Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 oktober 2019 Sida 90 (90)

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN

ARBGRP757-2093665656-57, 0.8

§ 214

Regionfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar 2020

Dnr 2669-2019

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige fastställa sammanträdes- och utbild- ningsdagar 2020.

Ärendet

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning håller regionfullmäktige ordinarie sammanträde normalt fem gånger per år. Dagarna för sammanträdena be- stämmer fullmäktige för varje år.

Följande sammanträdes- och utbildningsdagar föreslås för 2020:

Sammanträde Utbildning

Onsdag 12 februari Torsdag 13 februari

Tisdag 21 april Onsdag 22 april

Tisdag-Onsdag 23-24 juni

Onsdag 28 oktober Torsdag 29 oktober

Onsdag-Torsdag 25-26 november

Regionfullmäktige sammanträder i Regionhusets sessionssal i Luleå. Ordfö- randen får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats inom länet för visst sammanträde.

Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av full- mäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL 5 kap 12 §).

Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör Avdelningsdirektörer Divisionschefer

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :