nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

Tam metin

(1)

KATILIM

FIRSATLARI

(2)

‹nsan yönetiminin gündemini ve gelece¤ini belirleyen,

Avrupa’n›n en büyük

kongresine siz de kat›l›n!

PERYÖN

21. ‹NSAN YÖNET‹M‹

KONGRES‹

(3)

KONGRE, KURUMLARA NE G‹B‹

FAYDALAR SA⁄LIYOR?

Marka bilinirli¤i sa¤lanmas›

Mevcut müflteriyle iyi iliflkilerin korunmas› ve devam›

Yeni pazarlara aç›lma ve yeni müflterilere ulaflma imkan›

Sektördeki dinamikleri paylaflarak vizyonu geniflletme

Kongre alan›nda yap›lan ankete göre, sponsor olan veya stant alan

kurumlar›n sa¤lad›klar› faydalar:

(4)

GEÇEN YILLARDA NELER OLDU?

KARfiILAfiTIRMALI VER‹LER

TOPLAM KATILIM

2008 2009 2010 2011 2012

1.950 kifli 2.050 kifli 2.250 kifli 2.500 kifli 2.512 kifli

SEKTÖRE GÖRE KATILIM 2012 (%)

4 7

89

DEMOGRAF‹K YAPIYA GÖRE KATILIM 2012 (%)

79

21

ÇALIfiAN POZ‹SYONUNA GÖRE KATILIM 2012 (%)

65

35

Kamu Özel Ö¤renci

2011 10 89 1

2010 10 89 1

2009 11 88 1

2008 28 64 3

Kamu

Özel Ö¤renci

Kadın Erkek 2011 59 41 2010 43 57 2009 42 58 2008 42 58

Erkek

Kadın

DEPARTMANA GÖRE KATILIM 2012 (%)

87

13

‹K Di¤er

2011 89 12 2010 80 20 2009 77 23 2008 47 53

‹K Di¤er

Yönetici Di¤er 2011 62 32 2010 74 26 2009 77 23 2008 86 14

Yönetici Di¤er

(5)

KONGRE GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Kongre sonras› yap›lan memnuniyet anketleri sonuçlar›na göre kat›l›mc›lar;

Kongre tüm yönleri ile de¤erlendirdi¤inde %97,8’i

%91’i kongre s›ras›nda yap›lan tüm etkinliklerden,

%92’si paralel oturumlar›n içeri¤inden,

%93’ü kongrede yer alan konuflmac›lar›m›zdan memnun olarak ayr›lm›fl.

Akademi-Üniversite

Bankac›l›k - Finans - Sigorta Biliflim Teknolojileri

Dayan›kl› Tüketim Mallar›

Denizcilik

E¤itim ve Dan›flmanl›k Enerji

H›zl› Tüketim Hizmet

‹letiflim / Telekomünikasyon

‹nflaat

Kimya ve ‹laç Lojistik

Otomotiv Perakende

Reklam - Halkla ‹liflkiler Sa¤l›k Hizmetleri

Tekstil ve Giyim Ticaret

Turizm Ulaflt›rma Üretim - ‹malat

KATILAN SEKTÖRLER

KONGREDEN

MEMNUN‹YET 2012

5 üzerinden 4.11

(6)

TANITIM FIRSATLARI

BASIN ‹LANLARI

Medya Sponsorlar› iflbirli¤i ile minimum 30 adet bas›l› ilan ve PY (Popüler Yönetim) Dergisinde tan›t›m ve ilanlar yay›nlan›r.

BROfiÜR VE TANITIM K‹TLER‹

3 kez toplamda 15.000 duyuru gönderimi yap›l›r.

Bas›l› tan›t›m kitleri;

Sponsorluk Broflürü, 2.

Duyuru ve Program, Final Program, Kongre Mini Program›n› içerir.

ETK‹L‹ PR DESTE⁄‹

Kongrenin duyurulmas› ile ilgili olarak tüm bas›n

faaliyetlerini yürütmek üzere

‹letiflim Dan›flman›

koordinasyonunda tan›t›m yap›l›r.

INTERNET TANITIMI www.peryon.org.tr ve www.peryonkongre.com sitelerinin yan› s›ra, ‹nternet

‹letiflim Sponsoru iflbirli¤i ile sektörün sürekli kulland›¤›

internet sayfalar›nda tan›t›m ve ilanlar yay›nlan›r.

E-PAZARLAMA FAAL‹YETLER‹

Kurumsal e-mailing çal›flmas›

ile yöneticilere ve insan kaynaklar› profesyonellerine yönelik gerçekleflir. 15.000 Kifliye 10 kez elektronik postalama yap›l›r.

Ortalama 200 den fazla online yans›ma

Ortalama 750.000$

Reklam Eflde¤erinde

haber

(7)

SPONSORLUK

KATEGOR‹LER‹

(8)

‹NSAN KAYNAKLARI

‹nsan kaynaklar›

‹nsan kaynaklar› dan›flmanl›¤›

‹fle al›m hizmetleri

Beyin avc›l›¤› / Headhunting

LOJ‹ST‹K

Temizlik hizmetleri Güvenlik hizmetleri Araç – Filo hizmetleri Toplant› ve konaklama hizmetleri

Yiyecek – ‹çecek hizmetleri Sa¤l›k ve sigorta hizmetleri

E⁄‹T‹M

E¤itim dan›flmanl›¤›

Yönetim dan›flmanl›¤›

Üniversiteler

Meslek kurulufllar› ve STK’lar

REKLAM / TANITIM / ARAfiTIRMA

Reklam ajanslar›

Halkla iliflkiler Araflt›rma

YAYINCILIK

Yay›n Yay›nevleri Sektörel dergiler Görsel medya

KONGREYE

K‹MLER KATILIYOR

(9)

ANA SPONSORLUK

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Ana Sponsor" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet tam sayfa flirket tan›t›m yaz›s› veya flirket ilan›

3) Kongre sergi alan›nda ücretsiz stant (12 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat›l›mc› kontenjan› (20 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal›flanlar› yararlanabilirler.) 5) Ana Sponsorlar;

"Ana Sponsorluk Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

31 A⁄USTOS 2013

Tarihine kadar Tarihi sonras›

33.000 + KDV 36.000 + KDV

2 YILLIK

SPONSORLUK BEDEL‹

(2013-2014)

59.000 + KDV

2500’den fazla

‹nsan Yönetimi profesyoneline ulaflma imkan›

tan›yan

Avrupa’n›n en büyük Kongresi’ne Ana Sponsor

olmak için

ACELE ED‹N!

(10)

RESM‹ SPONSORLUK

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Resmi Sponsor" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet yarım sayfa flirket tan›t›m yaz›s› veya flirket ilan›

3) Kongre sergi alan›nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat›l›mc› kontenjan› (15 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal›flanlar› yararlanabilirler.) 5) Resmi Sponsorlar;

"Resmi Sponsorluk Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

31 A⁄USTOS 2013

Tarihine kadar Tarihi sonras›

22.000 + KDV 24.000 + KDV

2 YILLIK

SPONSORLUK BEDEL‹

(2013-2014)

39.000 + KDV

2012 y›l›n›n en prestijli kongresine Resmi Sponsor

olmak için

EL‹N‹Z‹

ÇABUK TUTUN!

(11)

MEDYA SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Medya Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet yarım sayfa flirket tan›t›m yaz›s› veya flirket ilan›

3) Kongre sergi alan›nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat›l›mc› kontenjan› (20 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal›flanlar› yararlanabilirler.) 5) Medya Sponsorlar›;

Bas›l› Medya (Medya Sponsoru) TV Kanal› (Görsel Sponsoru)

Internet Medya (‹nternet Medya Sponsoru) Radyo Kanal› (‹letiflim Sponsoru)

olmak üzere 4 ayr› kategoride sponsorluk kat›l›m› yap›labilir.

Sektörel bazda 1(Bir) adetten fazla kat›l›m olabilir.

MEDYA SPONSORLUK fiARTLARI KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT‹R.

Bu eflsiz kongreyi herkes sizinle

ö¤rensin!

Medya Sponsorumuz olun,

BÜYÜK HABER‹

‹LK VEREN OLMANIN GURURUNU

YAfiAYIN!..

(12)

KONGRE SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Kongre Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet yarım sayfa flirket tan›t›m yaz›s› veya flirket ilan›

3) Kongre sergi alan›nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat›l›mc› kontenjan› (5 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal›flanlar› yararlanabilirler.) 5) Kongre Sponsorlar›;

"Kongre Sponsorlar› Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

31 A⁄USTOS 2013

Tarihine kadar Tarihi sonras›

14.300 + KDV 14.850 + KDV

2 YILLIK

SPONSORLUK BEDEL‹

(2013-2014)

25.300 + KDV

Marka de¤eriniz için büyük f›rsat!

Siz de

Kongre Sponsoru olmak için

HAREKETE

GEÇ‹N!

(13)

OTURUM SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Oturum Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) fiirketin Sponsor oldu¤u oturum için 30 kiflilik ücretsiz kat›l›m olana¤› sa¤lan›r. Kontenjan say›s› kadar davetli ismi

peryon@vip.com.tr adresine iletildi¤inde kay›tlar› al›n›r.

3) fiirket logosu sponsor olunan oturum süresince perdede yer al›r.

2 YILLIK

SPONSORLUK BEDEL‹

(2013-2014)

20.900 + KDV

fiirketler taraf›ndan önerilecek konu ve konuflmac›lar ve / veya PERYÖN taraf›ndan belirlenmifl oturumlar›n sponsorlu¤udur. Konu ve konuflmac›

onaylar› flirket ile beraber PERYÖN taraf›ndan verilir.

Bu konudaki önerinizi 31 A¤ustos 2013 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz.

31 A⁄USTOS 2013

Tarihine kadar Tarihi sonras›

11.550 + KDV 12.650 + KDV

8.800 + KDV 9.350 + KDV

ANA SALON YAN SALON

PARALEL OTURUM

15.400 + KDV

*Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmifl olup, konuflmac› giderleri sponsorluk bedeline dahil de¤ildir.

Kongre temas›yla ilgili istedi¤iniz

konuyu, konuflmac›y›

önerinizle beraber belirleyin,

GEL‹N B‹RL‹KTE

KONUfiALIM!

(14)

KEYNOTE SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Keynote Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet tam sayfa flirket tan›t›m yaz›s› veya flirket ilan›

3) Kongre sergi alan›nda ücretsiz stant (18 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat›l›mc› kontenjan› (25 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal›flanlar› yararlanabilirler.) 5) Keynote Sponsorlar›;

"Keynote Sponsorlar› Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

6) Oturum aç›l›fl›nda, firma yetkilisinin 3 dakikal›k k›sa firma sunumu yapmas› veya 3 dakikal›k firma tan›t›m filminin gösterimi

7) Keynote konuflmac›n›n firma yetkilisi taraf›ndan sahneye davet edilmesi Bu konudaki önerinizi 31 A¤ustos 2013 tarihine kadar iletmenizi

rica ediyoruz.

*Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmifl olup, konuflmac› giderleri sponsorluk bedeline dahil de¤ildir.

31 A⁄USTOS 2013

Tarihine kadar Tarihi sonras›

40.000 + KDV

45.0

00 + KDV

2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL‹

(2013-2014)

72.000

+ KDV

Vizyonu belirleyen isimleri kat›l›mc›lar ile

buluflturun!

MARKANIZ

‹Ç‹N DO⁄RU

SEÇ‹M!

(15)

DESTEK SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Destek Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongreye ücretsiz kat›l›mc› kontenjan› (5 kifli) 3) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet yar›m sayfa flirket tan›t›m

yaz›s› veya flirket ilan›

4) Destek Sponsorlar›;

"Destek Sponsorlar› Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1 (Bir) adetolmak üzere kabul edilir.

31 A⁄USTOS 2013

Tarihine kadar Tarihi sonras›

6.600 + KDV 7.150 + KDV

2 YILLIK

SPONSORLUK BEDEL‹

(2013-2014)

11.000 + KDV

Avrupa’n›n en büyük kongresine

MARKANIZLA

DESTEK OLUN!

(16)

ETK‹NL‹K SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Etkinlik Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Kongre Final Program Kitap盤›nda 1 adet yar›m sayfa flirket tan›t›m yaz›s› veya flirket ilan›

3) Etkinlik Sponsorlar›;

- Aç›l›fl

- Akflam Etkinlikleri (Konser, gösteri vb) - Kongre alan› içerisinde aktivite

(Firma, gerçeklefltirece¤i etkinli¤i PERYÖN' ün onay›na sunar.) olmak üzere farkl› kategorilerde sponsorluk kat›l›m› yap›labilir.

Sektörel bazda 1 (Bir) adetten fazla kat›l›m olabilir.

4) fiirket logosu etkinli¤in gerçeklefltirildi¤i salonda program›n bafl›nda ve sonunda perdede yer al›r. Etkinli¤in salonda gerçeklefltirilmemesi durumunda, flirket logosu ve firma yetkilileri taraf›ndan haz›rlanan görseller, ilgili mekanda ve PERYÖN taraf›ndan onaylanan flekilde konumland›r›l›r.

SPONSORLUK fiARTLARI KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT‹R.

21. ‹nsan Yönetimi Kongresi’nde markan›zla ve aktivitelerinizle

var olmaya

ne dersiniz?

(17)

H‹ZMET SPONSORLU⁄U

KAZANACAKLARINIZ;

1) fiirketin logosu afla¤›daki alanlarda "Hizmet Sponsoru" olarak yer al›r.

- Kongre Duyurular› (7.500 adet)

- Kongre Program Kitap盤› (6.500 adet)

- Kongre Final Program Kitap盤› (3.000 adet) - Kat›l›mc› Yaka Kartlar› Mini Programlar› (3.000 adet)

- Kongre DVD’leri (3.000 adet)

- Kongre ile ilgili yap›lacak mailing çal›flmalar›nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum 10.000)

- Kongre Web Sayfas› www.peryonkongre.com

- Kongrenin tan›t›m›n›n yap›ld›¤› tüm internet sayfalar›

- Bas›n ilanlar› (minimum 20 adet)

- Kongre alan› içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar›nda tüm sunum perdelerinde

2) Etkinlik Sponsorlar›;

"Hizmet Sponsorlar› Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1 (Bir) adet olmak üzere kabul edilir.

Kargo-Da¤›t›m (Yurtiçi-Yurtd›fl›) Kongre ‹kramlar›

Kat›l›mc› Anketlerinin Yap›lmas› ve De¤erlendirilmesi

Teknoloji Deste¤i

Kongre Merkezi Acil ‹lk Yard›m Hizmetleri

Kat›l›mc› Sigortas›

‹letiflim Dan›flmanl›¤›

Fuar Kurulum Bas›l› Malzeme

Kongre Personel Hizmetleri Konaklama

Web Sitesi

Ça¤r› Merkezi Hizmetleri Business Center

SPONSORLUK fiARTLARI KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT‹R.

H‹ZMET‹N‹Z ‹LE

FARKINIZI

YANSITIN!

(18)

FARK YARATMA

MECRALARI

(19)

FARK YARATMA MECRALARI

Kiflilerin vazgeçilmezi, yanlar›ndan ay›rmad›klar› olmazsa olmazlar› çantalar…

Tüm kongre kat›l›mc›lar›na (2.500 adet) ücretsiz olarak verilecek olan Kongre Çantas› içerisinde broflürünüzle yer alabilme ve ‹nsan Kaynaklar›

profesyonellerinin çantalar›na girebilme imkan›n› kaç›rmay›n!

Broflür büyüklü¤ünün 4 adet A4 sayfas›n› geçmeyecek flekilde olmas›

gerekmektedir. Broflür d›fl›nda tan›t›c› materyal konulmas› istenmesi halinde, materyalin ebad›na göre fiyat fark› oluflur.

(Bu f›rsat maksimum 10 firma için geçerlidir.)

935 + KDV

Kongre Çantas› ‹çine Tan›t›m Broflürü

1

Tam 3.000 adet haz›rlanan, kat›l›mc›lar›n kongre boyunca en iyi dostlar› Kongre Mini Program Kitap盤›n›n arkas›nda ilan›n›z›n olmas›n›

istemez misiniz?

2.585 + KDV + Maliyet

Kongre Mini Program

2

Art›k mobil olmak çok kolay! Biz 2.000 adet yaka kart› kordonetini logonuz ile üretelim, siz 3 gün boyunca görünür ve ulafl›labilir olman›n keyfini sürün.

3.740 + KDV + Maliyet

Yaka Kartı Kordoneti

3

(20)

FARK YARATMA MECRALARI

Kongre Çantas› yükünüzü hafifletiyor!

Kat›l›mc›lar kongre dokümanlar›n› çantalar›n›n içinde tafl›rken, logonuzu kongre çantas› d›fl›nda tafl›maya ne dersiniz? Bu f›rsatla, kongre için haz›rlanacak 2.500 adet çantaya flirket logosunun bas›labilmesi olana¤› sa¤lan›r.

Kafl›l›kl› görüflülecektir Kongre Çantası

4

Bu eflsiz kongreye ait sunum ve çekimlerden oluflan Kongre DVD’sini haz›rlay›p ço¤altarak DVD içinde firma logonuzla yer alma f›rsat›n›

kaç›rmay›n. Kongre DVD’si Kongre sonras›nda tüm kat›l›mc›lara da¤›t›l›r.

1 firma için sa¤lanacak bu ayr›cal›k program kitap盤›na da eklenir.

(Tan›t›m f›rsatlar› firma ile ayr›ca detayland›r›lacakt›r)

5.500 + KDV + Maliyet

Kongre DVD’si

5

Pasaportlar haz›r s›ra vize almaya geldi!

Tüm kat›l›mc› çantalar›na (2.500 adet) konulan pasaportlarla kat›l›mc›lar kongre bitimine kadar, stant firmalar›n› dolaflarak pasaportunu kaflelettiriyor ve PERYÖN’ den hediye kazan›yor. Kongrede kat›l›mc›lar taraf›ndan en çok ra¤bet gören bu pasaportun arkas›nda ilan›n›z olmas›n› istemez misiniz?

2.500 + KDV + Maliyet

Pasaport

7

Bu ö¤le kimselere söz vermeyin çünkü hep beraber yemekte bulufluyoruz! Ö¤le yeme¤ine sponsor olan kat›l›mc›lar›, network yapmak için cesaretlendirin. Yeme¤in yenilece¤i alanda flirket el ilan›

da¤›tma, masa bayra¤› koyma ve eflantiyon verme ve bir çok farkl›

tan›t›m / branding ayr›cal›klar›ndan yararlan›n. Bu ayr›cal›k program kitap盤›na da eklenir.

(Tan›t›m f›rsatlar› firma ile ayr›ca detayland›r›lacakt›r)

13.000 + KDV

Yemek için bulufluyoruz!

(Meet to Eat)

6

24.000 + KDV

Tek Gün ‹ki Gün

(21)

FARK YARATMA MECRALARI

Sevindiren tan›t›m›n

bir parças› olmak ister misiniz?

Verilecek hediye firma taraf›ndan belirlenecek olup, PERYÖN’ ün onaylamas› gerekir.

Aç›l›fl oturumundan veya keynote oturumundan önce, yap›lacak çekilifl ile salonda bulunan kat›l›mc›lara verilecek hediye, sahne ve ak›fl yönetmeni taraf›ndan anons edilir. Hediyelerini kazananlara ana sahnede hediyeleri verilirken, perdelerde firman›n logosu bulunur. Maksimum 3 firma için sa¤lanacak bu ayr›cal›k program kitap盤›na da eklenir.

(Tan›t›m f›rsatlar› firma ile ayr›ca detayland›r›lacakt›r)

5.500 + KDV

8 Kat›l›mc› Hediye Sponsorlu¤u

Mesaj›n›z var!

Firmaya kongrenin yap›ld›¤› s›rada, fuar alan›ndaki kat›l›mc›lara SMS göndererek, stant›nda yapt›¤› aktiviteye davet edebilme hakk› sa¤lan›r.

Bu hak sadece 5 firmaya tan›nacak olup, hak sahibi firma 1 gün içerisinde toplamda 2 SMS gönderebilir. Bu kategori için son baflvuru tarihi 20 Eylül’dür, SMS metni için PERYÖN onay› gerekir.

2.250 + KDV

9

Kat›l›mc›lara SMS gönderme

Mesaj›n›z var!

Cep telefonlar›na Mobil Program ‹lan uygulamas› arac›l›¤›yla s›n›rl›

say›daki firmalara banner ya da link olarak reklam verebilme imkan›

sunuyoruz.

2012 y›l›nda 737 kifliye mobil program gönderilmifl, toplamda 2.356 kez mobil program görüntülemesi yap›lm›flt›r.

*Mobil Program, kifli ve kurumlara kod yazma bilgileri olmadan tüm marka ve modeller için uygulama üretmelerine, göndermelerine ve gönderilerini raporlama imkan› veren java tabanl› bir mobil uygulama ve gelifltirme platformudur.

2.200 + KDV

10 Mobil Program ‹lan›*

(22)

FARK YARATMA MECRALARI

Firmaya, kongrenin yap›ld›¤› s›rada kat›l›mc›lara digitone sistemi ile stant›nda yapt›¤› aktiviteye davet edebilme imkan› sa¤lan›r. Bu hak sadece 5 firmaya tan›nacak olup, hak sahibi firma 1 gün içerisinde toplamda 2 SMS gönderebilir. Bu katagori için son baflvuru tarihi 20 Eylül’dür, metin için PERYÖN onay› gerekir.

*Digitone içeri¤i ve süresini müflterinin belirledi¤i bir ses kayd›n›n (mesaj›n) sisteme yüklenerek belirtilen sabit telefonlar› veya GSM telefonlar›n›n istenilen zamanda ayn› anda binlerce hatt›n aranmas› ve böylece çok k›sa sürede on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kifliye ulaflt›r›larak dinletilmesidir.

2.750 + KDV

11 Digitone*

Ses Getiren SMS

Hem karn›m›z› hem zihnimizi doyuruyoruz!

Ö¤le aras›n› kiflisel geliflimlerine ay›rmak isteyenler için tasarlanm›fl bu yar›m saatlik oturumlarda kat›l›mc›lar sandviçlerini yerken, pratik öneriler dinleyerek sorular›na cevap alabilirler. Kat›l›mc›lar, kendileri için haz›rlanm›fl sandviç-meflrubat-meyve paketlerini salonlarda bulacaklar.

Bu ayr›cal›kl› oturumlar›n sponsoru olmak ve mark›n›z›n nas›l tan›t›m yapaca¤›n› ö¤renmek için hemen harekete geçin. Bu ayr›cal›k program kitap盤›na da eklenir.

(Tan›t›m f›rsatlar› firma ile ayr›ca detayland›r›lacakt›r)

22.000 + KDV

2 gün toplam 6 oturum

12

Beslenme Çantas›

Oturumlar› 12.000 + KDV

1 gün toplam 3 oturum

4.400 + KDV

Tek gün

(23)

FARK YARATMA MECRALARI

Yo¤un ve doyurucu bir kongrenin en s›cak molas›nda, bütün kat›l›mc›lar›n sohbetlerini sizin firman›z›n logosunun bulundu¤u kahve bardaklar›yla yap›lmas›n› istemez misiniz? Kahve molas› sponsorlu¤u size kahve bardaklar›nda firma logonuzu sergilemenizin yan› s›ra, masalardaki at›flt›rmal›klar›n ayr›lmaz parças› olan peçetelerin üzerinde de logonuzla var olman›za f›rsat verir. Kat›l›mc›larla kahve molas›nda buluflma ayr›cal›¤›n› kaç›rmay›n. Bu ayr›cal›k program kitap盤›na da eklenir.

(Tan›t›m f›rsatlar› firma ile ayr›ca detayland›r›lacakt›r)

13

21.000 + KDV

2 gün tüm kahve molalar›

Kahve Molas›

Sponsorlu¤u

12.000 + KDV

1 gün tüm kahve molalar›

Kongrenin yap›ld›¤› s›rada, özel davetlileriniz ile bir arada olma f›rsat›.

Hem de Avrupa’n›n en büyük kongresi s›ras›nda…

(Salon kiralama bedeline teknik ekipman ve ikramlar dahil de¤ildir.)

2.500 + KDV

14 Salon Kiralama

‹ki günlük kira bedeli

Markan›z› en iyi ifade edebilece¤iniz ve tan›tabilece¤iniz “yöntemi ve konumland›rmay›” bu seçenekler aras›nda bulamad›n›z m›? Bizi aray›n ve sizinle beraber size özel sponsorlu¤unuzu yaratal›m…

16

Kafl›l›kl› görüflülecektir Kendi Sponsorlu¤unuzu

Yarat›n

Tam 3.000 adet haz›rlanan, kat›l›mc›lar›n kongre boyunca en iyi dostlar›

olup, sonras›nda arflivledikleri program kitab›nda markan›z›n olmas›na ne dersiniz?

1.100 + KDV

Tam Sayfa

15

Program Kitab› ‹lan

880 + KDV

1/2 Sayfa

(24)

SPONSORLUK HAKLARI

ANA SPONSOR

RESM‹ SPONSOR

MEDYA SPONSORU

KONGRE SPONSORU

KEYNOTE SPONSORU

OTURUM SPONSORU

DESTEK SPONSORU

ETK‹NL‹K SPONSORU

H‹ZMET SPONSORU

33.000

22.000

Karfl›l›kl› Görüflülecektir

14.300

40.000

Paralel Oturum Ana Salon

11.550

Paralel Oturum Ana Salon

12.650

Paralel Oturum Yan Salon

8.800

Paralel Oturum Yan Salon

9.350 6.600

Karfl›l›kl› Görüflülecektir

Karfl›l›kl› Görüflülecektir

36.000

24.000

14.850

45.000

SPONSORLUK BEDEL‹

31 A¤ustos 2013 Tarihine Kadar

31 A¤ustos 2013 Tarihi Sonras›

fi‹RKET LOGOSU KULLANIMI

Tüm Mecralarda

F‹NAL PROGRAM K‹TAPÇI⁄INDA

‹LAN

SERG‹

ALANINDA ÜCRETS‹Z

STANT

KONGREYE ÜCRETS‹Z

KATILIM

SEKTÖREL KATILIM

1 Tam Sayfa

1 Yar›m Sayfa

1 Yar›m Sayfa

1 Yar›m Sayfa

1 Tam Sayfa

1 Tam Sayfa

1 Yar›m Sayfa

1 Yar›m Sayfa

12 m

2

6 m

2

6 m

2

6 m

2

18 m

2

20 kifli

15 kifli

20 kifli

5 kifli

25 kifli

1 Tam Sayfa

5 kifli

Tek firma

Tek firma

Tek firma

Maksimum 3 firma

1 Tam Sayfa

Tek firma

Tek firma

Tek firma

*‹lgili oturuma 30 kifli

Fiyatlara KDV dahil de¤ildir.

Tüm sponsorluk kategorilerinde

2 YILLIK SPONSORLUK

ANLAfiMASI YAPILMASI HAL‹NDE %10

‹ND‹R‹M YAPILACAKTIR.

7.150

(25)

FARK YARATMA MECRALARI

Fiyatlara KDV dahil de¤ildir.

Kongre Çantası ‹çine Tan›t›m Broflürü

Kongre

Mini Program Yaka Kart›

Kordoneti

Kongre Çantas›

Kongre DVD’si

Yemek ‹çin Bulufluyoruz!

Kat›l›mc› Hediye Sponsorlu¤u

Kahve Molas›

Kendi

sponsorlu¤unuzu belirleyin.

FARK YARATMA

BEDEL‹ KAÇ F‹RMA

935 Maksimum 10 firma

2.585 Tek firma

3.740 + Maliyet Tek firma

Karfl›l›kl› Görüflülecektir Tek firma

5.500 + Maliyet Tek firma

Tek Gün 13.000

‹ki Gün 24.000

Maksimum 5 firma

5.500 Maksimum 3 firma

Tek firma

Maksimum 5 firma Karfl›l›kl› Görüflülecektir

Tek Gün Tüm

Kahve Molalar

12.000

‹ki Gün Tüm

Kahve Molalar

21.000

Pasaport

Salon Kiralama

Kat›l›mc›lara SMS Gönderme Digitone - Ses Getiren SMS

Mobil Program ‹lan›

Beslenme Çantas›

Oturumlar›

Kongre Program Kitab›na ilan 1/2 sayfa

Kongre Program Kitab›na ilan 1 sayfa

FARK YARATMA

BEDEL‹ KAÇ F‹RMA

2.500 Tek firma

2.500

2.200

2 gün 6 oturum

22.000

1 gün 3 oturum

12.000

Tek oturum

4.400

Maksimum 6 firma

880 Maksimum 5 firma

Detayl› bilgi için;

Tel: 0216 368 00 79 www.peryonkongre.com

kongre@peryon.org.tr

1.100 2.750 2.250

Maksimum 3 firma

Maksimum 5 firma Maksimum

5 firma Maksimum

5 firma

Maksimum

5 firma

(26)

SERG‹ ALANI KATILIMI

STANT ALAN fi‹RKETLERE SA⁄LANACAK OLANAKLAR

Sergi alan› olarak Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray› Fuaye alanlar›

kullan›lacakt›r. Bu alanda kurulacak stantlar›n büyüklükleri minimum 6 m2 den bafllayan 6, 12, 18 ve üstü m2 dir.

-Stant yeri

- 1 adet masa, 2 adet sandalye, 1 adet 3’lü priz

- 1 adet ücretsiz kongre kat›l›m› (Kat›l›mc› isminin 31 A¤ustos 2013 tarihine kadar bildirilmesi gerekir.)

- fiirket logosu afla¤›da ad› geçen tüm alanlarda yer al›r - Kongre final program kitap盤› 3.000 Adet

- Kat›l›mc› yaka kartlar› mini programlar 3.000 Adet - Kongre web sayfas›nda www.peryonkongre.com

Stant planlar› hakk›nda detayl› bilgi almak için lütfen afla¤›daki alternatiflerden birini kullan›n

www.peryonkongre.com sayfas›n›

(+90) 216 368 00 79

kongre@peryon.org.tr veya bige@vip.com.tr mail at›n

Anadolu Fuaye Girifl Alan› (Kod: A)

1 Temmuz 2013 Öncesi

384

1 Temmuz 2013 31 A¤ustos 2013

1 Temmuz 2013 Sonras›

360

348

342

420

396

384

378

456

432

420

414

324 360 396

Anadolu Fuaye

‹lk Kat Koridor (Kod: AF)

Anadolu Fuaye Üst Kat (Kod: AF)

Topkap› Salonu Fuaye (Kod: T)

Marmara Salonu Fuaye (Kod: M)

Fiyatlara KDV dahil de¤ildir.

fiimdiye Kadar:

% 92 oran›nda

hizmet memnuniyeti

%89 oran›nda

Stant ziyaretçi say›s›ndan memnuniyet Firmalar›n % 93 ’ü

tekrar kat›lmak istiyor

*Kesin sat›fl için, belirtilen ücret aral›¤›ndaki tarihlerde sözleflme yap›lmas› ve tüm ödemenin sözleflme ile beraber tamamlanm›fl olmas› gerekmektedir.

*Stant da¤›l›m›, sponsorluk kategori sahiplerine öncelikli da¤›t›m ile bafllayacak, daha sonras›nda baflvurular›n ödeme önceli¤ine göre devam edecektir.

Fiyatlar m2 ücretidir.

TIKLAYIN!

ARAYIN!

(27)

PY DERG‹S‹ KONGRE AVANTAJLARI

Kongrenin tüm sponsor ve stant firmalar› için

büyük f›rsat!

Türkiye’de insan yönetiminin nabz›n› tutan PY Dergisi’ne

1 y›ll›k ilan verin,

% 30 indirimli tarifelerden yararlan›n!

Daha fazla bilgi için:

P›nar Sökin pinar.sokin@peryon.org.tr

Tel: 0212 216 368 00 79

(28)

KONGRE KAYIT ÜCRETLER‹

5 - 6 KASIM 2013

PERYÖN Üyesi

1 Nisan 2013’e kadar

990

TL

1Nisan

15 Temmuz 15 Temmuz 1 Ekim

Önceki Dönem Kat›l›mc›s›*

Katılımcı Grup ‹ndirimi (2-5 Kifli Aras›) Grup ‹ndirimi (6-9 Kifli Aras›)

1 Ekim 2013 Sonras›

Grup ‹ndirimi (10 Kifli ve Üzeri) Ö¤retim Üyesi / Kamu

‹TO / ‹SO / BÜMED / T‹SK

Ö¤renci

1.017

TL

1.320

TL

1.265

TL

1.210

TL

1.100

TL

1.100

TL

385

TL

1.150

TL

1.190

TL

1.430

TL

1.375

TL

1.320

TL

1.210

TL

1.210

TL

1.265

TL

1.298

TL

1.595

TL

1.485

TL

1.430

TL

1.320

TL

1.320

TL

1.380

TL

1.416

TL

1.705

TL

1.595

TL

1.540

TL

1.430

TL

1.430

TL

Fiyatlar 1 kifli içindir. %18 KDV eklenecektir.

Fiyatlar›n geçerli olabilmesi ve kayd›n›z›n tamamlanabilmesi için, kay›t olunan dönem içerisinde ödeme yap›lmas› gerekmektedir.

PERYÖN indirimi, aidat borcu olmayan üyeler için geçerlidir.

Ayn› anda iki indirim kullan›lamaz, indirimlerden en yüksek olan uygulan›r.

"Önceki Dönem Kat›l›mc›s›" fiyat tipinden faydalanmak için, 2012 y›l›nda yap›lan kongreye kat›lm›fl olmak gerekmektedir.

"*Grup Kat›l›mlar›nda;

Kay›t Tipi "Grup ‹ndirimi ( 2-5 Kifli Aras› )" olmas› durumunda, kay›t yapt›r›lan kifli say›s› minimum 4 kifli ise 2 atölyeye ücretsiz girifl

Kay›t Tipi "Grup ‹ndirimi ( 6-9 Kifli Aras›)" olmas› durumunda, kay›t yapt›r›lan kifli say›s› minimum 8 kifli ise 4 atölyeye ücretsiz girifl

Kay›t Tipi "Grup ‹ndirimi (10 Kifli ve Üzeri)" olmas› durumunda, 6 atölyeye ücretsiz girifl PERYÖN taraf›ndan sa¤lanacakt›r.

"Ö¤retim Üyesi / Kamu / ‹TO / ‹SO / BÜMED / T‹SK" fiyat tipi indirimi üyeleri için geçerlidir.

Ö¤renci kay›t fiyatlar›, çal›flmayan, 26 yafl›n› aflmam›fl ve halen lisans ve yüksek lisans ö¤rencisi oldu¤unu ispat edenler için geçerlidir.(Ö¤renci kimli¤i, ö¤renci belgesi vs. evraklar›n›n gönderilmesi gerekmektedir.)

(29)

ATÖLYE ÜCRETLER‹

4 KASIM 2013

1 adet Atölye (Sabah veya ö¤leden sonra atölyelerden 1 tane )

Atölye Kat›l›m›

2 adet Atölye (Sabah 1, ö¤leden sonra 1, toplam 2 atölye )

Atölye Kat›l›m›

(Kongre Kat›l›mc›lar› ‹çin)

250

TL

325

TL

175

TL

250

TL

Atölyeler sadece 4 Kas›m 2013 tarihinde yap›lacakt›r, ayr›ca ücretlendirilmifltir.

Atölye kay›t say›s›, moderatörün belirledi¤i say› ile s›n›rl›d›r.

Atölye kay›t ücretleri 1 ve 2 atölye al›nmas›na göre de¤ifliklik göstermektedir.

Kayd›n›z› www.peryonkongre.com adresinden online olarak yapabilirsiniz.

Ödeme Bilgileri

Hesap ‹smi : Türkiye ‹nsan Yönetimi Derne¤i ‹ktisadi ‹flletme Hesab›

fiube ‹smi : Yap› Kredi Bankas› / Cihangir fiubesi fiube Kodu : 069

Hesap No : 64476144

IBAN : TR350006701000000064476144

Ödeme yapt›ktan sonra (+90) 216 368 13 19 No.lu faksa veya kongre@peryon.org.tr mail adresine

"kat›l›mc› ad› belirterek" dekontu yollaman›z› önemle rica ederiz.

Kay›t De¤iflikli¤i – ‹ptal Bildirimi

‹sim de¤iflikli¤i bildirme:

De¤iflikli¤e iliflkin tüm detaylar› içeren resmi yaz›n›n kuruluflun antetli ka¤›d›nda, ›slak imza ve kafleli olarak taraf›m›za bildirilmesini rica ederiz. ‹sim de¤iflikli¤i bilgisini, kongre tarihinden 1 gün önceye kadar mail yoluyla veya kongre günü belirtilen flartlarla kongre kay›t deskinden yapt›rabilirsiniz.

‹ptal bildirme:

Kongre kat›l›m›na iliflkin iptal bilgisini, resmi yaz›yla kuruluflun antetli ka¤›d›nda, ›slak imza ve kafleli olarak taraf›m›za bildirilmesini rica ederiz.

1 Ekim 2013 tarihine kadar gerçekleflecek iptallerde %10’luk bir hizmet bedeli kesilerek, geri ödeme yap›lacak, 1 Ekim 2013 sonras› tarihinden itibaren gerçekleflecek iptallerde geri ödeme yap›lmayacakt›r.

(30)

KURUMSAL ÜYE OLMAK ‹ST‹YORUM

%30 ‹ND‹R‹ML‹ KATILMAK ‹Ç‹N

PERYÖN’E ÜYE OLUN!

BUNUN ‹Ç‹N AfiA⁄IDAK‹ BAfiVURU FORMLARINI HEMEN DOLDURARAK +90 216 368 13 19’A FAKSLAYIN, B‹Z S‹Z‹

ARAYIP PERYÖN’LÜ YAPALIM.

YA DA www.peryon.org.tr ADRES‹NE G‹R‹P ÜYE OLMAK

‹Ç‹N TIKLAYIN VE HEMEN ARAMIZA KATILIN.

F‹RMA AÇIK ADI : ...

...

SEKTÖR : ...

‹LET‹fi‹M KURULACAK K‹fi‹N‹N ADI SOYADI : ...

TELEFON : ...

E-POSTA : ...

B‹REYSEL ÜYE OLMAK ‹ST‹YORUM

ADI SOYADI : ...

MESLE⁄‹ : ...

DEPARTMAN / UNVANI : ...

ÇALIfiILAN SEKTÖR : ...

TELEFON : ...

E-POSTA : ...

(31)

B‹ZE ULAfiIN!

PERYÖN

Türkiye ‹nsan Yönetimi Derne¤i Atatürk Cad.No: 82 / A S›tk› Bey

Plaza Kozyata¤› / ‹STANBUL Tel: 0216 368 00 79

Faks: 0216 368 13 19

www.peryonkongre.com

kongre@peryon.org.tr

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :