal için kilit ayarlama ve flifreyi de¤ifltirme.

fiifrenizi girin.

E¤er kendi flifrenizi girmediyseniz, o zaman flifre 0000 olacakt›r

(varsay›lan ayarlama).

3.1 Çocuk kilidini ayarlama

Kanal› seçmek için / , PG+/PG-, / tufllar›na veya rakaml› tufllara bas›n.

TV/RADIO tufluna basarak TV listesi ve Radyo listesi aras›nda de¤iflim yapabilirsiniz.

KIRMIZI( i ) tufla basarak kanal kilidini seçin.

Teyit etmek için OK tufluna bas›n.

Bu, kanal› kilitleyecektir. Bu kanal› izlemek istedi¤iniz zaman, aç›lan pencere deflifrenizi girmeniz gerekir. Kilitli kanala eriflimi için flifrenizi girdikten sonra, bütün kanallar›n kilidi aç›lacakt›r.

Bu, her hangi bir kilitli kanal için flifrenizi baflar›l› bir flekilde girdi¤inizde, bütün kilitli kanallara ulaflabilece¤iniz anlam›na gelir.

Kilidi iptal etmek için:

Kilidi iptal etmek için tekrar KIRMIZI( i ) tufla bas›n.

ALICININ KULLANILMASI

2.7 Kanal Tafl›ma & Düzenleme

/ veya TV/RADIO tufluna basarak TV/RADYO listesini seçin.

/ veya PG+/PG- tufllar›yla ya da rakaml› tufllarla bir TV veya Radyo listesi seçin.

KIRMIZI( i ) tufla basarak kanal›seçin.

/ veya PG+PG- tufllar›yla istedi¤iniz kanal›n yerini de¤ifltirin ve OK tufluna basarak seçiminizi onaylay›n.

Kanal› ilk konuma geri döndürmek isterseniz OK tuflu yerine MAV‹ (AUDIO) tufluna bas›n.

Kanal Ad›n› de¤ifltirme

/ veya TV/RADIO tufluna basarak TV/RADYO listesini seçin.

/ veya PG+/PG- tufllar›yla ya da rakaml› tufllarla ad›n›

de¤ifltirmek istedi¤iniz kanal› seçin.

YEfi‹L (TEXT) tufla bas›n. Font Tablosu görüntülenecektir.

1-6 rakaml› tufllar› kullanarak istedi¤iniz font tablosunu seçin.

/ / / tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz karakteri seçin ve OK tufluna basarak karakteri cümleye ekleyin.

N

Noott : Not tuflu : KIRMIZI tufl: Boflluk

EXIT tuflu : Kanal ismini de¤ifltirmeden font tablosundan ç›kmak için.

PG+/PG- tuflu : Bütün kanal listesine uygulanan “Kanal Tafl›ma & Düzenleme”

seçene¤ine gitmek için.

Ayarlanan verileri kaydetmek için MENU tufluna ve ard›ndan OK tufluna bas›n.

ALICININ KULLANILMASI

(17)

TR

4.2 Ekran Üstü Menü Ayar›

Ekran Parlakl›¤›n›, Gösterim Süresi, Rengi ve Ekran Üstü Menü Göstergesinin Konumunu ayarlayabilirsiniz.

Ekran Parlakl›¤› seviyesini seçin.

Rakaml› tufllar›, tufllar›n› veya PG+/PG- tufllar› kullan›larak ayarlama yap›labilir.

/ tufllar› : %1’lik art›fllarla ayarlama yapmak için.

PG+/PG- tufllar: %10’luk art›fllarla ayarlama yapmak için.

N

Noott : Bu parlakl›k seviyesi, “User Defined ”opsiyonu ile renk ayar›na uygulanmaz.

Bilgi (görüntü) kutusunun ekranda gösterim süresini ayarlay›n.

Bu süre 0,5 ile 60 saniye aras›nda de¤iflir.

Rakaml› tufllar›, / tufllar›n› veya PG+/PG- tufllar›

kullan›larak ayarlama yap›labilir.

/ tufllar› : 0.5 saniyelik art›fllarla ayarlama.

PG+/PG- tufllar› : 1 saniyelik art›fllarla ayarlama.

Renk ayar›:

Renk ayar›n› kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.

(örne¤in; zemin, metin, simge, hat, vs)

/ tufllar : Renk modunu seçin.

Color scheme 1: Menüyü gök mavisine de¤ifltirir.

Color scheme 2: Menüyü yeflile de¤ifltirir.

Color scheme 3: Menüyü koyu kahverengiye de¤ifltirir.

User defined: Renk ayar›n›n kullan›c›n›n tercihine göre yap›lmas›n› sa¤lar.

EPG colors: EPG menüsünün rengini ayarlar.

N

Noott : Yaz›l›m› güncelleyerek 1, 2 ve 3 nolu renk ayarlar›n›

de¤ifltirebilirsiniz.

ALICININ KULLANILMASI

3.2 fiifreyi de¤ifltirme

fiifreyi de¤ifltirmek için, ikinci s›radaki “Change PIN Code”

opsiyonunu secin.

Bu, sizi afla¤›daki menüye götürecektir:

Bu menüde, mevcut flifrenizi birinci imleç’e ve istedi¤iniz flifreyi ise ikinci imleç’e girmeniz gerekir.

Onaylamak için, yeni flifrenizi bir daha girin.

fiifrenin 4 haneli olmas› gerekti¤ini unutmay›n.

VARSAYILAN fi‹FRE: 0 0 0 0.

N

Noott : fiifrenizi unutursan›z, “Sistem Bilgileri” k›sm›na bak›n.

fiifrenizi de¤ifltirdikten sonra, unutmay›n ve güvenli bir yerde saklay›n.

4. Sistem Ayarlar›

Bu opsiyon, gereksinimlerinize göre fabrika ayarlar›n›

de¤ifltirmenizi sa¤lar.

4.1 Dil Seçimi

“Language Selection” opsiyonu kullan›c›n›n ekran üstü menü, Dublaj, Teletext, Altyaz› veya EPG için istedi¤i lisan›

seçmesini sa¤lar. Ancak, Dublaj, Teletext, Altyaz› ve EPG dili yay›na ba¤l›d›r.

Örne¤in; Altyaz› dili seçildi¤i halde, programda altyaz›

olmad›¤›ndan dolay› desteklenmeyebilir.

Farkl› bölgelerdeki farkl› dilleri konuflan kullan›c›lara hitap etmek için 20 ekran üstü menü dili vard›r.

‹stedi¤iniz menü dilini seçmek için, / tufluna basarak dili de¤ifltirin ve OK tufluna bas›n.

Ekran Üstü Menü Dili, Dublaj, Teletext, Altyaz› veya EPG seçilen dile göre farkl›l›k gösterecektir.

ALICININ KULLANILMASI

(18)

TR

4.4 Saat ve Zamanlay›c› ayar›

1) Saat

‹mleç ’i bu alt menünün üzerine getirin ve OK tufluna bas›n.

Saat Diliminde yerel saati de¤ifltirmek için / tufluna bas›n. Saat, bulundu¤unuz bölgeye göre ayarlayabilirsiniz.

GMT, yay›n sinyali taraf›ndan gönderilen Greenwich standart zaman›n› belirtir. Bu ayarlama de¤ifltirilemez.

2) Zamanlay›c›

EPG’nin zamanlay›c›lar› dahil, 15 zamanlay›c› desteklenir.

1 ile 15 aras›ndaki / tufllar›n› kullanarak zamanlay›c› numaras›n› seçin.

Kaydetmek istedi¤iniz program tekrar›n› seçmek için / tufllar›n› kullan›n.

Günlük, Her Pazar, Her Pazartesi, Her Sal›, Her Çarflamba, Her Cumartesi, Her Cuma, Her Cumartesi, Bir Kez.

E¤er EPG ekran›ndan zamanlay›c› ayarlan›rsa, ‘Event Repetition’ menüsünde EPG görünecektir.

‹stedi¤iniz zaman› ayarlamak için Rakaml› tufllara (0-9) bas›n ve / tufllar›yla kaydetmek istedi¤iniz de¤ifltirme zaman›n› seçin. ‘Switch-on Time’ (aç›lma zaman›) menüsünde ayarlanan zaman ’Switch-off Time’ (kapanma zaman›) menüsündeki zamanla ayn› ise, bu zamanlay›c› 24 saat çal›flacakt›r.

/ tufllar›n› kullanarak program› ayarlamak için TV program›n› seçin.

TV/RADIO tufluna basarak TV program› ve Radyo program› aras›nda de¤iflim yapabilirsiniz.

Zamanlay›c›y› Günlük ve Her Pazartesi veya Her Pazar vs. olarak ayarlad›¤›n›z halde.

Öncelik, daha az program tekrar›na verilecektir. Örne¤in, zamanlay›c›y› Bir kez veya Günlük olarak ayarland›¤›nda, o gün “Günlük ”yerine “Bir kez” ayar› çal›flacakt›r.

Zamanlay›c› çal›flt›¤›nda,“Timer ”menüsünde ‘Running ’mesaj› ile birlikte zamanlay›c›

numaras› görünecektir.

ALICININ KULLANILMASI

Kullan›c› modunu veya EPG renk modunu ayarlama

YEfi‹L (TEXT) tufla bas›n.

De¤ifltirmek istedi¤iniz madde görünecektir.

/ tufllar›n› kullanarak de¤ifltirmek istedi¤iniz maddeye gidin.

/ tufllar›n› kullanarak istedi¤iniz rengi ayarlay›n.

Ayarlamak için OK tufluna bas›n.

Yard›m mesaj›n› görmek için, SARI (ALT) tufla bas›n.

Ekran Üstü Menü Konumu

‹mleç ’i istedi¤iniz konuma yerlefltirin ve ekran istedi¤iniz konuma gidinceye karar / veya / tufllar›na bas›n.

Ekran istedi¤iniz konumuna gidecektir.

4.3 Ortam Ayarlar›

‹stedi¤iniz çeflitli ortam ayarlar›n› yapabilirsiniz.

‹mleç’i bu alt menünün üzerine getirin ve OK tufluna bas›n.

Alt maddelere gitmek için / tufllar›na ve bir opsiyonu seçmek için / tufllar›na bas›n.

Seçiminizi onaylamak için OK tufluna bas›n.

Menüden ç›kmak için MENU/EXIT tufluna bas›n.

TV sistemini seçin : PAL, SECAM, NTSC, PAL ➔ (otomatik) NTSC, SECAM ➔ (otomatik) NTSC, NTSC ➔ (otomatik) PAL, NTSC ➔ (otomatik) SEC

TV’nize uygun olarak TV tipini seçin.

STANDARD 4:3 oran› veya GEN‹fi EKRAN 16:9 oran›.

Ekran oran› dönüflümünü seçin:

Letter box, Pan & Scan, Mixed veya Full

Video Sinyal Tipini seçin : Kompozit

RF kanal›n› seçin : Ch 21~Ch 69

Yay›n Sistemini Seçin : B/G, I veya D/K

ALICININ KULLANILMASI

(19)

TR

4.7 Kanal Verilerini Kopyalama

Kanal verilerini bir al›c›dan di¤erine kopyalamak istedi¤inizde, afla¤›daki talimatlar› takip edin:

Kendi ana al›c›n›z› kullanarak favori ve kilitli kanal gibi kanal verilerinizi oluflturun.

Baflka bir al›c› kurdu¤unuzda ana al›c›n›z› al›n.

1. Ana ve yard›mc› al›c›lar›n fiflini prize tak›n.

2. Ana Al›c› (Kurulu al›c›): Stand-by (bekleme) modu 3. Yard›mc› Al›c› (Kurucu al›c›): Menü modu 4. Her 2 al›c›y› RS232 seri kablosu ile ba¤lay›n.

(Kablonun her iki ucu, çapraz sinyalli erkek konektörlü olmal›d›r.) 5. ‘System Setup’ ayar›n›seçin ve OK tufluna bas›n.

6. / tufllar›yla ‘Copy Channel Data’ ayar›n›seçin.

7. Kanal verilerini kopyalamaya bafllamak için OK tufluna bas›n.

ALICININ KULLANILMASI

4.5 Sistem Bilgileri

Servis sunucusuna veya servis merkezine baflvurdu¤unuzda, bu menüde mevcut bilgiler sorulabilir.

‹mleç’i bu alt menünün üzerine getirin ve OK tufluna bas›n.

Ekranda afla¤›daki görüntü ç›kacakt›r.

N

Noott : fiifrenizi unutursan›z, “0” tufluna dört defa bas›n.

Mevcut flifre ekranda görünecektir.

Çocuklar›n›z›n veya di¤er insanlar›n bu yöntemi kullanarak bu flifreye ulaflabileceklerini unutmay›n.

4.6 Yaz›l›m Güncelleme

Yeni bir yaz›l›m ç›kt›¤›nda ASTRA ve Hotbird veya Sirius uydular›n› kullanarak bu al›c›n›n yaz›l›m›n› yükleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

N

Noott: Samsung marka cihazlardaki yaz›l›m› güncellemek için kullan›lan bu uydular ileride de¤ifltirilebilir.

Yükleme s›ras›nda al›c›y› (STB) kapatmay›n.

Yeni sürüm bir yaz›l›m› yükledi¤inizde, güncelleme yap›p yapmayaca¤›n›z sorulacakt›r.

OK tufluna basarsan›z, güncelleme hemen bafllayacakt›r.

Güncelleme yap›lamad›¤›nda ekranda “You can ’t update software!” mesaj› görünecektir.

Veya güncelleme yapman›z gerekmedi¤inde, ekranda “You don ’t need to update software!”

mesaj› görünecektir.

If you get information that a Transponder is changed to different one for Samsung software, Bir Vericinin Samsung yaz›l›mdan farkl› bir yaz›l›ma de¤iflti¤i bilgisini al›rsan›z, / tuflunu kullanarak Menü modunda ‘User Advanced Mode’ opsiyonunu seçmelisiniz.

Ard›ndan, yeni Samsung vericisinin parametrelerini tam olarak ayarlamal›s›n›z.

N

Noott: Kiflisel Bilgisayar ile Yükseltme

STB'nin güncel kalmas›n› sa¤lamak için STB'nin yaz›l›m›n› STB ve kiflisel bilgisayar ile yükseltmek mümkündür.

Yaz›l›m›n yeni sürümlerinde, en son yenilikler ya da gelifltirilmifl ifllevler bulunabilir.

Yaz›l›m› kiflisel bilgisayar ile indirip yükseltmek istiyorsan›z daha fazla bilgi ve yeni yaz›l›m›m›z› almak için web sitemizi (http : //www.samsungstb.com) ziyaret edin.

4.5 Sistem Bilgisi menüsünde yaz›l›m sürümünü karfl›laflt›rarak do¤ru sürümün yüklenip yüklenmedi¤ini kontrol edebilirsiniz.

ALICININ KULLANILMASI

(20)

TR TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Elektrik beslemesi

Tipi : SMPS

Girifl voltaj› : AC 100-240V~, 50/60 Hz

Sigorta de¤eri : 250 V/T1.6AH

Radyo

Frekans Aral›¤› : 950 ~ 2150 MHz

Girifl sinyali seviyesi : -65 ~ -25 dBm

Kanal seçimi : PLL frekans taray›c›

Girifl Empedans› : 75 Ω Dengelenmemifl

Konektör tipi : F difli tip

LNB güç kontrolü : 13 V/18 V, 22 kHz tonu

DiSEqC : 1.2 desteklenir

Dedektör

Tipi : QPSK DEMODÜLASYONU (DVB-S)

Sinyal oran› : 2 ~ 45 Ms/s

‹ç FEC : Viterbi Convolutional

Kod Oran› -1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

D›fl FEC : Reed Solomon Kopyalama (204, 188), t =8

Video cihaz›

Sistem kayd› : MPEG 2 ISO/TEC 13818

(Sinyal ak›fl›)

Profil ve seviye : MPEG 2 MP@ML (4:2:2)

Veri oran› : 1~ 15 Mb/s

Görüntü Formatlar› : 4:3 (normal) & 16:9 (genifl ekran)

Örnekleme frekans› : 720(H)x 576(V)x 50 alan/san

Ses Kay›t Cihaz›

Görüntü çözünürlü¤ü : MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 katmanl› &II

Sistem kayd› : MONO, DUAL, STEREO, JOINT

Sampling frequency : Ses modu 32, 44.1, 48 kHz

Sorun Elektrik yok Al›c› Bekleme modundad›r.

Olas› sebebi Sorunun Elektrik fifli düzgün tak›lmam›flt›r. Power cord plug in correctly çözümü Ön panelde Elektrik fiflini düzgün tak›n.

gösterge LED ’I görünmüyor; Ekranda görüntü yok.

No pictures on the screen Receiver in Standby mode; Set receiver to “On”;

Scart not connected tightly Check connection and correct;

to video output of television;

incorrect channel or video Check channel and video output and output selected on television correct (TV instruction manual)

No sound Audio cord connected Check connection and correct;

incorrectly;

Loudness level = 0; Increase loudness on television set;

Muting active Press the MUTE key

Remote Control does not incorrect operation; Point remote control

operate directly towards the Receiver.

Batteries dead or inserted Replace batteries or insert correctly incorrectly

Poor picture quality Signal strength to low Check all wire connections. Check the

signal strength in the “Auto Scanning” menu, correct

alignment of your antenna

On-Screen Error Message Antenna cable not connected Check connection and correct;

“Searching for signal” or not tight;

LNB defective; Change LNB;

incorrect position of the Check position and correct, satellite antenna; Check the signal strength in LNB is set to "OFF" in the “Auto Scanning” menu LNB Setting menu

On-Screen Error Message Satellite not yet set Scan of in “Automatic scanning”

“Channel data or “Manual scanning” menu

does not exist.”

On-Screen Error Messages: Smartcard: (depend on model)

“Please check the - not plugged in correctly; Check the Smartcard.

Smartcard”; - not plugged in. “Insert the Smartcard.”

“Please insert the Smartcard”.

Cihaz, ambalaj malzemesi (örne¤in; köpük) ve piller kesinlikle evdeki çöplü¤e at›lmamal›d›r.

Bulundu¤unuz yerdeki düzenlemelerle ilgili bilgileri temin edin ve bütün hurdaya ayr›lacak malzemeleri, düzenlemelere uygun olarak belirtilen ayr› yerlere at›n.

HURDAYA AYIRMA

ARIZA G‹DERME

(21)

A/V ç›k›fl›

RCA CIKIfiI : VIDEO (CVBS), AUDIO R&L

RF modülatörü

Modülatör ç›k›fl› : CH 21_69 (CH 21 ’e ayarl›)

Görüntü Tipi : PAL B/G, I, D/K

UHF ç›k›fl seviyesi : 70 ± 5 dBµV

Ç›k›fl konektörü : IEC erkek

Ant.O/P konektörü : IEC difli

Arama yöntemi : PLL frekans taray›c›

Seri veri arayüzü

Standart : RS232C, Maks.115.2 kB

Konektör tipi : 9 uclu D-difli tipi

TR

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

(22)

TR

(23)

TR

NOT

(24)

Instructions for use

DSB-A100F

DIGITAL SATELLITE RECEIVER

GB

(25)

GB SAFETY INSTRUCTIONS

This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.

Please read the following recommended safety precautions carefully.

MAINS SUPPLY: AC 100-240V~, 50/60Hz

OVERLOADING: Do not overload wall outlets, extension cords or adapters as this can result in fire or electrical shock.

LIQUIDS: Keep liquids away from the STB.

CLEANING: Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket.

Use a cloth lightly dampened with water(no solvents) to clean the exterior.

VENTILATION: Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow is maintained around the STB. Never store the STB where it is exposed to direct sunlight or near heating equipment e.g. a radiator.

Never stack other electronic equipment on top of the STB.

Place the STB at least 30mm from the wall.

ATTACHMENTS: Do not use any attachment that is not recommended by the manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.

CONNECTION TO THE SATELLITE DISH LNB:

The LNB connector cable has voltage in its center core. It is therefore recommended that the STB be disconnected from the mains power before connecting or disconnecting this cable.

FAILURE TO DO SO COULD DAMAGE THE LNB.

SERVICING: Do not attempt to service this product yourself.

Any attempt to do so will make the warranty invalid.

Refer all servicing to a qualified service agent.

LIGHTNING: If the STB is installed in an area subject to intense lightning activity, protection devices for the STB mains connector and modem telephone line are essential.

The individual manufacturer’s instruction for safeguarding other equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected to the STB must also be followed during lightning storms.

GROUNDING: The ground of the LNB cable must be directly connected to the system ground for the satellite dish.

The grounding system must comply with local regulations N

Noottee: Dispose the used batteries at designated place for environment protection

(26)

GB

CONTENT GENERAL FEATURES

Safety Instructions . . . 1

General Features . . . 3

Connecting Your “STB” . . . 4

Description . . . 6

Front Panel . . . 6

Rear Panel . . . 7

Remote Control Unit . . . 8

Basic Functions . . . 10

Operating The Receiver . . . 16

Main Menu . . . 16

1. Installation . . . 16

1.1 LNB Setting . . . 17

1.2 Positioner Setting . . . 17

1.2.1 User Mode . . . 18

1.2.2 Installer Mode . . . 18

1.3 Solarsat Setting . . . 19

1.4 Auto Scanning . . . 19

1.5 Manual Scanning . . . 20

1.6 SMATV Scanning . . . 21

1.7 Reset to Factory Defaults . . . 21

2. Channel Organising . . . 22

2.1 Delete Satellite . . . 22

2.2 Delete Transponder . . . 22

2.3 Delete Channel . . . 22

2.4 Delete All Channels . . . 23

2.5 Delete Scrambled Channels . . . 23

2.6 Favorite Channels . . . 23

2.7 Move & Edit Channel . . . 24

3. Parental Lock . . . 25

3.1 Set Channel Lock. . . 25

3.2 Change PIN Code . . . 26

4. System Setup . . . 26

4.1 Language Selection . . . 26

4.2 OSD Setting. . . 27

4.3 Media Settings . . . 28

4.4 Time &Timer Setting . . . 29

4.5 System Information . . . 30

4.6 Software Upgrade . . . 30

4.7 Copy Channel Data . . . 31

Troubleshooting. . . 32

Disposal . . . 32

Technical Specifications . . . 33

1. USER SECTION

4000 PROGRAMMABLE CHANNELS

SOFTWARE DOWNLOAD VIA SATELLITE & PC(Secured) ADVANCED ELECTRONIC PROGRAM GUIDE

MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD SUBTITLE & TELETEXT(OSD & VBI)SUPPORTED WITH MULTI LANGUAGE

DiSEqC 1.2 SUPPORTED

FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT 7 SEGMENT LED DISPLAY

AUTO AND MANUAL SCAN FACILITY CHANNEL ORGANIZING(PROGRAMMABLE) RCA OUTPUT

LOW POWER CONSUMPTION 9 FAVORITE LISTS

AUTO UPDATED EPG

15 TIMERS TO RESERVE PROGRAMS(EVENTS) FOR TURNING ON/OFF

2. TUNER SECTION

950~2150 MHz WIDE BAND TUNER

IF OUTPUT WITH DC PASS LOOP FOR ANALOG RECEIVER SUPPORTING DiSEqC 1.2 VERSION

13V/18V SWITCHING

22KHz CONTINUOUS TONE CONTROL 3. VIDEO SECTION

DVB-S COMPLIANT MPEG-2 VIDEO(MP@ML) 2~45 MS/s SYMBOL RATE

COMPATIBLE FOR BOTH SCPC/MCPC SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3(NORMAL) AND 16:9(WIDE SCREEN)

MODULATOR OUTPUT 4. AUDIO SECTION

MPEG 1 AUDIO LAYER I & II

MONO, DUAL, STEREO AND JOINT STEREO AUDIO MODE 32, 44.1 AND 48 KHz SAMPLING FREQUENCIES VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH REMOTE CONTROL UNIT

(27)

GB CONNECTING YOUR “STB”

1. LOCATION OF THE RECEIVER

Your “STB” should be placed under proper ventilation.

Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air, resulting in overheating.

The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture, rough handling or household pets.

Avoid stacking other electronic components on the top of the receiver.

The location should be safely accessible by the cable from your antenna system.

2. CONNECTING THE RECEIVER WITH ANTENNA SYSTEM

After installing your antenna system, connect the coaxial cable from the LNB of your antenna to “DISH INPUT” terminal marked at the rear of the STB.

All cable connectors should be finger tightened; do not use any kind of wrench while tightening connectors.

The cable should be 75 ohm impedance coaxial twisted at the end with an “F” type connector.

3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV

To connect the receiver with your television, you can follow two methods: through RF cable, and through to RCA cable.

Connect the RF cable to the terminal marked “TV” at the rear panel of STB and its other end to the TV RF input socket.

In the case of connecting your TV through RCA cable, connect the Receiver Terminal marked Video to the TV Port.

4. CONNECTING EXTERNAL AUDIO/HI-FI-SYSTEM

To connect any external Audio Hi-Fi system, the receiver has been provided with two RCA connectors at the back of the receiver, marked with Audio L and R respectively to connect the Left and Right Audio.

Connecting Figure

CONNECTING YOUR "STB"

(28)

GB DESCRIPTION

1. AC MAINS This is to plug in the AC mains power cord.

The input AC voltage range is 100V to 240V~, 50Hz/60Hz supply.

2. RS 232 DATA PORT This is for connecting your receiver to a computer for reading and loading data information.

3. DISH INPUT This port is to connect the coaxial cable from LNB of your dish.

The IF input is provided through this port and the input frequency range is 950-2150 MHz. Also the voltage switching 13 V and 18 V is passed through this port.

4. VIDEO These RCA connectors are used to connect TV or any external video system.

5. AUDIO R/L These RCA connectors are used to connect TV or any external audio system.

6. ANT.IN This is used to connect your local terrestrial antenna to your TV set.

7. TV This is used to connect your TV through RF cable.

Rear Panel Front Panel

1. This key is for turning the receiver on and Standby.

2. OK This key is for entering and confirming any data to the receiver in the menu system. This key is for selecting the item. Press while viewing TV and a list of channels is displayed.

3. , These keys are for changing the channels during watching TV and for moving the highlight bar for selecting options on the menu.

4. , These keys are for increasing and decreasing the volume level manually during watching TV and for moving the highlight bar for selecting options on the menu.

5. 7 Segment Display This LED display will show the current channel number.

While the receiver is in Standby mode, the display will show the current time.

6. Infrared Sensor This is to receive the IR commands from the Remote Control Unit.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

DESCRIPTION

(29)

GB

10. ALT(YELLOW) This key is for selecting the soundtrack list for the current service.

This key functions same as the YELLOW key on the menu.

Press it once and sound track appears.

Press it twice and video track appears.

The sound and video track services are not provided for every channel and depend on the conditions the operator is in.

This key is for displaying the help message in the sub-menu.

11. AUDIO(BLUE) This key is for changing the Audio to the left, right or both channels, This key functions same as the BLUE key on the menu.

12. i (INFORMATION) This key is for displaying the program information box in the screen.

(RED) This key functions same as the RED key on the menu.

Press it once and you can get simple information on the program.

Press it twice and you can get detailed information on the channel in text box.

13. MENU This key is for opening up the menu or returning to the previous menu.

14. EXIT This key is for exiting a menu or returning to the previous menu or exiting some banners.

15. OK This key is for entering and confirming any data to the receiver in the menu system. This key is for selecting the item. Press while viewing TV and a list of channels is displayed.

16. / / / These keys are for moving the highlight bar for selecting options on the menu.

17. CH /CH These keys are for changing channels.

18. VOL+/VOL- These keys are for increasing or decreasing the volume.

19. TIMER This key is for reserving events(programs) into timer(s) in EPG. If a event is set in timer, it will be turned on/off automatically based on start/end time of event. This key activates/deactivates timer(s) in EPG as toggle type.

After activating EPG screen by pressing ‘EPG’ key, you can select the interesting event (program) using the / keys and / keys. Then, press ‘timer’ key. If this event is reserved in the timer, ® is displayed on the right corner of this event name. ‘EPG’ on ‘Event Repetition’ in

‘Time & Timer Settings’ menu is displayed, too.

However, if there is no event on EPG for the channel, this Timer can’t be supported.

Remote Control Unit

N

Noottee: When inserting batteries,

make sure that the polarity(+/-) is correct.

1. POWER

This is for switching the receiver ON/STANDBY mode.

2. 0-9 NUMERICAL keys

These keys are to enter numeric values and to select the channel directly by entering its number.

3. PG+/PG-

These keys are for moving up or down pages on the menu and TV/Radio list.

4. TV/RADIO

This key is for toggling between the TV channel and Radio channel.

5. MUTE

This key is for toggling between normal & muted audio.

6. FAV

Use the key to switch between favorite lists.

7. EPG

Electronic Program Guide key displays the TV/Radio Program guide.

8. LAST

This key is for calling up directly whatever channel you were watching from the list.

9. TEXT(GREEN)

This key is for selecting the subtitle mode.

This key functions same as the GREEN key on the menu.

Press it once and subtitle appears. You can select the language you want using the channel up/down keys.

Press twice it. Then Teletext will be displayed on TV Screen without operating anything on TV.

This Teletext can be displayed on TV which doesn’t support Teletext functionality.

Press three times it. Then Teletext will be available on TV. It means that Teletext can be

DESCRIPTION DESCRIPTION

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :