Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Tam metin

(1)

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 16 OKTOBER 2019

§ 99

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Dnr 2669-2019

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att hitta ett annat da- tum för regionfullmäktiges sammanträde i juni och att ärendet behandlas vid fullmäktiges sammanträde 19-20 nov.

Ärendet

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena be- stämmer fullmäktige för varje år.

Följande sammanträdes- och utbildningsdagar föreslås för 2020:

Sammanträde Utbildning

Onsdag 12 februari Torsdag 13 februari

Tisdag 21 april Onsdag 22 april

Tisdag-Onsdag 23-24 juni

Onsdag 28 oktober Torsdag 29 oktober Onsdag-Torsdag 25-26 november

Regionfullmäktige sammanträder i Regionhusets sessionssal i Luleå. Ordfö- randen får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats inom länet för visst sammanträde.

Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av full- mäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL 5 kap 12 §).

Regionstyrelsen har 2019-10-03 § 214 föreslagit fullmäktige fastställa sam- manträdes- och utbildningsdagar 2020 enligt förslaget.

Ärendets behandling under sammanträdet

Anders Öberg (S) föreslår återremittera ärendet för att hitta ett annat datum för regionfullmäktiges sammanträde i juni och att ärendet behandlas vid full- mäktiges sammanträde 19-20 nov.

Kenneth Backgård (SJVP) stödjer Anders Öbergs förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Anders Öbergs förslag om återremiss under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Bilagor:

Regionstyrelsens protokoll 2019-10-03 § 214

(2)

REGIONFULLMÄKTIGE DEN 16 OKTOBER 2019

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör

Avdelningsdirektörer

Divisionschefer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :