Yazlık iş, kışlık iş...

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

, 9 9 9

Yaz ık iş,

Devletin kullandığı memur sayısının yüksekliği ve bu yüksek sayıda memurdan az iş aiınabildi- ğî iddiası, yeni bir mesele ve dâ­ va değildir. Tâ meşrutiyetin ilâ- nındanberi, hükümet dairelerinde id komisyonlardan mahalle kah­ velerindeki kürsülere kadar her yerde, bu mevzu tetkik ve müna­ kaşa edilmiştir. Resmî vazife İcabı kafa işletenlerden işsizlik fcasebile çene yoranlara kadar her kesin bu husustaki kanaatlerini de ik i kısım içinde toplamak ka­ bildir. Yani, bazılarına göre, me­ mur sayısı hakikaten pek yüksek tir, devlet işleri bu memur sayı­ sının yarısı ile, hattâ belki beşte biriyle, onda biriyle yürüyebilir. Fakat bazılarına göre de memur sayısı bazı dairelerde, bazı yerler­ de .çoktur, bazı yerlerde ise bil­ âkis pek azdır. Memurun fazlalı­ ğından şikâyet etmemeli, bazı yer lere pek yığılmış memurları, işi çok S e memuru az yerlere dağıt­ malıdır.

Bu fikirlerin hangisi doğru? iş başındaki zatlar bu hususta katil bir hükme varmazken benim bir köşeden bu kat’î hükmü ver­ meğe kalkışmaklığım ancak bir küstahlık olur. Sade memur nevi­ lerinden biri üzerinde durmak, koriüşulan ve artık zarurî görü­ len tensikatın - henüz bir yazı ile sanırını ki, tarif edilmemiş olan - bu nevi maziye mal etmesini te­ melini etriıek arzusundayım.

Bu memur, başlığın bildirdi­ ği gibi yazlık yahut da kışlık me­ mur, ya bayandır, ya da nisbeten

müreffeh aile evlâdı bir delikan­

lıdır. Kışlığı hemen münhasıran Ankarada yaşar ve kışın aldığı aylığı yazın Istanbnlda sarfet- u ı k üzere biriktirir. Çünkü güzel

i ışM !

mevsimin dört ayını, hattâ, daha çok bir zamanı İstanbuida geçi­ rir. Ekim ayının başında dönün­ ce, herhangi bir iltimas sayesin­ de dairelerden birinde hemen iş bulur. Çalışarak - veya çalışma­ dan - az çok devam eder, bahar u- luııca hastalanır, rapor alıp Istan- bula gider, rapor müddeti geçin­ ce istifasını yollar. Yahut pek dü­ rüst olduğundan rapora müracaat etmeksizin istifa edip gitmiştir. Sonbahar yağmurları He beraber, dönüşünde yeniden eski yerine veya bir başka yete tayin olu­ nur.

Yazlık memur nevi ise zanne­ derim ki, devlet merkezine mün­ hasır değildir, her tarafta mevcut bulunması gereken bir nevidir. | Yani Ankara ve îstanboldaki mek tep ve Fakültelerden imtihan so­ nu ayrılıp aileleri yanma gelen de- j lîkanlılara - boş vakit geçirmesin ve beş on kuruş kazansın düşün- celerile - iki tatil arasında yevmi­ ye vesair kombinezonlarla iş te­ min edilmektedir, ve bunlar ödev-j bildirildikleri vazifeyi faraza be­ nimsedikleri takdirde de, işi öğ­ rendikleri sırada tahsillerine de­ vam için İstifanamelerini verip, yola çıkmaları icap eylemektedir.

Tasavvur edilen tensikat mü­ zakerelerinin gündemine bu mu­ vakkat - yazlık veya kışlık me­ murlar maddesi alınmalı ve her şeyden önce bu iki mevsimlik ve' bir mevsimlik memurlara ayni şartlar içinde tekrar iş vermemek düsturu kabul edilmelidir. Kuvvet le sanıyorum ki, bunların aradan çıkması her dairenin bütçesini ha- tın sayılır b t yükten kivtaracak-

tır. j

Figure

Updating...

References

Related subjects :