• Sonuç bulunamadı

1. Nominal ve Reel Faiz 2. Basit ve Bileşik Faiz 3. Etkin Faiz Oranı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. Nominal ve Reel Faiz 2. Basit ve Bileşik Faiz 3. Etkin Faiz Oranı "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi EMV233 Finansal Yönetim Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Uğur DEMİR

Dersin Düzeyi Önlisans

Dersin Kredisi 3

Dersin Türü Örgün

Dersin İçeriği

1. Nominal ve Reel Faiz 2. Basit ve Bileşik Faiz 3. Etkin Faiz Oranı

4. Paranın Gelecek Değeri 5. Paranın Bugünkü Değeri 6. Taksitlerin Gelecek Değeri 7. Taksitlerin Bugünkü Değeri 8. Dönem Sonu Taksitler 9. Sürekli Taksitler 10. Borç Amortizasyonu 11. Karlılık Yöntemi 12. Geri Ödeme Süresi 13. Net Bugünkü Değer 14. İç Kârlılık Oranı

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin finansal bakış açısı kazanması, yatırım projelerinin ve finansal kaynakları değerlendirilmesi ve uygun finansman modelinin belirlenebilmesi becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi 14 Hafta

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul

Önerilen Kaynaklar Dersin Kredisi Laboratuvar Diğer-1

Referanslar

Benzer Belgeler

Tablo 6.21’deki sonuçlara göre, TCMB faiz duyurularının yapıldığı gün ortalama getiri ve volatilite diğer günlere göre daha yüksek gerçekleşmesine rağmen

Ayrıca alt boyutlar için turizm eğitim düzeyi değiĢkeni değerlendirildiğinde; kendine güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma

Halbuki faiz tutarı sürenin sonunda değil de, devre sonunda alınmış olsaydı, 1000 TL’nin %20’den bir yıl süreyle faize verildiği durumda elde edilecek faiz

Eğer n zamanla, r faiz oranıyla bankaya yatırılan para A lira ise her bileşik faizde para miktarı r/n kadar artar. Diğer bir deyişle bankadaki para (1+r/n)

Bu soruya cevap vermek için öncelikle cari faiz oranını hesaplamalı, sonra da tahvilin 5.. Ancak, enflasyonun borçlanma maliyetleri üzerindeki etkilerini dikkate aldı˘gı-

¸Sekil 1.8’e göre para piyasasında denge faiz oranı negatif e˘gimli para talep e˘grisi ile dikey eksene paralel para arzı e˘grisinin kesi¸sti˘gi noktada

Kelamcıların sonradan yaratılmış bir alem savıyla ilgilenmelerinin bir örneği olarak, biz, bUrada bir ölçüde, büyük Zahiri kelamcısı İbn Hazm (ölm. I064)'ın F,isal'inde

Farklı dozlarda BAP uygulamasının Allium tuncelianum olgunlaşmamış embriyolarında in vitro çimlenme oranı, kallus oranı ve soğancık sayısı bakımından elde edilen

10 nolu öğrencinin cevabında da hatalı kısımlar olmasına rağmen bu öğrenci de fonksiyonu, tanım kümesindeki elemanları değer kümesindeki elemanlara dönüştüren

nasib et! Batılı Mtıl göster ve ondan laka dalalet olması gerekmez. Bid'atler, bid'at-ı hasane ve bid'at-1 seyyie : uzak olmayı nasib et! YA RAb! EşyA- olmak üzere

Çalışma bulgularının da CIR modelinin daha uygun bir model olduğu sonucuna işaret etmesi nedeniyle tüm dönem dikkat alınarak tahmin edilen CIR modeline ait

Yıllık %40 faiz oranı ile 73000 lira sermayenin 50 günde kaç lira tam(gerçek) faiz getireceğini

 İşlem ve ihtiyat saikiyle para talebi söz konusu olduğunda faiz oranının ne derece etkili olduğu tartışmalıdır..  Keynes’e göre, kişiler, aynı zamanda spekülasyon

Çözüm. Yıllık birleştirilen bileşik faizle, faiz oranı %6 ise 10 yıl sonunda hesabınızda 100 YTL olabilmesi için bu gün bankaya yatırmanız gereken miktar ne

The semi-logarithmic plasma concentration-time curves and pharmacokinetic parameters following IV and IM administration of danofloxacin at a dose of 6 mg/kg to red-eared

Tek kırılmalı modelde yer alan sabit terimli model için Brezilya, Rusya ve Güney Afrika’da %1 anlam seviyesinde, Çin için %5 anlam seviyesinde yapısal kırılma

Banka tarafından Müşteri’ye kredi sözleşmesinde belirtilen limitte Türk Lirası olarak kullanma yetkisi verilen, geri ödemeleri ödeme planı çerçevesinde

Bu amaç doğrultusunda, EFY’nin “vadeye kadar elde tutulacak” olarak sınıflandırılan yatırımların, yatırım anındaki yatırım kararının alınmasında etkili olan

[10] Kıdem tazminatı faizi için işverenin temerrüde düşürülmesine gerek bulunmamaktadır. Cevdet İlhan Günay –Yargıtay 9. 2007/18499 “davalı işveren, davalının 5

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanan faiz oranları ile Borsa İstanbul (BIST) ve New York

Eğer yatırımcı temerrüte uğramazsa ve enflasyon bulunuyorsa elde edeceği reel faiz oranı (r) yaklaşık olarak şu şekilde formüle

Basit faiz yatırıma ayrılan bir para (A) için yatırımda geçen süre (s) ve işleyen faiz (f) oranında kazanılan faiz tutarıdır.. Geçen süre basit faiz hesaplanırken

Aynı faiz oranı farklı vadeli yatırımlar için mümkünse yatırımcının daha kısa vadeli araca yatırım yapması etkin faiz oranını arttıracaktır.. Bileşik faiz