Revisionsrapport Samordnad individuell plan och fast vårdkontakt – uppföljande granskning

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (3)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-111 0.14

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Inger Lindberg

Revisionsrapport Samordnad

individuell plan och fast vårdkontakt – uppföljande granskning

Dnr 05340-2016

Förslag till beslut

1. Regiondirektören får i uppdrag att följa och återrapportera hur pågående förbättringsarbete fortskrider till styrelsen i december 2017.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen ser positivt på att revisionen funnit att riktlinjerna för sam- ordnad individuell plan (SIP) till övervägande del är kända och tillämpas. En utmaning inom hälso- och sjukvården på såväl nationell som lokal nivå är att skapa en bättre koordinerad vård för patienter som är i behov av insatser från fler aktörer. Regionstyrelsen följer med stort intresse det omfattande förbätt- ringsarbetet som pågår inom projektet Min plan där SIP och fast vårdkontakt utgör viktiga fundament för att skapa en mer samordnad vård utifrån patien- tens samlade behov.

Sammanfattning

Revisionens syfte har varit att genomföra en uppföljande granskning av 2013 års granskning av SIP och fast vårdkontakt. Granskningen fann då en bris- tande förankring av riktlinjer gällande SIP, funktionen fast vårdkontakt samt otillräcklig information till patienter och närstående. Den uppföljande granskningen 2016 visar att regionstyrelsen säkerställt att riktlinjerna för SIP till övervägande del är kända och tillämpas i alla verksamheter, medan ruti- ner och riktlinjer för fast vårdkontakt ännu inte är kända och tillämpade fullt ut.

Ärendet

Samordnad individuell plan

Revisionen bedömer att såväl ansvarig politisk nivå som verksamheterna genomfört åtgärder för att öka antalet genomförda SIP. Revisionen anser att regionstyrelsen fortsättningsvis bör aktivt bevaka området mot bakgrund av de krav ansvarig vårdgivare har på samarbetet mellan aktörer kring en en- skild patient

Revisionen ser positivt på att aktiviteter för att stärka implementeringen och tillämpningen av riktlinjer sker eller har skett hos samtliga intervjuade verk- samheter. Revisionen bedömer att kunskap om riktlinjer och rutiner avse- ende SIP till övervägande del finns, men att tillämpningen är bristande.

Revisionen bedömer att nedbrytning till lokala riktlinjer skett i en begränsad utsträckning. Inarbetade rutiner och arbetssätt bedöms finnas hos samtliga verksamheter.

(2)

Sida 2 (3)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-111 0.14

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Inger Lindberg

Revisionen bedömer att patienter och närstående i relevanta fall får informat- ion om SIP. Informationen ges framförallt muntligt till patienter och anhö- riga. Ett informationsmaterial i broschyrform finns men materialet är inte känt inom alla verksamheter. Vid sökning på 1177 Norrbotten finns ingen tydlig information om samordnad individuell planering.

Fast vårdkontakt

Revisionen bedömer att åtgärder för ökad tillämpning av riktlinjer för fast vårdkontakt vidtagits i begränsad utsträckning. Granskningen visar att fast vårdkontakt aktualiserats i samband med utbildningar om SIP, samt inom ramen för deltagande i det nationella projektet Bättre liv för sjuka äldre.

Revisionen bedömer att majoriteten av verksamheterna saknar kännedom om regionövergripande rutiner och riktlinjer gällande fast vårdkontakt. Varken personal eller patienter använder sig av begreppet i den dagliga verksamhet- en. Flera verksamheter har arbetssätt och rutiner som i vissa delar kan sägas följa innebörden av en fast vårdkontakt. Revisionen bedömer att nedbrytning till lokala rutiner avseende fast vårdkontakt skett i en begränsad utsträck- ning.

Revisionen bedömer att information i begränsad utsträckning sker till patien- ter och närstående. Framförallt ges muntlig information gällande fast vård- kontakt i samband med SIP. Det framkommer i granskningen att själva be- greppet fast vårdkontakt inte används vid information till patient.

Regiondirektörens kommentarer

Från 1 januari 2018 föreslås en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träda i kraft. Det innebär krav på förändrade ar- betsprocesser, roller och ansvar.

Ett omfattande förbättringsarbete utförs i länet inom ramen för projektet Min plan. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Norrbotten, Norrbot- tens Kommuner, Luleå tekniska universitet och länets 14 kommuner. Pro- jektet startade i januari 2016 och pågår till 31 december 2018. Projektet fi- nansieras av EUs strukturfonder och syftar till att utveckla förbättrade ar- betssätt anpassade till den nya lagstiftningen.

En pilot för att testa förändrade arbetsprocesser pågår i Luleå och Haparanda kommuner tillsammans med berörda hälsocentraler och sjukhus. Breddinfö- rande av förändrade arbetssätt som fokuserar på vikten av en koordinerad och samordnad vård kommer att genomföras hösten 2017.

Bilagor:

Revisionsrapport: Samordnad individuell plan och fast vårdkontakt Landstingsrevisorernas brev till Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag skickas till:

Divisionschef Närsjukvård Divisionschef Länssjukvård Verksamhetsdirektör

(3)

Sida 3 (3)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

[Gäller för verksamhet] ARBGRP583-382524020-111 0.14

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anneli Granberg Inger Lindberg

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :