• Sonuç bulunamadı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)"

Copied!
16
0
0

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI A

Adli yargı kolunda kesin olmayan ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Bölge idare mahkemesi A)

Ağır ceza mahkemesi B)

Yargıtay C)

Danıştay D)

Bölge adliye mahkemesi E)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kamu haklarının (temel hak ve hürriyetlerin) sınırlandırılması esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Sınırlandırma, gerektiğinde hakkı ortadan kaldırmak üzere hakkın özüne dokunabilir.

A)

Sınırlandırma, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.

B)

Sınırlandırma, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

C)

Sınırlandırma, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.

D)

Sınırlandırma, ancak kanunla yapılabilir.

E)

Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

3.

Özel haklar A)

Pozitif statü hakları B)

Aktif statü hakları C)

Koruyucu kamu hakları D)

Özel nitelikli kamu hakları E)

Karşılaştırmalı hukuka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Bir ulusal hukuk düzeni diğerinden az ya da çok farklıdır, çünkü her ulusal hukukun ayrı tarihi vardır.

A)

Hukukun yaratılmasında, uygulayıcılarının eğitilmesinde ve uygulanmasında her hukuk kültürü birbirinden az çok farklı teknikler kullanır.

B)

Din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yapı, hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesini belirleyen etmenlerdir.

C)

Tarihsel temeller unsuruna göre bir hukuk düzeninin ötekilerden farkı ancak tarihsel olarak belirlenebilir.

D)

Hukuk teknikleri aynı olunca ulusal üsluplar da aynıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin kendi şahsiyeti üzerindeki mutlak hakların konusunu oluşturmaz?

5.

Kişinin aile ve itibarı üzerindeki hakkı A)

Kişinin vücut tamlığı üzerindeki hakkı B)

Kişinin şeref ve haysiyeti üzerindeki hakkı C)

Kişinin çocuğu üzerindeki velayet hakkı D)

Kişinin ismi üzerindeki hakkı E)

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Hukuku’nun kaynaklarından biridir?

6.

Dini kaynaklar A)

Tarihsel belgeler B)

Hakkaniyet C)

Mitoloji D)

Gelenekler E)

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların Devlet’e karşı sahip olduğu, kişiler ile Devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardan biri değildir?

7.

Dilekçe hakkı A)

Eğitim ve öğretim hakkı B)

Çalışma hakkı C)

İntifa hakkı D)

Seçme hakkı E)

2017 GÜZ ARA - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

A

Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku'nda Gaius’a göre kurumlardan biridir?

8.

Ülkeler A)

Topraklar B)

Borçlar C)

Sular D)

Davalar E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı idarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davalarının görüldüğü yargı kollarından biridir?

9.

Uyuşmazlık Yargısı A)

İdari Yargı B)

Anayasa Yargısı C)

Hesap Yargısı D)

Adli Yargı E)

Aşağıdakilerden hangisi klasik İslam hukuk biliminin şeriatı incelediği ana bölümlerden biridir?

10.

Kişiler hukuku A)

Borçlar hukuku B)

Örfi hukuk C)

İbâdât D)

Fıkıh E)

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Bölge Adliye Mahkemesi A)

Yargıtay B)

Anayasa Mahkemesi C)

Sayıştay D)

Danıştay E)

Statute Law ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Parlamentonun yasa olarak kabul ettiği metinler İngiliz hukukunda bir yasa türüdür.

A)

İngiliz hukuku bilinen anlamıyla yazılı Anayasaya dayanmaz.

B)

İngiliz hukukunun tek kaynağı yasalardır.

C)

Yasaların uygulanma esaslarını düzenleyen ikincil metinler de İngiliz hukukunda yasadır.

D)

İngiliz hukukunun örnek yargı kararlarından sonraki hukuk kaynağı yasalardır.

E)

Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Cumhuriyet Başsavcılığı A)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu B)

Sulh Ceza Hakimliği C)

Asliye Ceza Mahkemesi D)

Adalet Bakanlığı E)

Aşağıdakilerden hangisi nisbi haklardan biri değildir?

14.

Haksız fiil sonucu oluşan zararın tazmini talebi

A)

Marka hakkı B)

Kira sözleşmesinden doğan kira alacağı C)

Dernek üyeliğinden doğan haklar D)

Evlilikte eşlerin birbirlerinden olan alacak hakkı

E)

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda görevli genel hukuk mahkemesidir?

15.

Asliye hukuk mahkemesi A)

İdare mahkemesi B)

Asliye ticaret mahkemesi C)

Tüketici mahkemesi D)

Asliye ceza mahkemesi E)

2017 GÜZ ARA - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

A

Hukuk kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Hukuk kültürü belli bir topluma özgüdür.

A)

Hukuka ilişkin belli bir toplumdaki fikirler ve tutumları içerir.

B)

Hukuk kültürü evrenseldir.

C)

Bir başka hukuk kültürünü tanımak mümkündür.

D)

Hukuk bir kültür ürünüdür.

E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?

17.

İslam hukuku sistemi A)

Sosyalist hukuk sistemi B)

Kıta Avrupası hukuk sistemi C)

Anglo Amerikan hukuk sistemi D)

Doğu hukuk sistemi E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist hukukun dayandığı temel ilkelerden biridir?

18.

Yayılmacılık ilkesi A)

Sosyalist demokrasi ilkesi B)

İyi niyet ilkesi C)

Rekabetçilik ilkesi D)

Araçsalcılık ilkesi E)

Aşağıdakilerden hangisi hakların ayırımı içindeki özel haklardan biri değildir?

19.

Rehin hakkı A)

Alacak hakkı B)

Seçilme hakkı C)

Mülkiyet hakkı D)

Taşınmaz yükü E)

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?

20.

A) 12 B) 10 C) 7

5 D) E) 3 2017 GÜZ ARA - A

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E A D E D C D E B D B C A B A C E B C A

2017 GÜZ ARA - A

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI B

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda görevli genel hukuk mahkemesidir?

1.

İdare mahkemesi A)

Tüketici mahkemesi B)

Asliye ticaret mahkemesi C)

Asliye hukuk mahkemesi D)

Asliye ceza mahkemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku'nda Gaius’a göre kurumlardan biridir?

2.

Ülkeler A)

Davalar B)

Sular C)

Topraklar D)

Borçlar E)

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?

3.

12 A)

10 B)

7 C)

5 D)

3 E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı idarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davalarının görüldüğü yargı kollarından biridir?

4.

Hesap Yargısı A)

Anayasa Yargısı B)

Adli Yargı C)

Uyuşmazlık Yargısı D)

İdari Yargı E)

Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

5.

Koruyucu kamu hakları A)

Pozitif statü hakları B)

Aktif statü hakları C)

Özel haklar D)

Özel nitelikli kamu hakları E)

Hukuk kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Hukuka ilişkin belli bir toplumdaki fikirler ve tutumları içerir.

A)

Hukuk kültürü evrenseldir.

B)

Bir başka hukuk kültürünü tanımak mümkündür.

C)

Hukuk bir kültür ürünüdür.

D)

Hukuk kültürü belli bir topluma özgüdür.

E)

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist hukukun dayandığı temel ilkelerden biridir?

7.

Yayılmacılık ilkesi A)

İyi niyet ilkesi B)

Rekabetçilik ilkesi C)

Sosyalist demokrasi ilkesi D)

Araçsalcılık ilkesi E)

Statute Law ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Yasaların uygulanma esaslarını düzenleyen ikincil metinler de İngiliz hukukunda yasadır.

A)

İngiliz hukuku bilinen anlamıyla yazılı Anayasaya dayanmaz.

B)

İngiliz hukukunun tek kaynağı yasalardır.

C)

Parlamentonun yasa olarak kabul ettiği metinler İngiliz hukukunda bir yasa türüdür.

D)

İngiliz hukukunun örnek yargı kararlarından sonraki hukuk kaynağı yasalardır.

E) 2017 GÜZ ARA - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

B

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Yargıtay A)

Bölge Adliye Mahkemesi B)

Danıştay C)

Anayasa Mahkemesi D)

Sayıştay E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?

10.

Sosyalist hukuk sistemi A)

İslam hukuku sistemi B)

Anglo Amerikan hukuk sistemi C)

Kıta Avrupası hukuk sistemi D)

Doğu hukuk sistemi E)

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların Devlet’e karşı sahip olduğu, kişiler ile Devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardan biri değildir?

11.

Dilekçe hakkı A)

Eğitim ve öğretim hakkı B)

İntifa hakkı C)

Seçme hakkı D)

Çalışma hakkı E)

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Hukuku’nun kaynaklarından biridir?

12.

Tarihsel belgeler A)

Hakkaniyet B)

Gelenekler C)

Mitoloji D)

Dini kaynaklar E)

Aşağıdakilerden hangisi nisbi haklardan biri değildir?

13.

Dernek üyeliğinden doğan haklar A)

Kira sözleşmesinden doğan kira alacağı B)

Marka hakkı C)

Evlilikte eşlerin birbirlerinden olan alacak hakkı

D)

Haksız fiil sonucu oluşan zararın tazmini talebi

E)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kamu haklarının (temel hak ve hürriyetlerin) sınırlandırılması esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Sınırlandırma, ancak kanunla yapılabilir.

A)

Sınırlandırma, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

B)

Sınırlandırma, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.

C)

Sınırlandırma, gerektiğinde hakkı ortadan kaldırmak üzere hakkın özüne dokunabilir.

D)

Sınırlandırma, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.

E)

Aşağıdakilerden hangisi klasik İslam hukuk biliminin şeriatı incelediği ana bölümlerden biridir?

15.

Fıkıh A)

Örfi hukuk B)

Borçlar hukuku C)

Kişiler hukuku D)

İbâdât E)

Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu A)

Cumhuriyet Başsavcılığı B)

Asliye Ceza Mahkemesi C)

Adalet Bakanlığı D)

Sulh Ceza Hakimliği E)

2017 GÜZ ARA - B

(7)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

B

Karşılaştırmalı hukuka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

17.

Bir ulusal hukuk düzeni diğerinden az ya da çok farklıdır, çünkü her ulusal hukukun ayrı tarihi vardır.

A)

Din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yapı, hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesini belirleyen etmenlerdir.

B)

Hukuk teknikleri aynı olunca ulusal üsluplar da aynıdır.

C)

Hukukun yaratılmasında, uygulayıcılarının eğitilmesinde ve uygulanmasında her hukuk kültürü birbirinden az çok farklı teknikler kullanır.

D)

Tarihsel temeller unsuruna göre bir hukuk düzeninin ötekilerden farkı ancak tarihsel olarak belirlenebilir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin kendi şahsiyeti üzerindeki mutlak hakların konusunu oluşturmaz?

18.

Kişinin şeref ve haysiyeti üzerindeki hakkı A)

Kişinin aile ve itibarı üzerindeki hakkı B)

Kişinin ismi üzerindeki hakkı C)

Kişinin çocuğu üzerindeki velayet hakkı D)

Kişinin vücut tamlığı üzerindeki hakkı E)

Aşağıdakilerden hangisi hakların ayırımı içindeki özel haklardan biri değildir?

19.

Seçilme hakkı A)

Rehin hakkı B)

Taşınmaz yükü C)

Alacak hakkı D)

Mülkiyet hakkı E)

Adli yargı kolunda kesin olmayan ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Yargıtay A)

Bölge idare mahkemesi B)

Ağır ceza mahkemesi C)

Danıştay D)

Bölge adliye mahkemesi E)

2017 GÜZ ARA - B

(8)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B A E A B D C A E C B C D E B C D A E

2017 GÜZ ARA - B

(9)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI C

Aşağıdakilerden hangisi klasik İslam hukuk biliminin şeriatı incelediği ana bölümlerden biridir?

1.

İbâdât A)

Fıkıh B)

Borçlar hukuku C)

Kişiler hukuku D)

Örfi hukuk E)

Statute Law ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

İngiliz hukuku bilinen anlamıyla yazılı Anayasaya dayanmaz.

A)

İngiliz hukukunun örnek yargı kararlarından sonraki hukuk kaynağı yasalardır.

B)

Yasaların uygulanma esaslarını düzenleyen ikincil metinler de İngiliz hukukunda yasadır.

C)

Parlamentonun yasa olarak kabul ettiği metinler İngiliz hukukunda bir yasa türüdür.

D)

İngiliz hukukunun tek kaynağı yasalardır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin kendi şahsiyeti üzerindeki mutlak hakların konusunu oluşturmaz?

3.

Kişinin vücut tamlığı üzerindeki hakkı A)

Kişinin aile ve itibarı üzerindeki hakkı B)

Kişinin çocuğu üzerindeki velayet hakkı C)

Kişinin ismi üzerindeki hakkı D)

Kişinin şeref ve haysiyeti üzerindeki hakkı E)

Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku'nda Gaius’a göre kurumlardan biridir?

4.

Davalar A)

Sular B)

Ülkeler C)

Topraklar D)

Borçlar E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?

5.

Kıta Avrupası hukuk sistemi A)

Doğu hukuk sistemi B)

Anglo Amerikan hukuk sistemi C)

İslam hukuku sistemi D)

Sosyalist hukuk sistemi E)

Aşağıdakilerden hangisi hakların ayırımı içindeki özel haklardan biri değildir?

6.

Rehin hakkı A)

Taşınmaz yükü B)

Alacak hakkı C)

Seçilme hakkı D)

Mülkiyet hakkı E)

Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

7.

Koruyucu kamu hakları A)

Aktif statü hakları B)

Özel haklar C)

Özel nitelikli kamu hakları D)

Pozitif statü hakları E)

Aşağıdakilerden hangisi nisbi haklardan biri değildir?

8.

Kira sözleşmesinden doğan kira alacağı A)

Dernek üyeliğinden doğan haklar B)

Marka hakkı C)

Evlilikte eşlerin birbirlerinden olan alacak hakkı

D)

Haksız fiil sonucu oluşan zararın tazmini talebi

E) 2017 GÜZ ARA - C

(10)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

C

Hukuk kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Bir başka hukuk kültürünü tanımak mümkündür.

A)

Hukuk kültürü evrenseldir.

B)

Hukuka ilişkin belli bir toplumdaki fikirler ve tutumları içerir.

C)

Hukuk bir kültür ürünüdür.

D)

Hukuk kültürü belli bir topluma özgüdür.

E)

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Danıştay A)

Bölge Adliye Mahkemesi B)

Anayasa Mahkemesi C)

Sayıştay D)

Yargıtay E)

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda görevli genel hukuk mahkemesidir?

11.

Asliye ticaret mahkemesi A)

İdare mahkemesi B)

Asliye ceza mahkemesi C)

Asliye hukuk mahkemesi D)

Tüketici mahkemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı idarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davalarının görüldüğü yargı kollarından biridir?

12.

Adli Yargı A)

Hesap Yargısı B)

Anayasa Yargısı C)

Uyuşmazlık Yargısı D)

İdari Yargı E)

Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Asliye Ceza Mahkemesi A)

Cumhuriyet Başsavcılığı B)

Sulh Ceza Hakimliği C)

Adalet Bakanlığı D)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu E)

Karşılaştırmalı hukuka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Hukukun yaratılmasında, uygulayıcılarının eğitilmesinde ve uygulanmasında her hukuk kültürü birbirinden az çok farklı teknikler kullanır.

A)

Din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yapı, hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesini belirleyen etmenlerdir.

B)

Tarihsel temeller unsuruna göre bir hukuk düzeninin ötekilerden farkı ancak tarihsel olarak belirlenebilir.

C)

Hukuk teknikleri aynı olunca ulusal üsluplar da aynıdır.

D)

Bir ulusal hukuk düzeni diğerinden az ya da çok farklıdır, çünkü her ulusal hukukun ayrı tarihi vardır.

E)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kamu haklarının (temel hak ve hürriyetlerin) sınırlandırılması esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sınırlandırma, ancak kanunla yapılabilir.

A)

Sınırlandırma, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.

B)

Sınırlandırma, gerektiğinde hakkı ortadan kaldırmak üzere hakkın özüne dokunabilir.

C)

Sınırlandırma, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.

D)

Sınırlandırma, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

E) 2017 GÜZ ARA - C

(11)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

C

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist hukukun dayandığı temel ilkelerden biridir?

16.

Yayılmacılık ilkesi A)

İyi niyet ilkesi B)

Araçsalcılık ilkesi C)

Rekabetçilik ilkesi D)

Sosyalist demokrasi ilkesi E)

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?

17.

12 A)

10 B)

7 C)

5 D)

3 E)

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların Devlet’e karşı sahip olduğu, kişiler ile Devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardan biri değildir?

18.

Seçme hakkı A)

İntifa hakkı B)

Dilekçe hakkı C)

Çalışma hakkı D)

Eğitim ve öğretim hakkı E)

Adli yargı kolunda kesin olmayan ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Yargıtay A)

Danıştay B)

Bölge adliye mahkemesi C)

Ağır ceza mahkemesi D)

Bölge idare mahkemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Hukuku’nun kaynaklarından biridir?

20.

Tarihsel belgeler A)

Mitoloji B)

Gelenekler C)

Hakkaniyet D)

Dini kaynaklar E)

2017 GÜZ ARA - C

(12)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

C Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A E C A B D A C B E D E B D C E A B C D

2017 GÜZ ARA - C

(13)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI D

Statute Law ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

İngiliz hukukunun örnek yargı kararlarından sonraki hukuk kaynağı yasalardır.

A)

Parlamentonun yasa olarak kabul ettiği metinler İngiliz hukukunda bir yasa türüdür.

B)

İngiliz hukuku bilinen anlamıyla yazılı Anayasaya dayanmaz.

C)

İngiliz hukukunun tek kaynağı yasalardır.

D)

Yasaların uygulanma esaslarını düzenleyen ikincil metinler de İngiliz hukukunda yasadır.

E)

Karşılaştırmalı hukuka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Hukukun yaratılmasında, uygulayıcılarının eğitilmesinde ve uygulanmasında her hukuk kültürü birbirinden az çok farklı teknikler kullanır.

A)

Bir ulusal hukuk düzeni diğerinden az ya da çok farklıdır, çünkü her ulusal hukukun ayrı tarihi vardır.

B)

Hukuk teknikleri aynı olunca ulusal üsluplar da aynıdır.

C)

Din, dil, gelenekler ve sosyo-ekonomik yapı, hukuk kurallarının toplumsal ilişkileri şöyle değil de böyle düzenlemesini belirleyen etmenlerdir.

D)

Tarihsel temeller unsuruna göre bir hukuk düzeninin ötekilerden farkı ancak tarihsel olarak belirlenebilir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi nisbi haklardan biri değildir?

3.

Kira sözleşmesinden doğan kira alacağı A)

Haksız fiil sonucu oluşan zararın tazmini talebi

B)

Evlilikte eşlerin birbirlerinden olan alacak hakkı

C)

Dernek üyeliğinden doğan haklar D)

Marka hakkı E)

Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin kendi şahsiyeti üzerindeki mutlak hakların konusunu oluşturmaz?

4.

Kişinin çocuğu üzerindeki velayet hakkı A)

Kişinin şeref ve haysiyeti üzerindeki hakkı B)

Kişinin ismi üzerindeki hakkı C)

Kişinin aile ve itibarı üzerindeki hakkı D)

Kişinin vücut tamlığı üzerindeki hakkı E)

Hukuk kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

5.

Hukuka ilişkin belli bir toplumdaki fikirler ve tutumları içerir.

A)

Bir başka hukuk kültürünü tanımak mümkündür.

B)

Hukuk kültürü belli bir topluma özgüdür.

C)

Hukuk kültürü evrenseldir.

D)

Hukuk bir kültür ürünüdür.

E)

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların Devlet’e karşı sahip olduğu, kişiler ile Devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardan biri değildir?

6.

Dilekçe hakkı A)

İntifa hakkı B)

Çalışma hakkı C)

Seçme hakkı D)

Eğitim ve öğretim hakkı E)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kamu haklarının (temel hak ve hürriyetlerin) sınırlandırılması esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Sınırlandırma, Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz.

A)

Sınırlandırma, ancak kanunla yapılabilir.

B)

Sınırlandırma, gerektiğinde hakkı ortadan kaldırmak üzere hakkın özüne dokunabilir.

C)

Sınırlandırma, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz.

D)

Sınırlandırma, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

E) 2017 GÜZ ARA - D

(14)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

D

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist hukukun dayandığı temel ilkelerden biridir?

8.

Sosyalist demokrasi ilkesi A)

Araçsalcılık ilkesi B)

Rekabetçilik ilkesi C)

Yayılmacılık ilkesi D)

İyi niyet ilkesi E)

Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Bölge Adliye Mahkemesi A)

Danıştay B)

Yargıtay C)

Sayıştay D)

Anayasa Mahkemesi E)

Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?

10.

Pozitif statü hakları A)

Özel haklar B)

Özel nitelikli kamu hakları C)

Aktif statü hakları D)

Koruyucu kamu hakları E)

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda görevli genel hukuk mahkemesidir?

11.

Asliye hukuk mahkemesi A)

İdare mahkemesi B)

Asliye ceza mahkemesi C)

Asliye ticaret mahkemesi D)

Tüketici mahkemesi E)

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Hukuku’nun kaynaklarından biridir?

12.

Dini kaynaklar A)

Tarihsel belgeler B)

Gelenekler C)

Hakkaniyet D)

Mitoloji E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı idarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davalarının görüldüğü yargı kollarından biridir?

13.

Hesap Yargısı A)

İdari Yargı B)

Uyuşmazlık Yargısı C)

Adli Yargı D)

Anayasa Yargısı E)

Aşağıdakilerden hangisi hakların ayırımı içindeki özel haklardan biri değildir?

14.

Alacak hakkı A)

Mülkiyet hakkı B)

Taşınmaz yükü C)

Rehin hakkı D)

Seçilme hakkı E)

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?

15.

12 A) B) 10

7 C)

5 D)

3 E)

Aşağıdakilerden hangisi klasik İslam hukuk biliminin şeriatı incelediği ana bölümlerden biridir?

16.

Kişiler hukuku A)

İbâdât B)

Fıkıh C)

Örfi hukuk D)

Borçlar hukuku E)

2017 GÜZ ARA - D

(15)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

D

Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Asliye Ceza Mahkemesi A)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu B)

Sulh Ceza Hakimliği C)

Adalet Bakanlığı D)

Cumhuriyet Başsavcılığı E)

Adli yargı kolunda kesin olmayan ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Yargıtay A)

Bölge idare mahkemesi B)

Bölge adliye mahkemesi C)

Ağır ceza mahkemesi D)

Danıştay E)

Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku'nda Gaius’a göre kurumlardan biridir?

19.

Ülkeler A)

Sular B)

Topraklar C)

Davalar D)

Borçlar E)

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?

20.

Anglo Amerikan hukuk sistemi A)

Doğu hukuk sistemi B)

Kıta Avrupası hukuk sistemi C)

İslam hukuku sistemi D)

Sosyalist hukuk sistemi E)

2017 GÜZ ARA - D

(16)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016-2017 Güz Dönemi

Ara Sınavı

D Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D C E A D B C A C E A D B E A B E C D B

2017 GÜZ ARA - D

Referanslar

Benzer Belgeler

Çevresi 42 metre olan bu arsa için belirlenen imar alanı 24 m2 olduğuna göre, belirlenen imar alanının bir köşegeninin uzunluğu kaç metredir?. 10 11 12

Kenarları en az 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya inşa edilecek olan bir yapı için arsanın her bir kenarından şekilde gösterildiği gibi ikişer metre

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

Dik koordinat düzleminde noktasının noktasından geçen bir doğruya göre simetriği olan nokta olduğuna göre, a sayısının. alabileceği değerlerin

[r]

Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

NİYAZİ HURMAN HAYRİ YERDELEN MELTEM AVAN YUNUS BALOS NİYAZİ HURMAN ÖZGÜR KARAGEDİK KİMYA COĞRAFYA BİYOLOJİ FELSEFE NİYAZİ HURMAN MUSTAFA YILDIRIM DİLEK TURAL

Ağır Ceza Mahkemesi’nden ise nitelikli dolandırıcılık nedeniyle iki yıl sekiz ay hapis cezası alan hükümlünün aldığı bu cezaların, koşullu salıverme

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını

Bir köydeki evlerin 9 tanesinde sadece kümes veya sadece ağıl vardır.. Bu köy 17 evden oluşuyorsa hem kümes hem ağıl

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2021 - 2022 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ANAYASA HUKUKUNA

Köyün Kamburu adlı romanında köy romanı şablonunu kırar.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. ---, romanlarında klasik

Buna göre, Güneş ve Dünya’yı temsil eden malzemeleri seçerken Güneş için en büyük olan basket topunu, Dünya için ise en küçük olan boncuğu seçmek en uygun olur..

Buna göre verilen tablonun doğru olabilmesi için “buharlaşma” ve “kaynama” ifadelerinin yerleri değiştirilmelidirL. Tabloda

Verilen açıklamada Kate adlı kişinin kahvaltı için bir kafede olduğu ve besleyici / sağlıklı yiyeceklerle soğuk içecek sevdiği vurgulanmıştır.. Buna göre Menu

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon