• Sonuç bulunamadı

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROBLEME DAYALI ÖĞRENME"

Copied!
14
0
0

Tam metin

(1)

PROBLEME DAYALI ÖĞRENME

(2)

1950'li yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Case

W. Universitesi Medical School'da uygulanmıştır.

Temellerini John Dewey'in görüşlerinden -yaparak

yaşayarak öğrenme- almaktadır.

(3)

Problem; bireyin karşılaştığı güçlükler, içinden çıkılmaz gibi görünen

durumlardır.

Dewey problemi; şüphe ve belirsizlik uyandıran herhangi bir şey olarak

tanımlamaktadır.

(4)

Probleme dayalı öğrenme

Karşılaşılan problemleri tanımayı,

Öneminin farkında olmayı, kavramayı

Problemin nedenlerini anlamayı,

Problemi çözebilmeyi ve önceden denenmiş çözümler üzerinde yansıtma yaparak,

deneyimlerin göz önüne alındığından yola

çıkar.

(5)

Probleme dayalı öğrenme

Yeni bilginin edinilmesi ve önceden edinilen bilgiyle ilişki kurulması için başlangıç noktası olarak problemlerin kullanımı ilkesine dayalı

Öğrenme etkinliklerinin planlanması,

öğrencilerin belli bir problem durumuna aktif

katılımlarını gerektiriyor.

(6)

Probleme Dayalı Öğrenme

Sürecindeki İşlem Basamakları:

a) Problemin farkına varılması ve problemin tanımlanması

b) Problemin tam ve doğru olarak açıklanması c) Problemi çözmek için gerekli olan bilginin

tanımlanması

d) Bilgi toplamak için gerekli olan kaynakların belirlenmesi

e) Olası çözümlerin oluşturulması f) Çözümlerin analiz edilmesi

g) Çözümün sözlü ya da yazılı rapor halinde sunulması

(7)

Öğrencilere bir problem senaryosu sunulur.

Öğrencilerin seçilen problem durumu ya da sunulan senaryo ile ilgili ne bildikleri ortaya çıkarılır.

Bu bilgiler listelenir. Tüm bunlar "Ne biliyoruz?"

başlığı altında toplanır. Bu aşamada problem durumu analiz edilir.

Problem durumu, gelişen olaylara, keşfedilen yeni bilgilere dayalı olarak geliştirilir. Bütün bu gelişmeler karşısında mevcut problem durumu değiştirilir,

yeniden düzenlenir ya da ret edilebilir.

(8)

İhtiyaçlar "Problemi çözmek ve anlamak için neye ihtiyacımız var?"başlığı altında listelenir.

"Ne yapmamız gerekiyor? " başlığı altında hipotezleri test etmek veya

formüle etmek için gerekli olan eylemler, çözümler ya da öneriler listelenir.

Öğretmenin rolü bilgiyi aktarmak değil, bilgiye ulaşma yollarını ve bilgiyi

kullanma yollarını öğrenciye göstermek

olmalıdır.

(9)

Öğrenciler bu süreçte gruplar

oluşturarak problemi çözerler. İdeal grup sayısı 5-7 olmalıdır.

Öğrenciler aktif olarak problem

durumu ile ilgili araştırmalar yapar,

bilgi toplarlar ve problemin çözümü ile ilgili öneriler getirirler. Çalışmalarını

sınıfa ve diğer gruplara sunarlar.

(10)

Avantajları:

Probleme dayalı öğrenme aşağıdaki avantajlara sahiptir.

1. Ders öğretmen merkezli olmaktan çok öğrenci merkezlidir.

2. Öğrencilerde öz denetimi geliştirir.

3. Öğrencilere olaylara çok yönlü ve derin bir bakış açısı getirir.

4. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir.

5. Etkin olarak, problemi çözmek için yeni materyal ve kavramları öğrenmeye katılımı sağlar.

6. Öğrencilerin bir takım olarak çalışmasını sağlayarak

sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirir.

(11)

Avantajları:

7. Öğrencilerin üst düzey düşünme (eleştirel

düşünme, bilimsel düşünme becerileri gibi) ve dinleme becerilerini geliştirir.

8. Uygulama ve teoriyi birleştirir.

9. Öğretmen ve öğrenciler için öğrenmeyi güdüler.

10. Bireyi bir grubun üyesi olarak etkili işbirliği yapmada sorumlu davranmaya yöneltir.

11. Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar.

(12)

Dezavantajları:

1. Öğretmenler için öğretim stillerini değiştirmek zor olabilir.

Öğretmenin iş yükü sorumluluğu probleme dayalı öğrenmenin uygulandığı sınıfta daha çok artabilir.

2. Derste ilk kez sunulan problem durumlarını öğrencilerin çözmesi, problemi çözmek için yeteneklerinin sınırlarını kestiremedikleri için, daha uzun zaman alır.

3. Probleme Dayalı Öğrenmenin uygulandığı sınıflarda

içeriğin uygulanması geleneksel öğrenme yöntemlerinin

uygulandığı sınıflara göre daha uzun zaman alabilir.

(13)

Değerlendirme Süreci:

Probleme dayalı öğrenme modelinin uygulandığı sınıflarda değerlendirme kağıt kalem

testleri ile yapılmamaktadır. Daha çok öğrenme

sürecini değerlendirmeye yönelik tümel (portfolio)

değerlendirme yöntemi kullanılmalıdır.

(14)

Kaynaklar:

Banks, J.A. and C. A. McGee Banks (with contributions by Ambrose A. Clegg, Jr.). (1999). Teaching strategies for the social studies: decision-making and citizen action (fifth edition). New York: Longman.

Benscoter, D. and G. Harris (2002). Social studies activities kids can't resist!. New York: Scholastic Professional Books.

Michaelis, J. U. and J. Garcia. (2000). Social studies for children: a guide to basic instruction (12th edition). Boston: Allyn and Bacon.

Parker, W. C. (2011). Social studies in elementary education (with MyEducationLab) (14th edition). Pearson Prentice Hall.

Parker, W. C. and J. Jarolimek (1997). Social studies in elementary education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Savage, T. V. and D.G. Armstrong. (2007). Effective teaching in elementary social studies (6th edition). Pearson Prentice Hall.

Seefeldt, C. and A. Galper (2005). Active experiences for active children: social studies (2nd edition). Pearson Prentice Hall.

Sunal, Cynthia S. and M. E. Haas (2010). Social studies for the elementary and middle grades: a constructivist approach (4th edition). Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Welton, D. A. (2004). Children and their world strategies for teaching social studies (8th edition). Cengage Learning

Bilen, M. (1996). Plandan Uygulamaya Öğretim (Dördüncü baskı). Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Demirel, Ö. (2017). Eğitimde Program Geliştirme Kuramdan Uygulamaya (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Demirel, Ö. (edt.) (2015). Eğitimde Yeni Yönelimler (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gözütok, D. (2017). Öğretim İlke ve Yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kabapınar, Y. (2016). Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi. (5. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Nas, R. (2006). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Program, Yöntem ve Etkinlikler) (3. Baskı). Bursa: Ezgi Kitabevi.

Öztürk, C. (edt.) (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2018). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya (25. baskı). Ankara: AnıYayınevi.

Sönmez, V. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu (Altıncı Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Tay, B. ve A. Öcal (edt.) (2015). Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Referanslar

Benzer Belgeler

103 學年度「展臂歡迎新朋友」活動~校園導覽活動及 iTMU APP 創新登場 北醫大於 8 月

Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden 110, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Konya Numune Hastane’lerinden 77, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu sonuca göre; müşteri ilişkileri yönetiminde meydana gelen bir birimlik artışın müşteri sadakatinin alt boyutu olan davranışsal sadakat boyutunda 0,469

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde kardiyoloji ile ilgili bir eğitimi probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ve bu uygulamayı destekleyen bir

 Her oturum için öğrencilere problem senaryolarını içeren bir el kitabı verilir ve önerilen öğrenim kaynakları veya öğrenim materyalleri uygun zamanda

kitabında IAG (The Indiana Association fort the Gifted); “ probleme dayalı eğitim üstün zekalı öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve gereksinimlerini uyaran bilgilerin

- Sanal öğrenme ortamlarında kendi öğrenme sorumluluklarını alan öğrencilerin geleneksel yöntemlere göre daha fazla çaba göstermesi ve etkin olması

İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi

THEORETICAL BACKGROUND AND LITERATURE SURVEY ... CONDUCTING POLYMERS ... Conductivity Theory in Polymers ... Band Theory ... Doping in Conducting Polymers ... Hopping in

Behçet Necatigil, Çamlıbel’in şiirinde gördüğümüz, Türk toplumunun ortak hafızasında yer alan metaforu Şayet Aşk şiirinde kullanır.. Kalp – toprak kavramlarının

1) Öğrencilere “Proje Tabanlı Öğretim” süreci hakkında genel bilgi verilir ve sürecin özellikleri tanıtılır ve her bir aşamaya nasıl geçileceği anlatılır.

Betonarme dolgu duvarlarıyla güçlendirme yönteminin etkinliği ve dolgu duvarın, betonarme çerçevenin davranış ve dayanımı üzerindeki etkileri incelenmektedir (Kara,

Buna ilave olarak ortaya çıkan diğer bir sonuç ise alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı deney grubu öğretmen adayları ile

SYİ istatistiksel anlamda değerlendirildiğinde; total yağ, doymuş yağ, kolesterol, sebze ve meyve, et ve süt grubu ürünler ile sodyum tüketimi bakımından hastaların

Konvansiyonel tarım tekniklerinin uygulanması sonucu elde edilen Boğazkere çeşidine ait salkım özellikleri incelendiğinde; ortalama salkım ağırlığı 332.67 g,

Figure 1. Hypothesized Models of the Study II ... The Paths of Model 1 with Unstandardized Regression Coefficients that Illustrates the Mediator Roles of Negative Affect Reduction

Yüklemi fiil olan cümlelerde eylemin gerçekleştiği yüklemi isim olan cümlelerde sözü edilen kavramın ya da durumun var olduğu anlamına gelen cümlelere olumlu cümle

Genel etik tutumlar ve firmaya özgü etik tutumların cinsiyete ve firma menşeine göre farklılığı; satış baskısı algıları, satış kotası algıları ve etik

Yaşa göre kaza nedenleri incelendiğinde; Park Sağlık Ocağı bölgesinde yapılan çalışmada düşmelerin her yaş grubunda önemli oranda olduğu; 1–4 yaş grubunda en

ADMA düzeyleri koroner arter hastalığı aile öyküsü olan sağlıklı bireylerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan oranda daha yüksek bulunduysa da

Multinodüler guatrlı olgularda ultrason eşliğinde İİAB işlemi yapılan 394 (197 olgu) nodülden 342 nodülü (171 olgu) değerlendirerek yaptığımız ça-

Ancak Aristoteles için ezeli-ebedi (öncesiz- sonrasız) hareketin var olabilmesi adına “ezeli-ebedi bir töz”ün var olması gerekmektedir. “Ancak şeyleri hareket

ÇalıĢmamıza benzer Ģekilde Tufan Dağ, Çorak Dağı ve TuranĢah Dağı (Karaman) Florası, Çekiç Dağı ve Gevne Vadisi Florası (Hadim-Konya), TaĢeli Platosu