• Sonuç bulunamadı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROBLEME DAYALI ÖĞRENME"

Copied!
32
0
0

Tam metin

(1)

PROBLEME DAYALI

ÖĞRENME

(2)

PDÖ

John Dewey

tarafından ortaya

atılmıştır.

(3)

 PDY, öğrencilerin, gerçek

yaşamla ilişkili problem

durumları üzerinde problem

çözme ve eleştirel düşünme

gibi becerileri kullanarak

belirlenen hedeflere ulaşması

sürecidir

(4)

Probleme dayalı öğrenme bir bakıma kendi kendine

yönlendirilen öğrenmedir.

Bireysel ve grupla uygulanabilen bu öğrenme anlayışı öğrenci merkezlidir ve öğretmen rehber konumundadır.

(5)

Probleme dayalı öğrenmenin adımları

1.

Problemin farkına varılması

2.

Problemin tanımlanması

3.

Olası çözümlerin (hipotezlerin) oluşturulması

4.

Veri toplama

5.

Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

6.

Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma

(6)

Ele alınan problemin sahip olması gereken özellikler

Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesidir.

Hedefe ulaştırıcı ve öğrencinin zihinsel yapısına uygun olmalıdır

Problemler yapılandırılmamış olmalıdır (Problem senaryo olarak verilir. Tanımlanması ve açıklanması öğrenciye bırakılır.)

Problem öğrencinin ilgisini çekmeli ve güdülenmeyi artırmalıdır.

Çok sayıda çözüm üretilecek yapıda olmalıdır.

(7)

Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları

Problem çözme becerilerini geliştirir, "nasıl öğrenileceğini öğrenme" ye teşvik eder.

Yüzeysel öğrenmeyi değil, derinlemesine öğrenmeyi geliştirir.

Öğrencilerin öğrenme yaşantıları ile gerçek hayat arasında bağ kurabilmesine, uygulama \ teoriyi birleştirebilmelerine olanak sağlar.

Öğrenci bilimsel düşünme becerileri kazanarak,

yaşamdaki problemlere bu pencerede bakmayı

(8)

Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları

Karar verme ve eleştirel düşünme gibi bilişsel alanın üst düzey becerilerini geliştirir.

Yaşam boyu öğrenme için temel oluşturur.

Bilgiyi elde etme, yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerini geliştirir.

(9)

Değerlendirme

öğrenme sürecinin içindedir ve

performansa

dayalıdır .

(10)
(11)

1. Aşağıdakileden hangisi "probleme dayalı öğrenme" yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir? (2007)

A) Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir.

B) Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler.

C) Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır.

D) Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır.

E) Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır.

D

(12)

2- Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini öncelikle tercih etmelidir? (2006)

A) Sunuş yoluyla öğrenme

B) Probleme dayalı öğrenme C) Tam öğrenme

D) Buluş yoluyla öğrenme E) Bireyselleştirilmiş öğretim

B

(13)
(14)

3. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? (2005)

A) Her biri uygulanabilir nitelikte birçok çözümünün

olması

B) Araştırmayı gerektirmesi

C) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması

D) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü

düşünmeyi gerektirmesi

E) Gözlem yapmayı gerektirmesi

D

(15)

İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK )

ÖĞRENME

Önemli savunucuları ( J. Dewey- Vygotsky )

(16)

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME ( KUBAŞIK ÖĞRENME )

Öğrencilerin ortak amaç için , küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır.

Bir grupla öğrenme modelidir.

Heterojen kümelerle çalışılır

(17)

İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin ( Kubaşık )

Eğitim Uygulamasında Yer Alma Nedenleri:

➢Başarıyı arttırma

➢Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme

➢Özsaygı geliştirme

➢Olumlu tutum geliştirme

➢Toplumsal beceriler kazandırma

(18)

!!! İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi öğrenmelerini

yapılandırmaktadır.

İşbirlikli Kümenin Özellikleri

➢Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları)

➢Öğrenciler arasında olumlu bağlılık olmalıdır. (Pozitif dayanışma.

Olumlu bağlılık)

➢Öğrenciler arasında yüz yüze bir etkileşim olmalıdır. (Yüzyüze Destekleyici İletişim)

➢Öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkında olmalıdır. (Bireysel

(19)

➢Kubaşık öğrenme kümelerinde, üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu taşırlar. (Geleneksel kümelerde, nadiren diğerlerinin öğrenmesi için sorumluluk duyulur).

➢Öğrencilerde sosyal beceri (liderlik, iletişim yeteneği, çatışma çözme vb.) olmalıdır ve bunlar kümede öğrenilir.

(Sosyal Beceriler)

➢Kubaşık öğrenme kümelerinde her üyenin en üst

düzeyde öğrenebilmesi ve üyeler arasında iyi çalışma

ilişkilerinin yapılandırılması amaçlanır. (Geleneksel

kümelerde, öğrenciler genellikle tek başlarına çalışır).

(20)

➢Hangi yeterlik düzeyinde olursa olsun, öğrencilerin kendi kümelerine katkıları değerlendirilmelidir. Üst, orta ve alt düzey başarıya sahip öğrenciler en iyi oldukları konularda kendilerini gerçekleştirebilmelidirler.

Öğrenciler, kendi düzeylerindeki öğrencilerle karşılaştırılmalıdır. (Başarı İçin Eşit Fırsat)

➢Öğretmen kümeleri ve çalışmalarını izler,

sorunlar çıktığında rehberlik eder, dönüt verir.

(21)

➢Kubaşık öğrenme kümelerinde paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. Tüm üyeler küme içindeki liderlik etkinliklerini yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar, (geleneksel küme - tek lider)

➢2 - 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü)

➢Kubaşık öğrenme kümelerinde yetenek ve kişilik özellikleri açısından karma (heterojen) kümeler oluşturulması gereklidir.

(Karma Küme)

➢Gruptaki öğrenciler ilerleyişlerini değerlendirebilmeli ve gerektiğinde kararlar alabilmelidirler. Öğrenciler birbirlerinin ilerleme düzeyleriyle ilgili dönütler vermelidir. Kime yardım edilmesi, kimin güdülenmesi gerektiği gibi. (Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi)

(22)

•Etkili Kullanım İlkeleri

➢Öğrenciler arasında yarışma yoktur , rekabet takımlar ve gruplar arasındadır. Başarı ya da başarısızlık öğrencinin değil grubundur. Grup performansları değerlendirilir.

➢İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde öğretmen

rehberdir . Öğrencileri yönlendirme, gruplar arasındaki

ilişkileri düzenleme ve grup içindeki işbirliğine ve

etkileşime rehberlik etmektir.

(23)

➢Öğrencileri gruplara öğretmen yerleştirmelidir.

Grup üyeleri heterojen (farklı yetenek, kişilik, zekâ seviyesi) olmalıdır.

➢Öğrenciler arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak için planlı çalışma gerekir.

➢Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir.

➢İşbirlikçi gruplarda kişisel sorumluluk

duygusunun anlamı, tüm grup üyelerinin

hazırladığı malzemelerin, tüm grubun başarısı

için olduğunu bitmesidir.

(24)

Faydaları

➢Bu yaklaşımda öğrenciler birbirlerinden öğrenirler. Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder.

➢Öğrenciler, birlikten doğan başarılarını kutlarlar.

➢Özelikle yavaş öğrenen ve düşük yetenekli

öğrencilere, problem çözme ve üst düzey

düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili

olmaktadır.

(25)

➢Öğrencinin kendine güvenini, özsaygısını ve motivasyonunu artırır.

➢Grup üyeleri "birlikte kazanır ve kaybeder."

➢Öğrencilerin soru sorma, cevaplama, düşünme,

tartışma, sorumluluk yüklenme, iş başarma, görev

paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma

ve başkalarına saygılı olma becerileri gelişir.

(26)

➢ Birlikte çalışıldığı için toplumsal değer ve demokratik değerleri kazandırır.

➢ Toplumsal davranışlar kazandırılır.

➢ Öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişir.

➢ Öğrencilerin "ait olma ve bağlılık" gereksinimlerini karşılamalarına yardım eder.

➢ En pasif öğrenciler için bile yapılabilecek bir iş

vardır.

(27)

➢Öğrencilerin hata yapma korkusu ve kaygı düzeyini en aza indirerek, öğrenme - öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlamaktadır.

➢Üst düzey hedef davranışlar kazandırılır.

➢Öğrenme zevkli ve eğlenceli hale gelir.

➢Özellikle ilk ve ortaöğretim düzeylerinde, öğrencilerin akademik başarıları ile diğer duyuşsal, toplumsal (tutum,

benlik saygısı, arkadaşlık ilkeleri vb.) çıktılar üzerinde olumlu etkileri vardır.

(28)

Sınırlılıkları ( Olumsuz Yönleri )

➢Çalışmanın bir kişinin üzerine kalma tehlikesi vardır.

➢Değerlendirme zordur.

➢Grupta kendinin iş yükünün fazla olduğunu düşünen öğrenciler gruba katkılarını azaltabilir.

➢işbirlikli öğrenmenin yanlış algılanıp geleneksel

grup çalışmasıyla karıştırılabilir.

(29)

İşbirlikli Öğrenme Geleneksel Öğrenme

- Olumlu bağımlılık var - Olumlu bağlılık yok

- Bireysel sorumluluk var - Bireysel sorumluluk yok

- Ayrışıklık - Benzeşiklik

- Paylaşılan liderlik - Görevlendirilmiş tek lider

- Paylaşılan sorumluluk - Sadece kendisinden sorumlu olma

- Görev ve birliktelik önemli - Sadece görev önemli

- Sosyal beceriler doğrudan

öğretilir - Sosyal beceri var sayılır ve göz

ardı edilir

(30)
(31)
(32)

Referanslar

Benzer Belgeler

Değerlendirme raporu doğru kabul edilirse, öğretmenlerin olduğu gibi öğrencilerin de büyük çoğunluğu dizüstü bilgisayarı, projeksiyon cihazını ve interneti

Öğretmen sınıfın düzeyine göre açıklamalar yapar, öğrencilerin konu ile ilgili sorular sormalarına olanak sağlayarak konunun öğ- rencilerce tamamen anlaşılmasına

THEORETICAL BACKGROUND AND LITERATURE SURVEY ... CONDUCTING POLYMERS ... Conductivity Theory in Polymers ... Band Theory ... Doping in Conducting Polymers ... Hopping in

kitabında IAG (The Indiana Association fort the Gifted); “ probleme dayalı eğitim üstün zekalı öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve gereksinimlerini uyaran bilgilerin

- Sanal öğrenme ortamlarında kendi öğrenme sorumluluklarını alan öğrencilerin geleneksel yöntemlere göre daha fazla çaba göstermesi ve etkin olması

Bu yaklaşımda öğretmen, buluş yoluyla öğrenme yaklaşımında olduğu gibi bir yol gösterici, yönlendirici ve destekleyici konumundadır..

Bu sonuca göre; müşteri ilişkileri yönetiminde meydana gelen bir birimlik artışın müşteri sadakatinin alt boyutu olan davranışsal sadakat boyutunda 0,469

Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden 110, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Konya Numune Hastane’lerinden 77, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kardiyoloji ile ilgili bir eğitimi probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ve bu uygulamayı destekleyen bir

öğrencilerin belli bir problem durumuna aktif katılımlarını gerektiriyor... Probleme Dayalı Öğrenme.. Sürecindeki

 Her oturum için öğrencilere problem senaryolarını içeren bir el kitabı verilir ve önerilen öğrenim kaynakları veya öğrenim materyalleri uygun zamanda

sonra, her sınıfı temsil eden, bir öğrenci rastgele seçilir ve aynı gruba yerleştirilir...  Öğrencilerin akademik başarılarına göre heterojen grup oluşturmada,

Birbirini tamamlayan altı bö- lümden oluşan eserin ilk bölümünde okul dışı eğitim süreçlerinin temelleri ele alı- nırken; ikinci bölümde ise okul dışı ortamlarda

Yaşa göre kaza nedenleri incelendiğinde; Park Sağlık Ocağı bölgesinde yapılan çalışmada düşmelerin her yaş grubunda önemli oranda olduğu; 1–4 yaş grubunda en

Ancak Aristoteles için ezeli-ebedi (öncesiz- sonrasız) hareketin var olabilmesi adına “ezeli-ebedi bir töz”ün var olması gerekmektedir. “Ancak şeyleri hareket

ÇalıĢmamıza benzer Ģekilde Tufan Dağ, Çorak Dağı ve TuranĢah Dağı (Karaman) Florası, Çekiç Dağı ve Gevne Vadisi Florası (Hadim-Konya), TaĢeli Platosu

1) Öğrencilere “Proje Tabanlı Öğretim” süreci hakkında genel bilgi verilir ve sürecin özellikleri tanıtılır ve her bir aşamaya nasıl geçileceği anlatılır.

Betonarme dolgu duvarlarıyla güçlendirme yönteminin etkinliği ve dolgu duvarın, betonarme çerçevenin davranış ve dayanımı üzerindeki etkileri incelenmektedir (Kara,

Öğrencilere tarih bilinci kazandırmak için her türlü aktif öğrenme ve tarih eğitimine ilişkin özel yöntemlerin (kütüphane oluşturma, tarihsel mekânlara gezi

Behçet Necatigil, Çamlıbel’in şiirinde gördüğümüz, Türk toplumunun ortak hafızasında yer alan metaforu Şayet Aşk şiirinde kullanır.. Kalp – toprak kavramlarının

SYİ istatistiksel anlamda değerlendirildiğinde; total yağ, doymuş yağ, kolesterol, sebze ve meyve, et ve süt grubu ürünler ile sodyum tüketimi bakımından hastaların

Konvansiyonel tarım tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen Boğazkere çeşidine ait salkım özellikleri incelendiğinde; ortalama salkım ağırlığı 332.67 g,

Genel etik tutumlar ve firmaya özgü etik tutumların cinsiyete ve firma menşeine göre farklılığı; satış baskısı algıları, satış kotası algıları ve etik