• Sonuç bulunamadı

G A R A J L AR III

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "G A R A J L AR III"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

M i m a r l ı k N a z a r i y a t ı :

G A R A J L A R

III

Türkçeye çeviren: Behlül TOYGAR

(Geçen sayıdan d e v a m ) G a r a j h a c i m l e r i :

Motörlü arabaların hacimleri geniş ölçüde değiş-tiğinden her türlü garaj için tasavvur edilen eb'adın en fazlası kullanılmalıdır. Hususî v e ticarî motörlü va -sıtaların hacimlerini gösteren cetveller, İngilterede, motörlü vasıtalar imalâtçıları ve tüccarları derneği, istatistik bürosunda satılmaktadır. Tanzim edilen cet-veller; en çok tanınmış markalar v e umumiyetle standart imalâtın en k ü ç ü k ve en büyük eb'adını v e r m e k -tedir. Verilen uzunluk, genişlik, ve yükseklik; hususî otolarda boydan boya v e ticari arabalarda şasi üstüne kadar olup; ağırlık da arabalar boşken ve kental he-sabile (50 kilo) verilmiştir. Dönüş dairelerinin geniş-liği; dış tekerleğin kutruna tâbi olup buna aşağıda izah edilen ilâve yapılmalıdır.

D ö n ü ş d a i r e l e r i g e n i ş l i ğ i :

(The Architect's Handbook) dan:

Motörlü vasıtaların plânını yaparken gözönünde tutulacak pek m ü h i m noktalardan biri; arabanın geri alınmadan, tam bir dönüş yapabileceği sahadır. T e k taraflı motör yolları, geri almaya lüzum göstermeden, vasatî büyüklükteki motörlü vasıtaya manevra imkâ-nı vermelidir. Otoların parka çekilmesi için bu husu-sun ehemmiyeti az ise de; tahdit edilmiş sahalar dahi-linde manevra icrasının kolaylığı; her araba için lü-zumlu dönüş dairesine tâbidir: «Dönüş Dairesi» tâbi-ri oldukça şaşırtıcı bir tâbirdir. Bu tâbir; duvarlara çarpmadan, bir arabanın, yüksekliği tahdit edilmiyen tuğla duvarlar arasında tam bir dönüş yapabileceği saha olarak tasavvur edilmekte ise de; umumiyetle dış tekerleğin bir daire çizerken husule getirdiği kavsin kutrunu ifade etmektedir. (Şekil 2) Hususî v e ticarî arabalar için gerekli bulunan dönüş sahalarının azamî ve asgarî mesahalarını göstermektedir. Bu ölçüler ara-baların dönüş dairesine tâbi olup kanat v e tamponlar için ayrıca 18 pus ilâve etmek icap eder. B ü y ü k ku-turların iç tarafındaki hâd; asgarî geçiş y o l u genişli-ğini göstermekte olup, bu saha dahilinin döşenmiş ol-ması şart değildir.

u n

C0MMtR.llAL • {UtlUDlM i »utlLfK})

(2)

pus genişliğinde olmalıdır. Virajların kutru pek kü-çük olduğu takdirde, kenarlara hasar verir. Virajla-rın ortasında 25 ayaklık bir nısıf kutur umumiyetle kâfidir.

İ k a m e t g â h g a r a j l a r ı :

Bundan önceki bahislerde garajların evlerle olan münasebetini zikretmiştik. Garaj evden ayrı yapıla-bileceği gibi; evin bir kısmını teşkil edecek surette, üstünde şoför odası gibi ikamet maksadiyle kullanıla-cak bölümü de ihtiva etmek üzere; evle birlikte ya-pılmış olabilir. Garaj evin bir kısmını teşkil edecek surette yapıldığı takdirde, duvarlar 9 pus kalınlığın-da tuğla ile, ve tavan beton ve asbest kaplı tahta ki-rişler, yüksek fırın cürufu ve yahut buna benzer ateşe mukavim malzemeden yapılmış olmalıdır.

G a r a j l a r ı n h a c i m l e r i :

Otomobillerin uzunluğu 9 ayak 6 pustan 18 ayak 6 pusa kadar değişmektedir. Fakat hususî garajlar için vasati olarak 16 ayak uzunluk kabul edilir. Genişlik de 4 ayak 3 pus ile 6 ayak 6 pus arasında değişmekte-dir. Otomobil kapılarının açılabilmesi ve otonun etra-fında geçecek yer bulunması için bu genişliklere en az

18 pus ilâve edilmelidir. (Şekil 4) de A diağramı, en küçük otolar için asgarî garaj eb'adım; B diagramı en büyükleri müstesna orta büyüklükteki otolar için ge-rekli eb'adı; C diyagramı da İngilterede yapılan en bü-yük otoları istiap edebilecek garaj eb'adım vermek-tedir. Mümkün olduğu takdirde bu eb'at, raf ve bank-lar için bir miktar daha genişletilmelidir. (Şekil 4) Ayni zamanda elverişli kapı genişliğini de tahmin et-tirmektedir. Pek az oto, 7 ayaktan fazla bir yüksek-liktedir. Bu itibarla 7 ayak 6 pus yüksekliğindeki ka-pılar ihtiyaca salihtir. İki oto için yapılan garajların genişliği; tek oto için yapılan garajların genişliğinin iki mislinden biraz eksik olabilir; fakat her halde 14 ayaktan aşağı olmamalıdır. Tavan yakınında ve

döşe-n

'T '

|— 2.30 j |.— 2,5o — | 1 . 6 5 -4SGARI 8 = ORTA 2.80 C = A Z A M İ

Muhtelif tipte arabalar için garaj ölçüleri.

'HUSUSİ ARABALAR

R e s i m : 2

menin biraz üstünde daimî vantilâsyon olmalıdır. Soğuk havada, harareti donma noktasından yukarı tutmak için her hangi bir ısıtma vasıtası arzu edilebilir. Kâfi mik-tarda tabiî ve sun'î ışık bulunmalı ve ampul, makineyi aydınlatacak bir yere asılmış olmalıdır. Yıkama için su bulunması ve suyun soğuk havada donmasının önüne geçmek için musluğun garaj içinde olması ve bir lâs-tik boruya raptedilecek şekilde bulunması lâzımdır.

Y ı k a m a y e r l e r i :

Her şekildeki garaj için yıkama yerleri bulunma-sı lâzımdır. Yıkama yerleri evin önünden görünme-melidir. Yıkama yerleri için merkezde bir çukura meyli olan baton döşemeler pek elverişlidir. Yıkama yerleri için münasip eb'at 10 ayak genişlik ve 20 ayak uzunluktur. Bu eb'at otonun eb'adından hayli fazla olduğundan su sıçramasına ve yıkanmış olan kısmın tekrar çamurlanmasına mâni olur. Akıntı ve hendek (Devamı 171 nci sahifede)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bunlar gibi daha ni- ce vak'alar isbat eder ki, her vatandaşın güzele karşı fıtrî bil- meyi i v t alâkası vardır, Sî^n'atı benimsemesi için biraz gör- gü kifayet

Bu dağın şark ve cenuba doğru olan meyli gözönüne alı- narak bir çok terasalar yapılmış, duvarlarda bir çok tesisat vücude getirilmiştir.. Bu terasalarda yükselen

Nihayet 1904 senesinde (Lüisiania) sergisi açıldı. Bu sergi Chicago sergisinden iki misli büyüktü ve kat kat daha güzeldi. Teşhir edilmiş olan eşya arasında yüz otomobil

Piyade neferinin heykeli bronzdan, vatan heykeli ise Gı-appa dağının taş kırıntılarından yapıl- mıştım Via Eroika üzerinde muayyen mesafelerle taşdan 14 sütun

Not: En üst sat›rdaki bir lamban›n üstü, bir sonraki sütunun en alt sat›r›ndaki lambay›; en sa¤ sütundaki bir lamban›n sa¤›, bir sonraki sa- t›r›n en

Mimarî şubesi diploma konkur

[r]

ile en üst katta bir evrak depo- su, hademe yatak odasl ve su deposu hazlrlan- mlştlr.. Antalya ikliminin fazla sicak ve